Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 03.01.20121/2012
Документ 1/2012, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін
до деяких указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) у Положенні про Державне агентство земельних ресурсів
України, затвердженому Указом Президента України від 8 квітня
2011 року N 445 ( 445/2011 ):
а) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Державне агентство земельних ресурсів України
(Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади
з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної
політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до
системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної
політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і
картографічної діяльності";
б) підпункти 1 і 2 пункту 3 доповнити словами "та
топографо-геодезичної і картографічної діяльності";
в) у пункті 4:
підпункт 4 доповнити словами "впровадженні географічних
інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і
картографічної діяльності";
підпункт 5 доповнити словами "топографо-геодезичної і
картографічної діяльності";
підпункт 18 доповнити словами "та виконання загальнодержавних
геодезичних і картографічних робіт";
підпункт 21 після слів "реформування земельних відносин"
доповнити словами "топографо-геодезичної і картографічної
діяльності";
підпункт 23 доповнити словами "здійснення
топографо-геодезичної і картографічної діяльності";
підпункт 32 доповнити словами "та органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, а також координацію діяльності,
пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією,
використанням та збереженням географічних назв";
доповнити пункт підпунктами 34-1 - 34-11 такого змісту:
"34-1) організовує та здійснює державний геодезичний нагляд
за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та
інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної
діяльності відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну
і картографічну діяльність" ( 353-14 ) та інших
нормативно-правових актів;
34-2) організовує та здійснює впровадження географічних
інформаційних систем, здійснення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності;
34-3) здійснює координацію топографо-геодезичної і
картографічної діяльності;
34-4) організовує проведення реєстрації апаратури
супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для
виконання топографо-геодезичних робіт;
34-5) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних
пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;
34-6) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної
мережі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;
34-7) проводить картографічний моніторинг території України,
включаючи шельфову зону;
34-8) веде державний облік і реєстрацію топографо-геодезичних
і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів,
одержаних за результатами їх виконання;
34-9) організовує та забезпечує виконання
астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних,
топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення
супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних
зйомок для дистанційного зондування Землі;
34-10) розробляє інноваційні пропозиції, пов'язані з
використанням національних геоінформаційних ресурсів;
34-11) забезпечує:
функціонування та розвиток державної геодезичної і
гравіметричної мережі та мереж спеціального призначення;
створення та функціонування національної інфраструктури
геопросторових даних;
створення і застосування геоінформаційних систем;
проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних
робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу
видатків для їх виконання на конкурсних засадах і здійснення в
установленому порядку оплати цих робіт;
виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з
делімітації та демаркації державного кордону і формування
відповідної бази картографічних даних;
здійснення заходів щодо вдосконалення порядку здійснення
топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних,
картовидавничих робіт, аеро- та космічних зйомок, у тому числі за
участю іноземних установ;
формування та ведення Державного картографо-геодезичного
фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази
цифрових і електронних карт та геопросторових даних;
розроблення нормативно-технічної документації з питань
геодезії та картографії;
припинення відповідно до законодавства всіх видів
топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з
порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил";
г) підпункт 6 пункту 6 доповнити словами "а також здійснення
топографо-геодезичної і картографічної діяльності";
д) підпункт 2 пункту 11 після слів "земельних відносин"
доповнити словами "здійснення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності";
2) у пункті 4 Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від
23 квітня 2011 року N 500 ( 500/2011 ) (зі змінами, внесеними
Указом від 14 вересня 2011 року N 915) ( 915/2011 ):
а) в абзаці четвертому підпункту 20 слова "створення
національної інфраструктури геопросторових даних, впровадження
географічних інформаційних систем" виключити;
б) підпункт 24 виключити;
3) статтю 2 Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року
N 965 ( 965/2011 ) "Про внесення зміни до Положення про Державне
агентство земельних ресурсів України" викласти в такій редакції:
"2. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2013 року".
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 січня 2012 року
N 1/2012вгору