Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 26.11.20081085
Документ 1085-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2014, підстава - 597-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. № 1085
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 597 від 05.11.2014}

Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

{Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 1215/2008 від 26.12.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

{Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду № 15-у/2009 від 03.03.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 474 від 31.05.2012
№ 970 від 24.10.2012}

{У тексті постанови слова “Міністерству економіки”, “Міністерства транспорту та зв’язку” і “Державному комітетові телебачення та радіомовлення” замінено відповідно словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”, “Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” і “Державному комітетові телебачення і радіомовлення” згідно з Постановою КМ № 474 від 31.05.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити надання в установленому порядку земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення.

4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

5. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерству фінансів та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо виконання Програми та порядку залучення з цією метою інвестицій.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. № 1085

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
впровадження цифрового телерадіомовлення

Загальна частина

Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм з метою дотримання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, розвитку національного інформаційного простору з урахуванням світових тенденцій розвитку засобів телекомунікацій.

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц ("Женева-2006"), затвердженого угодою країн - членів Міжнародною союзу електрозв'язку, Україна повинна перейти з аналогового на цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачів припинять свою роботу для забезпечення беззавадового функціонування обладнання цифрового телерадіомовлення. Це обумовлює необхідність створення в Україні до 2015 року повноцінної інфраструктури цифрового телерадіомовлення та вирішення питання забезпечення доступу населення до загальнонаціональних програм мовлення у цифровому форматі.

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення загальнонаціональної системи цифрового телерадіомовлення, забезпечення захисту національних інтересів під час переходу на цифрове телерадіомовлення, створення умов для поступового переходу до нових технологій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається:

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій із впровадження цифрового телерадіомовлення;

переглянути принципи регулювання діяльності телерадіоорганізацій та операторів телекомунікацій в умовах застосування технологій цифрового телерадіомовлення у зв'язку з розширенням наповнення частотних каналів;

впровадити у смугах частот 174-230 МГц (третій телевізійний діапазон) і 470-862 МГц (четвертий і п'ятий телевізійний діапазон) радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T;

створити відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби ("Женева-2006") 81 синхронну зону телерадіомовлення з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу передавати в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів;

створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з раціональним використанням як наземних, так і супутникових телекомунікаційних засобів з переважним застосуванням вітчизняних систем супутникового зв'язку;

здійснити перехід телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з нормами частотно-територіального планування;

забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного ресурсу шляхом реалізації Міноборони разом з Адміністрацією Держспецзв’язку та НКРЗІ комплексу заходів щодо змін радіотехнологій та категорій користувачів радіочастотного ресурсу України за результатами частотно-територіального планування;

{Абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 31.05.2012}

забезпечити подвійне покриття території країни сигналами цифрового телерадіомовлення, залучивши в установленому порядку операторів телекомунікацій до побудови (модернізації) елементів інфраструктури цифрового телерадіомовлення;

забезпечити поетапне припинення аналогового телерадіомовлення у зонах синхронного мовлення та затвердити з цією метою відповідний план і умови;

внести необхідні зміни до законодавства у сфері телекомунікацій, телерадіомовлення та користування радіочастотним ресурсом щодо врахування особливостей організації та функціонування телерадіомовлення з використанням цифрових технологій та ліцензування відповідної діяльності оператора телекомунікацій;

вирішити питання надання земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення;

створити відповідну нормативно-правову базу для впровадження та подальшого розвитку систем і засобів цифрового телерадіомовлення, затвердити національні стандарти цифрового телерадіомовлення та визначити вимоги до його технічних засобів;

організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з розроблення, впровадження та технічної експлуатації обладнання і комплексів цифрового телерадіомовлення;

налагодити на базі діючих підприємств виробництво засобів цифрового телерадіомовлення, цифрових телевізійних приймачів та цифрових перетворювачів сигналу для аналогових телевізійних приймачів, їх складових та комплектувальних виробів;

забезпечити надання матеріально-технічної підтримки науковим установам галузі для здійснення науково-технічного супроводження участі України у міжнародних заходах з питань впровадження цифрового телерадіомовлення.

У зв'язку з тим, що телерадіомовлення є одним з основних чинників інформаційної безпеки держави, ураховуючи складність та великі обсяги технічних і організаційних завдань, які необхідно виконати у надзвичайно стислий строк, зобов'язання України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, розв'язання проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення потребує державної підтримки.

Відомості про державного замовника, керівника та виконавців Програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове дасть змогу:

забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення та розширити можливості для створення і забезпечення доступу населення до нових телерадіопрограм;

досягти показників країн Західної Європи щодо кількості каналів та програм телерадіомовлення;

забезпечити доступ широких верств населення до програм цифрового телерадіомовлення з використанням сучасних цифрових технологій;

створити умови для подальшого розвитку конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема послуг телерадіомовлення;

підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі телерадіомовлення;

знизити рівень вихідної потужності передавачів сигналів телерадіомовлення та їх енергоспоживання, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище та забезпечить значну економію електроенергії.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4300,8 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 8,95 млн., інвестицій та інших джерел - 4291,85 млн. гривень.

Щорічний обсяг фінансування Програми визначається з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

1. Концепція Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2006 р. № 592.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1085.

3. Державний замовник-координатор - Адміністрація Держспецзв’язку.

4. Керівник Програми - Голова Держспецзв’язку.

5. Виконавці Програми - Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, НКРЗІ, ДКА, Мінекономрозвитку і Міноборони відповідно до компетенції.

6. Строк виконання: 2008-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

8,95


1,65

1,412

1,412

1,412

1,412

1,65

Інвестиції та інші джерела

4291,85

287,4

437,75

713,39

713,39

713,39

713,39

713,15

Усього

4300,8

287,4

439,4

714,8

714,8

714,8

714,8

714,8

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 31.05.2012}
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці заходу

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Частотнотериторіальне планування впровадження цифрового телерадіомовлення з урахуванням забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів радіолокації, радіонавігації і зв'язку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України

кількість науководослідних робіт

14

2

2

2

2

2

2

2


подання Міжнародному союзу електрозв'язку радіочастотних заявок для завершення процедури частотнотериторіального планування впровадження цифрового телерадіомовлення

Адміністрація Держспецзв’язку НКРЗІ


2. Розроблення типових проектів створення систем цифрового телерадіомовлення для однотипових зон та їх впровадження у визначених зонах телерадіомовлення

кількість проектів

6


1

1

1

1

1

1


проектування системи цифрового телерадіомовлення за регіонами; визначення умов технічної готовності до відключення аналогового телерадіомовлення в окремих синхронних зонах цифрового телерадіомовлення та переходу на цифрове телерадіомовлення

Адміністрація Держспецзв’язку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Міноборони

державний бюджет

8,95


1,65

1,412

1,412

1,412

1,412

1,65

3. Створення інфраструктури цифрового телерадіомовлення

покриття території країни сигналами цифрового телерадіомовлення, відсотків

100


3,1

8,3

13,75

17,72

17,72

17,72

17,72

створення мережі інфраструктури цифрового телерадіомовлення

Адміністрація Держспецзв’язку Держкомтелерадіо ДКА

інвестиції та інші джерела

2933,4

91,346

243,276

519,474

519,474

519,474

519,474

520,886

зоновий розподіл програм цифрового телерадіомовлення з використанням супутникового зв'язку

-"-

-"-

31,6

3,95

4,514

4,514

4,514

4,514

4,514

4,514

забезпечення подвійного покриття території країни сигналами цифрового телерадіомовлення

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо

інші джерела

1325,8

189,4

189,4

189,4

189,4

189,4

189,4

189,4

4. Удосконалення нормативноправової бази з метою впровадження цифрового телерадіомовлення

кількість нормативних документів у тому числі національних стандартів

15


7

8


розроблення національних стандартів та інших нормативних документів

Адміністрація Держспецзв’язку

інвестиції та інші джерела

1,05

0,49

0,56


5. Підготовка і перепідготовка спеціалістів у сфері цифрового телерадіомовлення

кількість спеціалістів

200

25

25

25

25

25

25

25

25

підготовка і перепідготовка спеціалістів

-"-


Усього


у тому числі:

кошти державного бюджету

8,95


1,66

1,412

1,412

1,412

1,412

1,65

інвестиції та інші джерела

4291,85

287,4

437,75

713,39

713,39

713,39

713,39

713,15вгору