Документ 153-2002-п, поточна редакція — Редакція від 13.09.2018, підстава - 725-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. № 153
Київ

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 902 від 11.07.2007
№ 30 від 19.01.2011
№ 1301 від 07.12.2011
№ 623 від 04.07.2012
№ 629 від 28.08.2013
№ 553 від 05.08.2015
№ 129 від 10.03.2017
№ 687 від 13.09.2017
№ 807 від 25.10.2017
№ 702 від 29.08.2018
№ 725 від 05.09.2018}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

З метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (додається).

2. Установити, що офіційні звернення до країн і міжнародних організацій - донорів щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги надсилаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі як координатору діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, забезпечувати формування стратегічних і щорічних програм міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції підготувати та подати Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2002 р. пропозиції щодо правового та фінансового регулювання питань надання Україною технічної допомоги іншим державам.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. № 441 "Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 301);

пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. № 170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 194).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 153

ПОРЯДОК
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

{У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

{У тексті Порядку слово "термін" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі, слово "Держкомстату" замінено словами "Державній службі статистики", слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

{У тексті Порядку слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державна податкова служба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Мінекономрозвитку" та "ДПС", а слово "Головдержслужба" в усіх відмінках - словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

{У тексті Порядку слово “ДПС” замінено словом “Міндоходів” згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

{У тексті Порядку слово “Міндоходів” замінено словом “ДФС” згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів), реєстрації представництва донорської установи в Україні.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 30 від 19.01.2011, № 687 від 13.09.2017, № 807 від 25.10.2017}

виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі;

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018}

відповідальна особа - фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Мінекономрозвитку;

донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства України;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

координатор проекту (програми) - заступник керівника бенефіціара, який уповноважений керівником забезпечувати нагляд за реалізацією проекту (програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу та подання їх Мінекономрозвитку;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 629 від 28.08.2013}

моніторинг проектів (програм) - система спостереження за станом реалізації проекту (програми);

представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}

програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;

проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у тому числі співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків;

{Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018}

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою);

стратегічна програма - документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Мінекономрозвитку;

щорічна програма - проекти (програми) та/або проектні пропозиції, що формуються з донором на кожний наступний фінансовий рік відповідно до погодженої з ним процедури;

грантова угода - угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

Залучення міжнародної технічної допомоги

3. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;

робіт і послуг;

прав інтелектуальної власності;

фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;

інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим щороку до 1 лютого подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги.

5. Мінекономрозвитку аналізує подані пропозиції на відповідність пріоритетним напрямам, визначеним у Державній програмі економічного і соціального розвитку України на поточний рік і програмах розвитку відповідних галузей та сфер діяльності, затверджених в установленому порядку, та узгоджує з донорами стратегічні програми на основі цих пропозицій.

6. Мінекономрозвитку виходячи з узгоджених з донорами стратегічних програм формує щорічні програми з урахуванням діючих проектів (програм) і на підставі запитів, які подаються до Міністерства бенефіціарами або потенційними реципієнтами.

У разі потреби Мінекономрозвитку ініціює утворення тимчасових експертних груп, рад у складі представників заінтересованих органів влади, бенефіціарів для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

7. Запит складається із супровідного листа, проектної пропозиції, листа підтримки.

Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної пропозиції до щорічної програми.

Проектна пропозиція складається у довільній формі українською та англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та повинна містити:

аналіз проблеми, розв'язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги;

мету та завдання проекту (програми);

перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги;

стислу інформацію про потенційного реципієнта;

очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації;

очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.

Лист підтримки надається потенційному реципієнту бенефіціаром.

8. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження від донора пропозицій щодо започаткування проекту (програми) оформляє запит згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку і подає його до Мінекономрозвитку.

9. У разі коли реципієнтами є міністерства, інші центральні або місцеві органи виконавчої влади, тексти договорів (угод, меморандумів, протоколів) з питань техніко-економічного співробітництва, які регламентують взаємовідносини між донором і реципієнтом, узгоджуються з Мінекономрозвитку.

10. Мінекономрозвитку щороку інформує Кабінет Міністрів України про стан формування стратегічних та щорічних програм.

Державна реєстрація проектів (програм)

11. Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

12. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

13. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Мінекономрозвитку.

14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена донором особа подають до Мінекономрозвитку в електронному та паперовому вигляді такі документи:

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:

донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);

виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб - платників податків);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);

бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи).

До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми), визначений донором;

2) засвідчену донором або виконавцем копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту (програми), лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

У разі коли в результатах проекту (програми) заінтересований Комітет Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, СБУ, Національний банк, Центральна виборча комісія, Вища рада юстиції, Державна судова адміністрація, вищі спеціалізовані суди,  Антимонопольний комітет або інший орган державної влади, реципієнт та донор або уповноважена донором особа подає лист про заінтересованість у результатах проекту (програми) відповідного органу (органів);

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011;  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

У разі коли донор одночасно виконуватиме функції виконавця під час реалізації проекту (програми), бенефіціар у своєму листі про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) висловлює згоду на провадження діяльності, зазначеної в погодженому донором документі, що містить опис проекту (програми).

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, лист від бенефіціара та/або лист органу (органів) державної влади про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, лист від бенефіціара та/або лист від органу (органів) державної влади про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається;

{Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

2-1) засвідчений донором або виконавцем та погоджений бенефіціаром план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги (далі - план закупівлі), у двох примірниках, що складається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (у разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України);

У разі внесення змін до плану закупівлі такий план подається із зазначенням дати внесення змін згідно з підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку Мінекономрозвитку для надсилання у п’ятиденний строк одного примірника ДФС та розміщення його на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Для проектів (програм), які передбачають виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду “Укриття” для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, план закупівлі не подається;

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, план закупівлі товарів, робіт і послуг засвідчується донором та виконавцем.

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, план закупівлі товарів, робіт і послуг засвідчується донором та виконавцем;

{Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 14 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011}

3) документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).

Зазначений документ повинен також містити:

назву проекту (програми);

мету проекту (програми);

строк реалізації проекту (програми);

завдання відповідно до контракту на виконання проекту (програми);

очікувані результати від реалізації проекту (програми);

кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми);

перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми);

очікуваний вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;

зобов’язання донора (виконавця) щодо допомоги;

зобов’язання реципієнта (бенефіціара);

{Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанов КМ № 30 від 19.01.2011, № 623 від 04.07.2012}

3-1) реципієнт, який уклав грантову угоду з донором або виконавцем, замість документа, зазначеного у підпункті 3 пункту 14 цього Порядку, подає завірену ним копію такої грантової угоди;

{Пункт 14 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

4) лист-погодження Нацдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.

Лист-погодження видається Нацдержслужбою:

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

на підставі поданих Нацдержслужбі реципієнтом (реципієнтами) та донором або уповноваженою донором особою копій клопотання і документа (технічного завдання, меморандуму, протоколу про наміри, плану діяльності тощо), підготовлених згідно з вимогами підпунктів 1 і 3 цього пункту;

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

у разі відповідності проекту (програми) потребі та пріоритетним напрямам підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, інформація про які щороку надсилається органами виконавчої влади Нацдержслужбі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 252 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1864).

{Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007}

Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим перекладом українською мовою.

{Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

15. У разі коли реципієнти утворюються як юридичні особи або визначаються на конкурсній основі під час реалізації проекту (програми), звернення про реєстрацію подається бенефіціаром і донором, про що робиться відмітка в реєстраційній картці, крім проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, та проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017}

16. Мінекономрозвитку розглядає подані усіма заявниками проекту (програми) документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту (програми).

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі коли документи для державної реєстрації подано не в повному обсязі, передбаченому пунктом 14 цього Порядку, Мінекономрозвитку зупиняє розгляд клопотання про державну реєстрацію і письмово повідомляє про це заявника протягом п'яти робочих днів.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

17. У державній реєстрації проектів (програм) може бути відмовлено в разі:

невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту 14 цього Порядку;

невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі;

завершення строку реалізації проекту (програми);

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

18. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку, засвідчується печаткою Міністерства та видається заявникові з надсиланням копії бенефіціарові протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми).

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 629 від 28.08.2013}

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 623 від 04.07.2012}

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

18-1. Бенефіціар у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку копії реєстраційної картки проекту (програми) приймає рішення про організацію роботи з нагляду за його реалізацією, визначає координатора проекту (програми) та надсилає копію відповідного рішення Мінекономрозвитку.

{Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

19. У реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, який ведеться в електронному та паперовому вигляді, зазначаються:

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

номер і дата державної реєстрації проекту (програми);

назва, цілі та вартість реалізації проекту (програми);

строк реалізації проекту (програми);

назва донора;

номер контракту (угоди, договору, угоди про внесок, грантового контракту тощо) між донором і виконавцем;

виконавець (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності) юридична адреса, адреса в Україні);

реципієнт (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності) юридична адреса), відповідальна особа;

бенефіціар (назва, юридична адреса, відповідальна особа);

інші відомості, що стосуються проекту.

Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у позиції “Бенефіціар” робиться запис “не визначається”.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у позиції “Бенефіціар” робиться запис “не визначається”.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

20. У разі втрати (знищення) реєстраційної картки проекту (програми) видається її дублікат, для одержання якого заявник або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

21. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни донора, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми).

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

У разі зміни реципієнта (реципієнтів) для перереєстрації проекту (програми) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена донором особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 3 пункту 14 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 629 від 28.08.2013}

У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до шести місяців без зміни кошторисної вартості донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком листа від бенефіціара.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад шість місяців та/або зміни кошторисної вартості документи, визначені підпунктами 3 та 3-1 пункту 14 цього Порядку, у разі відсутності необхідності внесення до них змін для перереєстрації проекту (програми) не подаються.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

У разі зміни бенефіціара донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком копії контракту. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, також подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

В інших випадках перереєстрація проекту (програми) здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

22. Мінекономрозвитку анулює рішення про державну реєстрацію проекту (програми) у разі:

відмови донорів, виконавців або реципієнтів від його (її) реалізації;

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми) у визначені бенефіціаром строки;

{Абзац третій пункту 22 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у визначені Мінекономрозвитку строки;

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у визначені Мінекономрозвитку строки.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

23. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, Мінекономрозвитку надсилає у п'ятиденний строк після реєстрації проекту (програми) ДФС копію реєстраційної картки проекту (програми) та один примірник плану закупівлі в електронному та паперовому вигляді з метою інформування про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм).

Мінекономрозвитку подає щокварталу ДФС відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 28.08.2013, № 129 від 10.03.2017}

Мінекономрозвитку невідкладно надсилає ДМС інформацію про анулювання рішення про реєстрацію проектів (програм).

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

Мінекономрозвитку подає щороку МЗС інформацію про державну реєстрацію (перереєстрацію) проектів (програм), які фінансуються Радою Європи та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та виконуються інститутами громадянського суспільства.

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Виконавець, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. У разі коли виконавцем є юридична особа - нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

{Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011}

Моніторинг проектів (програм)

24. Моніторинг проводиться Мінекономрозвитку разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

25. Для забезпечення поточного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові:

{Абзац перший пункту 25 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

кожного півріччя до 10 числа наступного місяця картку піврічного моніторингу проекту (програми), складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, завізовану відповідальною особою та підписану керівником реципієнта;

{Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом (програмою), якщо це передбачено проектам (програмою);

до 1 лютого щорічний звіт про стан реалізації проекту (програми).

{Абзац четвертий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, зазначені документи подаються бенефіціаром до Мінекономрозвитку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, зазначені документи подаються реципієнтом до Мінекономрозвитку.вгору