Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Порядок, Склад колегіального органу від 15.10.20041365
Документ 1365-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2013, підстава - 156-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 2004 р. № 1365
Київ

Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 174 від 03.03.2005
№ 1314 від 15.09.2006
№ 1379 від 04.10.2006
№ 950 від 18.07.2007
№ 221 від 18.03.2009
№ 848 від 15.09.2010
№ 338 від 30.03.2011
№ 256 від 28.03.2012
№ 491 від 31.05.2012
№ 156 від 06.03.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в складі згідно з додатком.

Надати голові Координаційної ради право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

Порядок підготовки та реалізації щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 950 від 18.07.2007}

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417 "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 14, ст. 969).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 52

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. № 1365

СКЛАД
Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Прем’єр-міністр України, голова Координаційної ради

Перший віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Координаційної ради

Міністр юстиції, заступник голови Координаційної ради

Директор Департаменту з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради

Міністр аграрної політики та продовольства

Міністр внутрішніх справ

Міністр доходів і зборів

Міністр екології та природних ресурсів

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр закордонних справ

Міністр інфраструктури

Міністр оборони

Міністр освіти і науки

Міністр охорони здоров’я

Міністр промислової політики

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міністр соціальної політики

Міністр фінансів

Голова Антимонопольного комітету

Голова Держкомтелерадіо

Голова НКРЗІ (за згодою)

Голова Нацкомфінпослуг (за згодою)

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова НКРЕ (за згодою)

Голова Національного банку (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (за згодою)

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 174 від 03.03.2005, № 221 від 18.03.2009, № 848 від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ № 338 від 30.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 256 від 28.03.2012, № 491 від 31.05.2012; в редакції Постанови КМ № 156 від 06.03.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. № 1365

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада) утворюється для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Програма).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, іншими міжнародними договорами України, рекомендаціями Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

підготовка щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

розгляд стану реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

підготовка та подання Верховній Раді України щорічної доповіді про стан виконання Програми.

4. Координаційна рада має право:

залучати в установленому порядку до здійснення заходів з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, установ та організацій;

заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших органів виконавчої влади про стан виконання рішень Координаційної ради;

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати консультаційні та експертні комісії, робочі групи і залучати в установленому порядку до роботи в них працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій, вчених, фахівців та іноземних експертів.

5. Координаційну раду очолює Прем'єр-міністр України.

Голова Координаційної ради має двох заступників.

У разі потреби голова Координаційної ради може делегувати свої повноваження одному із заступників.

6. Засідання Координаційної ради скликаються її головою або за його дорученням одним з його заступників не рідше ніж один раз на півріччя.

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на засіданні член Координаційної ради може письмово делегувати свої повноваження першому заступнику або заступнику керівника відповідного органу державної влади.

7. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Координаційної ради і секретарем Координаційної ради.

Координаційна рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

Для забезпечення виконання рішень Координаційної ради можуть надаватися доручення Прем'єр-міністра України або Кабінету Міністрів України.

8. Рішення Координаційної ради, прийняті у межах її компетенції, обов'язкові для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1379 від 04.10.2006}

9. Рішення Координаційної ради надсилаються її членам, а також органам виконавчої влади, яких вони стосуються, не пізніше ніж у п'ятиденний строк після проведення засідання.

10. Секретар Координаційної ради:

формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

проводить моніторинг виконання рішень Ради;

забезпечує ведення протоколів її засідань.

11. Забезпечення роботи Координаційної ради здійснює відповідний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 174 від 03.03.2005}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. № 1365

ПОРЯДОК
підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Цей Порядок визначає механізм щорічної підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план) та взаємодії органів виконавчої влади у цьому процесі.

2. У плані визначаються заходи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у пріоритетних сферах, строки виконання та органи виконавчої влади, відповідальні за їх виконання.

План готується на підставі пропозицій органів виконавчої влади Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада) відповідно до цього Порядку, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Пропозиції до плану готуються з додержанням таких принципів:

узгодження цілей заходів із зобов'язаннями, взятими на себе Україною відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, інших угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом, а також із завданнями Програми інтеграції України до Європейського Союзу;

послідовність реалізації державної політики України в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

поступове впровадження положень джерел acquis communautaire в законодавство України.

4. Роботу з підготовки щорічного плану організовує Мін'юст, який не пізніше ніж 15 травня доводить до відома центральних органів виконавчої влади рекомендації щодо формування пропозицій на наступний рік.

5. Центральні органи виконавчої влади щороку подають Мін'юсту:

пропозиції стосовно джерел acquis communautaire, що регулюють правовідносини у відповідних сферах і які необхідно перекласти у наступному році - до 15 квітня;

пропозиції до проекту плану на наступний рік та інформацію про джерела фінансування та обсяги видатків на здійснення заходів з адаптації законодавства в наступному році, у тому числі включені до їх бюджетних запитів - до 15 червня.

6. Мін'юст узагальнює зазначені в абзаці третьому пункту 5 цього Порядку пропозиції, формує проект плану і за погодженням із заінтересованими органами виконавчої влади подає його до 20 вересня на розгляд Координаційної ради, у разі потреби доопрацьовує з урахуванням пропозицій та зауважень членів Координаційної ради, результатів реалізації плану заходів з виконання Програми за поточний рік і повторно подає його до 20 січня на розгляд Ради.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1314 від 15.09.2006}

Проект плану, схвалений Координаційною радою у поданій редакції або доопрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень згідно з протоколом засідання Ради, секретар Координаційної ради надсилає Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції на погодження.

Після погодження з Комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції проект плану подається в установленому порядку заступником голови Координаційної ради, Міністром юстиції на розгляд Кабінету Міністрів України.

7. Фінансове забезпечення виконання плану здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, та інших джерел, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

Центральні органи виконавчої влади під час розроблення бюджетних запитів ураховують видатки на проведення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

8. Мін'юст:

формує на наступний рік орієнтовний план перекладів джерел acquis communautaire на українську мову, план проведення порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідних сферах в Україні та Європейському Союзі і забезпечує їх виконання;

розробляє рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire та надсилає їх заінтересованим органам виконавчої влади.

9. Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

організовують, спрямовують і координують роботу заінтересованих органів виконавчої влади з опрацювання рекомендацій та проведення економічного, соціального та політичного аналізу можливих наслідків їх реалізації;

надсилають до Мін'юсту висновки про результати аналізу та пропозиції щодо можливих строків запровадження рекомендацій.

10. На підставі звітів, поданих Мін'юсту до 5 липня та 5 січня центральними органами виконавчої влади, визначеними у плані відповідальними за виконання заходів, Мін'юст щороку до 15 липня та 20 січня інформує Координаційну раду про результати виконання плану.

11. Заступник голови Координаційної ради, Міністр юстиції організовує підготовку щорічної доповіді про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та до 20 січня подає її проект Координаційній раді.

Координаційна рада готує та до 15 лютого подає Верховній Раді України доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

{Зміни, що вносяться до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України втратили чинність на підставі Постанови КМ № 950 від 18.07.2007}вгору