Документ 112_096, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.10.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь
про співробітництво в сфері охорони
промислової власності

Дата підписання: 20.10.1993 Дата набуття чинності: 20.10.1993
Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, які називаються
надалі Сторонами,
бажаючи розвивати торговельний обмін, а також економічне,
промислове, наукове і технічне співробітництво,
розуміючи необхідність полегшення процедури подання та
розгляду заявок на видачу охоронних документів заявників України в
Республіці Бєларусь і заявників Республіки Бєларусь в Україні,
прагнучи здійснювати та розвивати співробітництво в сфері
охорони та використання об'єктів промислової власності на основі
взаємної вигоди та рівності,
погодились щодо нижченаведеного:
Стаття 1
При поданні заявок на видачу охоронних документів, одержанні
охоронних документів і підтриманні їх чинності, заявники та
патентні повірені обох держав на основі принципу взаємності можуть
вести справи безпосередньо з патентними відомствами Сторін.
При цьому патентні повірені обох держав мають право в межах
цієї Угоди представляти інтереси тільки національних заявників.
Заявникам обох держав на принципах взаємності надається право
подавати заявки на видачу охоронних документів і вести по них
листування російською мовою.
Стаття 2
Сторони визнають дійсність на своїх територіях авторських
посвідчень СРСР на винаходи і посвідчення СРСР на промислові
зразки на умовах, встановлених законодавством кожної Сторони.
Сторони передбачають в своїх нормативних актах права на
перетворення авторських посвідчень СРСР на винаходи і посвідчення
СРСР на промислові зразки в національні патенти, не обмежуючи
можливість такого перетворення термінами, меншими, ніж терміни
діяльності патенту на винаходи і патенту на промислові зразки.
Сторони вживатимуть заходи для того, щоб у відповідні
національні нормативні акти було включено положення, згідно з яким
дійсність раніше виданих охоронних документів СРСР на об'єкти
промислової власності може бути призупинена на території кожної з
держав у випадку невідповідності охоронного об'єкта умовам
охороноздатності, передбачуваним законодавством, що діє на дату
подання заявки.
Стаття 3
Податки за подання заявок, видачу охоронних документів,
підтвердження їх чинності та здійснення інших юридичних значних
дій, пов'язаних з охороною промислової власності, а також оплата
за здійснення пошуку та надання інших послуг, оплачуються у
національній валюті заявником за курсом, узгодженим компетентними
органами України і Республіки Бєларусь.
Стаття 4
Фізичні та юридичні особи однієї держави будуть користуватися
на території іншої держави патентними фондами, бібліотеками,
банками даних, які мають відношення до промислової власності, на
тих же умовах, що й власні фізичні та юридичні особи.
Стаття 5
Сторони визнають, що будь-яка фізична або юридична особа, яка
до дати подання клопотання про видачу національного патенту по
заявці на видачу авторського свідоцтва (свідоцтва) СРСР або по
авторському свідоцтву (свідоцтву) СРСР сумлінно в інтересах своєї
справи або свого підприємства використала в Україні або в
Республіці Бєларусь винахід (промисловий зразок) або зробила
необхідні для цього приготування, має право продовжувати
використання винаходу (промислового зразка) або використати його у
відповідності із такими приготуваннями без укладеної ліцензійної
угоди. При цьому зазначена особа виплачує авторам винаходу
(промислового зразка) винагороду у відповідності з законодавством
тієї держави, в якій мали місце зазначені використання або
приготування.
Стаття 6
Сторони зобов'язуються забезпечити виплату винагороди авторам
за використання винаходів (промислових зразків), що охороняються
авторськими свідоцтвами (свідоцтвами) СРСР, у відповідності з
законодавством цієї держави, в якій мало місце зазначене
використання.
Стаття 7
Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:
в Україні - Державне патентне відомство України;
в Республіці Бєларусь - Державне патентне відомство
Республіки Бєларусь при Раді Міністрів Республіки Бєларусь.
Сторони утворять змішану робочу групу з питань промислової
власності.
Стаття 8
У випадку виникнення розбіжностей з питань, що випливають з
цієї Угоди, або пов'язані з її виконанням, представники Сторін
проконсультуються між собою і докладуть необхідних зусиль для
досягнення врегулювання.
Стаття 9
Дана Угода набуває чинності з дати її підписання Сторонами,
буде діяти протягом 2 років і автоматично продовжуватися на
подальші річні періоди, якщо одна з Сторін письмово не повідомить
іншу Сторону про свої наміри припинити дію цієї Угоди не пізніше
ніж за 6 місяців до закінчення чергового періоду.
До даної Угоди можуть вноситися зміни та доповнення по
взаємному узгодженню Сторін.
Укладено в м. Києві 20 жовтня 1993 р. у двох примірниках,
кожний українською і білоруською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Республіки Бєларусь
(підпис) (підпис)вгору