Документ 1388-98-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.12.2018, підстава - 1077-2018-п


     Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним 
обладнанням відповідно до технічної документації
підприємства - виробника зазначеного обладнання __________________________________________________________________
(найменування підприємства-виробника, _________________________________________________________________.
позначення газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока
арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам.
Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону,
багажного та вантажного відділення.
------------------------------------------------------------------ | Газові балони | Газовий |Карбюратор-| | |редуктор або| змішувач, | | | редуктор- | змішувач | |---------------------------------------| випарник | газу | |позначення|місткість,|завод-| до якої |(виробник, |(виробник, | | балона | літрів | ський| дати |позначення) |позначення)| | | | номер|посвідчені| |або врізка | | | | | | | газових | | | | | | | форсунок | |----------+----------+------+----------+------------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснило переобладнання
транспортного засобу __________________________________________________________________
або провело перевірку відповідності нормативним вимогам, __________________________________________________________________
його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про __________________________________________________________________
погодження конструкції транспортного засобу,
номер технічних умов)
___ ____________ 20__ р.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)
Транспортний засіб отримано замовником ______________________
(для юридичних осіб - __________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження; __________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
___ ____________ 20__ р.
Представник замовника _______________________________________
(для юридичних осіб - посада, __________________________________________________________________
підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис)
Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що
працюють на зрідженому нафтовому газі, ___________________________
(назва, номер дозволу __________________________________________________________________
територіального органу __________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)
проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання
транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа
(16 кг/кв. см) та герметичності системи вентиляції блока арматури
балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі,
клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани
тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає
нормативним вимогам до герметичності.
___ ____________ 20__ р.
________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)
Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому
нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для
експлуатації.
___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)
_______________
Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається
разом з іншими документами, що необхідні для державної
реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для
роботи на зрідженому нафтовому газі.
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 893 ( 893-2017-п ) від
22.11.2017 }

Додаток 4
до Порядку
АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу,
переобладнаного для роботи
на стисненому природному газі
Модель транспортного засобу до переобладнання ____________
після переобладнання _________
Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу
зменшено на ______________________________________________________
(зазначається вага вантажу (кілограмів)
або кількість пасажирів (осіб)
------------------------------------------------------------------ | Номер шасі (рами) | Номер кузова | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих
замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин
відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на
переобладнання N ________ від ____ ____________ 20__ року.
Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним
обладнанням відповідно до технічної документації
підприємства - виробника зазначеного обладнання __________________________________________________________________
(найменування підприємства-виробника, позначення _________________________________________________________________.
газобалонного обладнання)
Додаткове електрообладнання та система аварійного скидання
газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам.
------------------------------------------------------------------- | Газові балони |Газові |Карбюратор-| |---------------------------------------------|редук- | змішувач, | |позна-| вага | міст-|завод-| до |завод-| до |тори | змішувач | |чення |одного | кість|ський |якої|ський |якої|(вироб-| газу | |бало- |балона,|одного|номер |дати|номер |дати|ник, |(виробник, | | на |кілог- | бало-| |пос-| |пос-|позна- |позначення)| | | рамів | на, | |від-| |від-|чення) |або врізка | | | |літрів| |чені| |чені| | газових | | | | | | | | | | форсунок | -------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, що здійснило переобладнання
транспортного засобу або __________________________________________________________________
провело перевірку відповідності нормативним
вимогам, його місцезнаходження, __________________________________________________________________
реєстраційний номер свідоцтва про погодження
конструкції транспортного засобу, __________________________________________________________________
номер технічних умов)
___ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)
Транспортний засіб отримано замовником ______________________
(для юридичних осіб - __________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження; __________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
____ ____________ 20__ р.
Представник замовника _______________________________________
(для юридичних осіб - посада, підпис, __________________________________________________________________
прізвище; для фізичних осіб - підпис)
Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що
працюють на стисненому природному газі ___________________________
(назва, номер дозволу
територіального органу __________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення
газових балонів)
проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання
транспортного засобу стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа
(10 кг/кв. см), опресування газобалонного обладнання під тиском
послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та
200 кг/кв. см) і вакуумну перевірку. Запірна арматура в робочому
стані (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні,
швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.
Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає
нормативним вимогам до герметичності.
____ ____________ 20__ р.

____________________________ ________ ______________________
(посада представника станції (підпис) (прізвище та ініціали)
(пункту))
Паливну систему транспортного засобу, що працює на стисненому
природному газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для
експлуатації.
____ ____________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________
(посада представника (підпис) (прізвище та ініціали)
підприємства)
_______________
Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається
разом з іншими документами, що необхідні для реєстрації
транспортних засобів, переобладнаних для роботи на
стисненому природному газі.
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 893 ( 893-2017-п ) від
22.11.2017 }
{ Додаток N 5 виключено на підставі Постанови КМ N 125
( 125-2008-п ) від 27.02.2008 }

Додаток 5
до Порядку
__________________________________________________________________
(найменування підприємства) __________________________________________________________________
(реквізити документа, що дає право на проведення експертизи)
АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність конструкції
та технічного стану переобладнаного
транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху
N _______________ ___ __________ 20__ р.
Транспортний засіб ______________ марки (моделі) ____________
шасі (рама) N ______________________, кузов N ___________________.
1. Транспортний засіб переобладнаний ________________________
(в індивідуальному порядку __________________________________________________________________
або найменування підприємства, яке здійснило переобладнання)
2. Переобладнання здійснене шляхом установки (заміни): ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Документи про погодження переобладнання відповідно до
статті 32 Закону України "Про дорожній рух" видані _______________ __________________________________________________________________
(найменування організації, яка видала дозвіл, номер, дата)
4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного
транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на
переобладнання ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу
на відповідність вимогам ДСТУ-3649:2010 та Правил дорожнього руху __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного
транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху _____________ __________________________________________________________________

_______________________ _______________________________
(підпис керівника (прізвище, ім'я, по батькові)
підприємства)
___ ____________ 20__ р.

_______________
Примітка. Записи в пунктах 4 та 5 робляться з посиланням на
протоколи випробувань (перевірок).
Номери актів технічної експертизи фіксуються у
реєстраційній книзі підприємства, що видає такі акти.
{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 893 ( 893-2017-п ) від
22.11.2017 }

Додаток 6
до Порядку
АКТ
приймання-передачі транспортного засобу
Серія ______________ N ________________ на транспортний засіб __________________________________________________________________
(категорія, тип, марка, модель транспортного засобу)
Колір ____________________________________________________________
(згідно з класифікатором)
------------------------------------------------------------------ | Номер шасі (рами) | Номер кузова (коляски) | Номер двигуна | |---------------------+-------------------------+----------------| | | | | |---------------------+-------------------------+----------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно
до __________________________ і придатний до експлуатації. (номер технічних умов)
Дата виготовлення ____ ____________ 20__ р.
Підприємство-виробник _______________________________________
(найменування, місцезнаходження) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Видані номерні знаки для разових поїздок ____________________
Відділ збуту ________________________________________________
________ _____________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника підприємства-виробника)

Організація-одержувач (фізична особа) _______________________
(для юридичних осіб - __________________________________________________________________
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, __________________________________________________________________
місце проживання)
Представник організації (фізична особа) _____________________
(для юридичних осіб - __________________________________________________________________
посада, підпис; для фізичних осіб - підпис)
Дата видачі ___ ____________ 20__ р.
{ Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893
( 893-2017-п ) від 22.11.2017 }вгору