Документ 1566-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про порядок прийняття рішень про розміщення,
проектування, будівництво ядерних установок
і об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення"
та інших законів України
щодо удосконалення процедури прийняття рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.759 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про порядок прийняття рішень про
розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення" ( 2861-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 555):
1) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування
Рішення про погодження розміщення на територіях
адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування з урахуванням
думки відповідної територіальної громади (відповідних
територіальних громад), висловленої під час проведення громадських
слухань.
Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається
територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст,
селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму
території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри
даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів
України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної
установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та
вибору майданчика для їх розміщення";
2) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
"Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, приймається центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи";
3) абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій
редакції:
"результати консультативного референдуму стосовно розміщення
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, якщо він проводився в
адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального
органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення";
4) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну
експлуатації існуючих ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих
ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на
експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для
поводження з радіоактивними відходами".
2. Абзац сьомий частини другої статті 12 Закону України "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541; 1995 р.,
N 19, ст. 136; 1997 р., N 20, ст. 145) доповнити словами "(у тому
числі будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне
значення)".
3. Статтю 1 Закону України "Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р.,
N 30, ст. 236; 2003 р., N 37, ст. 307; 2004 р., N 19, ст. 257;
2006 р., N 49, ст. 486) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Ядерні установки і об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок,
включених до технологічного циклу ядерної установки, або сховища
для захоронення радіоактивних відходів);
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного
палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним
терміном зберігання понад 30 років (крім установок, включених до
технологічного циклу ядерної установки);
сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного
палива або радіоактивних відходів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1566-VIвгору