Документ 100_029, поточна редакція — Затвердження від 13.06.2002, підстава - 819-2002-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Болгарія про взаємне визнання документів про освіту,
наукові ступені і вчені звання
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 819 ( 819-2002-п ) від 13.06.2002 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Болгарія, (далі
"Сторони"), - бажаючи розвивати двосторонні відносини в галузі освіти і
науки, - згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Республіки
Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки і культури,
підписаною 5 жовтня 1992 року ( 100_001 ), - відповідно до Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої
освіти в Європейському регіоні, підписаної в м. Лісабоні 11 квітня
1997 року ( 994_308 ), домовились про таке:
Стаття 1
Ця Угода визначає порядок визнання документів державного
зразка про освіту, виданих навчальними закладами України,
документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань, виданих Вищою атестаційною комісією України та
Міністерством освіти і науки України, і документів про освіту, про
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, виданих
навчальними закладами та науковими установами, офіційно визнаними
компетентними державними органами Республіки Болгарія.
Стаття 2
Визнання документів про освіту, про присудження наукових
ступенів та присвоєння вчених звань здійснюється у відповідності
до вимог чинного законодавства України та Республіки Болгарія.
Стаття 3
Взаємне визнання визначених у статті 1 документів може бути
не здійснено в разі встановлення в них суттєвих відмінностей, що
не відповідають встановленим вимогам до зазначених рівнів освіти,
наукових ступенів і вчених звань відповідної Сторони.
Стаття 4
Документи про закінчення відповідного періоду навчання, про
базову та повну загальну середню освіту, видані в Україні, і
документи про закінчення класу, про базову і середню освіту,
видані в Республіці Болгарія, взаємно визнаються.
Стаття 5
Документи про повну загальну середню освіту, видані в
Україні, і документи про середню освіту, видані в Республіці
Болгарія, що дають право їхнім власникам вступати до вищих
навчальних закладів на території відповідної держави, взаємно
визнаються.
Стаття 6
Документи про професійно-технічну освіту, видані
професійно-технічними навчальними закладами України, і документи
про професійну кваліфікацію, видані професійними училищами,
гімназіями та коледжами Республіки Болгарія, відповідно до
зазначених у них однакових або подібних професій і рівня
кваліфікації, взаємно визнаються.
Стаття 7
Дипломи про закінчення навчання у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", видані в
Україні, і дипломи про закінчення професійної вищої освіти з
освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст з...", видані в
Республіці Болгарія, відповідно до зазначених в них однакових або
споріднених спеціальностей, взаємно визнаються.
Стаття 8
Дипломи про закінчення навчання у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", видані в Україні, і
дипломи про закінчення вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним
рівнем "бакалавр", видані вищими навчальними закладами Республіки
Болгарія, відповідно до однакових або споріднених спеціальностей,
взаємно визнаються.
Стаття 9
Дипломи про закінчення навчання у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" або "магістр",
видані в Україні, і дипломи про закінчення вищої освіти з
освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", видані вищими
навчальними закладами Республіки Болгарія, відповідно до однакових
або споріднених спеціальностей, взаємно визнаються.
Стаття 10
Дипломи про присудження наукового ступеня "кандидат наук",
видані Вищою атестаційною комісією України, відповідають дипломам
про освітній і науковий ступінь "доктор", виданим в Республіці
Болгарія, і взаємно визнаються. Дипломи про присудження наукового ступеня "доктор наук",
видані Вищою атестаційною комісією України, відповідають дипломам
про присудження наукового ступеня "доктор наук", виданим в
Республіці Болгарія, і взаємно визнаються.
Стаття 11
Документи про присвоєння вчених звань "доцент" і "професор",
видані в Україні, та документи про присвоєння вчених звань
"доцент" і "професор", видані в Республіці Болгарія, взаємно
визнаються.
Стаття 12
Документи, видані навчальними закладами після закінчення
курсів підвищення кваліфікації, визнаються на території держав
двох Сторін, але не можуть бути підставою для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня чи спеціальності.
Стаття 13
Для виконання положень цієї Угоди Сторони надаватимуть одна
одній інформацію про критерії та процедуру визнання документів про
освіту, наукові ступені і вчені звання, а також своєчасно
повідомлятимуть про зміни в їхніх системах освіти, присудженні
наукових ступенів і присвоєнні вчених звань.
Стаття 14
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і
становитимуть її невід'ємну частину.
Стаття 15
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття Угодою чинності. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій
Стороні про свій намір припинити її дію. Угода припиняє свою дію
через 12 місяців після отримання іншою Стороною відповідного
повідомлення.
Вчинено в м. Києві 27 червня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською та болгарською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними і мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Болгаріявгору