Документ 1160-IV, попередня редакція — Редакція від 11.07.2014, підстава - 1586-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Регуляторний акт  не  може  бути  прийнятий   або   схвалений 
уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою
особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
відсутній аналіз регуляторного впливу;
проект регуляторного акта не був оприлюднений;
проект регуляторного акта не був поданий на погодження із
уповноваженим органом; { Абзац четвертий частини першої статті 25
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було
прийнято рішення про відмову в його погодженні. { Абзац п'ятий
частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Абзац шостий частини першої статті 25 виключено на підставі
Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Абзац сьомий частини першої статті 25 виключено на підставі
Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

У разі виявлення будь-якої з цих обставин уповноважений орган
повідомляє про це орган виконавчої влади, його посадову особу,
уповноважену на прийняття або схвалення регуляторного акта, а якщо
регуляторний акт підлягає державній реєстрації в органах юстиції -
також орган юстиції, до компетенції якого належить здійснення
державної реєстрації цього регуляторного акта. { Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Якщо в ході перевірки на підставі повідомлення уповноваженого
органу органом юстиції буде виявлена будь-яка з обставин,
визначених у частині першій цієї статті, орган юстиції відмовляє в
державній реєстрації регуляторного акта або не пізніше десяти
робочих днів з дня одержання цього повідомлення скасовує прийняте
рішення про державну реєстрацію цього регуляторного акта. { Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 26. Особливості відстеження результативності
та перегляду регуляторних актів, прийнятих
органами виконавчої влади
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних
актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, забезпечується
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, які були
головними розробниками проектів цих регуляторних актів або до
компетенції яких належать питання, що регулюються цими
регуляторними актами.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта,
прийнятого Кабінетом Міністрів України, центральним органом
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевим органом виконавчої влади, територіальним органом
центрального органу виконавчої влади, не пізніше наступного
робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до
уповноваженого органу. { Частина статті 26 в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на
підставі аналізу звіту про відстеження його результативності
приймає уповноважений орган. { Частина статті 26 в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 27. Прийняття уповноваженим органом рішень
про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики
Уповноважений орган має право здійснювати експертизу
регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої влади на відповідність цих актів
вимогам статей 4, 5, 8-13 цього Закону.
Підставами для проведення експертизи регуляторних актів
уповноваженим органом є:
відповідне звернення фізичних та/або юридичних осіб, їх
об'єднань, а також консультативно-дорадчих органів, що створені
при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і
представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання;
аналіз уповноваженим органом звітів про відстеження
результативності регуляторних актів.
У разі виявлення в регуляторних актах або в діях органів,
зазначених у частині першій цієї статті, порушень вимог статей 4,
5, 8-13 цього Закону уповноважений орган приймає рішення про
необхідність усунення виявлених порушень принципів державної
регуляторної політики органом, що прийняв цей акт.
Рішення про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики може стосуватися регуляторного
акта у цілому або окремих його положень.
Рішення уповноваженого органу не пізніше наступного робочого
дня після його прийняття надсилається органу виконавчої влади, що
прийняв регуляторний акт, щодо якого було прийнято відповідне
рішення.
Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення
порушень принципів державної регуляторної політики не підлягають
державній реєстрації в органах юстиції.
Стаття 28. Виконання рішень уповноваженого органу
про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики
Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення
порушень принципів державної регуляторної політики підлягає
виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого
було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття
такого рішення.
Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого
органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до
регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про
визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.
У разі підготовки проекту акта про внесення змін до
регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення,
цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на
погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих
днів до закінчення строку виконання відповідного рішення
уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом
рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу
про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики вважається виконаним.
Погодження проекту змін до регуляторного акта, щодо якого
уповноваженим органом було прийнято рішення про необхідність
усунення порушень принципів державної регуляторної політики,
здійснюється в порядку та у строки, встановлені цим Законом, з
урахуванням зауважень та пропозицій, викладених у відповідному
рішенні.
У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного
акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення,
орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не
пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання
відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про
визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.
У разі невиконання рішення уповноваженого органу про
необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної
політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади
протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного
акта або окремих його положень, щодо яких було прийнято відповідне
рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для
виконання такого рішення.
Уповноважений орган публікує в газеті "Урядовий кур'єр"
повідомлення про зупинення дії регуляторного акта або окремих його
положень не пізніше десяти робочих днів з дня зупинення дії цього
регуляторного акта або окремих його положень.
Якщо рішення про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики прийнято щодо регуляторного акта,
зареєстрованого в органі юстиції, уповноважений орган не пізніше
трьох робочих днів з дня зупинення дії регуляторного акта або
окремих його положень надсилає повідомлення про зупинення дії до
органу юстиції, який зареєстрував відповідний регуляторний акт. { Частина восьма статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Орган юстиції не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання
повідомлення уповноваженого органу скасовує прийняте ним рішення
про державну реєстрацію регуляторного акта, дію якого або окремих
його положень було зупинено, і повідомляє про це уповноважений
орган та орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт.
Стаття 29. Оскарження рішень уповноваженого органу
про необхідність усунення порушень принципів
державної регуляторної політики
Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення
порушень принципів державної регуляторної політики може бути
оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері економічного розвитку,
протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої
влади відповідного рішення. { Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Одночасно з поданням скарги орган виконавчої влади, що
прийняв регуляторний акт, надсилає до уповноваженого органу
повідомлення про оскарження його рішення.
Скарга щодо рішення уповноваженого органу повинна бути
підписаною керівником органу виконавчої влади. До скарги додаються
копія рішення, яке оскаржується, та матеріали, що обґрунтовують
необхідність його скасування.
У разі оскарження рішення уповноваженого органу, прийнятого
щодо спільного акта органів виконавчої влади, подається спільна
скарга, яка підписується керівниками цих органів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері економічного розвитку, розглядає скаргу
щодо рішення уповноваженого органу протягом тридцяти робочих днів
з дня її одержання за участі керівника уповноваженого органу та
керівника органу виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого
прийнято відповідне рішення. У розгляді спільної скарги участь
керівників цих органів є обов'язковою.
Уповноважений орган подає центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
економічного розвитку, матеріали, які обґрунтовують прийняття
рішення, що оскаржується. { Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Подання скарги щодо рішення уповноваженого органу не зупиняє
дії цього рішення.
За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
економічного розвитку, приймає рішення про задоволення скарги або
про відмову в її задоволенні.
У разі задоволення скарги уповноважений орган не пізніше
трьох робочих днів з дня прийняття рішення про задоволення скарги
скасовує своє рішення, яке було оскаржено.
У разі відмови у задоволенні скарги орган виконавчої влади,
що прийняв регуляторний акт і подав скаргу:
не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про
відмову у задоволенні скарги подає на погодження до уповноваженого
органу проект акта, яким вносяться зміни до регуляторного акта,
щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, або проект
акта, яким цей регуляторний акт визнається таким, що втратив
чинність;
забезпечує затвердження цього проекту акта. { Текст статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ
Стаття 30. Повноваження уповноваженого органу щодо
здійснення державної регуляторної політики

{ Частину першу статті 30 виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

До повноважень уповноваженого органу щодо здійснення
державної регуляторної політики належать:
підготовка та подання пропозицій щодо формування та
забезпечення здійснення державної регуляторної політики;
узагальнення практики застосування законодавства про державну
регуляторну політику, підготовка та подання пропозицій щодо його
вдосконалення;
методичне забезпечення діяльності регуляторних органів,
пов'язаної із здійсненням державної регуляторної політики;
проведення аналізу проектів регуляторних актів, що подаються
на погодження, та відповідних аналізів регуляторного впливу на
відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 цього Закону та прийняття
рішень про погодження цих проектів або про відмову в їх
погодженні;
здійснення експертизи регуляторних актів центральних органів
виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на
їх відповідність вимогам статей 4, 5, 8-13 цього Закону, прийняття
у разі виявлення порушень цих вимог рішень про необхідність
усунення порушень принципів державної регуляторної політики;
проведення експертиз проектів законів України, інших
нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та
адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання, надання
розробникам цих проектів пропозицій про їх вдосконалення
відповідно до принципів державної регуляторної політики;
звернення до регуляторних органів із запитами та пропозиціями
про внесення змін або визнання такими, що втратили чинність,
прийнятих цими органами регуляторних актів, що суперечать
принципам державної регуляторної політики або прийняті з
порушенням вимог цього Закону; { Абзац восьмий частини другої
статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3720-VI
( 3720-17 ) від 08.09.2011 }
звернення до Президента України, органів державної влади, їх
посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, мають право
скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади,
їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії
регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної
політики або прийняті з порушенням вимог цього Закону;

{ Абзац десятий частини другої статті 30 виключено на
підставі Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

надання роз'яснень положень законодавства про державну
регуляторну політику;
вжиття у межах, встановлених законами України, заходів щодо
захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання,
порушених внаслідок дії регуляторних актів;
інформування фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань про
свою діяльність та здійснення державної регуляторної політики в
Україні.
Розділ VI
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ
ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 31. Організаційні засади здійснення державної
регуляторної політики органами та посадовими
особами місцевого самоврядування
Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та
обласні ради з метою реалізації покладених на них цим Законом
повноважень у здійсненні державної регуляторної політики можуть
створювати у своєму складі постійні комісії з питань реалізації
державної регуляторної політики або можуть покладати ці
повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради
(далі - відповідальна постійна комісія).
Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад з метою реалізації покладених на них цим Законом
повноважень у здійсненні державної регуляторної політики створюють
у своєму складі в межах граничної чисельності структурні
підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або
покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих
структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідного
виконавчого органу ради (далі - відповідальний структурний
підрозділ).
Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної
політики сільським, селищним та міським головою здійснює
відповідальний структурний підрозділ виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради.
Організаційні засади здійснення державної регуляторної
політики у системі місцевого самоврядування у місті Києві
визначаються цим Законом та Законом України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ).
Стаття 32. Особливості планування діяльності органів
та посадових осіб місцевого самоврядування
з підготовки проектів регуляторних актів
Планування діяльності сільських, селищних, міських, районних
у містах, районних та обласних рад з підготовки проектів
регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та
затвердження планів роботи відповідних рад у порядку,
встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) та регламентами відповідних рад, з
урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 цього
Закону.
Стаття 33. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів
регуляторних актів, розроблених органами
та посадовими особами місцевого самоврядування
У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного
акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна
комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта
на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії
ради, голови районної або обласної ради відповідальна постійна
комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в
порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 цього
Закону, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною
комісією ради, головою районної або обласної ради. У цьому разі
аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок
щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8
цього Закону.
У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу ради
чи внесення на затвердження сільським, селищним, міським головою
проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей
проект повертається його розробникові на доопрацювання.
Стаття 34. Особливості розгляду сільською, селищною,
міською, районною у місті, районною, обласною
радою проектів регуляторних актів
Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної
ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення
та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта
вимогам статей 4 та 8 цього Закону.
Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку
експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту
регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним
аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу
для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку
пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів
державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого
органу). { Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1319-VII ( 1319-18 ) від 05.06.2014 }
Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо
регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів
встановлюються регламентами відповідних рад.
На підставі аналізу регуляторного впливу, яким
супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на
розгляд сесії відповідної ради, а також експертного висновку щодо
регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого
органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про
відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8
цього Закону. У випадках, визначених частиною другою статті 33
цього Закону, такі висновки готуються на підставі експертного
висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого
органу. { Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1319-VII ( 1319-18 ) від 05.06.2014 }
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на
підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного
акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо
експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий
відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого
для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках,
передбачених частиною другою статті 33 цього Закону.
Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції
уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної
комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду
проекту регуляторного акта у відповідній раді (далі - головна
постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна
постійна комісія є головною постійною комісією. { Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1319-VII ( 1319-18 ) від 05.06.2014 }
При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту
регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії
доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність
проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а
також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної
комісії щодо їх врахування. { Частина сьома статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1319-VII ( 1319-18 ) від 05.06.2014 }
Стаття 35. Особливості оприлюднення проектів регуляторних
актів, прийняття яких належить до компетенції
органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, з метою одержання зауважень
і пропозицій
Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій
проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до
компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських,
районних у містах рад, а також сільських, селищних та міських
голів, проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання
відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на
затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.
За рішенням сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради або відповідальної постійної комісії
відповідної ради:
оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не
оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;
можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів,
які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної
ради.
У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням
відповідної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради
функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які
внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не
встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту
регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та
відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та
юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та
головній постійній комісії ради.
Стаття 36. Особливості прийняття регуляторних актів органами
та посадовими особами місцевого самоврядування
Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений
уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого
самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
відсутній аналіз регуляторного впливу;
проект регуляторного акта не був оприлюднений.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова
особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених
законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому
числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію
регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.
Стаття 37. Особливості відстеження результативності
та перегляду регуляторних актів, прийнятих
органами та посадовими особами місцевого
самоврядування
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних
актів, прийнятих сільськими, селищними, міськими та районними у
містах радами, забезпечується виконавчими органами відповідних
рад.
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних
актів, прийнятих районними та обласними радами, забезпечується
виконавчим апаратом відповідних рад, а у разі якщо рішеннями
районних, обласних рад повноваження щодо забезпечення виконання
заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів
делеговано відповідно районним або обласним державним
адміністраціям - районними, обласними державними адміністраціями.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта,
прийнятого відповідною радою, не пізніше наступного робочого дня з
дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної
комісії відповідної ради.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта,
прийнятого сільською, селищною, міською, районною у місті,
районною, обласною радою, на підставі аналізу звіту про
відстеження його результативності приймає головна постійна комісія
відповідної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних
актів, прийнятих сільськими, селищними, міськими головами,
забезпечується виконавчими органами сільської, селищної, міської
ради, визначеними для виконання цих заходів відповідними
сільськими, селищними, міськими головами.
Стаття 38. Заслуховування радами звітів про здійснення
державної регуляторної політики
Сільська, селищна, міська, районна у місті рада заслуховує
щорічний звіт сільського, селищного, міського голови, голови
районної у місті ради про здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами відповідної сільської, селищної,
міської, районної у місті ради.
Районна, обласна рада заслуховує щорічний звіт голови
районної, обласної ради про здійснення державної регуляторної
політики виконавчим апаратом відповідної ради.
Відповідальна постійна комісія відповідної ради готує і
попередньо розглядає питання щодо звітів посадових осіб,
зазначених у частинах першій та другій цієї статті, про здійснення
державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до
компетенції постійних комісій рад.
Щорічні звіти посадових осіб, зазначених у частинах першій та
другій цієї статті, оприлюднюються шляхом їх опублікування в
друкованих засобах масової інформації рад, які заслуховують
відповідні звіти, а у разі їх відсутності - в інших місцевих
друкованих засобах масової інформації.
Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 39. Особливості здійснення регуляторної діяльності
щодо положень нормативних документів
Обов'язкові для виконання у передбачених законом випадках
положення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов,
прийнятих органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, санітарних норм, державних норм і правил у сфері
містобудування, у тому числі державних будівельних норм, державних
норм і правил пожежної безпеки, у тому числі загальнодержавних,
міжгалузевих, галузевих нормативних актів з питань пожежної
безпеки, державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про
охорону праці, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки, нормативних документів з метрології, затверджених
центральними органами виконавчої влади, фармакопейних статей,
Державної Фармакопеї України, технологічних регламентів
виготовлення лікарського засобу, які встановлюють вимоги до
суб'єктів господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень,
аналізів, експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою
третіх осіб, розробляються, приймаються та переглядаються у
порядку, встановленому цим Законом, за винятком вимог статті 12
цього Закону.
Нормативні документи, які містять зазначені у частині першій
цієї статті положення, розробляються, приймаються та
переглядаються у порядку, встановленому Законом України
"Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та іншими законами України, що
регулюють відносини у відповідних сферах.
Стаття 40. Особливості здійснення регуляторної діяльності
в умовах воєнного, надзвичайного стану
та оголошення зони надзвичайної екологічної
ситуації
В умовах воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони
надзвичайної екологічної ситуації відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та в установленому порядку регуляторна
діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод
людини і громадянина, які в умовах воєнного та надзвичайного
стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації
встановлюються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ),
Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану"
( 1550-14 ) та Закону України "Про зону надзвичайної екологічної
ситуації" ( 1908-14 ).
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства
у сфері державної регуляторної політики
Керівники регуляторних органів, посадові особи регуляторних
органів, а також керівники структурних підрозділів регуляторних
органів чи посадові особи регуляторних органів, на які покладено
реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної
діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог
законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку,
встановленому законом. { Стаття 41 в редакції Закону N 3720-VI ( 3720-17 ) від
08.09.2011 }
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування, за винятком пункту 5 Прикінцевих положень, який
набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Стаття 12 цього Закону в частині офіційного оприлюднення
законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і
обов'язки громадян, діє до моменту набрання чинності законом, яким
згідно з частиною другою статті 57 Конституції України
( 254к/96-ВР ) буде встановлено порядок доведення до відома
населення законів та інших нормативно-правових актів, що
визначають права і обов'язки громадян.
4. Частину першу статті 44 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити пунктом 18 такого
змісту:
"18) забезпечення виконання заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, прийнятих районними,
обласними радами".
5. Протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону
Кабінету Міністрів України відповідно до статей 8 та 10 цього
Закону:
спільно з Національним банком України підготувати та
затвердити Методику підготовки аналізу регуляторного впливу для
застосування Національним банком України та Методику відстеження
результативності регуляторних актів ( 471-2004-п ), прийнятих
Національним банком України;
підготувати та затвердити Методику підготовки аналізу
регуляторного впливу для застосування іншими розробниками проектів
регуляторних актів та Методику відстеження результативності
регуляторних актів ( 308-2004-п ), прийнятих іншими регуляторними
органами.
6. Кабінету Міністрів України:
а) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити відповідно до частини першої статті 24 цього
Закону здійснення функції з підготовки експертних висновків щодо
регуляторного впливу проектів регуляторних актів, внесених на
розгляд Кабінету Міністрів України;
привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок
розгляду та прийняття регуляторних актів, у відповідність з
вимогами цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, які
визначають порядок підготовки та прийняття регуляторних актів, у
відповідність з вимогами цього Закону;
б) протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
переглянути свої регуляторні акти та привести їх у
відповідність з вимогами статті 4 цього Закону;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх регуляторних актів та приведення
їх у відповідність з вимогами статті 4 цього Закону;
в) при розробці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2004 рік та наступні роки передбачити фінансування
витрат на виконання вимог цього Закону.
7. Національному банку України, Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення, а також іншим державним
органам, державним спеціалізованим установам та організаціям,
некомерційним самоврядним організаціям, які здійснюють керівництво
та управління окремими видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування, що відповідно до статті 1 цього Закону
належать до регуляторних органів:
протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок
підготовки та прийняття регуляторних актів, у відповідність з
вимогами цього Закону;
протягом року з дня набрання чинності цим Законом переглянути
свої регуляторні акти та привести їх у відповідність з вимогами
статті 4 цього Закону.
8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим:
а) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
забезпечити відповідно до статті 17 та частини другої статті
18 цього Закону реалізацію організаційних засад здійснення
державної регуляторної політики;
привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок
розгляду та прийняття регуляторних актів, у відповідність з
вимогами цього Закону;
б) протягом року з дня набрання чинності цим Законом
переглянути свої регуляторні акти та привести їх у відповідність з
вимогами статті 4 цього Закону.
9. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування:
а) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти, які визначають порядок
підготовки та прийняття регуляторних актів, у відповідність з
вимогами цього Закону;
б) протягом року з дня набрання чинності цим Законом
переглянути свої регуляторні акти та привести їх у відповідність з
вимогами статті 4 цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 2003 року
N 1160-IVвгору