Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 29.01.2003121
Документ 121-2003-п, поточна редакція — Редакція від 18.08.2011, підстава - 853-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 січня 2003 р. N 121
Київ
Про затвердження Порядку видачі примусової
ліцензії на використання сорту рослин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 673 ( 673-2007-п ) від 26.04.2007
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до статті 43 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі примусової ліцензії на
використання сорту рослин, що додається.
2. Доповнити додаток до Порядку сплати збору за дії,
пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти
рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 34, ст. 1592), пунктом 35-1 такого змісту:
"35-1. За розгляд заяви на видачу
примусової ліцензії на
використання сорту рослин 1 100".
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 121
ПОРЯДОК
видачі примусової ліцензії
на використання сорту рослин
{ У тексті Порядку та у додатках 1-4 до нього слова
"власник сорту" в усіх відмінках замінено словами
"володілець патенту на сорт" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 673 ( 673-2007-п ) від
26.04.2007 }
{ У тексті Порядку слово "Держсортслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Держветфітослужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ У додатках 1-4 до Порядку слова "Державна служба з
охорони прав на сорти рослин" у всіх відмінках
замінені словом "Держветфітослужба" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п )
від 10.08.2011 }
1. Видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин
(далі - примусова ліцензія) здійснює Держветфітослужба,
уповноважена на це постановою Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п ).
2. Примусова ліцензія видається на період до чотирьох років
(у межах строку дії патенту) з мотивів надзвичайної суспільної
необхідності та за умови введення воєнного чи надзвичайного стану
з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту на сорт. При
цьому Держветфітослужба може вимагати від володільця патенту на
сорт надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження
ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для
належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.
Видача Держветфітослужбою примусової ліцензії може бути
оскаржена до суду.
3. Особа, яка бажає отримати примусову ліцензію (далі -
заявник), подає до Держветфітослужби заяву за зразком згідно з
додатком 1 до цього Порядку. Заява повинна стосуватися одного
сорту. У заяві зазначаються мотиви необхідності використання
сорту. До заяви можуть додаватися копії документів, що
підтверджують факт звернення заявника до володільця патенту на
сорт та відмови володільця патенту на сорт у наданні ліцензії.
4. Держветфітослужба на своєму бланку надсилає володільцю
патенту на сорт повідомлення про отримання заяви за зразком згідно
з додатком 2 до цього Порядку.
5. Після розгляду заяви і доданих до неї документів,
висновків перевірки виробничої бази заявника колегія
Держветфітослужби приймає рішення про надання або про відмову в
наданні примусової ліцензії, про що видається наказ
Держветфітослужби.
У разі потреби Держветфітослужба може залучати заявника і
володільця патенту на сорт до розгляду заяви.
У разі прийняття позитивного рішення у наказі зазначаються
обсяг використання сорту, строк дії примусової ліцензії, розмір та
порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт, умови, на
яких володілець патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії
матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного
здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.
6. Про прийняте рішення надсилається повідомлення заявнику і
володільцю патенту на сорт на бланку Держветфітослужби за зразком
згідно з додатком 3 до цього Порядку.
7. Заявник отримує примусову ліцензію за зразком згідно з
додатком 4 до цього Порядку після надання Держветфітослужбі
документа про сплату державного мита за її видачу.

Додаток 1
до Порядку видачі примусової ліцензії
на використання сорту рослин
Зразок
Держветфітослужбі
03041, Київ-41, вул. Генерала
Родимцева, 15
від _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
(повне найменування) заявника)
Адреса ____________________________

ЗАЯВА
Прошу видати примусову ліцензію на використання сорту __________________________________________________________________
(назва сорту)
Патент N ________
Обсяг використання сорту ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Строк дії примусової ліцензії _______________________________
Розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на
сорт _____________________________________________________________
Мотиви необхідності використання сорту ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додатки:
Копії документів, що підтверджують факт звернення
заявника до володільця патенту на сорт та відмови
володільця патенту на сорт в наданні ліцензії.

____ _____________ 200___ р. ________________________
(підпис заявника)
М.П.
(для юридичної особи)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 673
( 673-2007-п ) від 26.04.2007 }

Додаток 2
до Порядку видачі примусової
ліцензії на використання сорту
рослин
Зразок ______________________________
(володілець патенту на сорт) ______________________________ ______________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Держветфітослужба отримала від ______________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника)
заяву про видачу примусової ліцензії на використання сорту _______ __________________________________________________________________
(патент N ___________).
Просимо у місячний строк повідомити про причини Вашої відмови
в наданні вищеназваній особі ліцензії на використання сорту.

Голова __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 3
до Порядку видачі примусової ліцензії
на використання сорту рослин
Зразок
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
(повне найменування) заявника) _____________________________________
(володілець патенту на сорт)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Колегія Держветфітослужби, розглянувши на засіданні (протокол
від ___ ________ 200__ р. N __) заяву від ________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника)
про видачу примусової ліцензії на використання сорту _____________ ____________________________________________ (патент N _________),
прийняла рішення _________________________________________________ _________________________________________________________________,
про що видано наказ від ____ _____________ 200___ р. N ____
Голова __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку видачі примусової
ліцензії на використання сорту
рослин
Зразок
Державний Герб України
Держветфітослужба

ПРИМУСОВА ЛІЦЕНЗІЯ
на використання сорту рослин
______________________
(назва сорту)
Патент N _________
Ліцензіат ________________________________________________________
Володілець патенту на сорт (ліцензіар) ___________________________ __________________________________________________________________
Обсяг використання сорту _________________________________________ __________________________________________________________________
Строк дії примусової ліцензії ____________________________________
Розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт __________________________________________________________________
Умови, на яких володілець патенту на сорт надає власнику
примусової ліцензії матеріал для розмноження сорту в обсягах,
достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою
ліцензією ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Голова __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.вгору