Документ 1211-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2008 р. N 1211-р
Київ
Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх
державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми
інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2008 рік, їх державних замовників
та обсяги фінансування, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 1211-р
ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2008 рік,
їх державних замовників та обсяги фінансування

------------------------------------------------------------------ | Завдання | Державний | Обсяг |Очікувані результати | | (проект) | замовник | фінансува-| | | | завдання | ння, тис. | | | | (проекту) | гривень | | |----------------------------------------------------------------| | Формування політики та організаційно-правове забезпечення | | інформатизації | |----------------------------------------------------------------| |Провести |Держком- | 250 |висновки щодо | |науково-технічну|інформа- | |відповідності завдань| |експертизу |тизації | |(проектів) | |завдань | | |Національної програми| |(проектів) | | |інформатизації | |Національної | | |( 74/98-ВР ) | |програми | | |пріоритетам державної| |інформатизації | | |політики у сфері | |( 74/98-ВР ) | | |інформатизації, | | | | |сучасному рівню та | | | | |тенденціям розвитку | | | | |інформатизації у | | | | |світі, їх економічної| | | | |обґрунтованості | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Розробити | -"- | 60 |перелік показників | |прогнозні | | |розвитку | |показники | | |інформаційного | |розвитку | | |суспільства | |інформаційного | | | | |суспільства до | | | | |2010-2015 років | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити заходи| -"- | 230 |методичні | |щодо | | |рекомендації щодо | |запровадження | | |запровадження | |Національної | | |Національної системи | |системи | | |індикаторів розвитку | |індикаторів | | |інформаційного | |розвитку | | |суспільства | |інформаційного | | | | |суспільства | | |перелік узагальнених | | | | |прогнозних показників| | | | |розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства, | | | | |гармонізованих із | | | | |світовими, методичні | | | | |рекомендації щодо їх | | | | |збирання та | | | | |оброблення | | | | |пропозиції | | | | |щодо запровадження | | | | |рейтингової системи | | | | |оцінки та порівняння | | | | |поточного стану | | | | |інформаційного | | | | |розвитку регіонів | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Розробити |Держком- | 180 |перелік базових | |методичну і |інформа- | |адміністративних | |методологічну |тизації | |послуг, що надаються | |базу з питань | | |органами виконавчої | |електронних форм| | |влади через Інтернет | |взаємодії між | | |(офіційні веб-сайти),| |органами | | |у тому числі з | |державної влади | | |використанням | |та органами | | |електронного | |місцевого | | |цифрового підпису | |самоврядування і| | |загальні вимоги щодо | |фізичними та | | |надання | |юридичними | | |адміністративних | |особами | | |послуг через Інтернет| | | | |регламент обміну | | | | |інформацією між | | | | |органами виконавчої | | | | |влади під час надання| | | | |адміністративних | | | | |послуг через Інтернет| | | | |технічні умови на | | | | |створення системи | | | | |обміну документами | | | | |між органами | | | | |виконавчої влади під | | | | |час надання | | | | |адміністративних | | | | |послуг через Інтернет| | | | |рекомендації щодо | | | | |розроблення | | | | |(адаптації) | | | | |стандартів надання | | | | |адміністративних | | | | |послуг через Інтернет| |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |Держспожив- | |національні стандарти| |гармонізацію |стандарт | |у сфері інформаційних| |національних | | |технологій, | |стандартів з | | |гармонізовані з | |міжнародними (за| | |міжнародними | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Розробити |Держком- | 200 |стандарти у сфері | |стандарти у |інформа- | |інформатизації, | |сфері |тизації | |гармонізовані з | |інформатизації, | | |міжнародними | |гармонізовані з | | | | |міжнародними | | | | |----------------------------------------------------------------| | Формування національної інфраструктури інформатизації | |----------------------------------------------------------------| |Створити | -"- | 250 |типові регламенти, | |інфраструктуру | | |технологічні схеми та| |системи | | |технічні специфікації| |електронного | | |для системи | |цифрового | | |електронного | |підпису | | |документообігу з | | | | |використанням | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити | -"- | 60 |технічне завдання на | |розвиток системи| | |створення системи | |аналізу ринку | | |аналізу ринку | |інформаційних та| | |інформаційних | |телекомунікаційн| | |технологій | |их технологій на| | | | |основі | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | | | | |Інтернету | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити систему|Держкомтеле- | 100 |технічне завдання на | |моніторингу |радіо | |створення другої | |веб-сайтів | | |черги системи | |органів | | |розширення бази даних| |державної влади | | |системи шляхом | | | | |включення веб-сайтів | | | | |районних | | | | |держадміністрацій | | | | |підсистема | | | | |автоматичної | | | | |підготовки | | | | |аналітичних звітів | | | | |щодо функціонування | | | | |веб-сайтів та | | | | |періодичності | | | | |наповнення їх | | | | |розділів | | | | |підсистема | | | | |моніторингу | | | | |публікацій за новими | | | | |тематиками | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити реєстр |Держком- | 440 |дослідна експлуатація| |національних |інформа- | |та удосконалення | |електронних |тизації | |макета реєстру | |інформаційних | | |національних | |ресурсів | | |електронних | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | | | | |регламент | | | | |інформаційної | | | | |взаємодії органів | | | | |влади щодо | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |реєстру національних | | | | |електронних | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів та доступу | | | | |до нього | | | | |макет | | | | |депозитарію архівних | | | | |копій державних | | | | |електронних | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити базу |Мінтранс- | 49 |база даних | |даних |зв'язку | |електронних образів | |електронних | | |галузевих стандартів | |образів | | |та інших нормативних | |галузевих | | |документів у сфері | |стандартів та | | |телекомунікацій | |інших | | | | |нормативних | | | | |документів у | | | | |сфері | | | | |телекомунікацій | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити бази |МОН | 200 |база даних про | |даних | | |українських науковців| |науково-техніч- | | |на основі інтеграції | |ної інформації | | |бази даних | | | | |науково-дослідних та | | | | |дослідно-конструктор-| | | | |ських робіт і | | | | |дисертацій, | | | | |інформації органів | | | | |державної статистики | | | | |та ВАК | | | | |база даних про | | | | |інтелектуальний | | | | |потенціал населення | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити базу |Мінтранс- | 90 |технічне завдання на | |даних за |зв'язку | |створення бази даних | |галузевими | | |за галузевими | |джерелами | | |джерелами | |статистичної | | |статистичної | |звітності та | | |звітності та | |основними | | |основними показниками| |показниками | | |розвитку сфери | |розвитку сфери | | |телекомунікацій | |телекомунікацій | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити базу |Мінпром- | 80 |технічне завдання на | |даних за |політики | |створення бази даних | |галузевими | | |за галузевими | |джерелами | | |джерелами | |статистичної | | |статистичної | |звітності та | | |звітності та | |основними | | |основними показниками| |показниками | | |розвитку галузей | |розвитку галузей| | |промисловості | |промисловості | | | | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, | | безпеки та оборони | |----------------------------------------------------------------| |Створити | | | | |електронну | | | | |інформаційну | | | | |систему | | | | |"Електронний | | | | |Уряд": | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |забезпечити |Секретаріат | 1100 |інтеграція до Єдиного| |розвиток Єдиного|Кабінету | |веб-порталу органів | |веб-порталу |Міністрів | |виконавчої влади | |органів |України | |підсистем "Довідник | |виконавчої влади| | |посадових осіб" і | | | | |"Нормативно-правові | | | | |документи" веб-сайтів| | | | |Ради міністрів | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим, обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |розробити проект|Держком- | 250 |проект концепції | |концепції |інформа- | |впровадження | |впровадження |тизації | |електронного | |електронного | | |урядування | |урядування з | | | | |урахуванням | | | | |результатів | | | | |аналізу досвіду | | | | |іноземних держав| | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Апарат | |друга черга проекту | |автоматизовану |Верховної | |створення | |інформаційно- |Ради України | |інтегрованого банку | |аналітичну | | |даних | |систему | | |друга черга | |Верховної Ради | | |автоматизованої | |України (за | | |системи "Електронний | |окремою | | |документообіг і | |програмою) | | |контроль за | | | | |виконанням доручень | | | | |Верховної Ради | | | | |України" | | | | |система | | | | |"Електронний цифровий| | | | |підпис в | | | | |автоматизованих | | | | |системах Верховної | | | | |Ради України" | | | | |система | | | | |технічного захисту | | | | |інформації в | | | | |автоматизованих | | | | |системах Верховної | | | | |Ради України | | | | |модернізація | | | | |комп'ютерних мереж в | | | | |адміністративних | | | | |будинках Верховної | | | | |Ради України | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Державне | |модернізація | |автоматизовану |управління | |локальних | |інформаційно- |справами | |обчислювальних мереж | |аналітичну | | |придбання | |систему | | |комп'ютерного | |Секретаріату | | |обладнання, | |Президента | | |програмного | |України (за | | |забезпечення та | |окремою | | |витратних матеріалів | |програмою) | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Секретаріат | |дооснащення | |спеціальну |Кабінету | |резервного серверного| |інформаційно- |Міністрів | |вузла спеціальної | |телекомунікацій-|України | |інформаційно- | |ну систему | | |телекомунікаційної | |органів | | |системи | |виконавчої | | |органів виконавчої | |влади, | | |влади | |забезпечити | | |впровадження | |розвиток та | | |комплексної системи | |інтеграцію | | |захисту інформації в | |інформаційних | | |автоматизованих | |ресурсів і | | |системах Секретаріату| |технологій | | |Кабінету Міністрів | |органів | | |України | |державної влади | | | | |(за окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |Центральна | |складові | |первинне |виборча | |інформаційно- | |формування та |комісія | |телекомунікаційної | |первинне | | |системи Державного | |уточнення | | |реєстру виборців: | |Державного | | |телекомунікаційна | |реєстру виборців| | |мережа передачі даних| |(за окремою | | |комп'ютерне та | |програмою) | | |мережеве обладнання | | | | |система управління | | | | |базою даних | | | | |комплексна система | | | | |захисту інформації | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Секретаріат | 120 |удосконалення | |автоматизовану |Конституцій- | |веб-сайту | |інформаційно- |ного Суду | |програмне | |аналітичну |України | |забезпечення для | |систему | | |технічного та | |Конституційного | | |антивірусного захисту| |Суду України | | |інформації | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |МВС | |Головний | |створення та | | |обчислювальний центр | |функціонування | | |Державної | |Державної | | |інформаційної системи| |інформаційної | | |реєстраційного обліку| |системи | | |фізичних осіб та їх | |реєстраційного | | |документування і | |обліку фізичних | | |вузли місцевого рівня| |осіб та їх | | |в районних | |документування | | |підрозділах служби | |(за окремою | | |громадянства, | |програмою) | | |імміграції та | | | | |реєстрації фізичних | | | | |осіб МВС | | | | |модернізація | | | | |програмного комплексу| | | | |з метою забезпечення | | | | |централізованого | | | | |оформлення, | | | | |виготовлення та | | | | |видачі паспорта | | | | |громадянина України | | | | |для виїзду за кордон | | | | |громадянам, які через| | | | |свої релігійні або | | | | |інші переконання | | | | |відмовилися від | | | | |присвоєння | | | | |ідентифікаційного | | | | |номера | | | | |модернізація | | | | |програмного комплексу| | | | |для наповнення баз | | | | |даних "Паспорт | | | | |громадянина України" | | | | |і "Паспорт | | | | |громадянина України | | | | |для виїзду за кордон"| | | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс реєстрації | | | | |населення та надання | | | | |адресних довідок | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |Держкомстат | |технічний проект | |створення та | | |інтеграції веб-сайтів| |розвиток | | |територіальних | |інтегрованої | | |органів державної | |інформаційно- | | |статистики до єдиного| |аналітичної | | |веб-порталу | |системи | | |перша черга | |державної | | |комплексної | |статистики (за | | |системи захисту | |окремою | | |інформації | |програмою) | | |система | | | | |збирання статистичної| | | | |звітності, що | | | | |подається з | | | | |використанням | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису, | | | | |через Інтернет | | | | |модернізація | | | | |програмно-технічного | | | | |комплексу системи | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |СБУ | 100 |моделі елементів | |захищену | | |системи | |інформаційно- | | | | |телекомунікацій-| | | | |ну систему | | | | |управління | | | | |технічними | | | | |засобами в | | | | |мережі | | | | |електрозв'язку | | | | |загального | | | | |користування для| | | | |здійснення | | | | |оперативно- | | | | |розшукових | | | | |заходів | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Мінтранс- | 400 |робочий проект | |автоматизовану |зв'язку | |модернізації | |інформаційно- | | |інформаційно- | |аналітичну | | |аналітичної системи | |систему | | |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку | | |система | | | | |електронного | | | | |документообігу з | | | | |використанням | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису в | | | | |Мінтрансзв'язку | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Держком- | 340 |система електронного | |автоматизовану |інформа- | |документообігу з | |інформаційно- |тизації | |використанням | |аналітичну | | |цифрового підпису в | |систему Держком-| | |Держкомінформатизації| |інформатизації | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс | | | | |автоматизації | | | | |процесів формування | | | | |та моніторингу | | | | |виконання | | | | |Національної програми| | | | |інформатизації | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити | -"- | 98 |веб-сайт | |веб-сайт | | |Держкомінформати- | |Держкомінформа- | | |зації, інтегрований | |тизації | | |до Єдиного веб- | | | | |порталу органів | | | | |виконавчої влади | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Мін'юст | 442 |програмно-технічні | |автоматизовану | | |засоби захисту | |інформаційно- | | |інформації в системі | |аналітичну | | | | |систему | | | | |Мін'юсту | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |ВАК | 100 |перша черга | |автоматизовану | | |автоматизованої | |інформаційно- | | |системи у складі | |аналітичну | | |веб-порталу та | |систему ВАК | | |підсистеми | | | | |діловодства із | | | | |забезпеченням: | | | | |реєстрації вхідних, | | | | |вихідних та | | | | |внутрішніх документів| | | | |з використанням | | | | |технології | | | | |штрих-кодування | | | | |автоматизації | | | | |архівної роботи | | | | |автоматизації роботи | | | | |із зверненнями | | | | |громадян | | | | |автоматизації | | | | |контролю за | | | | |виконанням доручень | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |Головдерж- | 360 |впровадження систем: | |впровадження |служба | |електронного | |системи | | |документообігу між | |електронного | | |центральним апаратом | |документообігу | | |Головдержслужби та | |Головдержслужби | | |Секретаріатом | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України | | | | |електронного | | | | |документообігу з | | | | |використанням | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису між| | | | |центральним апаратом | | | | |Головдержслужби та | | | | |територіальними | | | | |управліннями | | | | |державної служби | | | | |методичні | | | | |рекомендації щодо | | | | |впровадження системи | | | | |електронного | | | | |документообігу в | | | | |територіальних | | | | |підрозділах | | | | |центральних органів | | | | |виконавчої влади | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити систему|Держкомзем | 50 |елементи системи | |електронного | | |електронного | |цифрового | | |цифрового підпису | |підпису | | | | |Держкомзему | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити систему|Державний | 180 |система електронного | |електронного |департамент з| |документообігу в | |документообігу, |питань | |центральному апараті | |обліку та |виконання | |Державного | |контролю з |покарань | |департаменту з питань| |доступом до бази| | |виконання покарань | |даних Державного| | |нормативні документи | |департаменту з | | |щодо захисту | |питань виконання| | |інформації в системі | |покарань | | |та порядку обміну | | | | |інформацією з іншими | | | | |системами | | | | |структура бази даних | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |НКРЗ | 210 |друга черга | |автоматизовану | | |автоматизованої | |інформаційно- | | |системи у складі | |аналітичну | | |проекту створення | |систему НКРЗ | | |програмно-апаратного | | | | |комплексу | | | | |автоматизації подання| | | | |звітності суб'єктами | | | | |ринку телекомунікацій| | | | |методичні | | | | |рекомендації з питань| | | | |збирання інформації, | | | | |формування баз даних | | | | |(реєстрів) учасників | | | | |ринку телекомунікацій| | | | |і підготовки | | | | |відповідної звітності| |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Мінрегіонбуд | 598 |система електронного | |автоматизовану | | |документообігу з | |інформаційно- | | |використанням | |аналітичну | | |електронного | |систему | | |цифрового підпису та | |Мінрегіонбуду | | |можливістю інтеграції| | | | |до відповідних систем| | | | |інших органів на | | | | |основі використання | | | | |спеціальної | | | | |інформаційно- | | | | |телекомунікаційної | | | | |системи органів | | | | |виконавчої влади | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Мінпром- | 223 |система електронного | |автоматизовану |політики | |документообігу в | |інформаційно- | | |Мінпромполітики | |аналітичну | | | | |систему | | | | |Мінпромполітики | | | | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку | |----------------------------------------------------------------| |Створити та |Мінекономіки | 331,2 |технічне завдання на | |впровадити | | |створення системи | |інформаційно- | | |нормативні документи | |аналітичну | | |для забезпечення | |систему | | |функціонування | |"Євроінвест- | | |системи | |2012. | | |додаткові | |Інтернет-простір| | |модулі системи | |із сприяння | | |комплексна система | |міжнародним | | |захисту інформації у | |інвестиціям та | | |системі | |торговельно- | | |прикладне програмне | |економічному | | |забезпечення | |співробітництву"| | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити систему| -"- | 550 |автоматизована | |інформаційно- | | |інформаційна система | |аналітичного | | |"Діловодство та | |забезпечення | | |контроль виконання | |єдиної державної| | |доручень" | |політики у сфері| | |електронний | |соціально- | | |архів виконаних | |економічного | | |документів і | |розвитку | | |документів минулих | | | | |років | | | | |система збору | | | | |та аналізу | | | | |економічних і | | | | |фінансових показників| | | | |система оперативного | | | | |обміну інформацією | | | | |між Мінекономіки та | | | | |іншими органами | | | | |державної влади | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Запровадити |Мінагро- | 60 |концепція створення | |загальнодержав- |політики | |загальнодержавного | |ний реєстр | | |реєстру тракторів, | |тракторів, | | |самохідних шасі, | |самохідних шасі,| | |самохідних | |самохідних | | |сільськогосподарсь- | |сільськогоспо- | | |ких, дорожньо- | |дарських, | | |будівних і | |дорожньо- | | |меліоративних машин, | |будівних і | | |сільськогосподарської| |меліоративних | | |техніки, інших | |машин, | | |механізмів | |сільськогоспо- | | | | |дарської | | | | |техніки, | | | | |інших механізмів| | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити заходи|Держкомпід- | 80 |автоматизована | |із створення та |приємництво | |система ведення | |ведення реєстру | | |реєстру документів | |документів | | |дозвільного характеру| |дозвільного | | | | |характеру | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити заходи|Держкомзем | |ведення державного | |з | | |земельного кадастру | |інформатизації, | | | | |пов'язані з | | | | |проведенням | | | | |земельної | | | | |реформи (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація фінансової та грошової системи, системи | | державного фінансово-економічного контролю | |----------------------------------------------------------------| |Створити |Мінфін | |система | |автоматизовану | | |інформаційно- | |інформаційно- | | |аналітичного | |аналітичну | | |забезпечення | |систему | | |бюджетного процесу | |фінансових і | | |створення | |фіскальних | | |інформаційної | |органів (за | | |інфраструктури | |окремою | | |системи управління | |програмою) | | |державними фінансами | | | | |забезпечення | | | | |функціонування та | | | | |розвитку | | | | |автоматизованої | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичної | | | | |системи державної | | | | |податкової служби | | | | |удосконалення | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичної | | | | |системи Державного | | | | |казначейства | | | | |впровадження сучасних| | | | |інформаційних | | | | |технологій в | | | | |діяльність органів | | | | |державної | | | | |контрольно-ревізійної| | | | |служби | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити | -"- | |інформаційне, | |заходи, | | |інформаційно- | |пов'язані з | | |аналітичне та | |модернізацією | | |технічне забезпечення| |системи | | |модернізації системи | |управління | | |управління державними| |державними | | |фінансами | |фінансами (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити |ДПА | |інформаційне, | |заходи, | | |інформаційно- | |пов'язані з | | |аналітичне та | |модернізацією | | |технічне забезпечення| |державної | | |модернізації | |податкової | | |державної податкової | |служби (за | | |служби | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити систему|Державна | |програмні комплекси | |моніторингу |комісія з | |"Облік сертифікованих| |фондового ринку |цінних | |фахівців фондового | |(за окремою |паперів та | |ринку" і "Облік та | |програмою) |фондового | |результати перевірок | | |ринку | |на ринку цінних | | | | |паперів" | | | | |програмне | | | | |забезпечення | | | | |приймання | | | | |адміністративних | | | | |даних, які надаються | | | | |інститутами спільного| | | | |інвестування | | | | |методики | | | | |проведення перевірки | | | | |та первинного аналізу| | | | |звітності | | | | |(адміністративних | | | | |даних) учасників | | | | |ринку цінних паперів | | | | |модернізація і | | | | |супроводження | | | | |програмного | | | | |забезпечення | | | | |приймання | | | | |адміністративних | | | | |даних від учасників | | | | |ринку цінних паперів | | | | |підсистема | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису | | | | |перша черга | | | | |програмно- | | | | |технологічного | | | | |комплексу | | | | |"Ситуаційний центр" | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Рахункова | |удосконалення | |автоматизовану |палата | |автоматизованої | |інформаційно- | | |інформаційно- | |аналітичну | | |аналітичної | |систему | | |системи, інтеграція | |Рахункової | | |інформаційних систем | |палати (за | | |та ресурсів | |окремою | | |розширення | |програмою) | | |функціональних | | | | |можливостей | | | | |автоматизованої | | | | |системи "Колегія" | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Розробити моделі|Рахункова | 280 |програмне | |і методи |палата | |забезпечення | |автоматизованого| | |формування баз даних | |аналізу стану | | |про показники | |виконання | | |виконання державного | |державного | | |бюджету | |бюджету | | |методичні | | | | |рекомендації щодо | | | | |проведення | | | | |моніторингу виконання| | | | |місцевих бюджетів | | | | |економіко-математичні| | | | |моделі та алгоритми | | | | |моніторингу виконання| | | | |місцевих бюджетів | | | | |програмне | | | | |забезпечення | | | | |проведення | | | | |моніторингу виконання| | | | |місцевих бюджетів | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація соціальної сфери | |----------------------------------------------------------------| |Здійснити |Мінпраці | |удосконалення: | |заходи, | | |уніфікованих | |пов'язані з | | |програмних засобів | |інформаційно- | | |автоматизації | |аналітичним та | | |діяльності органів | |методичним | | |праці і соціального | |забезпеченням | | |захисту населення | |установ, що | | |щодо призначення та | |належать до | | |виплати соціальної | |сфери управління| | |допомоги і житлових | |Мінпраці (за | | |субсидій | |окремою | | |автоматизованих | |програмою) | | |систем | | | | |бухгалтерського | | | | |обліку та звітності | | | | |системи електронного | | | | |документообігу в | | | | |центральному апараті | | | | |Мінпраці | | | | |розширення | | | | |функціональних | | | | |можливостей веб-сайту| | | | |для надання | | | | |консультацій | | | | |громадянам з питань | | | | |адресної соціальної | | | | |допомоги | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |системи електронного | | | | |обміну даними через | | | | |Інтернет між | | | | |центральним апаратом | | | | |та установами, що | | | | |належать до сфери | | | | |управління Мінпраці | | | | |локальні | | | | |обчислювальні мережі | | | | |в районних (міських) | | | | |управліннях праці та | | | | |соціального захисту | | | | |населення | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Здійснити |Держком- | 360 |проект концепції | |заходи, |інформа- | |створення | |спрямовані на |тизації | |технологічної основи | |створення | | |єдиної | |технологічної | | |автоматизованої | |основи єдиної | | |системи надання | |автоматизованої | | |пільгових послуг | |системи надання | | |аналіз економічної | |пільгових послуг| | |ефективності | | | | |застосування різних | | | | |варіантів | | | | |впровадження систем | | | | |соціальних карт | | | | |пропозиції щодо | | | | |створення єдиного | | | | |реєстру осіб, які | | | | |мають право на | | | | |пільги, з | | | | |використанням даних | | | | |інших електронних | | | | |реєстрів, що створені| | | | |органами державної | | | | |влади | | | | |технічне | | | | |завдання на створення| | | | |технологічної основи | | | | |єдиної | | | | |автоматизованої | | | | |системи надання | | | | |пільгових послуг | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |МОЗ | 232 |технічний проект | |загальнодержавну| | |створення | |інформаційну | | |інформаційно-телекому| |систему з питань| | |нікаційної мережі | |охорони здоров'я| | |"Укрмеднет" | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація в галузі екології та використання природних | | ресурсів | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити |МНС | |удосконалення | |розвиток і | | |нормативного | |супроводження | | |забезпечення | |Урядової | | |функціонування | |інформаційно- | | |Урядової | |аналітичної | | |інформаційно- | |системи | | |аналітичної | |з питань | | |системи з питань | |надзвичайних | | |надзвичайних ситуацій| |ситуацій (за | | |модернізація | |окремою | | |підсистем: | |програмою) | | |моніторингу стану | | | | |потенційно | | | | |небезпечних об'єктів | | | | |оцінки та | | | | |прогнозування ризику | | | | |виникнення | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |на територіях | | | | |підвищеної | | | | |природно-техногенної | | | | |небезпеки | | | | |проектування, | | | | |оптимізації і | | | | |супроводження планів | | | | |запобігання, | | | | |локалізації та | | | | |ліквідації наслідків | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій, здійснення | | | | |контролю за їх | | | | |виконанням | | | | |моделювання і | | | | |прогнозування | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |актуалізація | | | | |геоінформаційної | | | | |підсистеми | | | | |актуалізація єдиного | | | | |банку даних, | | | | |створення сховища | | | | |даних | | | | |інтеграція | | | | |Урядової | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичної | | | | |системи з питань | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |до відповідних систем| | | | |міжнародних служб | | | | |спостереження, | | | | |прогнозування та | | | | |ліквідації наслідків | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |підсистема | | | | |моніторингу | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |техногенного та | | | | |природного характеру | | | | |підсистема збирання, | | | | |реєстрації та | | | | |зберігання інформації| | | | |про засоби, що | | | | |використовуються у | | | | |процесі ліквідації | | | | |наслідків | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |підсистема складання | | | | |оперативної | | | | |електронної карти | | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |підсистема | | | | |просторового аналізу | | | | |наслідків | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій, | | | | |ефективності | | | | |здійснення заходів | | | | |щодо запобігання | | | | |виникненню таких | | | | |ситуацій та | | | | |ліквідації їх | | | | |наслідків | | | | |система | | | | |оперативно-диспетчер-| | | | |ського управління | | | | |ліквідацією наслідків| | | | |надзвичайних ситуацій| | | | |на обласному та | | | | |районному рівні | | | | |технічне завдання на | | | | |створення комплексної| | | | |системи захисту | | | | |інформації | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |МНС | |веб-портал МНС | |виконання | | |регіональні | |комплексної | | |лабораторії | |програми | | |технічного захисту | |розвитку системи| | |інформації на базі | |зв'язку, | | |головних управлінь | |оповіщення та | | |МНС у Львівській, | |інформатизації | | |Харківській і | |МНС (за окремою | | |Хмельницькій областях| |програмою) | | |типова | | | | |проектно-кошторисна | | | | |документація на | | | | |спеціальні, локальні | | | | |та об'єктові системи | | | | |оповіщення | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Забезпечити |Держводгосп | |система моніторингу і| |проведення | | |прогнозування стану | |державного | | |навколишнього | |моніторингу | | |природного середовища| |поверхневих вод,| | |у складі підсистем: | |ведення водного | | |прогнозування змін | |кадастру та | | |екологічного стану | |управління | | |водних ресурсів | |водними | | |басейнів річок | |ресурсами (за | | |Причорномор'я, Тиси | |окремою | | |та Дунаю | |програмою) | | |прогнозування | | | | |аварійного | | | | |забруднення басейнів | | | | |річок Тиси та Дунаю | | | | |оброблення даних | | | | |моніторингу, що | | | | |проводиться | | | | |регіональними | | | | |лабораторіями | | | | |басейнів річок | | | | |Причорномор'я, Тиси | | | | |та Дунаю | | | | |удосконалення | | | | |підсистем програмного| | | | |адміністрування та | | | | |телекомунікаційних | | | | |мереж | | | | |центральна | | | | |частина інтегрованої | | | | |розподіленої бази | | | | |даних моніторингу | | | | |меліорованих земель і| | | | |берегів дніпровських | | | | |водосховищ | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |Держкомліс- | 70 |технічне завдання на | |інформаційно- |госп | |створення | |аналітичну | | |інформаційно- | |систему | | |аналітичної системи | |державного | | |державного управління| |управління | | |лісовим господарством| |лісовим | | | | |господарством на| | | | |базі | | | | |геоінформаційних| | | | |технологій | | | | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація сфери науки, освіти і культури | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити |МОН | |розроблення та | |проведення | | |впровадження | |інформатизації | | |програмних засобів | |та | | |для загальноосвітніх | |комп'ютеризації | | |навчальних закладів і| |загальноосвіт- | | |вищих навчальних | |ніх, | | |закладів I-II рівня | |професійно- | | |акредитації | |технічних і | | |комп'ютеризація вищих| |вищих навчальних| | |навчальних закладів | |закладів (за | | |I-II рівня | |окремою | | |акредитації та | |програмою) | | |професійно-технічних | | | | |навчальних закладів | | | | |придбання сучасних | | | | |технічних засобів | | | | |навчання з | | | | |природничо-математич-| | | | |них і технологічних | | | | |дисциплін для | | | | |оснащення кабінетів | | | | |біології, географії, | | | | |математики, хімії у | | | | |професійно-технічних | | | | |та вищих навчальних | | | | |закладах | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Створити |МКТ | 290 |пілотний проект | |автоматизовану | | |типової | |інформаційну | | |автоматизованої | |систему "Музейні| | |інформаційної системи| |фонди України" | | |у Національному | | | | |художньому музеї | | | | |каталог музейних | | | | |фондів та експонатів | | | | |пілотний проект | | | | |системи віртуальної | | | | |експозиції музейних | | | | |експонатів | | | | |система | | | | |оповіщення про | | | | |переміщення музейних | | | | |експонатів | |----------------+-------------+-----------+---------------------| |Усього | | 9013,2 | | ------------------------------------------------------------------вгору