Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю
Україна, Азербайджан; Угода, Міжнародний документ від 28.07.1995
Документ 031_518, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 26.12.1996, підстава - v1184342-04


Угода
між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки
про вільну торгівлю
( Угоду ратифіковано Законом
N 335/96-ВР ( 335/96-ВР ) від 12.07.96 )

Дата підписання: 28.07.1995 Дата ратифікації Україною: 12.07.1996 Дата набрання чинності для України: 26.08.1996
Уряд України та Уряд Азербайджанської Республіки, що
іменуються надалі "Договірні Сторони", підтверджуючи свою прихильність вільному розвиткові взаємного
економічного співробітництва, враховуючи інтеграційні економічні зв'язки, що склалися між
Україною і Азербайджанською Республікою, взаємозаінтересованість
економік двох країн, прагнучи до розвитку торгово-економічного співробітництва між
Україною та Азербайджанською Республікою на основі рівності і
взаємної вигоди, визнаючи, що вільне переміщення товарів і послуг потребує
здійснення взаємно погоджених заходів, підтверджуючи наміри України та Азербайджанської Республіки
стати Договірними Сторонами Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) ( 995_264 ), поділяючи цілі і принципи ГАТТ та беручи до
уваги результати угод та домовленостей, досягнутих у рамках
Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів, домовились про нижченаведене:
Стаття 1
1. Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори,
що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, які
походять з митної території однієї з Договірних Сторін і
призначені для митної території іншої Договірної Сторони.
Вилучення з даного торгового режиму за погодженою номенклатурою
товарів оформляється документами, які є невід'ємною частиною цієї
Угоди, якщо Договірні Сторони визнають це за необхідне. 2. Для мети цієї Угоди і на період її дії під товарами, що
походять з територій Договірних Сторін, розуміються товари,
визначені Правилами визначення країни походження товарів від
24 вересня 1993 року, затвердженими Рішенням Ради глав Урядів
Незалежних Держав.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона не буде: - прямо або посередньо обкладати товари, які підпадають під
дію цієї Угоди, внутрішніми податками та зборами, що перевищують
відповідні податки або збори, якими обкладаються аналогічні товари
внутрішнього виробництва або товари, що походять з третіх країн; - застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання,
перевезення товарів походженням з іншої Договірної Сторони, а
також платежів та переказу платежів правила інші, ніж ті, що
застосовуються в аналогічних випадках щодо власних товарів або
товарів походженням з третіх країн.
Стаття 3
Договірні Сторони у взаємній торгівлі утримуватимуться від
застосування дискримінаційних заходів, введення кількісних
обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт та/або імпорт
товарів у рамках цієї Угоди. Кількісні обмеження, згадані в цій статті, можуть
встановлюватися в односторонньому порядку і на чітко визначений
термін тільки у разі: - гострого дефіциту цього товару на внутрішньому ринку до
стабілізації становища на ринку, чи - гострого дефіциту платіжного балансу, - до стабілізації
становища з платіжним балансом, чи - якщо якийсь товар імпортується на територію однієї з
Договірних Сторін у таких зрослих кількостях або на таких умовах,
які завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам
подібних або безпосередньо конкуруючих товарів, чи - з метою здійснення заходів, передбачених статтею 4 цієї
Угоди. Договірна Сторона, яка застосовує кількісні обмеження
відповідно до цієї статті, має по можливості завчасно надати іншій
Договірній Стороні повну інформацію про основні причини введення,
форми та передбачувані терміни застосування згаданих обмежень,
після чого призначаються консультації.
Стаття 4
Договірні Сторони згодні в тому, що питання, пов'язані з
реекспортом товарів, регулюються згідно з Угодою про реекспорт
товарів і порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 квітня
1994 року ( 997_008 ).
Стаття 5
Договірні Сторони обмінюватимуться на регулярній основі
інформацією: - про закони та інші нормативні акти, пов'язані з економічною
діяльністю, в тому числі з питань торгівлі, інвестицій,
оподаткування, банківської і страхової діяльності та інших
фінансових послуг, з транспортних та митних питань, включаючи
митну статистику. Договірні Сторони негайно повідомляють одна одній про зміни в
національному законодавстві, які можуть вплинути на виконання цієї
Угоди. Уповноважені органи Договірних Сторін погоджують порядок
обміну такою інформацією.
Стаття 6
Договірні Сторони визнають несумісною з метою цієї Угоди
несумлінну ділову практику і зобов'язуються не припускатися
зокрема, але не виключно таких її методів: - договорів між підприємствами, рішень, прийнятих об'єднанням
підприємств, та спільних методів ділової практики, що мають на
меті перешкодити або обмежити конкуренцію чи порушити умови для
неї на територіях Договірних Сторін; - дій, за допомогою яких одне або кілька підприємств
використовують своє домінуюче становище, обмежуючи конкуренцію на
всій або на значній частині територій Договірних Сторін.
Стаття 7
При здійсненні заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх економічних відносин, для обміну статистичною
інформацією, проведення митних процедур Договірні Сторони
використовуватимуть єдину дев'ятизначну Товарну номенклатуру
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), засновану на
Гармонізованій системі описання і кодування товарів та
Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі європейського
економічного співтовариства. При цьому для власних потреб
Договірні Сторони при необхідності здійснюють розвиток Товарної
номенклатури за межами дев'яти знаків. Введення еталонного примірника Товарної номенклатури
здійснюється на взаємопогодженій основі через наявні
представництва у відповідних міжнародних організаціях.
Стаття 8
1. Договірні Сторони згодні в тому, що додержання принципу
свободи транзиту є важливою умовою досягнення мети цієї Угоди та
істотним елементом процесу їх підключення до системи міжнародного
поділу праці та кооперування. У зв'язку з цим кожна Договірна Сторона забезпечить
безперешкодний транзит через її територію товарів, що походять з
митної території іншої Договірної Сторони і/або третіх країн та
призначених для митної території іншої Договірної Сторони чи
будь-якої третьої країни, за винятком товарів, ввезення яких
заборонено повністю або потребує спеціального дозволу відповідно
до національного законодавства кожної з Договірних Сторін, і
надаватиме експортерам, імпортерам чи перевізникам всі наявні та
необхідні для забезпечення транзиту засоби та послуги на умовах не
гірших, ніж ті, на яких ті ж засоби та послуги надаються власним
експортерам, імпортерам чи експортерам, імпортерам або
перевізникам будь-якої третьої країни. 2. Порядок та умови проходження вантажів по території держав
регулюються відповідно до міжнародних Правил перевезень.
Стаття 9
Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої з Договірних Сторін
вживати загальноприйнятих у міжнародній практиці заходів, які вона
вважає необхідними для захисту своїх життєвих інтересів або які
безперечно необхідні для виконання міжнародних договорів,
учасником яких вона є або має намір стати, якщо ці заходи
стосуються: - інформації, що зачіпає інтереси національної оборони; - торгівлі зброєю, боєприпасами та військовою технікою; - досліджень або виробництва, пов'язаних з потребами оборони; - поставок матеріалів та устаткування, використовуваних в
ядерній промисловості; - захисту суспільної моралі, громадського порядку; - захисту промислової чи інтелектуальної власності; - золота, срібла або інших дорогоцінних металів та каменів; - захисту здоров'я людей, тварин і рослин.
Стаття 10
З метою проведення погодженої політики експортного контролю
щодо третіх країн Договірні Сторони будуть проводити регулярні
консультації та вживати взаємопогоджених заходів для створення
ефективної системи експортного контролю.
Стаття 11
Положення цієї Угоди замінюють положення двосторонніх угод,
укладених раніше між Договірними Сторонами, тією мірою, якою
останні або не сумісні з першими, або ідентичні їм.
Стаття 12
Спори між Договірними Сторонами щодо тлумачення або
застосування положень цієї Угоди розв'язуватимуться шляхом
переговорів. Договірні Сторони прагнутимуть уникати конфліктних ситуацій у
взаємній торгівлі. Кожна Договірна Сторона забезпечить, щоб на її території були
ефективні засоби щодо визнання та здійснення арбітражних рішень.
Стаття 13
Для реалізації мети цієї Угоди та вироблення рекомендацій
щодо вдосконалення торгово-економічного співробітництва між двома
країнами Договірні Сторони погодились заснувати спільну
українсько-азербайджанську комісію.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання Договірними Сторонами необхідних для цього
внутрідержавних процедур і залишатиметься чинною до закінчення
дванадцяти місяців з дати, коли одна з Договірних Сторін надішле
письмове повідомлення іншій Договірній Стороні про намір припинити
її дію. Положення цієї Угоди після припинення її дії
застосовуватимуться до контрактів між підприємствами та
організаціями обох країн, укладених, але не виконаних в період її
дії.
Укладено в м.Баку 28 липня 1995 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, азербайджанською та російською
мовами, причому всі тексти мають однакову чинність. З метою тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою
має переважну силу.
За Уряд України За Уряд Азербайджанської Республіки
(підпис) (підпис)вгору