Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 08.12.20091422
Документ 1422-2009-п, перша редакція — Прийняття від 08.12.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1422
Київ
Питання запобігання та протидії корупції
в органах виконавчої влади

З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої
влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про підрозділ органу
виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, що
додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Керівникам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій з урахуванням вимог затвердженого
цією постановою Типового положення:
1) утворити та забезпечити з 1 січня 2010 р. функціонування
підрозділів з питань запобігання та протидії корупції у межах
загальної чисельності працівників центрального апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, якщо інше не передбачено законом;
2) затвердити до 1 січня 2010 р. положення про підрозділи з
питань запобігання та протидії корупції;
3) привести у відповідність з цією постановою:
структуру центрального апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і повноваження
підрозділів, що провадять діяльність, пов'язану із запобіганням та
протидією корупції;
власні нормативні акти.
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня
2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про підрозділ органу виконавчої влади
з питань запобігання та протидії корупції

1. Підрозділ з питань запобігання та протидії корупції
(департамент, управління, відділ, сектор) (далі - підрозділ)
утворюється за рішенням міністра, керівника іншого центрального
органу виконавчої влади у центральному апараті міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, апараті обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі -
орган виконавчої влади) залежно від чисельності його працівників,
а також обсягу, характеру та складності роботи.
У разі недоцільності утворення підрозділу в органі виконавчої
влади вводиться посада спеціаліста з питань запобігання та
протидії корупції.
У територіальному органі центрального органу виконавчої влади
(далі - територіальний орган) може утворюватися підрозділ або
вводиться посада спеціаліста з питань запобігання та протидії
корупції.
У разі введення в органі виконавчої влади або територіальному
органі посади спеціаліста з питань запобігання та протидії
корупції дія цього Положення поширюється на особу, призначену на
таку посаду.
2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, цим Положенням, іншими актами.
3. Керівник підрозділу органу виконавчої влади підзвітний
керівникові такого органу та підзвітний і підконтрольний Урядовому
уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не
передбачено законом.
Керівник підрозділу територіального органу підзвітний
керівникові такого органу та підзвітний і підконтрольний
керівникові підрозділу органу виконавчої влади.
4. Основними завданнями підрозділу є:
1) участь у реалізації державної антикорупційної політики;
2) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства;
3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, а також
міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо
запобігання та протидії корупції.
5. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням;
2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої
влади, територіального органу та окремим працівникам роз'яснення
щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє
його усуненню;
4) організовує перевірку достовірності поданих посадовими
особами відомостей про майно, доходи, зобов'язання фінансового
характеру, у тому числі за кордоном, та своєчасності оприлюднення
зазначених відомостей згідно із законом;
5) бере участь у проведенні:
юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів,
організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом
виконавчої влади, територіальним органом, з метою виявлення
чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції керівнику
органу виконавчої влади або територіального органу щодо їх
усунення або скасування відповідних актів (документів);
в установленому порядку службового розслідування (перевірки)
в органі виконавчої влади, територіальному органі з метою
виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного
правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного
законодавства;
в межах своїх повноважень разом із представниками
контрольно-ревізійних підрозділів органу виконавчої влади
перевірки фінансово-господарської діяльності органу виконавчої
влади, територіального органу з метою здійснення контролю за
дотриманням вимог антикорупційного законодавства;
6) проводить у межах своїх повноважень спеціальну перевірку
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних
службовців і призначення яких здійснюється керівником органу
виконавчої влади, територіального органу, у тому числі щодо
відомостей, поданих особисто;
7) перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та
юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих,
аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від
інших структурних підрозділів органу виконавчої влади,
територіального органу, щодо причетності працівників такого органу
до вчинення корупційних правопорушень;
8) повідомляє у письмовій формі керівника органу виконавчої
влади, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики
та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних
правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади,
територіального органу;
9) веде облік працівників органу виконавчої влади,
територіального органу, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень;
10) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії
корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.
6. Вимоги керівника підрозділу, що стосуються дотримання
антикорупційного законодавства, є обов'язковими для посадових осіб
органу виконавчої влади, територіального органу.
7. Покладення на підрозділ обов'язків, що не належать або
виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання
покладених на нього завдань, не допускається.
8. Підрозділ має право:
1) одержувати від інших структурних підрозділів органу
виконавчої влади, територіального органу інформацію та матеріали,
необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в
установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або
таку, що містить державну таємницю;
2) одержувати від працівників органу виконавчої влади,
територіального органу усні та письмові пояснення з питань, які
виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);
3) залучати працівників інших структурних підрозділів за
погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових
розслідувань (перевірок) та наданні відповідної допомоги;
4) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади,
територіального органу питання щодо надсилання запитів суб'єктам
господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою
отримання від них відповідної інформації та матеріалів.
Працівники підрозділу під час проведення службових
розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень,
встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень
та територій органу виконавчої влади, територіального органу,
документів та матеріалів, що стосуються предмета службового
розслідування (перевірки).
9. Підрозділ провадить свою діяльність відповідно до планів
роботи, які затверджуються його керівником та погоджуються з
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
План роботи підрозділу формується з урахуванням пропозицій
керівника органу виконавчої влади, територіального органу.
10. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
у разі надходження скарг на дії працівників підрозділу організовує
проведення їх перевірки. Матеріали за результатами перевірки
надсилаються керівникові органу виконавчої влади, територіального
органу для прийняття відповідного рішення.
11. Структура та штатна чисельність підрозділу затверджуються
його керівником за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики.
Ліквідація та реорганізація підрозділу здійснюються за
погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики.
12. Координація та методичне забезпечення діяльності
підрозділу здійснюється Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики.
13. Підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду
та звільняється з посади керівником органу виконавчої влади за
погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики, якщо інше не встановлено законом.
14. На посаду керівника підрозділу призначається особа з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра і стажем роботи в державній службі на керівних посадах чи
на керівних посадах в інших сферах управління не менш як п'ять
років.
15. Відповідно до покладених на підрозділ завдань його
керівник:
1) здійснює керівництво підрозділом та несе персональну
відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
2) розподіляє обов'язки між працівниками підрозділу;
3) вносить керівнику органу виконавчої влади:
за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади заступників керівника підрозділу, керівників
підрозділів територіальних органів, їх заохочення та притягнення
до відповідальності, а також щодо структури та штатної чисельності
підрозділу;
пропозиції щодо:
- призначення на посаду та звільнення з посади, а також
заохочення та притягнення до відповідальності інших працівників
підрозділу;
- визначення потреб підрозділу у фінансуванні та
матеріально-технічному забезпеченні;
- проведення відповідних заходів контрольно-ревізійним
підрозділом органу виконавчої влади;
4) подає щомісяця Урядовому уповноваженому з питань
антикорупційної політики за встановленою ним формою інформацію про
вжиття заходів для протидії корупції та осіб, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
5) вносить у визначених законодавством випадках керівнику
органу виконавчої влади подання про відсторонення на час
службового розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює в
такому органі, від виконання повноважень за посадою. У разі коли
питання щодо відсторонення від виконання повноважень за посадою
розглядається стосовно керівника органу виконавчої влади, керівник
підрозділу подає відповідну пропозицію Урядовому уповноваженому з
питань антикорупційної політики;
6) звертається до керівника органу виконавчої влади з
поданням про притягнення посадових осіб такого органу до
відповідальності за порушення вимог антикорупційного
законодавства. У разі коли питання щодо притягнення до
відповідальності стосується керівника органу виконавчої влади,
керівник підрозділу подає відповідну пропозицію Урядовому
уповноваженому з питань антикорупційної політики;
7) інформує керівника органу виконавчої влади про випадки
перешкоджання виконанню працівниками підрозділу їх повноважень,
неподання або несвоєчасного подання посадовими особами органу
виконавчої влади, територіального органу інформації та матеріалів,
що стосуються предмета службового розслідування (перевірки). У
разі невжиття керівником органу виконавчої влади відповідних
заходів реагування керівник підрозділу інформує про це Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики;
8) подає Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної
політики звіт за встановленою ним формою про проведену підрозділом
роботу за перше півріччя - до 15 липня та за рік - до 30 січня
наступного року.
Звіт підрозділу подається керівникові органу виконавчої влади
та розміщується на офіційному веб-сайті зазначеного органу.
16. Керівник підрозділу органу виконавчої влади входить до
складу колегії відповідного органу.
17. Керівник органу виконавчої влади, територіального органу,
у якому створено підрозділ, створює умови для виконання
підрозділом на належному рівні покладених на нього завдань.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1995 р. N 641 ( 641-95-п ) "Про застосування статті 13
Закону України "Про державну службу" (ЗП України, 1995 р., N 12,
ст. 279) пунктом 5 такого змісту:
"5. Організація перевірки достовірності поданих державними
службовцями відомостей про майно, доходи, зобов'язання фінансового
характеру, у тому числі за кордоном, та своєчасності оприлюднення
зазначених відомостей згідно із законом покладається на
уповноважені підрозділи державних органів, які беруть участь у
запобіганні, виявленні, а в передбачених законом випадках у
здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень,
відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних
осіб, інтересів держави, а також здійсненні заходів щодо
запобігання та протидії корупції, у міжнародному співробітництві в
зазначеній сфері.".
2. Пункт 1 Порядку призначення на посади та звільнення з
посад керівників управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374
( 1374-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613;
2003 р., N 25, ст. 1199, N 30, ст. 1546), після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Керівники підрозділів з питань запобігання та протидії
корупції апарату обласних, Київської і Севастопольської міських
держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади
головами держадміністрацій за поданням Урядового уповноваженого з
питань антикорупційної політики.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 950 ( 950-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168;
2009 р. , N 47, ст. 1575):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 950-2000-п ) слова
"державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 950-2000-п ):
у назві Порядку ( 950-2000-п ) слова "державних службовців"
замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або органів місцевого самоврядування";
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "законодавства про державну службу,
про боротьбу з корупцією" замінити словами "законодавства про
державну службу, службу в органах місцевого самоврядування,
антикорупційного законодавства";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування
осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової
дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок
їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами.";
у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Рішення щодо проведення службового розслідування
приймається вищими посадовими особами України, Першим
віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики, керівником державного органу (посадовою
особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно
якої планується проводитися службове розслідування, керівником
органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з
питань запобігання та протидії корупції відповідного органу.";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС,
податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення,
проводиться службове розслідування.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
абзац другий пункту 3 після слів "Першим
віце-прем'єр-міністром України," доповнити словами "Урядовим
уповноваженим з питань антикорупційної політики,";
пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як
обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або
складено протокол про вчинення адміністративного корупційного
правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами
1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), підлягає
відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду
справи судом.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у пункті 10:
в абзаці другому слова "державний службовець" замінити
словами "особа, стосовно якої проводилося службове розслідування";
в абзаці третьому слова "притягнення державного службовця до
відповідальності" замінити словами "притягнення зазначеної особи
до відповідальності";
в абзаці четвертому пункту 12 слова "державному службовцю
надається копія акта службового розслідування" замінити словами
"особі, стосовно якої проводилося службове розслідування,
надається копія акта службового розслідування";
у тексті Порядку ( 950-2000-п ) слова "державний службовець"
та "державний орган" в усіх відмінках та формах числа замінити
відповідно словами "особа, уповноважена на виконання функцій
держави або органів місцевого самоврядування" та "орган державної
влади" у відповідному відмінку і числі.
4. Розділ 1 додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2007 р. N 996 ( 996-2007-п ) "Про
затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 58, ст. 2307) доповнити
такою позицією:
"відділ (сектор) з питань запобігання та протидії корупції".
5. Розділ 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 791 ( 791-2008-п ) "Про затвердження
рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних
адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2280)
доповнити такою позицією:
"відділ з питань запобігання та протидії корупції".
6. У Положенні про Урядового уповноваженого з питань
антикорупційної політики, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 ( 410-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128, N 78,
ст. 2640), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2009 р. N 1338 ( 1338-2009-п ):
1) пункт 4 доповнити підпунктами 13-16 такого змісту:
"13) внесення керівникам міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій подання щодо призначення на посаду та
звільнення з посади керівника підрозділу з питань запобігання та
протидії корупції міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації;
14) погодження призначення на посаду та звільнення з посади
заступника керівника підрозділу з питань запобігання та протидії
корупції міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації, їх заохочення та притягнення до
відповідальності;
15) погодження структури, штатної чисельності та планів
роботи підрозділу з питань запобігання та протидії корупції
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
16) здійснення координації та методичного забезпечення
діяльності підрозділу з питань запобігання та протидії корупції
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації.";
2) пункт 5 доповнити підпунктами 13-16 такого змісту:
"13) доручати підрозділу з питань запобігання та протидії
корупції міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації проводити перевірки дотримання антикорупційного
законодавства, службові розслідування в органі виконавчої влади, в
якому утворено такий підрозділ, у разі надходження інформації про
порушення вимог антикорупційного законодавства;
14) вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
відсторонення від виконання повноважень за посадою на час
службового розслідування (перевірки) та про притягнення до
дисциплінарної відповідальності керівника міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації в установленому
законодавством порядку;
15) проводити перевірки діяльності підрозділу з питань
запобігання та протидії корупції міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації та службові розслідування стосовно його
працівників, витребувати необхідні інформацію і матеріали;
16) зупиняти прийняті з порушенням законодавства рішення
керівника підрозділу з питань запобігання та протидії корупції
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
про проведення службового розслідування, перевірки.".вгору