Документ 1252-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.07.2019, підстава - 601-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1252
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 601 ( 601-2019-п ) від 10.07.2019 }
Про затвердження Тимчасового положення
про мінімальні ставки гонорару та авторської
винагороди за фільми, що створюються
за державним замовленням на
кіностудіях України

На виконання частини п'ятої статті 15 Закону України "Про
авторське право та суміжні права" ( 3792-12 ) і Закону України
"Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасове положення про мінімальні ставки
гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за
державним замовленням на кіностудіях України (додається).
Дія Тимчасового положення поширюється на фільми, завершені
виробництвом після 1 січня 2001 року.
2. Міністерству культури і мистецтв, Міністерству освіти і
науки розробити порядок виплати авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1252
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про мінімальні ставки гонорару та авторської
винагороди за фільми, що створюються за державним
замовленням на кіностудіях України

Загальна частина
1. У цьому Тимчасовому положенні вживаються такі поняття:
1) автори фільму - автор літературного сценарію, дикторського
тексту; композитор - автор музичних творів будь-якого виду,
спеціально створених для цього фільму; кінорежисер-постановник
(ігрові фільми), кінорежисер мультиплікаційних фільмів (анімаційні
фільми), кінорежисер (неігрові фільми); кінооператор-постановник
(ігрові фільми), кінооператор (анімаційні та неігрові фільми);
художник-постановник (ігрові, анімаційні та неігрові фільми);
2) гонорар - винагорода за твір, що використовується у
фільмі, яка виплачується:
а) автору літературного сценарію, дикторського тексту - за
написання літературного сценарію, діалогів, дикторського тексту;
б) композитору - за оригінальну музику, спеціально створену
для фільму;
в) кінорежисеру-постановнику (ігрові фільми), кінорежисеру
мультиплікаційних фільмів (анімаційні фільми), кінорежисеру
(неігрові фільми); кінооператору-постановнику (ігрові фільми),
кінооператору (анімаційні та неігрові фільми);
художнику-постановнику (ігрові, анімаційні та неігрові фільми) -
за творчу діяльність під час створення фільму;
3) авторська винагорода - усі види винагороди авторам фільму
за передачу виключних майнових прав на використання їх творів та
результатів їх творчої діяльності під час створення фільму, які
охороняються відповідно до законодавства про авторське право;
4) виконавець державного замовлення - суб'єкт кінематографії,
який узяв на себе відповідальність за створення фільму за
державним замовленням відповідно до умов укладеного державного
контракту;
5) державний замовник - центральний орган виконавчої влади в
галузі кінематографії, який від імені держави виступає замовником
фільму;
6) державний контракт - договір, укладений державним
замовником з виконавцем державного замовлення, в якому
визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і
регулюються відносини замовника фільму і виконавця;
7) співавтори - автори фільму (представники одного фаху),
результатами спільної творчої праці яких є фільм;
8) фільм - аудіовізуальний твір кінематографії, що
складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і
зображувальними засобами, та є результатом спільної діяльності
його авторів, виконавців і виробників. За способами фіксації
зображення та розповсюдження фільми поділяються на кінофільми,
відеофільми;
9) фільм, створений за державним замовленням, - фільм,
створений виконавцем державного замовлення на умовах державного
контракту за рахунок коштів державного бюджету (повністю або
частково).
Передані авторами фільму згідно з авторськими договорами
виключні майнові права на фільм, створений за державним
замовленням, належать державі в особі державного замовника.
2. Правові відносини авторів фільму та виконавця державного
замовлення обумовлюються авторськими договорами.
Укладення авторського договору на створення фільму за
державним замовленням (або на передачу виключних майнових прав на
твори, що існували раніше) передбачає обов'язкову передачу
авторами цього фільму виконавцю державного замовлення (з подальшою
передачею їх державі в особі державного замовника) виключних
майнових прав на використання результатів їх творчої діяльності
під час створення фільму та виключних майнових прав на фільм і
його використання у будь-якій формі та будь-яким способом:
відтворення, розповсюдження, публічне сповіщення, публічне
виконання, передача в ефір, передача по проводах для загального
відома, будь-яке інше сповіщення твору, субтитрування, дублювання
тексту тощо.
3. Право власності на вихідні фільмові матеріали та
примірники (копії) фільму, створеного за державним замовленням,
належить державі в особі державного замовника.
На кожному примірнику (копії) фільму, створеного за державним
замовленням, проставляється знак охорони авторського права:
№ повна назва державного замовника і рік першого випуску
фільму.
4. Автори фільму отримують авторську винагороду за передачу
виключних майнових прав на використання результатів їх творчої
діяльності під час створення фільму та виключних майнових прав на
фільм, створений за державним замовленням, і його використання у
будь-якій формі та будь-яким способом.
5. Авторська винагорода за передачу виключних майнових прав
на використання результатів творчої діяльності авторів під час
створення фільму за державним замовленням виплачується у формі
одноразового платежу (одноразова винагорода).
6. Авторська винагорода за передачу виключних майнових прав
на фільм, створений за державним замовленням, і його використання
у будь-якій формі та будь-яким способом (далі - його використання)
може виплачуватися у формі:
а) одноразового платежу (одноразова винагорода);
б) відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник
(копію) фільму чи кожне використання фільму;
в) змішаних платежів (одноразовий платіж (одноразова
винагорода) та відрахування (відсотки).
7. Автор літературного сценарію, дикторського тексту передає
виключні майнові права на використання сценарію, дикторського
тексту та виключні майнові права на фільм і його використання.
За написання літературного сценарію, дикторського тексту
сплачується гонорар.
За передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію, дикторського тексту та виключних майнових
прав на фільм і його використання сплачується авторська
винагорода.
8. Композитор передає виключні майнові права на використання
оригінальної музики , спеціально створеної для фільму, та виключні
майнові права на фільм і його використання.
Право на використання зазначеної музики поза фільмом
залишається за композитором.
За оригінальну музику, спеціально створену для фільму,
сплачується гонорар.
За передачу виключних майнових прав на використання
оригінальної музики, спеціально створеної для фільму, та виключних
майнових прав на фільм і його використання сплачується авторська
винагорода.
9. Кінорежисер-постановник (ігрові фільми), кінорежисер
мультиплікаційних фільмів (анімаційні фільми), кінорежисер
(неігрові фільми) передає виключні майнові права на використання
результатів своєї творчої діяльності під час створення фільму та
виключні майнові права на фільм і його використання.
За результати творчої діяльності під час створення фільму
(режисерський проект) кінорежисеру-постановнику (ігрові фільми),
кінорежисеру мультиплікаційних фільмів (анімаційні фільми),
кінорежисеру (неігрові фільми) сплачується гонорар.
За передачу виключних майнових прав на режисерський проект,
який є результатом творчої діяльності кінорежисера-постановника
(ігрові фільми), кінорежисера мультиплікаційних фільмів
(анімаційні фільми), кінорежисера (неігрові фільми) під час
створення фільму, та виключних майнових прав на фільм і його
використання сплачується авторська винагорода.
10. Кінооператор-постановник (ігрові фільми), кінооператор
(анімаційні та неігрові фільми) передає виключні майнові права на
використання результатів своєї творчої діяльності під час
створення фільму та виключні майнові права на фільм і його
використання.
За результати творчої діяльності під час створення фільму
(візуальний ряд фільму, світлове та кольорове оформлення фільму)
кінооператору-постановнику (ігрові фільми), кінооператору
(анімаційні та неігрові фільми) сплачується гонорар.
За передачу виключних майнових прав на візуальний ряд фільму,
світлове та кольорове оформлення фільму, які є результатом творчої
діяльності кінооператора-постановника (ігрові фільми),
кінооператора (анімаційні та неігрові фільми) під час створення
фільму, та виключних майнових прав на фільм і його використання
сплачується авторська винагорода.
11. Художник-постановник (ігрові, анімаційні, неігрові
науково-популярні фільми) передає виключні майнові права на
використання результатів своєї творчої діяльності під час
створення фільму та виключні майнові права на фільм і його
використання.
За результати творчої діяльності під час створення фільму
(проект художнього рішення фільму) художнику-постановнику
сплачується гонорар.
За передачу виключних майнових прав на результати творчої
діяльності (проект художнього оформлення фільму) під час створення
фільму та виключних майнових прав на фільм і його використання
художнику-постановнику сплачується авторська винагорода.
12. На виробництво фільму складається генеральний кошторис,
який є невід'ємною частиною державного контракту. В кошторисі
зазначаються мінімальні ставки:
гонорару автора літературного сценарію, дикторського тексту;
композитора, кінорежисера-постановника, художника-постановника,
кінооператора-постановника (ігрові фільми); кінорежисера
мультиплікаційних фільмів, кінооператора, художника-постановника
(анімаційні фільми); кінорежисера, кінооператора,
художника-постановника (неігрові науково-популярні
(науково-пізнавальні) фільми); кінорежисера, кінооператора
(неігрові хронікально-документальні фільми);
авторської винагороди авторів фільму за передачу виключних
майнових прав на використання результатів їх творчої діяльності
під час створення фільму за державним замовленням. Зазначені
виплати здійснюються у формі одноразового платежу (одноразової
винагороди) в розмірах, передбачених цим Тимчасовим положенням, і
обумовлюються у договорах;
авторської винагороди авторів фільму за передачу виключних
майнових прав на фільм і його використання за умови, що виплата
цієї винагороди здійснюється у формі одноразового платежу
(одноразова винагорода) або у формі змішаного платежу (в частині
фіксованого платежу). Зазначені виплати здійснюються в розмірах,
передбачених цим Тимчасовим положенням, і обумовлюються у
договорах з автором.
13. Авторська винагорода за передачу виключних майнових прав
на фільм і його використання, що сплачується у формі відрахування
(відсотки) за кожний проданий примірник (копію) або кожне
використання фільму та складається із змішаних платежів у частині
відрахувань (відсотків), які обчислюються з прибутку, отриманого
за використання фільму.
Мінімальні ставки авторської винагороди визначаються цим
Тимчасовим положенням.
14. Мінімальні ставки гонорару авторів фільму, передбачені
цим Тимчасовим положенням, визначаються незалежно від кількості
авторів, що беруть участь у створенні фільму. Розмір гонорару
кожного автора визначає виконавець державного замовлення залежно
від його вкладу у створення фільму.
15. Авторська винагорода належить співавторам у рівних
частинах, якщо інше не передбачено в договорі між ними, і
визначається в розмірах, передбачених цим Тимчасовим положенням.
16. Мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди,
визначені цим Тимчасовим положенням, не збільшуються, якщо під час
виробництва створюється фільм, за обсягом більший (збільшується
кількість серій або частин), ніж передбачено державним контрактом.
Мінімальні ставки гонорару за літературний сценарій
за видами фільмів (ігрові, анімаційні, неігрові)
та дикторський текст до неігрових фільмів
17. Мінімальні ставки гонорару за літературний сценарій
повнометражного ігрового фільму сплачуються в таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |------------------------------------------ | за | за | за сценарій, |оригінальний|літературний |написаний для |літературний| сценарій, | екранізації | сценарій | написаний |опублікованого | | за мотивами | твору | |опублікованого| | | твору | ------------------------------------------------------------------
Після запуску фільму 15900 13250 9950
у виробництво
Після прийняття 15900 13250 9950
готового фільму
Усього 31800 26500 19900
18. Мінімальна ставка гонорару за літературний сценарій
багатосерійного ігрового фільму сплачується:
за першу серію - в розмірі, встановленому для повнометражних
ігрових фільмів;
за другу та кожну наступну серію - в розмірі, що не перевищує
50 відсотків суми гонорару за першу серію.
19. Мінімальна ставка гонорару за літературний сценарій
короткометражного ігрового фільму обчислюється шляхом ділення на 8
сум, зазначених у пункті 17 цього Тимчасового положення за
літературний сценарій повнометражного ігрового фільму, та множення
одержаної частки на кількість частин у фільмі.
20. За літературний сценарій історичної тематики, який
потребує вивчення історичного, літературного та іконографічного
матеріалу, достовірного відтворення подій, історичних осіб, та
науково-фантастичної тематики мінімальні ставки гонорару
збільшуються на 25 відсотків сум, зазначених у пункті 17 цього
Тимчасового положення для повнометражного ігрового фільму.
21. Мінімальні ставки гонорару за літературний сценарій
анімаційного (мальованого, лялькового) повнометражного і
короткометражного фільму сплачуються у таких розмірах:
а) за оригінальний літературний сценарій:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
Після запуску 1865 2490 2980 3105 4970
фільму у
виробництво
Після прийняття 1865 2490 2980 3105 4970
готового фільму
Усього 3730 4980 5960 6210 9940
б) за сценарій для екранізації опублікованого літературного
твору будь-якого виду:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
Після запуску 1490 1990 2385 2485 3975
фільму у
виробництво
Після прийняття 1490 1990 2385 2485 3975
готового фільму
Усього 2980 3980 4770 4970 7950
22. Мінімальні ставки гонорару за оригінальний літературний
сценарій неігрового науково-популярного (науково-пізнавального)
фільму сплачуються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
Після запуску 900 1800 2680 3580 4475
фільму у
виробництво
Після прийняття 900 1800 2680 3580 4475
готового фільму
Усього 1800 3600 5360 7160 8950
23. За оригінальний сценарій неігрового науково-популярного
(науково-пізнавального) видового фільму мінімальні ставки
гонорару, зазначені у пункті 22 цього Тимчасового положення,
зменшуються на 50 відсотків.
24. За сценарій, написаний для екранізації самостійного твору
науково-популярної або навчальної літератури, мінімальні ставки
гонорару, зазначені у пункті 22 цього Тимчасового положення,
зменшуються на 20 відсотків.
25. У разі коли дикторський текст неігрового
науково-популярного (науково-пізнавального) фільму написаний не
автором сценарію, мінімальні ставки гонорару автора сценарію,
зазначені у пункті 22 цього Тимчасового положення, зменшуються:
за оригінальний сценарій повнометражного науково-популярного
фільму - на 30 відсотків;
за оригінальний сценарій короткометражного
науково-популярного фільму - на 45 відсотків.
26. У разі коли дикторський текст неігрового
науково-популярного (науково-пізнавального) фільму написаний не
автором сценарію, мінімальні ставки гонорару, зазначені у пункті
22 цього Тимчасового положення, за дикторський текст сплачуються в
таких розмірах:
за оригінальний сценарій повнометражного науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму - 30 відсотків;
за оригінальний сценарій короткометражного
науково-популярного (науково-пізнавального) фільму - 45 відсотків.
27. Мінімальні ставки гонорару за сценарій неігрового
хронікально-документального фільму сплачуються у таких розмірах:
а) за сценарій, пов'язаний із самостійним оригінальним
творчим розкриттям теми, з попереднім вивченням і збором
матеріалів (з дикторським текстом):
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
Після запуску 720 1440 2140 2860 3580
фільму у
виробництво
Після прийняття 720 1440 2140 2860 3580
готового фільму
Усього 1440 2880 4280 5720 7160
б) за сценарій, зміст якого визначається в основному подіями,
що знімаються (з дикторським текстом):
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
При запуску фільму 180 360 535 715 895
у виробництво
Після прийняття 180 360 535 715 895
готового фільму
Усього 360 720 1070 1430 1790
28. У разі коли дикторський текст до неігрового
хронікально-документального фільму написаний не автором сценарію,
мінімальна ставка гонорару за літературний сценарій (без
дикторського тексту) не повинна перевищувати 50 відсотків
відповідної мінімальної ставки гонорару, зазначеної у пункті 27
цього Тимчасового положення.
29. У разі коли дикторський текст фільму написаний не автором
сценарію або дикторський текст написаний для фільму, знятого без
літературного сценарію, мінімальна ставка гонорару за дикторський
текст до неігрового хронікально-документального фільму
встановлюється у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної
ставки гонорару за сценарій, зазначеної у пункті 27 цього
Тимчасового положення.
Мінімальні ставки авторської винагороди
за передачу виключних майнових прав на
використання літературного
сценарію та дикторського тексту
30. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію для
створення повнометражних ігрових фільмів сплачуються в таких
розмірах:
------------------------------------------------------------------ |Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------ | за |за літературний |за сценарій, |оригінальний|сценарій, написаний |написаний для |літературний|за мотивами |екранізації | сценарій |опублікованого твору|опублікованого | | |твору ------------------------------------------------------------------
Після запуску 1590 1325 995
фільму у
виробництво
31. Мінімальна ставка авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію для
створення короткометражного ігрового фільму обчислюється шляхом
ділення на 8 відповідної суми, зазначеної у пункті 30 цього
Тимчасового положення, та множення отриманої частки на кількість
частин у фільмі.
32. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію для
створення багатосерійного ігрового фільму визначається:
за першу серію - у розмірі, встановленому пунктом 30 цього
Тимчасового положення;
за другу та кожну наступну серію - в розмірі, що не перевищує
50 відсотків мінімальної ставки авторської винагороди за першу
серію.
33. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію
історичної та науково-фантастичної тематики збільшуються на 25
відсотків сум, зазначених у пунктах 30, 31 і 32 цього Тимчасового
положення відповідно для повнометражних, короткометражних та
багатосерійних фільмів.
34. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію
анімаційного (мальованого, лялькового) фільму сплачуються в таких
розмірах:
а) за оригінальний літературний сценарій:
-------------------------------------------------------------------- |Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------ |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм --------------------------------------------------------------------
Після запуску 185 250 300 310 490
фільму у
виробництво
б) за сценарій для екранізації опублікованих творів
літератури всіх видів:
-------------------------------------------------------------------- |Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------ |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм --------------------------------------------------------------------
Після запуску 150 200 235 245 395
фільму у
виробництво
35. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію
неігрового науково-популярного (науково-пізнавального) фільму
сплачуються в таких розмірах:
-------------------------------------------------------------------- |Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------ |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм --------------------------------------------------------------------
Після запуску 90 180 270 360 450
фільму у
виробництво
36. За передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію неігрового науково-популярного
(науково-пізнавального) видового фільму мінімальні ставки
авторської винагороди, зазначеної у пункті 35 цього Тимчасового
положення, зменшуються на 50 відсотків.
37. За передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію для екранізації самостійних творів
науково-популярної або навчальної літератури мінімальні ставки
авторської винагороди, зазначені у пункті 35 цього Тимчасового
положення, зменшуються на 20 відсотків.
38. У разі коли дикторський текст написаний не автором
сценарію, мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію,
зазначені у пункті 35 цього Тимчасового положення, зменшуються:
за передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію повнометражного науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму - на 30 відсотків;
за передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію короткометражного науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму - на 45 відсотків.
39. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання дикторського тексту
сплачуються після прийняття фільму в таких розмірах:
30 відсотків мінімальної ставки авторської винагороди,
передбаченої за передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію повнометражного науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму;
45 відсотків мінімальної ставки авторської винагороди,
передбаченої за передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію короткометражного науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму.
40. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання літературного сценарію
неігрового хронікально-документального фільму сплачуються у таких
розмірах:
а) за сценарій, пов'язаний із самостійним оригінальним
розкриттям теми, з попереднім вивченням і збором матеріалів (з
дикторським текстом):
--------------------------------------------------------------------- | Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ---------------------------------------------------------------------
Після запуску 70 140 210 280 360
фільму у
виробництво
б) за сценарій, зміст якого визначається в основному подіями,
що знімаються (з дикторським текстом):
-------------------------------------------------------------------- |Мінімальна ставка авторської винагороди, гривень |------------------------------------------------ |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм --------------------------------------------------------------------
Після запуску 20 45 55 70 90
фільму у
виробництво
41. У разі коли дикторський текст до неігрового
хронікально-документального фільму написаний не автором сценарію,
мінімальна ставка авторської винагороди за передачу виключних
майнових прав на використання літературного сценарію (без
дикторського тексту) сплачується у розмірі 50 відсотків
відповідної мінімальної ставки авторської винагороди, зазначеної у
пункті 40 цього Тимчасового положення.
42. У разі коли дикторський текст написаний не автором
сценарію, мінімальна ставка авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання дикторського тексту
неігрового хронікально-документального фільму встановлюється у
розмірі 50 відсотків відповідної мінімальної ставки авторської
винагороди за передачу виключних майнових прав на використання
літературного сценарію, зазначеної у пункті 40 цього Тимчасового
положення.
Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику
до всіх видів фільмів
43. Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику,
спеціально створену для повнометражного ігрового та музичного
ігрового фільму, виплачуються у таких розмірах:
а) повнометражний ігровий фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару |-------------------------------------- | категорія А | категорія Б ------------------------------------------------------------------
Після прийняття музичної 140 гривень за 120 гривень за
партитури хвилину звучання хвилину звучання
оригінальної оригінальної
музики, але не музики, але не
більш як 5260 більш як 5260
гривень гривень
Після прийняття готового 160 відсотків суми, сплаченої за
фільму оригінальну музику, спеціально
створену для конкретного
фільму і використану в цьому
фільмі
До категорії А повнометражних ігрових фільмів належать ігрові
фільми, в яких режисерським сценарієм передбачено звучання
оригінальної музики з драматургічним розвитком теми, для якої
композитору необхідно написати партитуру підвищеної складності, що
зумовлено епічним, монументальним характером епізодів,
стилізованих під певну історичну епоху, або написання складної
експериментальної електронної музики до пригодницьких і
фантастичних фільмів.
До категорії Б повнометражних ігрових фільмів належать ігрові
фільми, в яких режисерським сценарієм передбачено звучання
оригінальної музики, створення якої не вимагає від композитора
написання партитури підвищеної складності, та музики до ігрових
фільмів, які не належать до категорії А.
б) музичний ігровий фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару |-------------------------------------- | категорія А | категорія Б ------------------------------------------------------------------
Після прийняття музичної 140 гривень за 120 гривень за
партитури хвилину звучання хвилину звучання
оригінальної оригінальної
музики, але не музики, але не
більш як 6600 більш як 6600
гривень гривень
Після прийняття готового 175 відсотків суми, сплаченої за
фільму оригінальну музику, яка написана
для конкретного фільму і
використана в цьому фільмі
До категорії А музичних ігрових фільмів належать фільми, в
основу режисерського сценарію яких покладено лібрето мюзиклу,
опери чи балету і в яких музика створюється та записується
заздалегідь з метою подальшої зйомки епізодів під записану музику.
До категорії Б музичних ігрових фільмів належать фільми, у
драматургії яких не менш як 40 хвилин відводиться звучанню
оригінальної музики, значна частина якої записується заздалегідь з
метою подальшої зйомки епізодів під записану музику.
44. Композитор, з яким укладено договір про створення
оригінальної музики до фільму, повинен виконати весь обсяг робіт з
музичного оформлення, в тому числі розроблення експлікації музики,
музичних ескізів та написання партитури, а також брати участь у
виробництві фільму, озвученні, монтажі та перезаписуванні
фонограми.
Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику і музичне
оформлення фільму визначаються виконавцем державного замовлення в
межах сум, установлених цим Тимчасовим положенням, з урахуванням
жанру, категорії фільму, кваліфікації композитора та кількості
хвилин звучання музики, яка використана у фільмі.
45. За розроблення експлікації оригінальної музики і плану
музичного оформлення композитору сплачуються кошти, які
зараховуються до мінімальної ставки гонорару за написання музики
до фільму, в таких розмірах:
до повнометражного ігрового фільму - 350 гривень;
до музичного ігрового фільму - 500 гривень.
46. У разі коли фільм не прийнято з причин, незалежних від
композитора, мінімальна ставка гонорару, яка сплачується після
прийняття готового фільму, визначається в розмірі 75 відсотків
сум, зазначених у пункті 43 цього Тимчасового положення.
47. Мінімальна ставка гонорару за оригінальну музику,
спеціально створену для короткометражного ігрового та музичного
ігрового фільму, обчислюється шляхом ділення на 8 сум, зазначених
у пункті 43 цього Тимчасового положення відповідно для ігрового і
музичного ігрового фільму, та множення одержаної частки на
кількість частин у фільмі.
48. Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику,
спеціально створену для анімаційних фільмів сплачуються у таких
розмірах:
а) повнометражний анімаційний фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару ------------------------------------------------------------------
Після прийняття 120 гривень за хвилину звучання
музичної партитури оригінальної музики, але не більш як 3285
гривень
Після прийняття 75 відсотків суми, сплаченої за
готового фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в цьому
фільмі
б) короткометражний анімаційний фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару |---------------------------------------- | за одну | за дві | за три | за чотири | частину | частини | частини | частини ------------------------------------------------------------------
Після прийняття музичної 120 гривень за хвилину звучання
партитури оригінальної музики, але не більш як:
657 1314 1970 2620
гривень гривень гривень гривень
Після прийняття готового 75 відсотків суми, сплаченої за
фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в цьому
фільмі
в) повнометражний музичний анімаційний фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару ------------------------------------------------------------------
Після прийняття 120 гривень за хвилину звучання
музичної партитури оригінальної музики, але не більш як 3285
гривень
Після прийняття 100 відсотків суми, сплаченої за
готового фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в цьому
фільмі
До повнометражних музичних анімаційних фільмів належать
фільми, в основу сценарію яких покладено лібрето мюзиклу, опери чи
балету і в яких звучанню оригінальної музики відводиться важливе
місце;
г) короткометражний музичний анімаційний фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару |---------------------------------------- | за одну | за дві | за три | за чотири | частину | частини | частини | частини ------------------------------------------------------------------
Після прийняття 120 гривень за хвилину звучання
музичної партитури оригінальної музики, але не більш як:
657 1314 1970 2620
гривень гривень гривень гривень
Після прийняття 100 відсотків суми, сплаченої за
готового фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в
цьому фільмі
49. Композитор, з яким укладено договір про створення
оригінальної музики до анімаційного фільму, повинен виконати весь
обсяг робіт з музичного оформлення фільму, в тому числі
розроблення експлікації музики, музичних ескізів та написання
партитури, а також брати участь у виробництві фільму, озвученні,
монтажі та перезаписуванні фонограми.
50. Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику і
музичне оформлення анімаційного фільму визначаються в межах сум,
установлених пунктом 48 цього Тимчасового положення, з урахуванням
жанру, кваліфікації композитора та кількості хвилин звучання
музики, яка використана у фільмі.
Якщо музичний супровід анімаційного фільму складається з
оригінальної та компілятивної музики, мінімальна ставка гонорару
сплачується відповідно до встановлених норм оплати за кожний вид
музики залежно від кількості хвилин звучання, не враховуючи
монтажних повторів.
У разі коли фільм не прийнято з причин, незалежних від
композитора, мінімальна ставка гонорару, яка сплачується після
прийняття готового фільму, визначається в розмірі 25 відсотків
сум, зазначених у пункті 48 цього Тимчасового положення.
51. Мінімальні ставки гонорару за оригінальну музику,
спеціально створену для неігрового фільму, сплачуються в таких
розмірах:
а) повнометражний неігровий фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару ------------------------------------------------------------------
Після прийняття 90 гривень за хвилину звучання
музичної партитури оригінальної музики, але не більш як 3340
гривень
Після прийняття 50 відсотків суми, сплаченої за
готового фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в цьому
фільмі
б) короткометражний неігровий фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару |------------------------------------------ | за одну | за дві | за три | за чотири | частину | частини | частини | частини ------------------------------------------------------------------
Після прийняття 90 гривень за хвилину звучання
музичної партитури оригінальної музики, але не більш як:
670 1340 2010 2680
гривень гривень гривень гривень
Після прийняття 50 відсотків суми, сплаченої за
готового фільму оригінальну музику, яка створена для
конкретного фільму і використана в цьому
фільмі
Неігрові фільми, як правило, супроводжуються компілятивною
музикою. Оригінальне музичне оформлення цих фільмів та укладення
договорів з композиторами про створення оригінальної музики може
бути дозволено державним замовником в окремих випадках.
52. Композитор, з яким укладено договір про створення
оригінальної музики до неігрового фільму, повинен виконати весь
обсяг робіт з музичного оформлення фільму, в тому числі
розроблення експлікації музики, музичних ескізів та написання
партитури, а також брати участь у виробництві фільму, озвученні,
монтажі та перезаписуванні фонограми.
Якщо музичний супровід неігрового фільму складається з
оригінальної та компілятивної музики, мінімальна ставка гонорару
сплачується відповідно до встановлених норм оплати за кожний вид
музики залежно від кількості хвилин звучання, не враховуючи
монтажних повторів.
У разі коли неігровий фільм не прийнято з причин, незалежних
від композитора, мінімальна ставка гонорару, яка сплачується після
прийняття готового фільму, визначається в розмірі 25 відсотків
сум, зазначених у пункті 51 цього Типового положення.
Мінімальні ставки авторської винагороди за
передачу виключних майнових прав на
використання музичного твору
53. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на використання музичного твору для
створення повнометражного та короткометражного фільму будь-якого
виду сплачуються після прийняття музичної партитури у розмірі 10
відсотків мінімальної ставки гонорару, сплаченої композитору після
затвердження музичної партитури.
Мінімальні ставки гонорару за творчу
діяльність під час створення фільмів
54. Мінімальні ставки гонорару за творчу діяльність під час
створення фільмів виплачуються у таких розмірах:
після запуску фільму у виробництво - 25 відсотків мінімальної
ставки гонорару кожної категорії авторів, передбаченої цим
Тимчасовим положенням;
після завершення всіх робіт, пов'язаних із створенням фільму
і здачею комплекту вихідних фільмових матеріалів до Національного
центру Олександра Довженка, - 75 відсотків мінімальної ставки
гонорару кожної категорії авторів, передбаченої цим Тимчасовим
положенням.
У разі коли кінорежисер-постановник,
кінооператор-постановник, художник-постановник (ігрові фільми);
кінорежисер мультиплікаційних фільмів, кінооператор,
художник-постановник (анімаційні фільми); кінорежисер,
кінооператор, художник-постановник (неігрові науково-популярні
(науково-пізнавальні) фільми), кінорежисер, кінооператор (неігрові
хронікально-документальні фільми) є однією особою, мінімальні
ставки гонорару за творчу діяльність під час створення фільму
сплачуються в розмірі 100 відсотків за кожним фахом окремо.
55. Мінімальні ставки гонорару кінорежисера-постановника,
кінооператора-постановника, художника-постановника за створення
повнометражного ігрового фільму сплачуються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ Посада | Мінімальна ставка гонорару, гривень ------------------------------------------------------------------
Кінорежисер-постановник 13250
Кінооператор-постановник 6040
Художник-постановник 5000 ------------------------------------------------------------------ Усього 24290
56. Мінімальні ставки гонорару кінорежисера-постановника,
кінооператора-постановника, художника-постановника за творчу
діяльність під час створення багатосерійного ігрового фільму
сплачуються у таких позиціях:
за другу - шосту серію - 50 відсотків суми, передбаченої для
односерійного фільму;
за сьому та кожну наступну серію - 35 відсотків суми,
передбаченої для односерійного фільму.
57. Мінімальна ставка гонорару кінорежисера-постановника,
кінооператора-постановника, художника-постановника за творчу
діяльність під час створення короткометражного ігрового фільму
обчислюється шляхом ділення на 8 сум, зазначених у пункті 55 цього
Тимчасового положення для повнометражних ігрових фільмів, та
множення одержаної частки на кількість частин у фільмі.
Кількість частин у фільмі визначається шляхом ділення на 280
загального метражу фільму згідно з режисерським сценарієм. При
цьому за залишок, що перевищує 150 метрів, мінімальна ставка
гонорару сплачується як за повну частину, а за залишок, що
становить менш як 150 метрів, - не сплачується.
58. У разі створення складнопостановочного ігрового фільму,
який потребує спеціальної підготовки та особливого
матеріально-технічного забезпечення, мінімальна ставка гонорару
кінорежисера-постановника, кінооператора-постановника,
художника-постановника може бути збільшена за рішенням державного
замовника на 50 відсотків суми, зазначеної у пункті 55 цього
Тимчасового положення.
59. У разі створення ігрових фільмів у системі "долбі-стерео"
мінімальна ставка гонорару кінорежисера-постановника,
кінооператора-постановника, художника-постановника збільшується на
10 відсотків загальної суми, зазначеної у пункті 55 цього
Тимчасового положення, виконавцем державного замовлення залежно
від творчого внеску кожного з них.
60. Мінімальні ставки гонорару кінорежисера
мультиплікаційного фільму, кінооператора, художника-постановника
анімаційного фільму виплачуються у таких розмірах:
а) анімаційний мальований фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень Посада |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм | | | | |(5 і більше | | | | |частин) ------------------------------------------------------------------
Кінорежисер 2980 3980 4770 4970 7950
мультиплікаційних
фільмів
Кінооператор 300 400 500 600 1000
Художник- 1700 2500 3100 3300 5000
постановник
Усього 4980 6880 8370 8870 13950
б) анімаційний ляльковий фільм:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень Посада |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм | | | | |(5 і більше | | | | |частин) ------------------------------------------------------------------
Кінорежисер 2980 3980 4770 4970 7950
мультиплікаційних
фільмів
Кінооператор 900 1400 1810 2020 3020
Художник- 1100 1500 1800 2010 3000
постановник
Усього 4980 6880 8370 9000 13970
61. Мінімальні ставки гонорару кінорежисера, кінооператора,
художника-постановника неігрового науково-популярного
(науково-пізнавального) фільму сплачуються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень Посада |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм | | | | |(5 і більше | | | | |частин) ------------------------------------------------------------------
Кінорежисер 1000 2000 2980 3980 4970
Кінооператор 400 800 1200 1590 1990
Художник- 240 480 720 960 1200
постановник
Усього 1640 3280 4900 6530 8160
Мінімальна ставка гонорару кінооператора сплачується в
повному обсязі за фільм, створений повністю на знімальному
матеріалі.
Якщо до фільму включено більш як 10 відсотків фільмотечного
матеріалу або більш як 25 відсотків кінолітописного матеріалу,
спеціальних анімаційних робіт, контратипів з інших фільмів
мінімальна ставка гонорару кінооператора неігрового
науково-популярного (науково-пізнавального) фільму зменшується
пропорційно обсягу цих матеріалів у фільмі.
62. Мінімальні ставки гонорару кінорежисера, кінооператора
неігрового хронікально-документального фільму сплачуються в таких
розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальна ставка гонорару, гривень Посада |---------------------------------------------- |за одну|за дві |за три |за чотири|за повномет- |частину|частини|частини|частини |ражний фільм ------------------------------------------------------------------
Кінорежисер 880 1750 2620 3500 4370
Кінооператор 600 1210 1810 2420 3020
Усього 1480 2960 4430 5920 7390
За фільм, до постановки якого кінорежисер був залучений після
проведення основних зйомок (коли кінорежисер працює на відзнятому
матеріалі) або за подієві фільми, створені на матеріалі
короткочасних подій без участі кінорежисера в їх зйомках,
мінімальна ставка гонорару кінорежисера неігрових
хронікально-документальних фільмів сплачується в розмірі 50
відсотків суми, передбаченої для фільмів цього виду.
Мінімальна ставка гонорару кінооператора сплачується у
повному обсязі, якщо неігровий хронікально-документальний фільм
створений повністю на знімальному матеріалі.
Якщо до фільму включено більш як 10 відсотків фільмотечного
матеріалу або більш як 25 відсотків кінолітописного матеріалу,
спеціальних анімаційних робіт, контратипів з інших фільмів,
мінімальна ставка гонорару кінооператора неігрового
хронікально-документального фільму зменшується пропорційно обсягу
цих матеріалів у фільмі.
Мінімальні ставки авторської винагороди
за передачу виключних майнових прав
на використання творчого
внеску під час створення фільму
63. Мінімальні ставки авторської винагороди
кінорежисера-постановника, кінооператора-постановника,
художника-постановника (ігрові фільми); кінорежисера
мультиплікаційних фільмів, кінооператора, художника-постановника
(анімаційні фільми); кінорежисера, кінооператора,
художника-постановника (неігрові науково-популярні
(науково-пізнавальні) фільми); кінорежисера, кінооператора
(неігрові хронікально-документальні фільми) за передачу виключних
майнових прав на використання їх творчого внеску під час створення
повнометражного і короткометражного фільму будь-якого виду
сплачуються після запуску фільму у виробництво у розмірі 10
відсотків мінімальної ставки гонорару відповідної категорії
авторів фільму.
Мінімальні ставки авторської винагороди
за передачу виключних майнових прав
на фільм і його використання
64. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання сплачуються
авторам фільму у формі одноразового платежу (одноразова
винагорода) після прийняття готового фільму в розмірі 10 відсотків
загальної суми мінімальних ставок гонорару, передбачених цим
Тимчасовим положенням для відповідних категорій авторів фільму.
65. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання сплачуються
авторам фільму у формі відрахувань (відсотків) за рахунок
прибутку, отриманого від використання фільму, в таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ | Мінімальні ставки | авторської винагороди, | відсотків прибутку ------------------------------------------------------------------
Ігрові фільми
Автор сценарію 5,5
Композитор 3,5
Кінорежисер-постановник 5,5
Кінооператор-постановник 3,5
Художник постановник 2,5
Музичні ігрові фільми
Автор сценарію 5,5
Композитор 4,5
Кінорежисер-постановник 5,5
Кінооператор-постановник 3,5
Художник постановник 2,5
Анімаційні та музичні анімаційні фільми
мальовані/ лялькові/
мальовані музичні лялькові музичні
Автор сценарію 4 4
Композитор 1,5/2 1,5/2
Кінорежисер 5 5
мультиплікаційного фільму
Кінооператор 2 3
Художник постановник 4 4
Неігрові науково-популярні
(науково-пізнавальні) та
хронікально-документальні фільми
Автор сценарію 5,5
Композитор 1
Кінорежисер 5,5
Кінооператор 5
Художник-постановник 0,5
(науково-популярні,
науково-пізнавальні фільми)
66. Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу
виключних майнових прав на фільм і його використання сплачуються у
формі змішаних платежів у таких розмірах:
як одноразовий платіж (одноразова винагорода) після прийняття
готового фільму - 5 відсотків загальної суми мінімальних ставок
гонорару, передбачених цим Тимчасовим положенням для відповідних
категорій авторів;
як відрахування (відсотки) за рахунок прибутку, отриманого
від використання фільму, що визначаються авторським договором, - в
розмірі, що не перевищує мінімальних ставок авторської винагороди,
зазначених у пункті 65 цього Тимчасового положення.вгору