Документ 1073-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 листопада 2010 р. N 1073
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
Про внесення змін
до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43;
2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р., N 7,
ст. 326, N 45, ст. 1469), зміни, що додаються.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести
у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1073
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу
на початок роботи підприємств та оренду приміщень
( 150-2001-п )
1. У пункті 2:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у
сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного
пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах
безоплатно.";
2) в абзаці другому:
у першому реченні слова "Центральний орган державного
пожежного нагляду" замінити словами "Урядовий орган державного
нагляду у сфері пожежної безпеки";
у другому реченні слова "Автономної Республіки Крим, області,
мм. Києва та Севастополя" замінити словами "в Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";
3) в абзаці третьому:
слова "територіальними та місцевими органами державного
пожежного нагляду" замінити словами "територіальними органами
державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у
містах".
2. Перше речення пункту 5 викласти в такій редакції: "Орган
державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня
надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає
рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про
відмову у його видачі.".
3. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до
закону є:
подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для
одержання дозволу, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної
безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення
перешкод у її гасінні та евакуації людей.".
4. У пункті 7 слова "вищестоящого органу державного пожежного
нагляду або арбітражного суду (суду)" замінити словами "урядового
органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду".
5. У пункті 11:
1) в абзаці другому слова ", капітального ремонту державною
комісією, утвореною в установленому порядку" замінити словами "в
установленому законодавством порядку";
2) в абзаці третьому слова "відповідно до схеми, що в
установленому порядку погоджена з органами державного пожежного
нагляду" замінити словами ", на експлуатацію яких видано дозвіл,
відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного
нагляду в установленому порядку".
6. У пункті 12 слова "та продукції" замінити словами ",
транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться
вимоги щодо пожежної безпеки,".
7. Пункт 13-1 викласти в такій редакції:
"13-1. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі
зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по
батькові фізичної особи - підприємця.".
8. Доповнити Порядок ( 150-2001-п ) пунктом 13-2 такого
змісту:
"13-2. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону
є:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація);
припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо
провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;
виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть
призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні
та евакуації людей;
виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що
однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у
сфері пожежної безпеки;
недопущення посадових осіб органів державного пожежного
нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної
безпеки;
встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
інші підстави, передбачені законом.
Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з
додатком 4.
Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на
початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта
господарювання права на подання документів на його отримання після
усунення виявлених порушень.".
9. У додатку 4 до Порядку ( 150-2001-п ) слова "факти
порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов дії дозволу,
що є підставою для його анулювання" замінити словами "зазначаються
підстави для анулювання дозволу", а слова і цифру "пунктом 5
Порядку" - словами і цифрами "пунктом 13-2 Порядку".вгору