Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України
Державіаслужба; Наказ, Правила, Форма типового документа від 20.01.200535
Документ z0186-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.2011, підстава - z1108-11

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
Н А К А З
20.01.2005 N 35
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2005 р.
за N 186/10466

Про затвердження Правил видачі дозволів
на бортові радіостанції цивільних
повітряних суден України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 832 ( z1214-10 ) від 17.11.2010
Наказом Міністерства інфраструктури
N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
На виконання статті 30 Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), пункту 6 статті 30 Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) та з метою встановлення процедури видачі
дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила видачі дозволів на бортові радіостанції
цивільних повітряних суден України (далі - Правила), що додаються.
2. Начальнику управління підтримання льотної придатності
повітряних суден:
2.1. У встановленому порядку забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України Правила.
2.2. Довести Правила до відома керівників структурних
підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що
експлуатують повітряні судна.
2.3. Заміну дозволів на бортові радіостанції цивільних
повітряних суден України, які були видані Заявнику повітряного
судна згідно з Правилами видачі дозволів на бортові радіостанції
цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом
Міністерства транспорту України від 21.09.99 N 461 ( z0700-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1999 року
за N 700/3993, провести при черговій видачі сертифіката льотної
придатності на повітряне судно.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Губаня С.Г.
Голова В.О.Максимов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
20.01.2005 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2005 р.
за N 186/10466

ПРАВИЛА
видачі дозволів на бортові радіостанції
цивільних повітряних суден України
{ У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна
авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 832 ( z1214-10 ) від 17.11.2010 }
{ У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація
України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінено словами "Державна авіаційна служба України"
та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 343
( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Правила видачі дозволів на бортові радіостанції
цивільних повітряних суден України (далі - Правила) розроблені
відповідно до положень статті 30 Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), пункту 6 статті 30 Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) і є обов'язковими для експлуатантів цивільних
повітряних суден (далі - ПС) України незалежно від форм власності
та відомчої належності.
1.2. Правила визначають порядок видачі, припинення чинності
дозволів на бортові радіостанції цивільних ПС та присвоєння
радіотелефонних позивних цивільним ПС.
1.3. Правила використовуються спеціалістами Державної
авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України) та
експлуатантами під час видачі або отримання дозволів на цивільне
ПС України.
1.4. Під час розроблення Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти та рекомендації Міжнародної організації
цивільної авіації: Конвенція про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 )
(Чикаго, 1944 рік); Додаток 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) - Національні і реєстраційні знаки повітряних суден; Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) - Радіозв'язок; Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); { Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від
05.09.2011 }
{ Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 832 ( z1214-10 ) від
17.11.2010 }
постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року
N 889 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819" ( 889-98-п ); Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні,
затверджені наказом Мінтрансу України від 7 вересня 1999 року
N 434 ( z0637-99 ) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України
22.09.99 за N 637/3930.
1.5. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: Аварійна радіостанція - обладнання радіозв'язку, яке працює в
радіотелефонному режимі та призначене тільки для передавання
сигналів лиха та забезпечення зв'язку членів екіпажу ПС, що
зазнало аварії, з пошуково-рятувальними службами. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС - документ, що
дозволяє використовувати бортове радіоприймальне та
радіопередавальне обладнання, передбачене конструкцією ПС, в якому
зазначено індивідуальні бортові радіопозивні цивільного ПС. Заявка - офіційне звернення Заявника до Державіаслужби
України на отримання або продовження терміну дії дозволу на
бортові радіостанції цивільного ПС. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала на адресу
Державіаслужби України Заявку на отримання або продовження терміну
дії дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС. Призупинення дії дозволу на бортові радіостанції цивільного
ПС - офіційна процедура Державіаслужби України, що фіксує
тимчасове припинення дії дозволу на бортові радіостанції
цивільного ПС з правом відновлення його дії після усунення
недоліків, що призвели до призупинення. Радіотелефонне обладнання - обладнання, що призначене для
забезпечення мовного радіозв'язку в діапазоні частот (хвиль),
наданих для авіаційного рухомого зв'язку. Радіопозивний - кодовий набір літер і цифр або тільки літер,
які використовуються для ідентифікації цивільного ПС в процесі
радіообміну екіпажу цивільного ПС з наземними диспетчерськими
службами та екіпажами ПС. Типова конструкція - опис конструкції виробу авіаційної
техніки, що включає його льотні характеристики та експлуатаційні
обмеження і визначає відповідність типу діючим нормам льотної
придатності.
2. Загальні вимоги
2.1. Бортові радіопозивні надаються ПС для здійснення
радіозв'язку екіпажів цивільних ПС з наземною диспетчерською
службою аеропортів та з екіпажами інших ПС.
2.2. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного
судна (додаток 1) видається Державіаслужбою України Заявнику за
таких умов: ПС внесене до Державного реєстру цивільних ПС України; якщо до складу цивільних ПС входять радіоприймальне та
радіопередавальне обладнання, яке передбачене типовою конструкцією
ПС.
2.3. У дозволі на бортові радіостанції цивільного ПС
зазначається індивідуальний радіопозивний для кожного з них.
2.4. Радіопозивний складається з двох великих літер
латинського алфавіту "UR" і п'яти арабських цифр або з п'яти
великих літер латинського алфавіту, наприклад: "UR70652", "URARY". Цей радіопозивний повторює державний та реєстраційний знаки
конкретного цивільного ПС.
2.5. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС є
обов'язковим бортовим документом, який під час виконання польоту
повинен перебувати на ПС в оригіналі. Заміна оригіналу на копію є
неприпустимою.
2.6. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС вважається
дійсним, якщо він підписаний посадовою особою
Державіаслужби України та скріплений гербовою печаткою.
2.7. Видача Заявнику дозволу на бортові радіостанції
цивільного ПС здійснюється після сплати відповідних державних
зборів.
2.8. Експлуатувати радіоприймальне та радіопередавальне
обладнання на ПС заборонено, якщо це обладнання не внесене до
дозволу на бортові радіостанції цивільних ПС України.
3. Порядок видачі дозволу на бортові радіостанції цивільного
ПС
3.1. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС видається у
разі внесення до Державного реєстру цивільних ПС України.
3.2. Для одержання дозволу на бортові радіостанції цивільного
ПС Заявник повинен подати офіційне звернення на ім'я Голови
Державіаслужби України, а також подати до Державіаслужби України: Заявку на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного
повітряного судна (додаток 2); раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС
(або пояснення - у разі його відсутності); документ про сплату державних зборів (у разі позитивного
рішення про видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС). 3.2.1. Державні збори, пов'язані з видачею дозволу на бортові
радіостанції цивільного ПС та дубліката, сплачує юридична або
фізична особа або за її дорученням інша особа, яка подала
відповідну Заявку. 3.2.2. Заявка на одержання дозволу на бортові радіостанції
цивільного ПС розглядається протягом десяти робочих днів з дня її
одержання Державіаслужбою України. Якщо відомості, зазначені в
Заявці, не відповідають вимогам Правил, то Державіаслужба України
протягом трьох днів з дня закінчення розгляду Заявки повідомляє
про це Заявника. 3.2.3. У разі позитивного результату розгляду Заявки
інспектор Державіаслужби України проводить перевірку складу
радіообладнання, встановленого на ПС, на відповідність тому, що
вказане в Заявці.
3.3. Власник, експлуатант або орендар ПС, якому видано дозвіл
на бортові радіостанції цивільного ПС, зобов'язаний повідомляти
Державіаслужбу України про всі зміни складу радіоприймального та
радіопередавального обладнання ПС.
3.4. У разі псування, зношення або втрати дозволу на бортові
радіостанції цивільного ПС видача дубліката здійснюється
відповідно до положень, зазначених у пункті 3.2 Правил, з
урахуванням висновків службового розслідування, яке проводить його
власник або експлуатант.
4. Строк дії та припинення чинності дозволу на бортові
радіостанції цивільного ПС
4.1. Строк дії дозволу на бортові радіостанції цивільних ПС є
безстроковим у разі відсутності змін у складі радіообладнання, що
встановлене на повітряному судні. { Пункт 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 832 ( z1214-10 ) від 17.11.2010 }
4.2. Раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного
ПС анулюється у разі виключення ПС з Державного реєстру цивільних
ПС України.
5. Вимоги щодо оформлення документації, яка подається
Заявником до Державіаслужби України
5.1. Заявка, що подається до Державіаслужби України, за
формою, змістом та формулюванням повинна відповідати встановленому
зразку (додаток 2). У Заявці повинне бути перераховане все радіоприймальне та
радіопередавальне обладнання, встановлене на ПС.
5.2. Заявка, що подається до Державіаслужби України, повинна
бути підписана уповноваженими на це посадовими особами власника
або експлуатанта ПС. У всіх випадках зазначається посада та
прізвище особи, яка підписує Заявку. Заявка, що не відповідає
встановленому зразку (додаток 2), до розгляду не приймається.
5.3. Державіаслужба України приймає до розгляду оригінали
документів або документи, які надійшли електронною поштою з адреси
E-mail, що зареєстрована в Державіаслужбі України. Оригінали документів, що мають підчищення, рукописні або
машинописні виправлення, не засвідчені підписом та печаткою, до
розгляду не приймаються.
Начальник управління
підтримання льотної
придатності ПС С.М.Юцкевич

Додаток 1
до пункту 2.2 Правил видачі
дозволів на бортові
радіостанції цивільних
повітряних суден України

(Державний Герб України)
УКРАЇНА UKRAINE
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE ADMINISTRATION
СЛУЖБА УКРАЇНИ OF UKRAINE FOR AVIATION
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ) SAFETY OVERSIGHT
(STATE AVIATION
ADMINISTRATION)

ДОЗВІЛ
НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ
ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА
CIVIL AIRCRAFT RADIO STATION LICENSE
N
------------------------------------------------------------------ |1. Державний і |2. Бортовий |3. Заводський номер | |реєстраційний |радіотелефонний позивний|Serial Number Тип | |знаки |Board Radio Telephonic |(модель) Model | |Nationality and |Call Signs | | |Registration | | | |Marks | | | |----------------------------------------------------------------| |4. Цей дозвіл на бортові радіостанції, виданий відповідно до | |Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року| |та Повітряного кодексу України, входить до складу бортової | |документації вищезгаданого повітряного судна. Передання цього | |дозволу та позивних на інші повітряні судна забороняється. | |This Aircraft Radio Station issued in accordance with the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and pursuant to Air Code of Ukraine, is a part of on-board | |documents of the above mentioned aircraft. Rendering of this | |license as board call signs to another aircrafts is prohibited. | |----------------------------------------------------------------| |5. | |----------------------------------------------------------------| |Дата Date |Підпис | | |Signature | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------
Перелік радіообладнання, що встановлене на повітряному судні
List of on board Appliance
----------------------------------------------------------------------------- | |Радіообладнання | Тип |Кіль- |Потуж- |Діапазон |Сітка | | |Appliance | Type |кість |ність |хвиль |частот | | | | |Quantity|(Ват) |Frequency|Frequency| | | | | |Power |Band |Spacing | | | | | |(Watt) | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |1 |Радіостанції УКВ VHF | | | | | | | | -----------+--------+--------+-------+---------+---------| | |Communication кв HF | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |2 |Навігаційне Курс | | | | | | | |Navigation Course | | | | | | | | -----------+--------+--------+-------+---------+---------| | |VHF Глісада | | | | | | | | Glide Slope| | | | | | | | -----------+--------+--------+-------+---------+---------| | | Маркер | | | | | | | | Marker | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |3 |Навігаційне VLF | | | | | | | |Navigation | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |4 |Радіолокаційна станція | | | | | | | |Weather - Radar | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |5 |Радіо- "А/С" | | | | | | | |локаційний | | | | | | | |відповідач | | | | | | | | -----------+--------+--------+-------+---------+---------| | |ATC "S" | | | | | | | |Transponder | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |6 |Радіодалекомір | | | | | | | |"DME" Radio DME | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |7 |Радіовисотомір | | | | | | | |Radio Altimeter | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |8 |Радіокомпас | | | | | | | |Radio Compass | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |9 |Аварійне обладнання | | | | | | | |Emergency Equipment | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |10 |Доплерівський вимірювач | | | | | | | |швидкості та зносу | | | | | | | |Doppler Speed and Drift | | | | | | | |Meter | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| |11 |Бортова система | | | | | | | |попередження зіткнення у| | | | | | | |повітрі | | | | | | | |Traffic Collision | | | | | | | |Avoidance System | | | | | | |----+------------------------+--------+--------+-------+---------+---------| | |. . . . . . . . | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 832 ( z1214-10 ) від 17.11.2010 }
Начальник управління
підтримання льотної
придатності ПС С.М.Юцкевич

Додаток 2
до пункту 3.2 Правил видачі
дозволів на бортові
радіостанції цивільних
повітряних суден України

-------------------------------- |Дата |Реєстр. N |РС | |.........|..........|.........| Державна авіаційна |---------+----------+---------| служба України |РП |UR- |UR | -------------------------- |---------+----------+---------| Україна, 01135, Київ-135 |.........|..........|.........| проспект Перемоги, 14. |--------------------+---------| |Дата | | | |видачі............. | | | --------------------------------

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ
ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА
APPLICATION FOR AIRCRAFT RADIO STATION
LICENSE CIVIL AIRCRAFT

--------------------------------------------------------------------------- |1. |Державний та реєстраційний | | | |знаки ПС | | | |Aircraft national | | | |and registration marks | | |---+---------------------------+-----------------------------------------| |2. |Позначення ПС | | | |виготовлювачем | | | |Aircraft model | | |---+---------------------------+-----------------------------------------| |3. |Серійний номер ПС | | | |Aircraft serial number | | |---+---------------------------+-----------------------------------------| |4. |Власник ПС та його юридична| | | |адреса | | | |Aircraft's Owner & | | | |Owner's address | | |---+---------------------------+-----------------------------------------| |5. |Експлуатант ПС та його | | | |юридична адреса | | | |Aircraft's Operator & | | | |Operator's address | | |---+---------------------------+-----------------------------------------| |6. | Радіообладнання |Тип Type |Кіль-|Потуж- |Діапазон| Сітка | | | ApplIiance | |кість| ність |Frequenc| ЧАСТОТ | | | | |Quant| (Ват) | y Band |Frequenc| | | | | ity | Power | | y | | | | | |(Watt) | |Spacing | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Радіостанції УКВ | | | | | | | | VHF | | | | | | | | --------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Communication КВ | | | | | | | | HF | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Навігаційне Курс | | | | | | | |Navigation Course | | | | | | | | VHF --------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Глісада | | | | | | | | Glide | | | | | | | | Slope | | | | | | | | --------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Маркер | | | | | | | | Marker | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Навігаційне VLF | | | | | | | |Navigation | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Радіолокаційна | | | | | | | |станція | | | | | | | |Weather -Radar | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Радіолокаційний "А/С" | | | | | | | |відповідач | | | | | | | | -----------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Transponder "S" | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Радіодалекомір | | | | | | | | "DME" Radio DME | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Радіовисотомір | | | | | | | | Radio-Altimeter | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | | Радіокомпас | | | | | | | | Radio-Compass | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Аварійне обладнання | | | | | | | |Emergency-Equipment | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Доплерівський вимірювач | | | | | | | |швидкості та зносу | | | | | | | |Doppler Speed and | | | | | | | | Drift Meter | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |Бортова система | | | | | | | |попередження зіткнення у | | | | | | | |повітрі | | | | | | | |Traffic Collision | | | | | | | | Avoidance System | | | | | | | |---------------------------+---------+-----+-------+--------+--------| | |, , , , , , , | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| |Я цим документом засвідчую, що вказана вище інформація є точною | |у всіх відношеннях. З Правилами видачі дозволів на бортові | |радіостанції цивільних повітряних суден України ознайомлений. | |I hereby declare that the above - mentioned particulars are true | |in all respects. | |Прошу виписати оплату за виконану дію. | |Підпис заявника __________________ Прізвище | |Signature of Applicant Surname _____________________ | |Посада ____________________________ Дата | |Title М.П. Date _____________________ | |-------------------------------------------------------------------------| |Особа, яка прийняла заявку ___________________________________ | | (прізвище та ініціали) | |Дата _________________ Підпис _____________________ | | ---------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
підтримання льотної
придатності ПС С.М.Юцкевич



вгору