Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 28.02.2018133
Документ 133-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 133
Київ

Про заснування академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду

З метою відзначення 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради (Української Народної Республіки), першого українського уряду, вшанування історичних осіб українського державотворення, патріотичного виховання громадян та формування національної ідентичності Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати академічні стипендії державних діячів першого українського уряду для студентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем магістра:

1) за спеціальностями:

“Економіка”, - академічна стипендія імені Бориса Мартоса;

“Історія та археологія”, - академічна стипендія імені Павла Христюка;

“Право”, - академічна стипендія імені Валентина Садовського;

“Державна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”, - академічна стипендія імені Симона Петлюри;

“Філологія (Українська мова і література)”, - академічна стипендія імені Сергія Єфремова;

“Фінанси, банківська справа та страхування”, - академічна стипендія імені Христофора Барановського;

2) за спеціальностями галузей знань:

“Аграрні науки та продовольство”, - академічна стипендія імені Миколи Стасюка;

“Культура і мистецтво”, - академічна стипендія імені Володимира Винниченка;

“Освіта/Педагогіка”, - академічна стипендія імені Івана Стешенка.

2. Затвердити Положення про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 133

ПОЛОЖЕННЯ
про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду

1. Академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду (далі - Стипендії) призначаються студентам та курсантам закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем магістра за спеціальностями та спеціальностями галузей знань, зазначеними у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 133, та досягли значних успіхів у навчанні та науковій (творчій) діяльності.

2. Відбір кандидатів на призначення Стипендій здійснюється закладом вищої освіти за результатами семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на основі рейтингу успішності студентів (курсантів) у визначеному закладом вищої освіти порядку з числа:

студентів закладів вищої освіти та курсантів невійськових закладів вищої освіти, які здобули право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та досягли значних успіхів у науковій (творчій) діяльності (далі - студенти);

курсантів вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та закладів вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи, які мають навчальні досягнення, оцінені найвищими балами, та досягли значних успіхів у науковій діяльності (далі - курсанти).

3. Призначення Стипендій здійснюється двічі на рік з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю наказами керівників закладів вищої освіти за поданням відповідних рішень стипендіальної комісії (для студентів) або вченої ради (для курсантів).

Заклади вищої освіти мають право на одночасне призначення кількох Стипендій. Одному студенту (курсанту) призначається одна Стипендія.

4. Стипендії виплачуються один раз на місяць:

студентам - за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України;

курсантам - за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на стипендіальне забезпечення, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

5. Студентам (курсантам), які здобули право на отримання Стипендії та іншої академічної стипендії, виплачується одна академічна стипендія більшого розміру. Студентам (курсантам), які отримують академічну стипендію, одночасно можуть виплачуватися інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами, гранти, матеріальна допомога, грошове забезпечення, що надаються відповідно до законодавства.

Студентам (курсантам), які відповідно до законодавства мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання Стипендії або іншої академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачуються академічна і соціальна стипендія.

6. Студентам (курсантам), які протягом строку, на який призначено Стипендію, реалізують право на академічну мобільність поза межами України, виплачується Стипендія у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної Стипендії.

7. Виплата Стипендії припиняється наказом керівника закладу вищої освіти на підставі відповідного рішення стипендіальної комісії (вченої ради) у разі:

відрахування із складу студентів (курсантів) закладу вищої освіти;

надання в установленому порядку перерви у навчанні або академічної відпустки;

порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвердженому закладом вищої освіти порядку;

навчання за програмою академічної мобільності поза межами України (крім випадків, передбачених пунктом 6 цього Положення).вгору