Документ 1039-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2017, підстава - 34-2017-п


131. Телерадіокомпанія випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

132. Акціонер не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.

133. Телерадіокомпанія має право випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання в порядку і спосіб, що визначені законодавством.

134. Обслуговування випуску акцій Телерадіокомпанії, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства.

Структура

135. Структура Телерадіокомпанії базується на принципах:

1) ефективності реалізації завдань і досягнення мети Телерадіокомпанії;

2) забезпечення вільного доступу до суспільного мовлення через найбільш поширені технологічні платформи;

3) запровадження конвергентних мультимедійних платформ;

4) оптимізації діяльності телерадіожурналістів;

5) забезпечення ефективної системи управління.

136. Телерадіокомпанія складається з центральної дирекції, яка розміщується у м. Києві, та відокремлених структурних підрозділів.

137. Відокремлений структурний підрозділ діє відповідно до положення про такий підрозділ, затвердженого правлінням.

138. Відокремлений структурний підрозділ очолює його керівник, який призначається на конкурсній основі правлінням та здійснює свої повноваження відповідно до положення про такий підрозділ, на підставі і в межах довіреності, виданої головою правління.

139. Керівник відокремленого структурного підрозділу бере участь у підготовці колективного договору відповідного відокремленого структурного підрозділу, підписує цей договір та забезпечує його виконання з боку роботодавця.

140. Телерадіокомпанія в своїй структурі може мати структурний підрозділ, який забезпечує мовлення за межами України.

141. Керівник відокремленого структурного підрозділу несе відповідальність згідно із законодавством, положенням про такий підрозділ та іншими внутрішніми документами Телерадіокомпанії.

142. Відповідальними за теле- і радіомовлення та інші аудіовізуальні послуги є відповідні структурні підрозділи Телерадіокомпанії згідно із затвердженими положеннями про них. Відповідальними за регіональне телерадіомовлення є відокремлені структурні підрозділи Телерадіокомпанії.

143. При Телерадіокомпанії можуть бути утворені громадські ради та інші дорадчі органи за рішенням наглядової ради, яка визначає порядок їх діяльності та формування складу.

Трудовий та творчий колектив

144. Трудовий колектив Телерадіокомпанії становлять усі громадяни, які беруть участь у її діяльності та діяльності її відокремлених структурних підрозділів на основі трудового договору (контракту) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Телерадіокомпанією.

145. Правовий статус трудового колективу Телерадіокомпанії визначається законодавством.

146. Повноваження трудового колективу Телерадіокомпанії реалізуються загальними зборами трудового колективу, зборами трудових колективів відокремлених структурних підрозділів або шляхом використання представницької демократії - конференції трудового колективу, що проводяться не рідше одного разу на рік.

147. Загальні збори трудового колективу вважаються правоможними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів.

148. Загальні збори або конференція трудового колективу Телерадіокомпанії:

1) вирішують нагальні питання діяльності Телерадіокомпанії;

2) розглядають і схвалюють проект колективного договору Телерадіокомпанії та уповноважують свого представника на його підписання;

3) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору Телерадіокомпанії;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

149. На зборах трудового колективу відокремленого структурного підрозділу:

1) вирішуються нагальні питання діяльності Телерадіокомпанії та відокремленого структурного підрозділу;

2) розглядається і схвалюється проект колективного договору структурного підрозділу та уповноважується представник трудового колективу на його підписання;

3) заслуховується інформація про виконання сторонами колективного договору.

150. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

151. Захист і представництво інтересів трудового колективу Телерадіокомпанії здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

152. Профспілкові організації як суб’єкти соціального діалогу реалізують правовий статус через свої виборні органи, які виступають представниками відокремлених структурних підрозділів та трудового колективу Телерадіокомпанії відповідно до статутів профспілкових організацій.

153. Регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу Телерадіокомпанії з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

154. Колективні договори можуть укладатися у відокремлених структурних підрозділах у межах їх компетенції.

155. Порядок укладення колективних договорів визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

156. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.

157. Творчий колектив Телерадіокомпанії складається з телерадіожурналістів.

158. Творчий колектив Телерадіокомпанії має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність Телерадіокомпанії.

159. Збори творчого колективу Телерадіокомпанії обирають п’ять членів редакційної ради Телерадіокомпанії.

160. Збори творчого колективу відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії обирають трьох осіб до складу редакційної ради відповідного підрозділу Телерадіокомпанії.

161. Телерадіожурналісти мають право:

1) брати участь у зборах творчого колективу Телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

2) пропонувати кандидатури до складу редакційної ради Телерадіокомпанії (редакційної ради відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії), бути обраним до її складу;

3) звертатися до редакційної ради (редакційної ради відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії) щодо порушень своїх прав або прав інших телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії, порушень редакційного статуту.

162. Творчий колектив зобов’язаний дотримуватися програмної концепції Телерадіокомпанії, керуватися цим Статутом.

163. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на правління.

Внесення змін до цього Статуту та припинення діяльності

164. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням наглядової ради.

165. Рішення про припинення Телерадіокомпанії приймається у встановленому Законом порядку.вгору