Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу
Указ Президента України; Положення від 01.11.20031238/2003
Документ 1238/2003, поточна редакція — Редакція від 10.07.2015, підстава - 398/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національного координатора з питань технічної
допомоги Європейського Союзу
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 246/2004 ( 246/2004 ) від 28.02.2004
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }

1. Затвердити Положення про Національного координатора з
питань технічної допомоги Європейського Союзу (додається).
2. Призначити ХОРОШКОВСЬКОГО Валерія Івановича - Міністра
економіки та з питань європейської інтеграції України -
Національним координатором з питань технічної допомоги
Європейського Союзу, увільнивши від виконання цих обов'язків
В. Рогового.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 листопада 2003 року
N 1238/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 листопада 2003 року N 1238/2003
ПОЛОЖЕННЯ
про Національного координатора з питань технічної
допомоги Європейського Союзу

1. Національний координатор з питань технічної допомоги
Європейського Союзу (далі - Національний координатор) забезпечує
організацію і здійснює координацію діяльності та заходів,
пов'язаних з одержанням Україною технічної допомоги Європейського
Союзу (далі - технічна допомога).
2. Національний координатор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, а також цим Положенням.
3. Національним координатором за посадою є Міністр економіки
та з питань європейської інтеграції України.
Національний координатор призначає в разі потреби свого
заступника та визначає його повноваження. ( Пункт 3 в редакції Указу Президента N 246/2004 ( 246/2004 ) від
28.02.2004 )
4. Національний координатор:
бере участь у забезпеченні реалізації стратегічного курсу
інтеграції України до Європейського Союзу;
організовує підготовку та подання в установленому порядку
пропозицій щодо удосконалення механізму взаємодії державних
органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями
Європейського Союзу в сфері одержання технічної допомоги,
запровадження нових форм і програм допомоги Європейського Союзу
Україні;
забезпечує послідовне залучення і спрямування ресурсів
технічної допомоги Європейського Союзу для досягнення цілей,
визначених домовленостями між Україною та Європейським Союзом, у
тому числі Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами
( 998_012 );
сприяє органам виконавчої влади в установленні та розвитку
відносин з відповідними інституціями Європейського Союзу з питань
залучення технічної допомоги;
сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у розвитку відносин з європейськими регіональними
структурами з питань залучення технічної допомоги;
організовує підготовку індикативних програм технічної
допомоги;
забезпечує підготовку пропозицій України до щорічних програм
дій, меморандумів з питань фінансування та інших документів з
питань залучення технічної допомоги, а також опрацювання
зазначених документів із відповідними інституціями Європейського
Союзу;
координує заходи з виконання програм технічної допомоги та їх
окремих складових, в тому числі національної, регіональної
програм, програм прикордонного співробітництва, забезпечення
ядерної безпеки, малих проектів;
виконує інші функції, пов'язані з одержанням та використанням
технічної допомоги.
5. Національний координатор для виконання покладених на нього
завдань має право:
утворювати в разі потреби міжвідомчі робочі та експертні
групи, залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
брати участь у роботі комісій, комітетів, конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів і нарад з питань, що належать до
його компетенції.
6. Організаційне, інформаційне, аналітичне та інше
забезпечення діяльності Національного координатора здійснюється
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору