Документ 1151-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1151
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 612; 2012 р., № 92, ст. 3730) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1151

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308

1. У пункті 2 постанови слова “Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва” замінити словами “Державній регуляторній службі”.

2. У Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 4 слова “та умови” виключити;

2) пункти 6 і 8 викласти в такій редакції:

“6. В описі механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідних заходів наводяться способи розв’язання визначеної проблеми та організаційні заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження регуляторного акта.”;

“8. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків).”;

3) у пункті 13:

слова “у письмовій формі” замінити словами і цифрою “письмово згідно з додатком 1”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, викладаються згідно з додатком 2.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва викладаються згідно з додатком 3.

Тест малого підприємництва (М-Тест) викладається згідно з додатком 4.”;

4) доповнити Методику додатками 1-4 такого змісту:


“Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

I. Визначення проблеми

Під час визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

чітко визначити проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання;

визначити причини виникнення проблеми;

оцінити важливість проблеми (у разі існування даних, які підтверджують існування проблеми та характеризують її масштаб, навести значення цих даних (у цифровому вимірі);

визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

ГромадяниДержаваСуб’єкти господарювання,у тому числі суб’єкти малого підприємництва*__________
* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів;

зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

II. Цілі державного регулювання

Чітко визначити цілі державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Визначити всі прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання, обрати для проведення оцінки вибраних альтернативних способів досягнення цілей не менше двох альтернатив та стисло описати їх:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1


Альтернатива 2


Альтернатива 3


__________

Примітка. Під час визначення альтернатив доцільно розглянути такі можливі форми регулювання, зокрема залежно від предмета регулювання:

відсутність регулювання;

створення фінансових стимулів (встановлення/зміна податків та зборів, дотації, субсидії, штрафи, компенсації тощо);

обов’язкове маркування;

обов’язкова звітність;

квотування, ліцензування;

дозвільні інструменти;

заборони;

обов’язкове страхування;

інше.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Здійснити опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1Альтернатива 2Альтернатива 3__________

Примітка. Під час визначення впливу на сферу інтересів держави доцільно розглянути такі фактори, зокрема:

вплив на міжнародну торгівлю;

вплив на злочинність, зокрема економічні злочини;

вплив на корупційні можливості;

зміни надходжень до бюджетів усіх рівнів;

вплив на тіньову економіку;

вплив на обсяги інвестицій, у тому числі міжнародні;

кількість суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у певній сфері;

вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1Альтернатива 2Альтернатива 3__________

Примітка. Під час визначення впливу на сферу інтересів громадян доцільно розглянути такі фактори, зокрема:

зміни споживчого вибору;

зміни споживчих цін;

вплив на отримання інформації споживачами та їх захист;

вплив на зайнятість, робочі місця;

вплив на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян;

вплив на екологію;

вплив на гендерний баланс.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць


Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1Альтернатива 2Альтернатива 3__________

Примітка. Під час визначення впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання доцільно розглянути такі фактори, зокрема:

вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання;

вплив на інновації та розвиток;

вплив на доступ до фінансів.

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)


Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)


Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1Альтернатива 2Альтернатива 3Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3
Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1Альтернатива 2


Х

Альтернатива 3


Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Описати механізми запропонованого регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему, та заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснити розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (відповідний розрахунок не здійснюється, якщо розробником буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обґрунтувати запланований строк дії регуляторного акта, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Навести значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі). Слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначити:

строки проведення базового та повторного відстеження результативності дії регуляторного акта (зазначивши конкретні дати проведення відстеження);

метод (статистичний/соціологічний) проведення відстеження результативності;

вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності. Вид даних необхідно обирати з урахуванням обраного методу проведення відстеження;

цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні, чи наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження.


Додаток 2
до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень8

Інше (уточнити), гривень9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривеньРозрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)вгору