Про затвердження Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Перелік від 18.11.20091221
Документ 1221-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.04.2013, підстава - 233-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 листопада 2009 р. N 1221
Київ
Про затвердження Порядку надання
всеукраїнській громадській професійній організації
статусу саморегулівної організації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання всеукраїнській громадській
професійній організації статусу саморегулівної організації, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1221
ПОРЯДОК
надання всеукраїнській громадській
професійній організації
статусу саморегулівної організації

1. Цей Порядок установлює процедуру надання всеукраїнській
громадській професійній організації, що об'єднує суб'єктів
дорадчої діяльності, статусу саморегулівної організації (далі -
саморегулівна організація).
2. Статус саморегулівної організації надає Мінагрополітики.
3. Статус саморегулівної організації може бути наданий
всеукраїнській громадській професійній організації (далі -
громадська організація) у разі, коли:
вона утворена і діє на засадах самоврядування;
до її складу входить не менш як 50 відсотків суб'єктів
дорадчої діяльності, що внесені до Реєстру сільськогосподарських
дорадчих служб та Реєстру сільськогосподарських дорадників і
експертів-дорадників;
зазначена організація об'єднує членів не менш як із 17
областей України;
75 відсотків загальної кількості її членів - фізичних осіб
провадять сільськогосподарську дорадчу діяльність на професійній
основі;
така організація проводить відповідно до статутних документів
підвищення кваліфікації своїх членів.
4. Для надання статусу саморегулівної організації громадська
організація подає Мінагрополітики такі документи:
заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики;
копії статутних документів громадської організації; { Абзац
третій пункту 4 в редакції Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від
10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 233
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
перелік суб'єктів дорадчої діяльності, що є членами
громадської організації, складений за формою згідно з додатком;
копії документів, якими визначені завдання та встановлено
процедуру підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників
і експертів-дорадників.
5. За результатами розгляду та перевірки поданих документів
Мінагрополітики приймає протягом місяця рішення про надання
громадській організації статусу саморегулівної організації або
відмову у наданні такого статусу.
У рішенні зазначаються функції саморегулівної організації.
Про прийняте рішення Мінагрополітики повідомляє громадську
організацію протягом п'яти робочих днів після його прийняття.
6. У наданні статусу саморегулівної організації може бути
відмовлено з таких підстав:
подання документів не в повному обсязі або подання
документів, що містять недостовірну інформацію;
невідповідність громадської організації вимогам, зазначеним у
пункті 3 цього Порядку;
припинення або встановлення тимчасової заборони щодо
провадження діяльності громадською організацією.
Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у наданні
статусу саморегулівної організації, громадська організація може
повторно подати документи для його отримання. Розгляд повторно
поданої громадською організацією заяви про надання їй статусу
саморегулівної організації здійснюється відповідно до цього
Порядку.
7. У разі внесення змін до статутних документів
саморегулівної організації, внутрішніх положень чи складу її
членів така організація подає Мінагрополітики відповідні документи
не пізніше ніж у двотижневий строк від дати, коли такі зміни
відбулися.
8. Статус саморегулівної організації анулюється
Мінагрополітики у разі:
невідповідності саморегулівної організації вимогам,
зазначеним у пункті 3 цього Порядку;
неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених
пунктом 7 цього Порядку;
припинення або встановлення тимчасової заборони щодо
провадження діяльності зазначеною організацією.
9. Спори, пов'язані з визнанням (відмовою у визнанні чи
анулюванням) Мінагрополітики статусу саморегулівної організації,
розв'язуються у судовому порядку.

Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
суб'єктів дорадчої діяльності, що є членами
всеукраїнської громадської професійної організації
____________________________________________
(найменування громадської організації згідно
із статутними документами)

------------------------------------------------------------------ |Найменування|Рік вступу |Кваліфіка-| Реєстраційний | Поштова | | дорадчої | до | ційне | номер у Реєстрі | адреса, | | служби |громадської|свідоцтво |сільськогосподар-|контактний| | (прізвище, |організації| (ким | ських дорадчих | телефон | | ім'я, по | | видане, | служб, Реєстрі | | | батькові | | дата |сільськогосподар-| | | дорадника, | | видачі, |ських дорадників | | | експерта- | | номер) | і експертів- | | | дорадника) | | | дорадників | | |------------+-----------+----------+-----------------+----------| | | | | | | |------------+-----------+----------+-----------------+----------| | | | | | | |------------+-----------+----------+-----------------+----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

________________________ __________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
громадської організації)
___ ___________ 20__ р.
М.П.
_______________
Примітка. Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності
включаються до переліку в алфавітному порядку в такій
послідовності: дорадчі служби, дорадники,
експерти-дорадники.вгору