Документ 170-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.03.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 170
Київ

Про затвердження Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення

Відповідно до пункту 197.23 статті 197 Податкового кодексу України та частини восьмої статті 287 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення, що додається.

2. Державній фіскальній службі щоквартально надавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про ввезені товари, визначені частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення.

Зазначену інформацію надавати у розрізі суб'єктів господарювання, державних замовників із зазначенням обсягів звільнення від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 170

ПОРЯДОК
ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення виконавцями оборонного замовлення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів), визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України (далі - товари), для використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України, та цільового використання товарів, які під час такого ввезення звільняються від оподаткування ввізним митом, а операції з їх ввезення та з першого постачання на митній території України - від обкладення податком на додану вартість.

2. Терміни “державне оборонне замовлення”, “державні замовники з оборонного замовлення”, “виконавці оборонного замовлення”, “державний контракт з оборонного замовлення”, “продукція оборонного призначення” вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України “Про державне оборонне замовлення”.

Державні замовники з оборонного замовлення визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402).

3. Для підтвердження відповідності товарів вимогам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, виконавець оборонного замовлення подає митниці, що здійснює митне оформлення товарів, заяву із зазначенням найменування товарів, їх кодів згідно з УКТЗЕД, кількості, вартості та призначення, країни походження таких товарів, найменування державного замовника з оборонного замовлення (далі - державний замовник) та виконавця оборонного замовлення, до якої додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії:

зовнішньоекономічного договору (контракту) на постачання товару або іншого документа, який є підставою для ввезення товарів на митну територію України;

державного контракту з оборонного замовлення, укладеного з державним замовником;

документа, що підтверджує включення до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких становить державну таємницю;

технічного паспорта або іншого документа заводу-виробника на кожний товар, який ввозиться на митну територію України;

2) документ, який підтверджує зобов’язання виконавця оборонного замовлення щодо використання ввезених товарів виключно у власному виробництві продукції оборонного призначення на виконання державного контракту з оборонного замовлення, укладеного з державним замовником.

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, виконавець оборонного замовлення надсилає з дотриманням вимог режиму секретності митниці, що здійснює митне оформлення товарів, не пізніше ніж за три дні до здійснення митного оформлення.

5. Виконавець оборонного замовлення, який здійснює ввезення товарів, у десятиденний строк після завершення митного оформлення товарів подає митниці, що здійснила таке оформлення товарів, довідку про факт оприбуткування товарів, за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках. Один примірник довідки залишається митниці, що здійснила митне оформлення, другий - з відміткою зазначеної митниці протягом двох робочих днів з дня її отримання надсилається контролюючому органові за місцем податкової реєстрації виконавця оборонного замовлення з метою подальшого здійснення контролю за цільовим використанням ввезених товарів.

Виконавець оборонного замовлення подає щомісяця до 15 числа контролюючому органові погоджений державним замовником звіт про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткування, за формою згідно з додатком 2. Звіт складається за наростаючим підсумком з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України.

Невиконання державного контракту з оборонного замовлення виконавцем оборонного замовлення, відповідно до якого здійснене ввезення товарів для використання у власному виробництві продукції оборонного призначення, вважається використанням ввезених товарів не за призначенням.

Державний замовник у разі невиконання виконавцем оборонного замовлення умов державного контракту з оборонного замовлення подає контролюючому органові за місцем податкової реєстрації виконавця оборонного замовлення відповідну інформацію для вжиття заходів відповідно до законодавства.

У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням або нецільового використання товарів контролюючий орган за місцем податкової реєстрації виконавця оборонного замовлення вживає заходів для стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України.Додаток 1
до Порядку

ДОВІДКА
про факт оприбуткування товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про цільове використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткуваннявгору