Документ 1000-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.09.2019, підстава - 554-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. № 1000
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

{Додатково див. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду № 826/4406/16 від 28.11.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1105 від 18.12.2018
№ 554 від 26.06.2019}

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 1000

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (далі - зброя, боєприпаси до неї); виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони (далі - спеціальні засоби) та їх продажу.

2. Якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ці Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах термін “об’єкт дозвільної системи” вживається в значенні, наведеному в Положенні про дозвільну систему, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576.

4. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

5. До заяви про отримання ліцензії (додаток 1) додаються:

1) підтвердні документи:

засвідчена  керівником здобувача ліцензії копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;

нормативний документ у сфері стандартизації (стандарти, технічні регламенти, технічні умови) на кожен вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби);

копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків та володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;

копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

Такі документи подаються для кожного місця провадження господарської діяльності разом з відомостями про місця провадження господарської діяльності (додаток 1-1) із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві та провадиться в повному обсязі або частково.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

Місцем провадження виду господарської діяльності є об’єкт (приміщення, будівля), у межах якого провадиться відповідний вид господарської діяльності або який використовується для його провадження (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання), а саме:

магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами;

майстерня з ремонту зброї;

виробниче приміщення.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}

Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін, внесених до документів, що подані ліцензіатом до органу ліцензування).

6. Заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються згідно з описом документів, що подаються органові ліцензування для отримання ліцензії. Один примірник опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачеві ліцензії, а другий примірник залишається в органі ліцензування.

Організаційні вимоги

7. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органові ліцензування, а також ті, що підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, що подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії;

2) повідомляти органові ліцензування про зміну даних, які були зазначені у документах, що подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії.

У разі зміни таких даних ліцензіат не пізніше одного місяця з дня їх настання подає органові ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, що підтверджують зазначені зміни;

3) у разі припинення провадження господарської діяльності у зв’язку з форс-мажорними обставинами повідомити про це органам Національної поліції за місцем провадження діяльності. У разі потреби зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби згідно з дозволами на їх придбання та перевезення повинні бути вивезені з магазину на тимчасове зберігання до приміщень іншого ліцензіата за наявності відповідного договору між ними;

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки щодо додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) вести господарську діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї; виробництва та продажу спеціальних засобів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у підтвердних документах, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

{Пункт 7 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

8. Місця (приміщення) провадження господарської діяльності повинні відповідати таким вимогам:

1) бути ізольованими від інших приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі, внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентними за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 міліметрів кожна (з прокладеними між ними сталевими ґратами) або цегляній стінці завтовшки не менше 120 міліметрів, армованій сталевою сіткою;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

2) повинні мати:

двоє дверей з міцними і надійними замками, зокрема зовнішні, виготовлені з листового металу товщиною не менше ніж 3 міліметри; внутрішні - ґратчасті сталеві або обладнані металевими ролетами, які відповідають заходам безпеки, обрамлення дверних прорізів із сталевого профілю. Зовнішні двері повинні замикатися на два внутрішніх замки і опечатуватися печаткою або опломбовуватися, а внутрішні двері - на внутрішній або навісний замок;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

на віконних прорізах із середини приміщення або між рамами сталеві ґрати або ззовні - металеві ролети, які відповідають заходам безпеки. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи внутрішніх залізних віконниць повинні бути обладнані ґратами, кінці прутків яких забиваються в стіну на глибину не менше 30 міліметрів і заливаються бетонним розчином, віконниці, що замикаються на навісні замки (ґрати, які вставляються у дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), виготовляються із сталевих прутків діаметром не менше 15 міліметрів. Прутки зварюються в кожному місці перетину, утворюючи вічка розміром не більш як 150 х 150 міліметрів). На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають заходам безпеки і виключають можливість проникнення сторонніх осіб;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

на вентиляційних вікнах, люках встановлені сталеві ґрати з вічками розміром не більш як 100 х 100 міліметрів, які відповідають заходам безпеки і виключають можливість проникнення сторонніх осіб, отвори в стінах, що призначені для прокладення інженерних мереж, діаметром не більш як 200 міліметрів;

протипожежні засоби та опис майна із зазначенням кількості шаф, сейфів, металевих ящиків, їх номерів, а також печатку, якою вони опечатуються;

3) повинні бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією з прихованою проводкою до щитка електроживлення, датчиками на стінах, стелі, віконних рамах, дверях, люках, підлозі, що спрацьовують на відчинення або злам шаф, сейфів, де зберігаються зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення повинні бути передані для охорони органам поліції охорони з підключенням сигналізації до пульту централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення або в залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}

4) у приміщеннях провадження господарської діяльності з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, а також ремонту зброї мають бути створені необхідні умови для доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

9. Зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів здійснюється з дотриманням таких вимог:

1) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби зберігаються в торговельному залі на вітринах, стелажах, прилавках за умови неможливості раптового заволодіння ними (скріплені тросом, зачинені вітрини тощо) та можуть надаватися громадянам для огляду в цьому залі з метою визначення виду та моделі зброї, спеціальних засобів, що будуть придбаватися;

{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1105 від 18.12.2018}

2) у торговельному залі магазину повинна бути встановлена за прилавком або вмонтована в прилавок шафа для зберігання пороху та шафа для зберігання капсулів і боєприпасів до зброї та патронів до спеціальних засобів.

Забороняється зберігання пороху з капсулями або зарядженими патронами в одній шафі. Порох може викладатися на прилавок разом з капсулями тільки для передачі покупцеві.

Категорично забороняється залишати зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби в торговельному залі після закриття магазину в разі непідключення сигналізації до пульту централізованого нагляду органів поліції охорони;

3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби повинні розміщуватися в кімнаті для їх зберігання в металевих шафах (сейфах) або в кімнатах-сейфах (сховищах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

Боєприпаси та патрони повинні зберігатися в металевому ящику, шафі окремо від зброї, спеціальних засобів.

Кімната для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів обладнується відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, четвертого та п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов;

{Підпункт 3 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}

4) у приміщеннях для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів забороняється зберігати будь-які інші предмети.

10. Господарська діяльність з виробництва зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів провадиться з дотриманням таких вимог:

1) провадження господарської діяльності з виробництва зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів та торгівлі ними без сертифіката відповідності забороняється;

2) уся виготовлена зброя, спеціальні засоби повинні мати номер і штамп (марку) виробника та сертифікат відповідності;

3) нумерація виготовленої зброї, спеціальних засобів повинна здійснюватися за погодженням з МВС відповідно до індексів, що встановлюються для м. Києва і областей (додаток 3). Номери для кожного регіону починаються з цифр 000001;

4) суб’єкт господарювання, що виготовляє зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби, повинен мати інструкцію щодо пропускного і внутрішньооб’єктового режиму з урахуванням особливостей об’єкта, який охороняється, режиму робочого часу, постійних і тимчасових перепусток, порядку входу і виходу громадян, внесення і винесення (вивезення) зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів;

5) для обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв, балончиків та засобів індивідуального захисту), патронів до спеціальних засобів ведуться книги обліку (додатки 4-6, 12, 13), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Національної поліції;

{Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}

6) продаж виготовлених зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів має здійснюватися в окремій кімнаті, ізольованій від виробничого приміщення та кімнати для їх зберігання.

{Пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

Допускається ведення обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів в електронному вигляді з подальшим роздруковуванням інформації щомісяця до 5 числа для формування книги обліку.

11. Господарська діяльність з ремонту зброї провадиться з дотриманням таких вимог:

1) приймання в ремонт зброї (видача її після ремонту) здійснюється:

від громадянина - за наявності дозволу на зберігання та носіння зброї і документа, який засвідчує особу;

від юридичної особи - за наявності в представника юридичної особи дозволу на носіння зброї, супровідного листа керівника юридичної особи, доручення і документа, який засвідчує особу;

2) у разі здавання в ремонт незареєстрованої зброї адміністрація майстерні повинна негайно передати її територіальному органові Національної поліції, а також подати відомості про особу, яка здала зброю;

3) у разі неприбуття протягом місяця після закінчення строку виконання замовлення громадянина або представника юридичної особи, що здав у ремонт зброю, зброя підлягає передачі територіальному органові Національної поліції для вирішення питання про належність такої зброї;

4) для обліку зброї, що надійшла для ремонту, ведеться книга обліку (додаток 7), яка повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою територіального органу Національної поліції.

12. Господарська діяльність з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами провадиться з дотриманням таких вимог:

1) продаж спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, крім газових пістолетів, револьверів та пристроїв, органам та установам, працівникам яких дозволено їх використання відповідно до законодавства, здійснюється за письмовим клопотанням керівників таких органів та установ;

{Підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}

2) зброя, газові пістолети, револьвери, пристрої вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), продаються на підставі дозволів на їх придбання, мисливські ножі - на підставі дозволу на право зберігання і носіння зброї або дозволу на право придбання холодної зброї, паспорта громадянина або документа, який засвідчує особу, газові балончики - громадянам, які досягли 18-річного віку, за наявності паспорта;

3) продаж нарізної зброї, газових пістолетів, револьверів, пристроїв здійснюється за наявності довідки про їх відстріл, що проводиться підрозділами експертної служби МВС;

4) продаж у магазинах боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення та патронів до газових пістолетів, револьверів, пристроїв здійснюється:

юридичній особі - на підставі дозволу на їх придбання, а також доручення, виданого її представникові, та документа, який засвідчує особу;

громадянинові - на підставі дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї невійськового призначення, газових пістолетів, револьверів, пристроїв;

5) зброя та спеціальні засоби здаються для комісійного продажу громадянами або представниками юридичної особи згідно з направленням (додаток 8) і документами, які засвідчують особу.

Квитанція про прийняття для комісійного продажу зброї, спеціальних засобів разом з дозволами на їх зберігання та носіння подається громадянином у десятиденний строк до територіального органу Національної поліції, в якому вони зареєстровані. Після одержання територіальним органом Національної поліції повідомлення з магазину про реалізацію зброї така зброя знімається з обліку.

У разі виявлення дефекту зброї або спеціальних засобів, що реалізовані, вони приймаються суб’єктом господарювання, що їх реалізував, за наявності відповідного направлення;

6) суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, веде книгу обліку зброї (додаток 9), боєприпасів до неї (додаток 10), спеціальних засобів (додаток 11), яка повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою територіального органу Національної поліції.

Кадрові вимоги

13. Керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками, з якими укладаються трудові договори, можуть бути дієздатні особи, які досягли 21-річного віку, за відсутності в них непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів, а також:

систематичного порушення громадського порядку, скоєння насильства в сім’ї, що підтверджується документально;

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або направлення кримінального провадження стосовно них до суду з обвинувальним актом на момент укладення договору;

вироку суду, виконання якого відстрочено, або засудження до виправних робіт.Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}


Додаток 1-1
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про місця провадження господарської діяльності

{Ліцензійні умови доповнено додатком 1-1 згідно з Постановою КМ 554 від 26.06.2019}


Додаток 2
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 554 від 26.06.2019}Додаток 3
до Ліцензійних умов

ІНДЕКСИ,
що встановлюються для м. Києва та областей для нумерації виготовленої вогнепальної, холодної та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, спеціальних засобів

ВІ

-

Вінницька область

ВН

-

Волинська область

ДН

-

Дніпропетровська область

ДЦ

-

Донецька область

ЖИ

-

Житомирська область

ЗК

-

Закарпатська область

ЗП

-

Запорізька область

ІФ

-

Івано-Франківська область

КО

-

Київська область

КІ

-

м. Київ

КД

-

Кіровоградська область

ЛВ

-

Львівська область

ЛГ

-

Луганська область

МК

-

Миколаївська область

ОД

-

Одеська область

ПО

-

Полтавська область

РВ

-

Рівненська область

СУ

-

Сумська область

ТР

-

Тернопільська область

ХК

-

Харківська область

ХО

-

Херсонська область

ХМ

-

Хмельницька область

ЧК

-

Черкаська область

ЧР

-

Чернівецька область

ЧН

-

Чернігівська область


Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовленої зброї

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 5
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовлених боєприпасів

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 6
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв)

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 7
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку зброї, що надійшла для ремонту

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 8
до Ліцензійних умов

НАПРАВЛЕННЯ

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 9
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку зброї

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 10
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку реалізованих боєприпасів

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 11
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку спеціальних засобів

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 12
до Ліцензійних умов

КНИГА
обліку виготовлених патронів до спеціальних засобів

{Ліцензійні умови доповнено додатком 12 згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}Додаток 13
до Ліцензійних умов

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети)

{Ліцензійні умови доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ № 554 від 26.06.2019}
вгору