Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.20031067
Документ 1067-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1067
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 р. N 854

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р.,
N 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 412,
N 46, ст. 1697, N 50, ст. 1845; 1999 р., N 11, ст. 437; 2001 р.,
N 20, ст. 856, N 51, ст. 2282; 2002 р., N 34, ст. 1588) зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1067
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п )

1. У пункті 2 постанови слова "Державному комітетові
стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами
"Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики", а слова "Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі" виключити.
2. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями,
затверджених зазначеною постановою:
а) у пункті 2:
абзац перший після слів "Роздрібна торгівля" доповнити
словами "алкогольними напоями";
в абзаці другому слова "з вмістом етилового спирту понад 8,5
відсотків" виключити;
б) у пункті 3:
слова "спеціальний дозвіл" замінити словами "ліцензію";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Працівники суб'єкта господарської діяльності, які
безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв,
повинні мати спеціальну професійну освіту (підготовку): знати
асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила
підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення і викладення;
правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з
реєстраторами розрахункових операцій, порядок розрахунків з
покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю і правила
користування ними; правила санітарії і гігієни; правила техніки
безпеки, правила пожежної безпеки тощо";
примітку до пункту виключити;
в) у другому реченні пункту 4 слова "закрите приміщення з
торговельним залом" замінити словами "торговельне приміщення
(будівлю)";
г) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Алкогольні напої повинні надходити до торговельної мережі
з накладними, товарно-транспортними накладними, а також
сертифікатами відповідності державної системи сертифікації або
свідоцтвами про визнання чи їх копіями, засвідченими
постачальником";
ґ) у пункті 7 слово "Графік" та слова "місцевими органами
виконавчої влади" замінити відповідно словами "Режим" та "органами
місцевого самоврядування";
д) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Суб'єкту господарської діяльності, який здійснює
роздрібну торгівлю алкогольними напоями, забороняється приймати
для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і
фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право
імпорту чи оптової торгівлі алкогольними напоями";
е) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим ректифікованим плодовим забороняється.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється:
у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів
і закладів охорони здоров'я;
у приміщеннях спеціалізованих торговельних підприємств, які
здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними
товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних
торговельних підприємств;
у місцях проведення спортивних змагань;
в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;
з торговельних автоматів;
з рук та у невизначених для цього місцях ";
є) абзац перший пункту 12 після слів "алкогольних напоїв"
доповнити словами "крім алкогольних напоїв з вмістом спирту
етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, вироблених в
Україні";
ж) пункт 13 після слова "маркування" доповнити словом
"транспортування";
з) у пункті 14:
абзац другий після слів "кожної пляшки" доповнити словами
"або самої пляшки (іншого посуду)";
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону
етикетки або контретикетки, чи пляшки (іншого посуду)";
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"На видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка,
або пляшки (іншого посуду) повинні бути зазначені дата
виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на
виробництво";
абзац тринадцятий після слів "кожної пляшки" доповнити
словами "або самої пляшки (іншого посуду)";
абзац двадцять перший викласти у такій редакції:
"дата виготовлення (на видимій стороні етикетки або
контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду)";
абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
"штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону
етикетки або контретикетки, або пляшки (іншого посуду)";
абзац тридцять перший виключити;
и) у пункті 15:
абзац третій доповнити словами "місткістю 0,05 л, 0,1 л,
0,2 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л,
0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у
передбаченій діючими стандартами скляній тарі, а також у
сувенірних пляшках, художньо оформленому посуді із скла,
глазурованої кераміки або дерева, упаковці типу "Tetra-Pak"
місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л,
0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Продаж вин
виноградних натуральних сухих здійснюється також у тарі (посуді)
місткістю від 100 до 500 л, виготовленій з матеріалів, дозволених
для контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку
передбачені пунктом 14 вимоги щодо маркування виноробної продукції
не застосовуються";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари (посуду) не
застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва";
і) абзац перший пункту 16 викласти у такій редакції:
"Алкогольні напої зберігаються у спеціальних приміщеннях,
відомості про місцезнаходження яких заносяться до Єдиного
державного реєстру місць зберігання. Приміщення для зберігання
алкогольних напоїв повинні добре вентилюватися, не мати
стороннього запаху, бути непроникними для прямих променів світла,
обладнані охоронною сигналізацією";
ї) у пункті 21:
після слів "відповідальної за визначення ціни, і дата"
доповнити словами "скріплені печаткою або штампом суб'єкта
господарської діяльності";
доповнити пункт реченням такого змісту: "Для підприємств
системи споживчої кооперації, крім розташованих у містах,
наявність печатки або штампа не є обов'язковою";
й) абзац перший пункту 22 доповнити реченням такого змісту:
"Спеціалізованим підприємствам громадського харчування
дозволяється здійснювати продаж вин виноградних натуральних сухих
на розлив з тари (посуду) місткістю від 100 до 500 л, виготовленої
з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями";
к) у пункті 29 слова "Про державне регулювання виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами" замінити словами "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".вгору