Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.08.20041079
Документ 1079-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.05.2017, підстава - 285-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1079
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 285 ( 285-2017-п ) від 05.04.2017 }
Про затвердження Положення про
посвідчення особи на повернення в Україну
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 569 ( 569-2005-п ) від 12.07.2005
N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007
N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про посвідчення особи на повернення в
Україну, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 1994 р. N 553 ( 553-94-п ) "Про
затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в
Україну" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 281).
3. Дозволити Міністерству закордонних справ використовувати
раніше виготовлені бланки посвідчення особи на повернення в
Україну до 1 січня 2006 року. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 569
( 569-2005-п ) від 12.07.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1079
ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення особи на повернення в Україну

1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі -
посвідчення) є документом, що підтверджує громадянство України і
дає право на в'їзд в Україну. { Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1200 ( 1200-2007-п ) від
10.10.2007 }
Посвідчення оформляється і видається дипломатичними
представництвами та консульськими установами України в інших
державах у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд
з України та посвідчують особу під час перебування за її межами;
якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що
вони є недійсні з інших причин. { Абзац другий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }
На підставі звернення міністерства закордонних справ або
іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може
бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого
прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним
договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною
Радою України. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }
Посвідчення є власністю України.
2. Посвідчення являє собою буклет розміром 352,0 х 125,0
(+ (-) 0,75) міліметрів з трьома згинами обсягом 8 сторінок та
окремою машинозчитуваною сторінкою-вклейкою (далі - сторінка
даних) розміром 125,0 х 88,0 (+ (-) 0,75) міліметрів.
Для виготовлення буклета використовується папір масою не менш
як 200 грамів на 1 кв. метр, сторінки даних - самоклейний папір.
На кожній сторінці (крім другої) зображено Державний Герб
України, а на сторінках з третьої по восьму перфоровано серію та
номер посвідчення. Сторінки з третьої по сьому пронумеровані.
На першій сторінці вгорі надруковано напис українською та
англійською мовами "Посвідчення особи на повернення в Україну",
нижче - зображення Державного Герба України, під ним у центрі -
напис "Україна".
Друга сторінка (зворотний бік першої) призначена для
наклеювання сторінки даних.
На сторінці даних угорі українською та англійською мовами
надруковано слово "Україна", нижче ліворуч - "Посвідчення особи на
повернення в Україну", відведено місце для відтворення
фотовідбитка особи пред'явника посвідчення; праворуч українською
та англійською мовами - напис "Тип", "Код держави", "Документ N",
"Прізвище", "Ім'я", "Громадянство", "Дата народження",
"Персональний N", "Стать", "Місце народження", "Дата видачі",
"Орган, що видав документ", "Дійсний до", "Підпис пред'явника". У
нижній частині сторінки - смужка на всю ширину документа для
машинозчитуваної інформації.
Точне місце написів і відомостей про особу пред'явника
посвідчення визначається за рекомендаціями Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО, Doc 9303/1) - "Машинозчитувані проїзні
документи. Частина 1. Машинозчитуваний паспорт".
Після внесення до посвідчення відомостей про особу
пред'явника паперова основа сторінки даних відділяється і
наклеюється на зворотний бік першої сторінки. Сторінка даних
ламінується захищеною полімерною плівкою. { Абзац восьмий пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86 ( 86-2011-п )
від 09.02.2011 }
Третя сторінка призначена для внесення відомостей про дітей,
які повертаються в Україну разом з пред'явником посвідчення, а
також для особливих відміток.
На третій сторінці вгорі розміщено напис українською та
англійською мовами "Особливі відмітки".
Сторінки з четвертої по сьому призначені для проставлення віз
і відміток про перетинання державного кордону. Вгорі на цих
сторінках розміщено напис "Візи".
На восьмій сторінці розміщено українською, англійською,
французькою, російською та іспанською мовами текст такого змісту:
"Звернення
Міністерство закордонних справ України просить органи влади
іноземних держав сприяти поверненню в Україну особі, зазначеній у
цьому посвідченні".
Після внесення всіх необхідних відомостей і нанесення
захисних елементів аркуш складається в буклет.
3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою
особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної
можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну.
У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин
строк дії посвідчення може бути продовжено. Про це у місці,
відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис,
який засвідчується підписом консульської посадової особи і
відбитком мастикової печатки консульської установи.
4. Правила оформлення і видачі посвідчення визначаються МЗС
за погодженням з МВС. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1200
( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }
5. Виготовлення бланків посвідчення забезпечує Мінфін на
замовлення МЗС.
6. Порядок зберігання та знищення бланків посвідчення
визначається МЗС. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
7. За видачу посвідчення відповідно до встановленого порядку
справляється консульський збір. У разі наявності обставин, що
доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за
видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або
консульської установи України в іншій державі може бути прийнято
рішення про видачу такому громадянину посвідчення без справляння
консульського збору.
За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних
справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з
абзацом третім пункту 1 цього Положення консульський збір не
справляється. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }вгору