Питання Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 20.03.2008241/2008
Документ 241/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2010, підстава - 486/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 486/2010 ( 486/2010 ) від 02.04.2010 }
Питання Національної ради з питань
взаємодії органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

1. Затвердити Положення про Національну раду з питань
взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (додається).
2. Затвердити персональний склад Національної ради з питань
взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 241/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 березня 2008 року N 241/2008

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань взаємодії
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування

1. Національна рада з питань взаємодії органів державної
влади та органів місцевого самоврядування (далі - Національна
рада) є дорадчим органом при Президентові України.
2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Національної ради є розгляд,
обговорення та вироблення узгодженої позиції з питань
загальнодержавного та регіонального значення, зокрема щодо:
стратегії вдосконалення державного будівництва в Україні,
реалізації державної регіональної політики із забезпечення
розвитку регіонів, здійснення кадрової політики та кадрової
роботи;
основних напрямів внутрішньої політики України щодо залучення
інвестицій для розвитку регіонів, реалізації пріоритетів
збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та держави
в цілому;
розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного
потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях;
проектів актів законодавства, загальнодержавних програм
економічного, соціального, науково-технічного, культурного
розвитку регіонів України;
інших питань, що мають важливе значення для вирішення
суспільно-політичних та соціально-економічних проблем регіонів та
держави в цілому.
4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань:
проводить слухання, розглядає проекти найбільш важливих
концептуальних, стратегічних та програмних документів з питань
загальнодержавного та регіонального розвитку, а також проекти
законів, інших нормативно-правових актів, які розробляються за
ініціативою Президента України, готує відповідні висновки щодо
таких проектів;
виробляє узгоджену позицію щодо стратегії вдосконалення
державного будівництва в Україні, реалізації державної
регіональної політики із забезпечення розвитку регіонів,
здійснення кадрової політики та кадрової роботи, а також усунення
системних порушень законодавства, виявлених у діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
виробляє узгоджені підходи щодо взаємодії Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних і
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій з метою виконання покладених на них
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України повноважень і
функцій;
сприяє налагодженню зв'язків для взаємодії відповідних
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб,
утворених Президентом України, з комітетами Верховної Ради
України, міністерствами, іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
розглядає ініціативи місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування з актуальних питань державного
будівництва, регіональної та кадрової політики, сприяє проведенню
консультацій щодо узгодженого вирішення питань;
обговорює та аналізує результати моніторингу реалізації
державної політики з питань державного управління, регіонального
розвитку та місцевого самоврядування, діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, здійснення кадрової
політики та кадрової роботи, ефективності законів та інших
нормативно-правових актів з цих питань;
здійснює інші функції відповідно до покладених на неї
завдань.
5. Національна рада для виконання покладених на неї завдань
має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій необхідні матеріали та інформацію;
утворювати комісії та робочі групи, залучати в установленому
порядку до участі в їх роботі посадових та службових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, працівників
підприємств, установ і організацій, представників громадськості,
вчених та фахівців;
користуватися в установленому порядку інформаційними банками
даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
установ та організацій.
6. Національна рада для виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями, консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, науковими установами, навчальними закладами,
недержавними аналітичними центрами, громадськими організаціями.
7. Національна рада утворюється у складі Голови, секретаря та
інших членів Національної ради.
Національну раду очолює Президент України.
Персональний склад Національної ради затверджується
Президентом України.
Члени Національної ради здійснюють свої повноваження на
громадських засадах.
8. Організаційною формою роботи Національної ради є
засідання, які проводяться в міру потреби.
Засідання Національної ради скликаються її Головою.
Порядок денний засідань Національної ради формується її
секретарем з урахуванням пропозицій членів Національної ради і
затверджується Головою Національної ради.
9. Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо
на ньому присутні більш як половина членів Національної ради.
Для участі у засіданнях можуть бути запрошені народні
депутати України, представники Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств,
установ і організацій, вчені та фахівці.
10. Рішення Національної ради приймаються більшістю присутніх
на засіданні членів Національної ради.
Рішення Національної ради оформляється протоколом, який
підписується Головою Національної ради та її секретарем.
Реалізація рішень Національної ради може здійснюватися шляхом
видання актів Президента України.
11. Роботу утворених Національною радою комісій, робочих груп
організовують відповідно голови комісій, керівники робочих груп,
які обираються Національною радою з числа її членів. Порядок
формування та діяльності комісій, робочих груп визначається
Національною радою.
12. Організаційне та інше забезпечення діяльності
Національної ради, її комісій та робочих груп здійснюється
Секретаріатом Президента України.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 березня 2008 року N 241/2008
СКЛАД
Національної ради з питань взаємодії
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

ЮЩЕНКО - Президент України, Голова Віктор Андрійович Національної ради
АВАКОВ - голова Харківської обласної Арсен Борисович державної адміністрації
АНТІПОВ - голова Луганської обласної Олександр Миколайович державної адміністрації
АНТОНЕНКО - Броварський міський голова, Віктор Олександрович Київська область (за згодою)
АНУШКЕВИЧУС - Івано-Франківський міський голова Віктор Андрюсович (за згодою)
АСАДЧЕВ - голова Полтавської обласної державної Валерій Михайлович адміністрації
БАБЕНКО - Сімферопольський міський голова Геннадій Олександрович (за згодою)
БЕЗСМЕРТНИЙ - заступник Глави Секретаріату Роман Петрович Президента України, секретар
Національної ради
БЛИЗНЮК - голова Донецької обласної ради Анатолій Михайлович (за згодою)
БОГАТИРЬОВА - Секретар Ради національної безпеки Раїса Василівна і оборони України
БОНДАР - голова Дніпропетровської обласної Віктор Васильович державної адміністрації
ВІЛКУЛ - голова Дніпропетровської обласної Юрій Григорович ради (за згодою)
ГАВАШІ - голова Закарпатської обласної Олег Олодарович державної адміністрації
ГАВЧУК - голова Хмельницької обласної Іван Карлович державної адміністрації
ГАРКУША - голова Миколаївської обласної Олексій Миколайович державної адміністрації
ГЛАДУНЯК - голова Хмельницької обласної Іван Васильович ради (за згодою)
ГЛУХОВ - Кременчуцький міський голова, Микола Володимирович Полтавська область (за згодою)
ГОЛЕНКО - голова Луганської обласної ради Валерій Миколайович (за згодою)
ГРЕСЬ - голова Черкаської обласної ради Володимир Анатолійович (за згодою)
ГРИЦЕНКО - Голова Верховної Ради Автономної Анатолій Павлович Республіки Крим (за згодою)
ГРИЦЮК - голова Волинської обласної ради Анатолій Петрович (за згодою)
ГРОЙСМАН - Вінницький міський голова (за згодою) Володимир Борисович
ГУРВІЦ - Одеський міський голова (за згодою) Едуард Йосипович
ДАНИЛЬЧУК - голова Рівненської обласної ради Олександр Юрійович (за згодою)
ДЕМЧЕНКО - голова Миколаївської обласної ради (за
Тетяна Василівна згодою)
ДЕМЬОХІН - голова Херсонської обласної ради Володимир Анатолійович (за згодою)
ДЖЕМІЛЄВ - народний депутат України (за згодою) Мустафа
ДОБКІН - Харківський міський голова (за згодою)
Михайло Маркович
ДОМБРОВСЬКИЙ - голова Вінницької обласної державної Олександр Георгійович адміністрації
ЖУНЬКО - Постійний Представник Президента Леонід Михайлович України в Автономній Республіці Крим
ЗАБЕЛА - голова Житомирської обласної державної
Юрій Володимирович адміністрації
ЗАБОЛОТНИЙ - голова Вінницької обласної ради Григорій Михайлович (за згодою)
ЗАСТАВНИЙ - Тернопільський міський голова Роман Йосипович (за згодою)
КАРТАШОВ - Запорізький міський голова (за згодою)
Євген Григорович
КАЧУР - голова Сумської обласної державної Павло Степанович адміністрації
КІЧКОВСЬКИЙ - голова Закарпатської обласної Михайло Михайлович ради (за згодою)
КМІТЬ - тимчасово виконуючий обов'язки голови Микола Іванович Львівської обласної державної
адміністрації
КРАВЧЕНКО - Луганський міський голова (за згодою) Сергій Іванович
КУЙБІДА - Міністр регіонального розвитку та Василь Степанович будівництва України
КУЛІЧЕНКО - Дніпропетровський міський голова, Іван Іванович президент Асоціації міст України
та громад (за згодою)
КУЛІШ - голова Чернівецької обласної Володимир Іванович державної адміністрації
КУНІЦИН - голова Севастопольської міської Сергій Володимирович державної адміністрації
ЛОГВИНЕНКО - голова Донецької обласної державної Володимир Іванович адміністрації
ЛУК'ЯНЧЕНКО - Донецький міський голова (за згодою) Олександр Олексійович
МАЙБОЖЕНКО - голова Київської обласної Володимир Володимирович ради (за згодою)
МАТКОВСЬКИЙ - Полтавський міський голова (за згодою)
Андрій Всеволодович
МАТЧУК - голова Рівненської обласної державної Віктор Йосипович адміністрації
МЕЛЬНИК - Хмельницький міський голова (за згодою)
Сергій Іванович
МИКОЛЕНКО - голова Тернопільської обласної ради Михайло Архипович (за згодою)
МІНАЄВ - Сумський міський голова (за згодою) Геннадій Михайлович
МОТРЕНКО - Начальник Головного управління Тимофій Валентинович державної служби України
МОЦНИЙ - голова Кіровоградської обласної Василь Кузьмович державної адміністрації
НАНІВСЬКА - президент Національної академії Віра Теодорівна державного управління при Президентові
України
НЕГОДА - керівник секретаріату Української В'ячеслав Андронович асоціації місцевих і регіональних
влад (за згодою)
НЕФЬОДОВ - голова Запорізької обласної ради Олександр Степанович (за згодою)
ОДАРИЧ - Черкаський міський голова (за згодою) Сергій Олегович
ОЛІЙНИК - голова Івано-Франківської обласної Ігор Мирославович ради (за згодою)
ОМЕЛЬЧЕНКО - Голова Комітету Верховної Ради України
Олександр Олександрович з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування (за згодою)
ПАЛІЙЧУК - голова Івано-Франківської обласної Микола Васильович державної адміністрації
ПІТЦИК - віце-президент з виконавчої роботи Мирослав Васильович Асоціації міст України та громад
(за згодою)
ПЛАКІДА - Голова Ради міністрів Автономної Віктор Тарасович Республіки Крим
ПУЗАКОВ - Кіровоградський міський голова Володимир Тихонович (за згодою)
ПУХТИНСЬКИЙ - голова Фонду сприяння місцевому Микола Олександрович самоврядуванню України
РОМАНОВА - голова Чернігівської обласної ради Наталія Андріївна (за згодою)
РОМАНЮК - голова Волинської обласної державної Микола Ярославович адміністрації
САДОВИЙ - Львівський міський голова (за згодою) Андрій Іванович
САЛИГІН - голова Харківської обласної ради Васілій Вікторович (за згодою)
САЛЬДО - Херсонський міський голова (за згодою)
Володимир Васильович
САРАТОВ - голова Севастопольської міської Валерій Володимирович ради (за згодою)
СЕНИК - голова Львівської обласної ради Мирослав Петрович (за згодою)
СЕРДЮК - голова Одеської обласної державної Микола Дмитрович адміністрації
СІЛЕНКОВ - голова Херсонської обласної державної Борис Віталійович адміністрації
СКОРИК - голова Одеської обласної ради Микола Леонідович (за згодою)
СОКОЛОВ - Чернігівський міський голова Олександр Володимирович (за згодою)
СТАРУХ - Керівник Головної служби Олександр Васильович регіональної політики Секретаріату
Президента України
СУХОМЛИН - голова Кіровоградської обласної ради Микола Олексійович (за згодою)
ТИМОШЕНКО - Прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна
УДОВІЧЕНКО - голова Полтавської обласної ради Олександр Васильович (за згодою)
УЛЬЯНЧЕНКО - голова Київської обласної державної Віра Іванівна адміністрації
ФЕДОРУК - Чернівецький міський голова Микола Трохимович (за згодою)
ХОМЕНКО - голова Чернігівської обласної Володимир Миколайович державної адміністрації
ЧАЙКА - Миколаївський міський голова Володимир Дмитрович (за згодою)
ЧЕРЕВКО - голова Черкаської обласної Олександр Володимирович державної адміністрації
ЧЕРКАСКА - тимчасово виконуючий обов'язки Валерій Володимирович голови Запорізької обласної
державної адміністрації
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - Київський міський голова Леонід Михайлович (за згодою)
ЧИЖМАРЬ - голова Тернопільської обласної Юрій Васильович державної адміністрації
ШАПОШНІК - голова Сумської обласної ради В'ячеслав Іванович (за згодою)
ШЕЛУДЧЕНКО - Житомирський міський голова Віра Тимофіївна (за згодою)
ШИБА - Луцький міський голова (за згодою) Богдан Павлович
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ - голова Чернівецької обласної ради Іван Орестович (за згодою)
ЯЦЕНЮК - Голова Верховної Ради України Арсеній Петрович (за згодою).

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору