Документ 1242-V, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Про інтенсифікацію співробітництва України
з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів
та перспективи транскордонного співробітництва"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 45, ст.523 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про
інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у
рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного
співробітництва" (додаються).
2. Комітетам Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції, у закордонних справах, з питань економічної політики,
з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування у першому півріччі 2008 року
поінформувати Верховну Раду України про стан виконання зазначених
Рекомендацій парламентських слухань.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 червня 2007 року
N 1242-V

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 27 червня 2007 року N 1242-V
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
"Про інтенсифікацію співробітництва України
з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів
та перспективи транскордонного співробітництва"

Заслухавши та проаналізувавши питання співробітництва України
з Європейським Союзом (ЄС) у рамках єврорегіонів та перспективи
транскордонного співробітництва, учасники парламентських слухань
на тему: "Про інтенсифікацію співробітництва України з
Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи
транскордонного співробітництва" (далі - парламентські слухання),
що відбулися 16 травня 2007 року, зазначають, що розвиток
сучасного транскордонного співробітництва регіонів України у формі
прикордонного співробітництва і міжрегіонального партнерства з
відповідними структурами держав - членів ЄС, Російської Федерації,
Білорусі, Республіки Молдова та інших країн, зокрема у рамках
єврорегіонів, за умов відповідної державної підтримки є дієвим
інструментом європейської інтеграції та регіонального розвитку і,
таким чином, відповідає життєво важливим інтересам України. Ця
форма міжнародної співпраці є ефективним чинником як міжнародної
діяльності України, так і її внутрішньої політики та безпеки на
тривалу перспективу, що позитивно впливає на двосторонні відносини
України, насамперед з сусідніми країнами.
Подальша реалізація сучасних можливостей транскордонного
співробітництва України відповідно до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями ( 995_106 ), Протоколів до неї, Закону
України "Про транскордонне співробітництво" ( 1861-15 ) та інших
законодавчих актів у контексті курсу на інтеграцію до ЄС,
Європейського інструменту сусідства та партнерства (далі - ЄІСП),
нової регіональної політики ЄС, зокрема Європейських угруповань з
територіальної співпраці, транспортної політики ЄС щодо розширення
головних транс'європейських транспортних коридорів до сусідніх
країн, вступу України до СОТ, реалізації Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ) відповідно до
Керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського
континенту тощо є гарантією подальшої реалізації в Україні
принципу субсидіарності та забезпечення сталого
соціально-економічного і просторового розвитку регіонів у
інноваційно-інвестиційний спосіб.
Перспективність реалізації цих нових можливостей європейської
інтеграції держави визначається унікальними геополітичними
особливостями України - її одночасним межуванням як з новими
прикордонними членами ЄС на Сході (Польщею, Словаччиною,
Угорщиною, Румунією), так і з усіма східними сусідами ЄС: Росією,
Білоруссю та Молдовою. Успішність реалізації цих перспектив
залежатиме від послідовності, ефективності, повноти та
інституціалізації координаційних механізмів, здатних задіяти на
державному та регіональному рівнях можливості ЄІСП, регіональної,
транспортної, безпекової та екологічної політики ЄС на основі
узгодженого дотримання вимог законодавства України та ЄС, зокрема
законів України "Про транскордонне співробітництво" ( 1861-15 ) та
"Про стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 ). Ці передумови є
сприятливими для одночасного прискорення в Україні
євроінтеграційних процесів і регіонального розвитку.
Дієвою організаційною формою транскордонного співробітництва
є єврорегіони. Співробітництво в рамках єврорегіонів надає
додаткові інструменти для впровадження інфраструктурних проектів
на державному кордоні, у сфері транспорту, туризму та охорони
довкілля, сприяє запровадженню інноваційної моделі розвитку
регіонів, посиленню економічних зв'язків та бізнес-активності,
наукового, освітнього, культурного обміну та міжлюдських
контактів, а також виконання економічних і соціальних проектів.
Посилення ролі єврорегіонів у процесі транскордонного
співробітництва полягає в тому, що вони можуть і повинні стати
ключовою ланкою у підтриманні контактів між органами державної
влади, виробленні стратегії спільних дій, ініціюванні проектів,
реалізація яких відповідає інтересам прикордонних регіонів
України. Для збільшення ефективності від здійснення
транскордонного співробітництва місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування слід надати більшу
самостійність у вирішенні спільних з
адміністративно-територіальними одиницями сусідніх держав проблем
транскордонного розвитку, зокрема у частині формування місцевих
бюджетів та їх використання. Це питання тісно пов'язане з
проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні
відповідно до принципів і засад, прийнятих у Європейському Союзі.
З метою прискорення розвитку транскордонного співробітництва,
зокрема у формі створення та забезпечення ефективного
функціонування єврорегіонів та реалізації нових можливостей
Програм сусідства ЄС, учасники парламентських слухань
р е к о м е н д у ю т ь:
1. Верховній Раді України:
1) здійснювати подальше законодавче забезпечення розвитку
транскордонного співробітництва шляхом надання згоди на
обов'язковість відповідних міжнародних договорів, внесення змін до
чинного законодавства та його вдосконалення відповідно до сучасних
європейських напрацювань у цій сфері;
2) до березня 2008 року провести інвентаризацію українського
законодавства з питань транскордонного співробітництва, у тому
числі договірно-правової бази між Україною та іншими державами,
для вироблення пропозицій щодо його удосконалення;
3) використовувати механізми міжпарламентського
співробітництва на двосторонньому та багатосторонньому рівнях для
просування проектів у рамках транскордонного співробітництва,
ініційованих як державними установами, так і недержавними
організаціями;
4) передбачити фінансування заходів Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки
( 1819-2006-п ) у повному обсязі при затвердженні Державного
бюджету України на відповідні роки.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити до кінця 2007 року оптимальний механізм
державного сприяння та координації транскордонного співробітництва
Міністерством економіки України, Міністерством регіонального
розвитку та будівництва України, Міністерством закордонних справ
України та іншими центральними органами виконавчої влади, виходячи
з того, що політика транскордонного співробітництва є невід'ємною
частиною загальнодержавної політики регіонального розвитку;
2) розробити протягом 2007-2008 років механізми та необхідні
нормативні акти щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів і учасників
транскордонного співробітництва та щодо залучення, в разі
необхідності, компетентних представників центральних органів
виконавчої влади до переговорного процесу, розробки та відбору
транскордонних проектів і програм, визначення оптимальних
механізмів їх співвиконання та співфінансування з міжнародних,
державних, регіональних, місцевих та інших джерел за конкурсним і
програмно-цільовим принципами;
3) дослідити європейські фінансові механізми здійснення
державного співфінансування транскордонних проектів та сприяти у
створенні фонду підтримки транскордонного співробітництва,
використовуючи результати дослідження;
4) сформувати до кінця 2008 року в регіонах України, що
беруть участь у транскордонному співробітництві, мережу агенцій
регіонального розвитку, до завдань яких входитиме систематизація і
моніторинг проблемних питань регіону та пошук шляхів їх вирішення,
участь у підготовці та сприянні реалізації інвестиційних проектів,
інформаційної та презентаційної діяльності, координація діяльності
за операційними програмами ЄІСП на 2007-2013 роки та новими
Чорноморсько-Дунайськими ініціативами відповідно до положень
Повідомлення Європейської комісії для Ради ЄС та Європейського
Парламенту про посилення Європейської політики сусідства від
4 грудня 2006 року щодо багатосторонньої "горизонтальної"
співпраці в ключових сферах;
5) сформувати інформаційну базу даних щодо можливостей участі
регіонів України у транскордонному співробітництві та забезпечити
її постійне оновлення на сторінці Міністерства економіки України у
всесвітній мережі Інтернет;
6) здійснити заходи щодо усунення розбіжностей статистичних
та фактичних даних, які подаються розробникам проектів
транскордонного співробітництва відповідними органами України та
країн, що межують з нашою державою;
7) здійснити заходи щодо збільшення кількості пунктів
пропуску на кордоні України з державами - членами Європейського
Союзу, модернізації і розвитку об'єктів наявної прикордонної
інфраструктури, реконструкції та розширення об'єктів митного та
прикордонного контролю, зокрема:
а) знайти можливість фінансування у 2007 році будівництва
під'їзної дороги (протяжністю 1,8 км) до вантажного терміналу
міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород" на
українсько-словацькому кордоні, що передбачено Постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1819 ( 1819-2006-п )
"Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного
співробітництва на 2007-2010 роки";
б) здійснити необхідні заходи щодо початку будівництва у
2007 році міжнародного пішохідного пункту пропуску
"Лубня - Волосате" на українсько-польському кордоні;
в) провести двосторонні консультації з румунською стороною
щодо внесення пункту с. Шибене (Верховинський район) -
с. Поєніледе-суб-Мунте (повіт Марамуреш) як перспективного зі
статусом пункту "для автомобільного, вантажопідйомністю до
3,5 тонни, пішохідного, пасажирського сполучення" до переліку
міжнародних пунктів перетину українсько-румунського кордону;
г) вирішити питання щодо спільного будівництва прикордонного
виставкового комплексу "Експоцентр Слобожанщина" поблизу
міжнародного автомобільного пункту пропуску "Гоптівка-Нехотєєвка"
на українсько-російському кордоні з метою створення інформаційного
простору для підтримки конкурентоспроможності прикордонних
територій;
8) посилити заходи, спрямовані на протидію нелегальній
міграції та контрабанді через державний кордон України з
одночасним поліпшенням прозорості кордонів та візового режиму для
учасників транскордонного співробітництва, у цьому зв'язку
поглибити співпрацю з Європейським Союзом, спрямовану на
застосування можливостей ЄІСП;
9) здійснити заходи щодо забезпечення ефективного
функціонування транс'європейських транспортних коридорів, зокрема
коридору N 3, а також налагодити переговорний процес за участі
всіх заінтересованих сторін і прикордонних регіонів щодо
вироблення до кінця 2008 року техніко-економічного обґрунтування
та забезпечення необхідного співфінансування для реалізації
транзитного потенціалу транс'європейських сполучень через
територію України та розбудови необхідної для цього інфраструктури
вздовж кордонів України з державами - членами ЄС, що, зокрема,
дозволить системно використовувати можливості ЄІСП та інших
цільових програм ЄС;
10) сприяти відновленню судноплавства по каналу
"Дунай - Чорне море", передбачивши необхідні обсяги фінансування
для завершення комплексу робіт з будівництва каналу та дамби;
11) розробити та здійснити заходи щодо вдосконалення
прикордонної та транспортної інфраструктури у регіонах, де
відбудуться матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року;
12) опрацювати питання щодо подальшого розвитку спеціальних
(вільних) економічних зон, зокрема зон прикордонної торгівлі у
прикордонних регіонах України, та розробити проекти відповідних
законодавчих актів;
13) розробити проекти законодавчих актів щодо спрощення
митного оформлення вантажів, експозиційних матеріалів і товарів
походженням з України та країн-сусідів для їх участі у виставкових
заходах, які проводяться на території України та країн-сусідів;
14) узгодити упродовж 2007-2009 років з державами -
учасницями Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат ( 998_164 ) послідовне поширення на всі регіони України
принципів сталого соціально-економічного і просторового розвитку
територій із застосуванням сучасних європейських підходів
інтегрованого попередження та контролю забруднень і запровадження
ресурсоенергозберігаючих технологій як основи
інноваційно-інвестиційного розвитку; для цього здійснити необхідні
кроки щодо попередньо погодженого з Програмою ООН з питань
довкілля розміщення в Чернівцях Постійного секретаріату Рамкової
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ) і
поглиблення співробітництва з Румунією в цій сфері;
15) забезпечити співпрацю в екологічній сфері, а саме:
сприяти вдосконаленню та запровадженню передових технологій
утилізації відходів; відпрацювати схему координації роботи
природоохоронних служб сусідніх держав у разі виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження;
16) сприяти розвитку рекреаційної інфраструктури та
організації туристичних маршрутів, у тому числі транскордонних;
17) сприяти поглибленню транскордонного співробітництва у
сфері освіти, науки та культури шляхом створення транскордонних
технопарків, залучення навчальних закладів до розробки проектів,
обміну науковим і викладацьким досвідом, організації наукових
конференцій, семінарів, розширення творчих зв'язків між музеями,
культурно-просвітницькими та мистецькими організаціями;
18) сприяти підвищенню рівня знань та практичних навичок у
сфері транскордонного співробітництва представників місцевих
органів влади, підприємців, громадськості, у цьому зв'язку
забезпечити підготовку та перепідготовку фахівців з використанням
можливостей освітніх програм ЄС, включаючи програму Twinning для
підготовки державних службовців, а також стимулювання відповідних
наукових досліджень з використанням можливостей Сьомої Рамкової
програми ЄС з досліджень;
19) підготувати та реалізувати систему заходів з технічного
вдосконалення прикордонних і єврорегіональних мас-медійних
можливостей для посилення присутності української тематики в
інформаційному просторі ЄС та якнайширшого залучення громадськості
до активної участі у транскордонному співробітництві;
20) запровадити механізми використання експертного потенціалу
недержавних організацій у вирішенні питань, пов'язаних із
здійсненням транскордонного співробітництва, зокрема в рамках
діяльності агенцій регіонального розвитку;
21) сприяти участі українських регіонів в Асамблеї
європейських регіонів;
22) внести зміни до Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки ( 1819-2006-п ),
врахувавши Рекомендації парламентських слухань та збільшивши
кількість ініційованих державними установами та недержавними
організаціями проектів, яким надається державна фінансова
підтримка;
23) передбачати кошти на реалізацію заходів Державної
програми з розвитку транскордонного співробітництва на
2007-2010 роки ( 1819-2006-п ) у повному обсязі та окремим рядком
при розробці проектів Державного бюджету України на відповідні
роки.
3. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування та іншим суб'єктам і учасникам транскордонного
співробітництва, визначеним Законом України "Про транскордонне
співробітництво" ( 1861-15 ), в межах їх повноважень:
1) виявляти нові можливості, безпосередньо розробляти та
сприяти реалізації різних проектів і програм транскордонного
співробітництва, зокрема в межах єврорегіонів, та забезпечувати їх
співфінансування відповідно до вимог ЄІСП і конкретних програм
сусідства ЄС;
2) передбачати одночасне застосування у програмах і проектах
транскордонного співробітництва актуальних механізмів
регіональної, транспортної, екологічної, енергетичної, наукової,
освітньої, безпекової політики ЄС та інших міжнародних структур, а
також завдань і можливостей, пов'язаних із вступом України до СОТ;
3) виробити пропозиції щодо включення пов'язаних з
транскордонним співробітництвом перспективних механізмів взаємодії
з ЄС та іншими міжнародними структурами, зокрема двосторонньої
співпраці з державами - членами ЄС, до нового базового договору
між Україною та ЄС, приділяючи особливу увагу досвіду набуття
асоційованого статусу та наступного членства;
4) розробити і впровадити ефективні інструменти з
використанням сучасних інформаційних технологій доступу та обміну
інформацією щодо міжнародних програм підтримки розвитку
транскордонного співробітництва та методики підготовки проектів;
5) сприяти пошуку та вивченню можливостей участі областей
України в існуючих єврорегіонах та створення нових за участю
українських областей;
6) сприяти вивченню перспектив поглиблення транскордонного
співробітництва з регіонами інших європейських країн;
7) залучати механізми транскордонного співробітництва для
розвитку громадянського суспільства на місцях, у місцевих
громадах.вгору