Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 02.10.20031546
Документ 1546-2003-п, поточна редакція — Редакція від 26.05.2004, підстава - 676-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 жовтня 2003 р. N 1546
Київ
Про затвердження Державної програми
розвитку і функціонування української мови
на 2004-2010 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 676 ( 676-2004-п ) від 26.05.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 роки, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади - виконавцям
затвердженої цією постановою Програми забезпечити фінансування
заходів Програми в межах видатків, передбачених на цю мету у
державному бюджеті на відповідний рік.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і затвердити у тримісячний строк регіональні програми
розвитку і функціонування української мови та під час складання
проектів місцевих бюджетів на 2004-2010 роки передбачати кошти для
їх виконання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1546
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку і функціонування української мови
на 2004-2010 роки

I. Загальна частина
Мова є найважливішим засобом людського спілкування та
інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою
держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання
народу.
У державотворчому процесі українській мові відводиться
провідна роль. Разом з тим у останні роки не забезпечується її
належний розвиток. Складною є ситуація з дотриманням норм
українського правопису. Існує гостра потреба в активізації
цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української
мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та
науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо.
Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про
те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і
залишається об'єктом державної підтримки та регулювання. Проте в
Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження
української мови в усі сфери суспільного життя. Потребують
удосконалення правові норми, що регулюють її функціонування.
Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери
функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала
консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства.
Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу
української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної
та демократичної України.
II. Мета та основні завдання
Метою Програми є створення належних умов для розвитку і
розширення сфери функціонування української мови, виховання
шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян
України.
Основними завданнями Програми є:
зміцнення статусу української мови як державної;
всебічний розвиток і розширення функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя;
визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого
вивчення української мови;
створення належних умов для вивчення української мови
громадянами України з числа національних меншин;
оптимізація мережі навчальних закладів для безперервного
виховання і навчання українською мовою;
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у
галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних
мовно-інформаційних систем нового покоління;
розширення словникової бази, створення і видання нової
енциклопедичної та лінгвистичної літератури, навчальних
підручників українською мовою, у тому числі їх електронних
варіантів;
сприяння національно-культурному розвиткові українців, які
проживають за межами України.
III. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, які
є виконавцями Програми, у державному бюджеті та за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.
Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень
передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на
фінансування Програми.
IV. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:
практичну реалізацію статті 10 Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя;
розширення функціонування української мови у засобах масової
інформації, сфері культури, освіти та науки;
державну підтримку функціонування української мови в
інформаційному комп'ютерному середовищі;
державну підтримку наукових розробок, предметом дослідження
яких є українська мова, та випуску видань українською мовою;
розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, вищих
навчальних закладів для безперервного виховання і навчання
українською мовою;
поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних
закладів різних типів з метою вивчення державної мови;
стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та
іншими громадянами України.
V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на МОН.
Центральні органи виконавчої влади, Національна академія
наук, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації щороку до 1 лютого інформують МОН про хід
виконання Програми. Узагальнена інформація подається МОН
Кабінетові Міністрів України до 1 березня кожного року.
Внесення змін до Програми здійснюється Кабінетом Міністрів
України згідно з пропозиціями МОН, погодженими з іншими
виконавцями Програми.
VI. ЗАХОДИ
щодо розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 роки
---------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Виконавці |Строк | Прогнозний обсяг | |вико- | фінансування, | |нання,| тис. гривень | | роки |------------------------- | | |усього| у тому числі | | | | за рахунок | | | |------------------ | | | |державного|інших | | | | бюджету |джерел ---------------------------------------------------------------------------- 1. Розроблення проекту Національна 2004 15 12,5 2,5 Концепції державної академія наук, МОН,
мовної політики Держкомтелерадіо

Організація широкого Держкомнацміграції, 2004 15 12,5 2,5 обговорення проекту Головдержслужба 2005
Концепції
2. Підготовка Національна 2004 5 5 пропозицій стосовно академія 2005 5 5 внесення змін до наук, Мінкультури,
законів, зокрема щодо Держкомтелерадіо,
фінансової підтримки Держкомнацміграції,
виробництва кіно-, МОН, Мінфін,
відео- та Мінекономіки,
аудіопродукції, випуску Мін'юст
друкованих видань
державною мовою та
установлення
відповідальності
за порушення
законодавства про мови
3. Розроблення і Головдержслужба, 2004 20 20
впровадження механізму МОН, Рада міністрів 2005 20 20
забезпечення Автономної 2006 30 30
поглиблення знань з Республіки Крим, 2007 50 50
української мови та її обласні, Київська 2008 50 50
використання у процесі та Севастопольська 2009 50 50
виконання державними міські 2010 50 50
службовцями посадових держадміністрації
обов'язків

4. Створення системи Національна 2004 35 30 5 моніторингу та академія наук, 2005 35 30 5 проведення аналізу Держкомтелерадіо, 2006 25 20 5 характерних тенденцій МОН, Мінкультури, 2007 25 20 5 розвитку Держкомнацміграції 2008 25 20 5 етномовних процесів, 2009 25 20 5 функціонування 2010 25 20 5 української мови в
різних сферах
суспільного життя
5. Забезпечення Держкомтелерадіо 2004-
приведення засновниками 2010
засобів масової
інформації їх
діяльності у
відповідність з
вимогами законодавства
про мови
6. Запровадження на Держкомтелерадіо, 2004 50 40 10 радіо і телебаченні Мінкультури 2005 50 40 10 циклу постійних 2006 50 40 10 передач "Державна 2007 50 40 10 мова", "Традиції, 2008 100 80 20 звичаї та побут 2009 100 80 20 українського народу"; 2010 100 80 20 забезпечення роботи
державних
телерадіокомпаній
"Культура", "Всесвітня
служба українського
телебачення і
радіомовлення"
7. Розроблення проекту Національна 2004 300 300
та введення в дію академія наук, МОН, 2005 100 100
українського Держкомзв'язку 2006 100 100
лінгвістичного порталу
в мережі Інтернет
8. Створення Національна 2004 80 80
українського сегмента академія наук, МОН, 2005 80 80
міжнародної Держкомзв'язку 2006 40 40
лінгвістичної системи
та забезпечення вступу
України до Євроворднет
9. Підготовка і видання Національна 2004 3489 3489
багатотомних академія наук 2005 2840 2840
енциклопедичних і 2006 1430 1430
лінгвістичних словників 2007 2801 2801
2008 3400 3400
2009 2990 2990
2010 300 3000
10. Створення і МОН, Національна 2004 500 500
забезпечення академія наук 2005 500 500
функціонування 2006 500 500
української мови в
інформаційному
комп'ютерному
середовищі
11. Проведення Національна 2004 880 880
фундаментальних і академія наук 2005 75 75
прикладних наукових 2006 100 100
досліджень у галузі
лінгвістичної
технології
12. Вивчення стану МОН 2004 25 20 5 викладання українською 2005 25 20 5 мовою профільних і
базових дисциплін в
навчальних закладах
Автономної Республіки
Крим,
Дніпропетровської,
Донецької, Луганської
та Одеської областей,
подання організаційної
та методичної допомоги
в розширенні сфери
функціонування
української мови
13. Розроблення та Національна 2004- за окремою програмою забезпечення виконання академія наук, МОН 2010
міжвідомчої
науково-технічної
програми "Інформація.
Мова. Інтелект"
14. Приведення МОН, Рада міністрів 2004-
навчально-виховного Автономної 2010
процесу у дошкільних, Республіки Крим,
загальноосвітніх. обласні, Київська
професійно-технічних та Севастопольська
та вищих навчальних міські
закладах у держадміністрації
відповідність з
вимогами законодавства
про мови
15. Будівництво та МОН, Мінекономіки, 2004 3000 50 2950 відкриття гімназій з Мінфін, Рада 2005 1050 50 1000 українською мовою міністрів
навчання у Автономної
мм. Сімферополі та Ялті Республіки Крим
16. Розширення мережі МОН, Рада міністрів 2004 1000 1000 профільних класів, Автономної 2005 1000 1000 спеціалізованих Республіки Крим, 2006 1000 1000 шкіл, гімназій, обласні, Київська 2007 1000 1000 ліцеїв, колегіумів, та Севастопольська 2008 1000 1000 різних типів міські 2009 1000 1000 навчально-виховних держадміністрації 2010 1000 1000 комплексів з
поглибленим вивченням
української мови і
літератури,
зміцнення їх
матеріально-технічної
бази
17. Внесення пропозицій Мінкультури, 2004-
щодо будівництва Мінфін, 2005
спеціального сховища Мінекономіки,
для збереження фондів Черкаська
Шевченківського облдерж-
національного адміністрація
заповідника у м. Каневі
18. Випуск чергових Національна 2004 900 900
видань "Орфографічного академія наук, МОН 2005 900 900
словника української 2006 900 900
мови" 2007 900 900
2008 900 900
2009 900 900
2010 900 900
19. Підготовка та МОН, Академія 2004-
видання програм і педагогічних наук, 2010
навчально-наочних Українська
посібників українською академія державного
мовою для управління при
загальноосвітніх, Президентові
професійно-технічних, України
вищих навчальних
закладів та закладів
післядипломної освіти
20. Забезпечення МОН, 2004 100 100
підготовки, Севастопольська 2005 100 100
перепідготовки та міськдерж- 2006 100 100
підвищення кваліфікації адміністрація 2007 100 100
педагогічних кадрів для 2008 100 100
викладання українською
мовою профільних і
базових дисциплін у
навчальних закладах
м. Севастополя.
Утворення у
м. Севастополі філіалу
Черкаського державного
університету імені
Богдана Хмельницького
21. Висвітлення в Держкомтелерадіо, щороку
державних друкованих МОН, Рада міністрів
та аудіовізуальних Автономної
засобах масової Республіки Крим,
інформації актуальних обласні, Київська
питань розвитку і та Севастопольська
функціонування міські
української мови та держадміністрації
завдань щодо піднесення
її престижу
22. Проведення МОН, Рада міністрів 2004 300 100 200 міжнародних та Автономної 2005 300 100 200 загальнодержавних Республіки Крим, 2006 300 100 200 конкурсів з української обласні, Київська 2007 300 100 200 мови, зокрема за темами та Севастопольська 2008 300 100 200 "Я вірю в майбутнє міські 2009 300 100 200 твоє, Україно!" та держадміністрації 2010 300 100 200 "Об'єднаймося ж, брати
мої!", з
українознавства
23. Координація МОН, Рада міністрів постійно
співпраці навчальних Автономної
закладів з Республіки Крим,
просвітницькими обласні, Київська
товариствами з питань та Севастопольська
широкого застосування міські
державної мови у сфері держадміністрації
освіти, подання їм
методичної допомоги
24. Поповнення фондів Мінкультури 2004 2000 2000
публічних бібліотек 2005 2000 2000
кращими творами 2006 2000 2000
національної та 2007 2000 2000
світової художньої 2008 2000 2000
літератури, 2009 2000 2000
довідковими, 2010 2000 2000
науково-популярними
виданнями з різних
галузей знань
25. Розроблення та Держкомтелерадіо, 2004
здійснення заходів Мінкультури, МОН
щодо тиражування кращих
українських фільмів,
а також озвучення
українською мовою
творів світового
кіномистецтва
26. Здійснення заходів Мінкультури постійно
щодо поліпшення якості
перекладу українською
мовою кращих творів
світової драматургії,
посилення
відповідальності
художніх керівників за
підвищення рівня мовної
культури у
театрально-видовищних
закладах державної та
комунальної форми
власності
27. Проведення МОН, Академія 2004 25 20 5 науково-практичних педагогічних наук 2005 25 20 5 конференцій та 2006 25 20 5 семінарів з питань 2007 25 20 5 навчання державною 2008 25 20 5 мовою в 2009 25 20 5 загальноосвітніх, 2010 25 20 5 професійно-технічних,
вищих навчальних
закладах та закладах
післядипломної освіти
28. Визначення МОН 2004
державних вимог щодо
змісту та обсягу знань
з української мови
студентів з урахуванням
напрямів підготовки
фахівців. Розроблення
типових навчальних
програм з української
мови для вищих
навчальних закладів
29. Створення системи МОН, Академія 2004
моніторингу динаміки і педагогічних наук
тенденцій розширення
сфери функціонування
української мови в
системі вищої освіти
30. Організація курсів МОН, Академія щороку 10 та проведення педагогічних наук, 10 семінарів, практикумів Рада міністрів
з української мови Автономної
у закладах Республіки Крим,
післядипломної обласні, Київська
педагогічної освіти для та Севастопольська
педагогічних та міські
науково-педагогічних держадміністрації
працівників
31. Проведення МОН 2007 30 20
періодичних 2010 30 20
(раз на три роки)
оглядів-конкурсів на
кращу організацію в
навчальних закладах
роботи із забезпечення
функціонування
української мови
32. Підготовка і МОН, Академія 2004 1000 1000
видання підручників та педагогічних наук 2005 1000 1000
навчальних посібників з 2006 1000 1000
української мови для 2007 2000 2000
вищих навчальних 2008 2000 2000
закладів з урахуванням 2009 3000 3000
напрямів підготовки 2010 3000 3000
фахівців
33. Підготовка і -"- 2004 1000 1000 20 видання енциклопедичної 2005 1000 1000 20 та довідкової 2006 2000 2000 20 літератури українською 2007 2000 2000 20 мовою із створенням 2008 2000 2000 20 електронних варіантів 2009 3000 3000 20 2010 3000 3000 20
34. Створення у вищих МОН 2004 30 10
навчальних закладах 2005 50 30
умов для підвищення 2006 50 30
мовної культури 2007 50 30
студентів, педагогічних 2008 50 30
та науково-педагогічних 2009 50 30
працівників (проведення 2010 50 30
лекторіїв, конкурсів,
засідань за "круглими
столами", організація
курсів з вивчення
української мови,
інтернет-конференцій)
35. Організація випуску МОН, Академія 2004 200 200
для навчальних закладів педагогічних наук 2005 200 200
аудіо- та 2006 200 200
відеопосібників 2007 200 200
українською мовою 2008 200 200
2009 200 200
2010 300 300
36. Видання журналу МОН, Академія 2004 110 10 100 "Українська мова у педагогічних наук,
вищій школі" Мінфін,
Мінекономіки,
Держкомтелерадіо
37. Надання фінансової Держкомтелерадіо, 2004 300 100 200 підтримки газеті Рада міністрів 2005 300 100 200 "Кримська світлиця" та Автономної 2006 300 100 200 іншим україномовним Республіки Крим 2007 300 100 200 періодичним виданням 2008 300 100 200 2009 300 100 200 2010 300 100 200
38. Проведення в День МОН, Академія 2004 25 20 5 української писемності педагогічних наук
та мови
науково-практичної
конференції з проблем
розвитку та
функціонування
державної мови
39. Сприяння виданню Держкомтелерадіо, 2004- за окремою
перекладів творів Національна 2010 програмою
Т.Г. Шевченка та академія наук
інших видатних
українських
письменників для
популяризації за
кордоном національної
літературної спадщини
40. Проведення МОН, Академія 2005 500 500
науково-практичної педагогічних наук
конференції з проблем
викладання української
мови у навчальних
закладах української
діаспори
Загальна сума 90010 74800 14190
У тому числі за роками:
2004 15404 10894 4510
2005 12155 9705 2450
2006 10150 8710 1440
2007 11831 10381 1440
2008 12450 11000 1450
2009 13940 12490 1450
2010 14080 12620 1450
( Розділ VI із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 676
( 676-2004-п ) від 26.05.2004 )вгору