Документ 1031-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.06.2018, підстава - 483-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2005 р. № 1031
Київ

Про затвердження Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 87 від 03.02.2010
№ 1071 від 31.10.2012
№ 542 від 11.07.2013
№ 483 від 16.05.2018}

Відповідно до Митного тарифу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2005 р. № 1031
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2018 р. № 483)

ПОРЯДОК
визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення товарів, що ввозяться на митну територію України, до яких у Митному тарифі України застосовуються терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” та “для промислового складання моторних транспортних засобів” і які використовуються вітчизняними підприємствами у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (далі - транспортні засоби) товарних позицій 8701 20 (виключно сідельних тягачів для автомобільних напівпричепів), 8702-8705 згідно з УКТЗЕД.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) комплектувальні вироби - вироби, виготовлені згідно з погодженим із виробником транспортного засобу комплектом документів, які використовуються як складова частина такого засобу і відповідають технічним приписам та вимогам щодо частин та обладнання, що можуть бути встановлені на транспортних засобах відповідно до законодавства;

2) кузов (кабіна) - каркасна конструкція, призначена для монтажу на ній складових частин, компонентів транспортного засобу, а також розміщення місця для водія та місць для пасажирів або вантажу;

3) модернізація (переобладнання) виробничих потужностей - реконструкція, технічне обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей;

4) підприємство, що здійснює промислове виробництво транспортних засобів, - суб’єкт господарювання, що здійснює промислове виробництво транспортних засобів товарних позицій 8701 20 (виключно сідельних тягачів для автомобільних напівпричепів), 8702-8705 згідно з УКТЗЕД та їх складових частин;

5) підприємство, що модернізує виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, - суб’єкт господарювання, що заявляє про намір відповідно до програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць модернізувати промислове виробництво транспортних засобів для виготовлення нових моделей (моделі) транспортних засобів, перелік та марки яких визначені зазначеною програмою, та розпочав роботи з модернізації виробничих потужностей згідно з положеннями програми;

6) підприємство, що створює виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, - суб’єкт господарювання, який згідно з програмою створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць заявляє про намір створити виробничі потужності щодо промислового виробництва транспортних засобів, марки та моделі яких визначені зазначеною програмою, та розпочав роботи із створення таких виробничих потужностей згідно з положеннями програми;

7) програма створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць (далі - програма) - комплекс завдань та заходів щодо створення або модернізації виробничих потужностей і робочих місць з виробництва транспортних засобів, який розробляється підприємствами, що створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів;

8) промислове виробництво моторних транспортних засобів - процес серійного виготовлення транспортних засобів підприємствами, який включає виконання виробничих і технологічних операцій із зварювання (виготовлення методами нероз’ємного з’єднання) кузова (кабіни) транспортного засобу, фарбування кузова (кабіни) транспортного засобу (для товарних позицій 8701 20 (виключно сідельних тягачів для автомобільних напівпричепів), 8704 і 8705 згідно з УКТЗЕД (замість зварювання та фарбування кабіни допускається виготовлення рами з підвіскою та мостами) та/або складання транспортного засобу, а також створення мережі центрів сервісного обслуговування транспортних засобів для їх гарантійного обслуговування, при цьому окремі роботи (технологічні операції) можуть проводитися на інших вітчизняних підприємствах на підставі договорів;

9) створення виробничих потужностей - будівництво та технічне обладнання виробничих потужностей;

10) транспортний засіб - моторний транспортний засіб, що класифікується за товарними позиціями 8701 20 (виключно сідельні тягачі для автомобільних напівпричепів), 8702-8705 згідно з УКТЗЕД;

11) рама (шасі) транспортного засобу рамної конструкції - складова частина транспортного засобу, на яку згідно з конструкцією встановлюються комплектувальні вироби, вузли та агрегати.

3. Підприємства, що мають виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, подають Мінекономрозвитку:

1) копію установчих документів;

2) завірену підписом керівника підприємства довідку - характеристику підприємства із зазначенням основних техніко-економічних показників роботи підприємства за останніх три роки;

3) перелік транспортних засобів із зазначенням їх моделей та марок, для яких визначаються товари, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві транспортних засобів;

4) копію документа, який підтверджує наявність зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг), або договору, що дає право на використання такої торговельної марки (знака для товарів і послуг) під час промислового виробництва транспортних засобів;

5) копію технічних умов на транспортні засоби, що заплановані для промислового виробництва;

6) завірені підписом керівника підприємства відомості про систему управління якістю виробництва на підприємстві, що відповідають вимогам національних стандартів та інших нормативних документів;

7) копію документа, що підтверджує право власності підприємства або право оренди підприємством виробничих приміщень;

8) завірені підписом керівника підприємства відомості про наявність на підприємстві власного або орендованого обладнання, введеного в експлуатацію, необхідного для промислового виробництва транспортних засобів, та/або копії договорів підряду;

9) копію сертифіката відповідності або затвердження типу транспортних засобів, для промислового виробництва яких підприємство планує ввозити товари;

10) копію свідоцтва про присвоєння міжнародного індивідуального ідентифікаційного коду виробника (складальника) транспортних засобів (WMI), який наноситься на нероз’ємні складові частини кузова (кабіни) або шасі чи на спеціально виготовлену номерну табличку транспортного засобу;

11) перелік товарів, що ввозяться на митну територію України для промислового виробництва транспортних засобів (далі - перелік товарів), за формою згідно з додатком;

12) інформацію про мережу центрів сервісного обслуговування транспортних засобів чи копії договорів з центрами продажу або центрами сервісного обслуговування на виконання робіт з гарантійного ремонту.

4. Підприємства, які створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів та виконують програму, подають Мінекономрозвитку:

1) документи, зазначені у підпунктах 1, 3-7, 9-12 пункту 3 цього Порядку;

2) копію затвердженої програми;

3) перелік моделей та марок транспортних засобів, визначених програмою, для промислового виробництва яких створюються або модернізуються виробничі потужності згідно із затвердженою програмою.

5. Копії документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, повинні бути засвідчені в установленому порядку керівником підприємства.

6. Після перевірки поданих підприємством документів Мінекономрозвитку за погодженням з ДФС у місячний строк з дня їх надходження затверджує перелік товарів і в тижневий строк подає його ДФС, а в разі відмови в затвердженні такого переліку надсилає підприємству протягом трьох днів з дня прийняття рішення обґрунтоване повідомлення.

Перелік товарів затверджується наказом Мінекономрозвитку строком не більше ніж на один рік.

7. ДФС у тижневий строк після надходження переліку товарів надає його митницям.

8. У разі необхідності внесення змін до переліку товарів підприємство подає Мінекономрозвитку обґрунтування та пропозиції щодо внесення змін до переліку товарів за підписом керівника підприємства, що опрацьовуються, затверджуються з дотриманням вимог пункту 6 цього Порядку.

9. Програма повинна включати:

1) перелік заходів з будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення (модернізації) виробничих об’єктів, провадження виробничої діяльності;

2) перелік обладнання і комплектувальних виробів до нього та інструментів, необхідних підприємству для створення (модернізації) виробничих потужностей на період виконання програми.

10. Форма, порядок розроблення та затвердження програми визначаються Мінекономрозвитку.

11. Строк виконання програми становить вісім років.

12. Звіти про фактичний стан виконання програми подаються підприємствами до 1 лютого наступного періоду за формою, визначеною Мінекономрозвитку.

13. Підприємство подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінекономрозвитку та ДФС звіт про цільове використання товарів за формою, визначеною Мінекономрозвитку.

14. Мінекономрозвитку перевіряє стан виконання програми та цільове використання товарів, що ввезені в Україну для промислового виробництва моторних транспортних засобів, на підставі звітів, поданих підприємствами.

У разі виявлення фактів невиконання положень програми підприємство у місячний строк з дати виявлення таких фактів повинно надати мотивоване пояснення причин невиконання положень програми та план дій щодо усунення допущених порушень. План дій щодо усунення допущених порушень повинен бути розрахований на строк, що не перевищує шести місяців з дати виявлення фактів невиконання положень програми. Строк усунення порушення не змінює кінцевий строк створення (модернізації) виробничих потужностей та кінцевий строк виконання програми.

У разі виявлення факту нецільового використання включених до переліку товарів, що ввезені в Україну для промислового виробництва моторних транспортних засобів, Мінекономрозвитку приймає рішення про скасування переліку товарів, а винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

15. У разі неподання підприємством звітів про виконання програми, цільове використання товарів, що ввезені на митну територію України, або плану дій щодо усунення допущених порушень у визначені цим Порядком строки Мінекономрозвитку протягом 30 днів з дати виявлення відповідного факту своїм рішенням скасовує дію наказу про затвердження для такого підприємства переліку товарів та письмово інформує про це ДФС.

16. Після подання підприємством звітів про виконання програми, цільове використання товарів, що ввезені на митну територію України, плану дій щодо усунення допущених порушень у визначені цим Порядком строки Мінекономрозвитку відповідно до пунктів 3-6 цього Порядку затверджує новий перелік товарів.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 483 від 16.05.2018}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
товарів, що ввозяться для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 20 (виключно сідельних тягачів для автомобільних напівпричепів), 8702-8705 згідно з УКТЗЕД

{Додаток в редакції Постанови КМ № 483 від 16.05.2018}вгору