Документ 1697-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2002, підстава - 32-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 1999 р. N 1697
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 32 ( 32-2002-п ) від 10.01.2002 )
Про затвердження Національної програми
патріотичного виховання населення, формування
здорового способу життя, розвитку духовності
та зміцнення моральних засад суспільства

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 1999 р.
N 456 ( 456/99 ) "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту
моралі та формування здорового способу життя громадян" та з метою
зміцнення моральних засад суспільства, посилення виховної роботи
серед населення, запобігання негативним процесам у духовній сфері
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Національну програму патріотичного виховання
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності
та зміцнення моральних засад суспільства (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
виконання Національної та регіональних програм патріотичного
виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад суспільства і щороку, до
25 грудня, подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про
виконання Національної програми патріотичного виховання населення,
формування здорового способу життя, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад суспільства.
3. Координацію дій та контроль за виконанням Національної
програми патріотичного виховання населення, формування здорового
способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад
суспільства покласти на Віце-прем'єр-міністра України
Семиноженка В.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 1999 р. N 1697
Національна програма
патріотичного виховання громадян, формування
здорового способу життя, розвитку духовності
та зміцнення моральних засад суспільства

Стан соціально-економічного, суспільно-політичного та
духовно-культурного розвитку населення на межі XX і XXI століть
зумовлює необхідність підвищення рівня освіченості громадян на
основі надбань вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної
науки, передового досвіду, організації виховної роботи серед
населення відповідно до сучасних потреб суспільства. Недостатність
нормативно-правової бази і науково-методичних розроблень призвели
до послаблення виховної роботи, що зумовило дезорієнтацію певної
частини населення стосовно моральних і життєвих цінностей.
Розбудова суверенної, демократичної, правової держави
потребує від органів виконавчої влади, громадських та релігійних
організацій вжиття заходів для розвитку в громадян духовності,
виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини
Українського народу, впровадження у суспільну свідомість
співвітчизників загальнолюдських моральних цінностей, виховання
оптимізму та впевненості кожної людини у своєму майбутньому,
формування здорового способу життя. Це і визначає актуальність
створення Національної програми патріотичного виховання громадян,
формування здорового способу життя, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад суспільства (далі - Програма).
В основу Програми покладені Конституція України
( 254к/96-ВР ), Закони України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), "Про свободу совісті та релігійні
організації" ( 987-12 ), "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ), Декларація про загальні засади державної політики
України стосовно сім'ї та жінки ( 475-14 ), Укази Президента
України від 4 вересня 1998 р. N 981 ( 981/98 ) "Про Концепцію
роботи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
України", від 27 квітня 1999 р. N 456 ( 456/99 ) "Про заходи щодо
розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян", комплексні заходи щодо реалізації
молодіжної політики в Україні ("Молодь України") ( 348-98-п ),
Національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) ( 896-93-п ),
Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти,
Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа),
Концепція фізичного виховання в системі освіти України,
Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і
спорту в Україні, Цільова комплексні програма "Фізичне виховання -
здоров'я нації" та інші нормативно-правові документи.
Програма спрямована на:
поліпшення патріотичного виховання громадян України;
формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально
активної особистості, здатної до самовдосконалення та
самореалізації, виховання у неї почуття відповідальності, високої
духовності;
координацію діяльності органів виконавчої влади усіх рівнів,
громадських і релігійних організацій, навчальних і
культурно-просвітницьких закладів, пов'язаної з патріотичним
вихованням, розвитком духовності захистом моралі та формуванням
здорового способу життя;
утвердження конституційних положень про те, що людина, її
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є
найвищою соціальною цінністю.
Основними завданнями Програми є:
утвердження в масовій свідомості громадян історично
притаманних Українському народові високих моральних цінностей,
спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової
духовної спадщини;
забезпечення духовно-морального розвитку населення, виховання
патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі,
використання зусиль громадян у суспільно корисних справах,
сприяння утвердженню соціального оптимізму в світогляді населення;
запобігання негативному впливу на свідомість громадян
інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності,
насильства, порнографії, пропагує тютюнопаління, наркоманію,
пияцтво, антисоціальну поведінку;
впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу
життя, формування національного культу соціально активної, фізично
здорової та духовно багатої особистості.
Реалізація цих завдань здійснюється шляхом:
координації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої
влади, які здійснюють виховні, освітні та оздоровчі функції,
удосконалення нормативно-правової бази регулювання відносин у цій
сфері;
сприяння активізації роботи органів виконавчої влади,
громадських і релігійних організацій, закладів культури з
патріотичного виховання населення, пропаганди кращих здобутків
українського суспільства, виховання почуття гордості громадян за
свою Батьківщину;
сприяння створенню військово-патріотичних об'єднань, клубів
та гуртків за інтересами, молодіжних та дитячих центрів творчості,
фізкультурно-спортивних та туристських клубів і підтримки їх
роботи;
пропаганди кращих здобутків національної культури та духовної
спадщини, проведення фестивалів та конкурсів для відродження
національних свят та обрядів, популяризації притаманних
Українському народові родинних цінностей, формування мережі
центрів "Родинний дім";
забезпечення організаційних та ідеологічних передумов для
впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу
життя через реалізацію Цільової комплексної програми "Фізичне
виховання - здоров'я нації" та цільових програм центрів соціальних
служб для молоді;
посилення науково-методичного та інформаційного забезпечення
духовності та моральності громадян, використання можливостей
засобів масової інформації для пропаганди національних і
загальнолюдських духовних, моральних цінностей, створення з цією
метою культурно-просвітницьких і виховних теле- і радіопрограм для
сім'ї, дітей та молоді;
широкого залучення дитячих і молодіжних громадських
організацій до соціального становлення дітей і молоді, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад, виховання любові та
поваги до праці; надання належної підтримки молодіжним біржам
праці, студентським та учнівським трудовим об'єднанням, молодіжним
таборам праці та відпочинку;
перегляду практики організації та проведення
культурно-дозвільних заходів з метою посилення
просвітницько-виховного впливу на населення;
підвищення рівня контролю та відповідальності за дотримання
вимог законів України щодо розповсюдження кіно-, відеопродукції та
друкованих видань з метою запобігання пропаганді жорстокості,
бездуховності, насильства та розпусти;
розроблення та реалізації серед неповнолітніх та молоді
комплексних планів запобігання девіантній поведінці,
антисоціальним проявам, профілактики правопорушень, створення
мережі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді, центрів реабілітації дітей, дівчат та жінок, які потерпіли
від насильства, запровадження профілактичних програм центрів
соціальних служб для населення та служб у справах неповнолітніх,
розроблення та впровадження системи всеукраїнських акцій
"Антинаркотик", "АнтиСНІД", "Тверезість", "Життя без паління" та
інших.
Очікувані наслідки реалізації Програми:
утвердження України як держави, в якій створюються умови для
патріотичного виховання населення, формування здорового способу
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад
суспільства;
створення умов для реалізації творчого потенціалу населення,
особливо молоді, спрямування їх на духовне, моральне, фізичне
становлення та самовдосконалення;
подолання національного нігілізму, заідеологізованості
виховних систем, девальвації загальнолюдських цінностей;
переорієнтація освітньо-виховних закладів на запити, потреби
та інтереси усіх вікових груп населення;
зростання рівня культури міжнаціональних відносин громадян;
поліпшення роботи з вивчення і засвоєння духовних надбань
національної та світової культури;
збільшення кількості громадян, особливо молоді, які
займатимуться різними видами творчої, культурно-освітньої,
військово-патріотичної та фізкультурно-масової роботи, що
сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності в державі,
забезпеченню зниження рівня злочинності, поширення тютюнопаління,
алкоголізму, наркоманії;
підвищення рівня патріотичного виховання населення, особливо
молоді, його готовності до праці та військової служби;
створення додаткової кількості робочих місць за рахунок
збільшення кількості клубів за інтересами, молодіжних та дитячих
центрів;
зменшення бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою
непрацездатністю, лікуванням та перебуванням громадян у
стаціонарних закладах охорони здоров'я, з подальшим спрямуванням
коштів на соціальні потреби населення.
Основні заходи, спрямовані на забезпечення реалізації
Програми:
Громадянське виховання
1. Розробити концепцію громадянського виховання як процесу
оволодіння особистістю системою національних і загальнолюдських
цінностей, формування патріотизму, відповідальності за долю нації,
держави, розвитку психологічної готовності та практичної здатності
людини служити інтересам держави, вносити власний вклад у
реалізацію національної ідеї. Створити програму "Громадянське
виховання та самовиховання особистості".
Академія педагогічних наук, Міносвіти.
До 2001 року.
2. Сприяти забезпеченню функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
3. Здійснювати заходи, спрямовані на формування у дітей,
учнівської та студентської молоді, громадян України поваги до
Конституції України та символів держави.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
4. Розробити методичні рекомендації щодо використання
державної символіки в оформленні державних установ, навчальних
закладів, а також під час проведення урочистостей, відзначення
пам'ятних дат.
Національна академія наук, Академія
педагогічних наук, Міносвіти.
1999 рік.
5. Активізувати рух учнівської та студентської молоді за
збереження і примноження традицій Українського народу "Моя земля -
земля моїх батьків".
Міносвіти.
Постійно.
6. Посилювати спрямованість радіо- і телепередач на
висвітлення історії та культури рідного краю, традицій і сучасних
надбань Українського народу, пропагування здорового способу життя.
Держтелерадіо, Мінкультури, Міносвіти,
Держкомспорт, Держкомсім'ямолодь,
Національна академія наук, Академія
педагогічних наук.
Постійно.
7. Сприяти діяльності дитячих та молодіжних громадських
організацій, спортивних спілок, спрямованій на всебічний розвиток
і громадянське виховання дітей, учнівської та студентської молоді,
громадян України.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
8. Забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо
заборони втручання політичних партій, релігійних та інших
організацій у навчально-виховний процес у навчальних закладах.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
9. Розробити рекомендації щодо виховання в громадян України,
особливо у дітей та молоді, культури міжетнічних відносин.
Держкомнацміграції, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь.
1999 рік.
10. Сприяти міжнародному студентському обміну.
Міносвіти, МЗС, Держкомсім'ямолодь.
Постійно.
11. Надавати практичну допомогу учасникам проектів
міжнародного молодіжного співробітництва.
Держкомсім'ямолодь, Міносвіти, МЗС.
Постійно.
12. Сприяти реалізації загальнонаціональних та регіональних
програм для учнівської молоді "Модель ООН", розроблених за
ініціативою представництва ООН в Україні.
Держкомсім'ямолодь, Міносвіти, МЗС.
Постійно.
13. Розробити та здійснити заходи, спрямовані на поширення
інформації та популяризацію положень національних та міжнародних
законодавчих актів щодо забезпечення прав людини. Підготувати та
видати відповідні посібники для дітей, молоді, батьків.
Держкомсім'ямолодь,
Держінформполітики, Міносвіти,
Мін'юст, Академія педагогічних наук.
1999 - 2000 роки.
Сприяння родинно-сімейному вихованню
14. Створювати при центрах соціальних служб для молоді
консультативні пункти, батьківські школи, центри сім'ї, сімейні
клуби, кризові сімейні центри тощо з метою підготовки молоді до
сімейного життя, налагодження сімейних стосунків, виховання
культури поведінки в сім'ї, запобігання та подолання стресів і
конфліктних ситуацій в сім'ї.
Держкомсім'ямолодь, Мінпраці, Академія
педагогічних наук, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
15. Розробити програму "Українська сім'я", спрямовану на
поліпшення демографічної ситуації, підвищення рівня духовних і
моральних цінностей сім'ї, зміцнення ролі сім'ї в житті
суспільства, створення належних умов для виховання дітей.
Держкомсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
Мінпраці, Академія педагогічних наук.
2001 рік.
16. Сприяти виданню та збільшенню тиражів журналів "Сім'я" та
"Журнал для батьків".
Держінформполітики,
Держкомсім'ямолодь, Міносвіти, МОЗ,
Мін'юст, Академія педагогічних наук.
Постійно.
17. Започаткувати у рамках Всеукраїнського тижня планування
сім'ї проведення свята "І буде син, і буде мати, і будуть люди на
землі!".
Держкомсім'ямолодь, Мінкультури,
Міносвіти, МОЗ.
Починаючи з 2000 року.
18. Відновити роботу батьківського всеобучу в дошкільних,
середніх та професійно-технічних навчальних закладах і розробити
методичні матеріали його забезпечення.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь,
Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2000 року.
19. Забезпечувати наступність у виховній діяльності сім'ї,
дошкільного закладу та початкової школи шляхом збільшення мережі
комплексних навчальних закладів типу "Дитячий садок - школа" та
переведення дошкільних закладів на різний режим перебування дітей
відповідно до запитів населення.
Міносвіти, Академія педагогічних наук,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Військово-патріотичне виховання
20. Вивчати і пропагувати кращий досвід
військово-патріотичного та фізичного виховання допризовної молоді,
організації та проведення у навчальних закладах пошукової та
краєзнавчої роботи.
Міноборони, МВС, військові формування,
Міносвіти, Держкомспорт.
Постійно.
21. Активізувати в навчальних закладах, військових частинах
Збройних Сил та інших військових формуваннях створення та
діяльність музеїв бойової слави, роботу пошукових загонів та груп.
Міносвіти, МВС, МНС, Міноборони.
Постійно.
22. Налагоджувати шефську роботу підприємств, установ,
закладів з військовими частинами Збройних Сил та іншими
військовими формуваннями, а також з ветеранами війни і праці,
людьми похилого віку.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
23. Залучати учнівську та студентську молодь, громадськість
до догляду та впорядкування меморіальних комплексів, могил
загиблих воїнів.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
24. Розробити і видати методичні рекомендації щодо
військово-патріотичного виховання у навчальних закладах.
Міносвіти, Міноборони, Академія
педагогічних наук.
2000 рік.
25. Забезпечити належне проведення акції "Пам'ять",
започаткованої до 55-річчя Перемоги над німецько-фашистськими
загарбниками.
Міносвіти.
1999 - 2000 роки.
26. Організовувати святкові проводи призовної молоді до
Збройних Сил.
Міноборони, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
27. Сприяти збереженню військово-патріотичних клубів, дитячих
флотилій, клубів юних льотчиків, юних рятувальників тощо.
Міносвіти, Міноборони,
Держкомсім'ямолодь.
Постійно.
Трудове виховання
28. Сприяти перекваліфікації, набуттю суміжних професій та
отриманню необхідних знань для розвитку малого бізнесу молоді, яка
втратила роботу.
Мінпраці, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
29. Розширити мережу таборів праці та відпочинку і
спортивно-оздоровчих таборів для учнівської та студентської
молоді.
Міносвіти, Держкомспорт,
Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2000 року.
30. Сприяти організації та діяльності учнівських виробничих
бригад, учнівських трудових об'єднань, шкільних лісництв.
Міносвіти.
Постійно.
31. Проводити профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
32. Проводити в професійно-технічних та вищих навчальних
закладах ярмарки вакансій із залученням представників підприємств,
установ і організацій. Ширше впроваджувати в практику підписання
тристоронніх угод "Студент - ректор (директор) - підприємство".
Міносвіти, директори, ректори
професійно-технічних та вищих
навчальних закладів.
Починаючи з 2000 року.
33. Вдосконалити програми трудового навчання в середніх
навчальних закладах та методичні рекомендації до них.
Міносвіти.
2000 - 2001 роки.
34. Активізувати діяльність міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів, професійно-технічних навчальних закладів, пов'язану з
розширенням переліку професій, які здобувають у них учні, з
урахуванням потреб всеукраїнського та регіональних ринків праці.
Міносвіти, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

Художньо-естетичне та моральне виховання
35. Розробити Концепцію художньо-естетичного виховання дітей
і молоді в навчальних закладах.
Академія педагогічних наук, Міносвіти,
Мінкультури.
2000 - 2001 роки.
36. Розробити Комплексну програму "Формування
художньо-естетичної культури населення".
Мінкультури, Міносвіти, Академія
педагогічних наук.
2000 рік.
37. Підготувати методичні рекомендації з художньо-естетичного
виховання у навчальних закладах.
Міносвіти, Мінкультури, Академія
педагогічних наук.
2000 рік.
38. Під час формування проектів Національної програми випуску
суспільно необхідних видань передбачати видання кращих зразків
класичної та сучасної художньої літератури для дітей та юнацтва.
Держінформполітики.
Постійно.
39. Вивчати і поширювати в навчальних закладах освіти і
закладах культури досвід організації та проведення народних свят,
обрядів, ритуалів.
Мінкультури, Міносвіти, Академія
педагогічних наук.
Постійно.
40. Відновити проведення в областях, містах і районах свята
народної творчості, оглядів та конкурсів за жанрами і видами
самодіяльного мистецтва.
Мінкультури, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь, Держтелерадіо,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2000 року.
41. Створити навчально-виробничий комплекс відродження і
збереження художніх ремесел України на базі спеціалізованої
школи-інтернату для обдарованих сільських дітей та філії
професійно-технічного училища N 72 (смт Підбуж Львівської області)
за участю Львівської академії мистецтв.
Міносвіти, Львівська
облдержадміністрація.
2000 рік.
42. Проводити заходи (бесіди, диспути, "круглі столи" тощо),
спрямовані на підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей,
виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду дітей,
учнівської та студентської молоді.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь.
Постійно.
Екологічне виховання
43. Провести науково-практичну конференцію "Екологічна освіта
і виховання: здобутки і перспективи".
Міносвіти, Мінекобезпеки, Академія
педагогічних наук.
2000 рік.
44. Включити питання екологічної освіти і виховання до
програм підвищення кваліфікації працівників освіти різних
категорій.
Міносвіти, Мінекобезпеки.
Починаючи з 2000 року.
45. Готувати та видавати спеціальні буклети, листівки,
календарі та інші видання, які б інформували населення про основні
екологічні проблеми.
Мінекобезпеки, Міносвіти,
Держінформполітики.
Постійно.
46. Організувати на базі установ природно-заповідного фонду
та еколого-натуралістичних центрів постійно діючі та пересувні
виставки, фотостенди, екологічні відеотеки, проведення тематичних
лекцій, екскурсій та інших заходів екологічної пропаганди.
Мінекобезпеки, Міносвіти.
2000 рік.
47. Залучати дитячі та молодіжні екологічні організації до
формування і виконання спільних з установами природно-заповідного
фонду проектів, угод, природоохоронних заходів.
МНС.
Постійно.
48. Сприяти формуванню загонів юних екологів-інспекторів з
числа учнівської і студентської молоді.
Міносвіти, МНС.
Постійно.
Формування здорового способу життя
49. Забезпечити виконання заходів Цільової комплексної
програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
50. Удосконалити програми виховання дітей дошкільного віку з
метою ознайомлення їх з факторами ризику для життєдіяльності,
формування адекватної самооцінки, прийняття рішень і відпрацювання
моделей поведінки в небезпечних ситуаціях.
Міносвіти, МВС, МНС, Академія
педагогічних наук.
2000 рік.
51. Активно практикувати проведення в сільській місцевості
спортивних змагань та виступів відомих спортсменів і спортивних
команд.
Держкомспорт, місцеві органи
виконавчої влади.
Постійно.
52. Започаткувати на радіо і телебаченні передачі про історію
туристичного та спортивного руху в Україні, відомих українських
мандрівників, спортсменів, учасників і переможців Олімпійських та
Параолімпійських ігор, чемпіонатів Європи і світу.
Держтелерадіо, Держкомспорт,
Держкомтуризм.
Починаючи з 1999 року.
53. Відновити роботу державних туристських баз, пішохідних,
велосипедних, лижних, кінних маршрутів у Криму, в Карпатах, інших
туристських регіонах України.
Держкомтуризм разом з
туристсько-спортивною спілкою і
Федерацією профспілок, місцеві органи
виконавчої влади.
Починаючи з 2000 року.
54. Вивчати і пропагувати кращий досвід фізичного виховання,
формування здорового способу життя.
Держкомспорт, МОЗ, Міносвіти,
Держкомтуризм.
Постійно.
55. Сприяти створенню і розширенню мережі дитячих та
молодіжних об'єднань "Юний рятувальник", "Юний пожежник", "Юний
інспектор дорожнього руху".
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь, МНС,
МВС, Держінформполітики.
Постійно.
56. З метою розвитку фізичної досконалості, самостійності та
активності, формування здорового способу життя, вміння правильно
поводитися у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну
допомогу собі та оточуючим започаткувати проведення серед
учнівської молоді гри-випробування "Котигорошко".
Міносвіти, МНС, МВС, Держкомспорт,
Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 1999 року.
57. Домагатися припинення торгівлі тютюновими виробами та
алкогольними напоями поблизу спортивних споруд під час проведення
масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Превентивне виховання
58. Вивчати і пропагувати кращий досвід діяльності середніх
навчальних закладів з питань правової освіти та виховання
учнівської та студентської молоді.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Постійно.
59. Продовжувати проведення всеукраїнських олімпіад,
конкурсів з правових знань серед учнівської молоді.
Міносвіти.
Постійно.
60. Здійснювати заходи щодо профілактики дитячої
бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної
підтримки дітей і молоді, які потрапили в складні соціальні умови.
Держкомсім'ямолодь, МВС, Міносвіти,
Мінпраці, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
61. Проводити широкомасштабні інформаційні кампанії для
запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму,
захворюваності на ВІЛ/СНІД та хвороби, що передаються статевим
шляхом.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації разом з громадськими
організаціями.
Постійно.
62. Вивчати та запроваджувати кращий національний і
зарубіжний досвід роботи з профілактики бездоглядності та
правопорушень серед дітей і молоді, їх соціальної реабілітації в
суспільстві.
Держкомсім'ямолодь, МВС, МОЗ,
Міносвіти, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
63. Проводити агітаційні рейси Республіканського пересувного
центру "Молодь України" з питань профілактики наркоманії,
алкоголізму, ВІЛ/СНІДу та правопорушень.
Держкомсім'ямолодь, МОЗ, Міносвіти,
МВС.
Постійно.
64. Щороку проводити всеукраїнські акції "Молодь проти
злочинності та насильства", "Даруймо радість дітям", "Молодь проти
наркотиків та СНІДу", "Антинаркотик", "АнтиСНІД", "Тверезість",
"Життя без паління" та інші за участю громадських організацій,
засобів масової інформації, творчих колективів.
Держкомсім'ямолодь, Міносвіти,
Мінкультури, Держінформполітики.
Починаючи з 2000 року.
65. Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім'ями
(в яких батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з
асоціальною поведінкою тощо) з метою виявлення дітей, які
перебувають в особливо складних економічних і
морально-психологічних умовах.
Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
66. Створювати умови для працевлаштування в установленому
порядку учнівської та студентської молоді під час канікул, а також
для організації громадських робіт за її участю, функціонування
таборів праці та відпочинку, інших трудових об'єднань.
Мінпраці, Держкомсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Соціалізація особистості та сприяння її
творчому розвитку
67. Вживати заходів до запровадження і активізації роботи
учнівського та студентського самоврядування у навчальних закладах.
Систематично проводити навчання молодіжних і дитячих лідерів.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
68. Підготувати і видати науково-методичні рекомендації щодо
організації виховної роботи з дітьми в лікувальних та оздоровчих
закладах, у тому числі для дітей з фізичними та психічними вадами
розвитку, з метою адаптації до соціального середовища.
МОЗ, Міносвіти, Держкомсім'ямолодь.
2000 - 2003 роки.
69. Запровадити Всеукраїнський місячник огляду позашкільної
роботи і розробити порядок його проведення.
Міносвіти, Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 2001 року.
Створення позитивного інформаційного простору
70. Забезпечувати широке висвітлення змісту та ходу
реалізації цієї Програми у засобах масової інформації.
Держінформполітики, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
71. Систематично готувати інформаційно-аналітичні матеріали з
проблем виховання учнівської та студентської молоді (до початку
навчального року).
Міносвіти.
Починаючи з 1999 року.
72. Постійно організовувати науково-популярні,
навчально-виховні радіо- і телепередачі для дітей, юнацтва та
батьків з проблем виховання та навчання.
Держтелерадіо, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь.
1999 - 2000 роки.
73. Запровадити постійно діючі рубрики в газетах та журналах
з порадами для батьків та дітей з актуальних проблем виховання.
Держінформполітики, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 2000 року.
74. Вживати заходів до запобігання пропаганді насильства,
жорстокості та порнографії через засоби масової інформації.
Щороку аналізувати зміст програм усіх каналів українського
радіо і телебачення та подавати аналітичну довідку Кабінетові
Міністрів України.
Держтелерадіо, Мінкультури, Міносвіти,
Мін'юст, Держкомсім'ямолодь,
Держінформполітики.
Постійно, починаючи з 1999 року.
75. Розробити науково обгрунтовані критерії експертної оцінки
впливу на психіку молодої людини інформації, що містить елементи
насильства, жахів, порнографії.
МОЗ, Міносвіти, Академія медичних
наук, Академія педагогічних наук.
1999 - 2000 роки.
76. Активізувати діяльність експертної ради з визначення
відповідності змісту відео-, телефільмів і телепередач завданням
виховання.
Мінкультури, Держінформполітики,
Міносвіти, Мін'юст, Академія
педагогічних наук.
Постійно.
77. Сприяти поповненню фондів дитячих та масових бібліотек за
рахунок видань, випущених на виконання Національної програми
випуску суспільно необхідних видань.
Держінформполітики, Мінкультури.
Постійно.
78. Посилювати контроль за діяльністю відеопрокатних пунктів,
торговельної мережі, що займаються продажем, прокатом відеокасет,
а також кінотеатрів, каналів ефірного та кабельного телебачення,
забезпечувати дотримання квоти на пріоритетне демонстрування
національної кіно- і відеопродукції суб'єктами кінематографії і
телебачення.
Мінкультури, МВС, Держтелерадіо.
Постійно.
79. Вдосконалювати нормативно-правові акти щодо ліцензування
розповсюдження і демонстрування кіно- і відеопродукції (у тому
числі й музичних кліпів), які містять елементи еротики.
Мінкультури, Мін'юст.
Постійно.
Кадрове та науково-методичне забезпечення
80. Розробити сучасні інтегровані програми і
навчально-методичні посібники з проблем виховання.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2000 року.
81. Запровадити експертизу всіх програм з навчальних
дисциплін щодо відповідності їх завданням виховання.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2000 року.
82. Удосконалювати навчальні програми вищих навчальних
педагогічних закладів з метою поліпшення підготовки майбутніх
учителів до виховної діяльності.
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2000 року.
83. Підготувати методичні рекомендації щодо організації
виховання за напрямами, визначеними Концепцією виховання дітей та
молоді в національній системі освіти, в закладах освіти всіх форм
і рівнів акредитації.
Міносвіти.
1999 - 2000 роки.
84. Відновити практику підвищення кваліфікації класних
керівників, наставників студентських груп.
Міносвіти.
Починаючи з 2000 року.
85. Видавати збірник з досвіду роботи навчальних закладів
"Нові технології виховання".
Міносвіти.
Починаючи з 2000 року.
86. Організувати і провести Всеукраїнську науково-теоретичну
конференцію "Українська система виховання: стан, пошуки,
перспективи".
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
2000 рік.
87. Започаткувати проведення Всеукраїнського конкурсу
"Класний керівник року - крок у XXI століття".
Міносвіти, Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2000 року.
Наукова та експериментальна робота
88. Проводити науково-дослідну роботу за напрямами виховання,
визначеними Концепцією виховання дітей та молоді в національній
системі освіти.
Національна академія наук, Академія
педагогічних наук, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 1999 року.
89. Сприяти організації експериментальних педагогічних
майданчиків для проведення виховної роботи.
Академія педагогічних наук,
Національна академія наук, Міносвіти.
Постійно.
90. Систематично проводити науково-практичні,
науково-методичні конференції, семінари, "круглі столи", дискусії
з проблем виховання дітей та учнівської молоді.
Національна академія наук, Академія
педагогічних наук, Міносвіти,
Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 2000 року.
91. Здійснювати наукові дослідження із соціологічних,
економічних, правових, медичних, психологічних, етнопедагогічних
та інших аспектів виховання дітей у сільських, міських,
багатодітних, неповних функціонально неспроможних, молодих сім'ях.
Інститут соціальних досліджень
Держкомсім'ямолоді, Академія
педагогічних наук, Академія медичних
наук, Міносвіти, МОЗ,
Держкомсім'ямолодь.
Починаючи з 2000 року.вгору