Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.20011708
Документ 1708-2001-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2018, підстава - 192-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 2001 р. N 1708
Київ
Про умови оплати праці працівників апарату
президій галузевих академій наук
{ Про підвищення з 1 січня 2004 р. на 32 відсотки
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1842 ( 1842-2003-п ) від 26.11.2003 }
{ Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на
1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
{ Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та
з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів
додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від
09.04.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 1060 ( 1060-2007-п ) від 22.08.2007
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 }

З метою впорядкування умов оплати праці працівників апарату
президій Української академії аграрних наук, Академії медичних
наук, Академії правових наук, Академії педагогічних наук і
Академії мистецтв Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів наукових працівників,
керівних працівників і спеціалістів, посади яких не віднесені до
наукових працівників, службовців апарату президій Української
академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії правових
наук, Академії педагогічних наук і Академії мистецтв (далі -
галузевих академій наук) згідно з додатками 1 - 3.
2. Надати право президентам галузевих академій наук у межах
коштів, передбачених кошторисом доходів і видатків на утримання
працівників апарату президій:
1) установлювати:
а) науковим працівникам, керівним працівникам, спеціалістам
та службовцям посадові оклади відповідно до розмірів посадових
окладів, затверджених цією постановою;
б) заступникам керівників структурних підрозділів посадові
оклади на 5-15 відсотків, а помічникам керівників - на 30-40
відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цією
постановою;
в) працівникам, посади яких не передбачені цією постановою,
посадові оклади на рівні посадових окладів відповідних категорій
працівників;
г) працівникам, які мають почесні звання "народний" або
"заслужений" України, СРСР, союзних республік СРСР, підвищені
посадові оклади відповідно на 40 та 20 відсотків, якщо їх
діяльність за профілем відповідає почесному званню.
За наявності двох або більше звань посадові оклади
працівників підвищуються за одним (вищим) званням;
ґ) науковим працівникам, керівникам структурних підрозділів,
їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки:
за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи (на термін її виконання) - до 50 відсотків
посадового окладу. Граничний розмір зазначених надбавок для одного
працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи,
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються;
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
д) науковим працівникам, спеціалістам і службовцям (крім
заступників керівників апарату, керівників структурних підрозділів
та їх заступників) доплати:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
же категорій персоналу у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати, з інших причин у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою з використанням для цієї
мети до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
(жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і
пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку) у розмірі до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, використовуючи для цієї мети економію
заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин
працівники;
е) робітникам умови і розміри оплати праці на рівні,
визначеному для відповідних робітників установ, закладів та
організацій бюджетної сфери згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699); ( Підпункт "е" підпункту 1
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
2) преміювати працівників відповідно до їх особистого вкладу
в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного
в розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати
праці;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі
середньомісячного заробітку.
3. Установити керівним працівникам і спеціалістам, посади
яких не віднесені до наукових працівників, надбавку за стаж роботи
у науковій сфері у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків,
понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків від
посадового окладу.
Українській академії аграрних наук, Академії медичних наук,
Академії правових наук, Академії педагогічних наук, Академії
мистецтв за погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики, Міністерством фінансів розробити і затвердити в місячний
термін порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковій сфері
керівним працівникам і спеціалістам, посади яких не віднесені до
наукових працівників, апарату президій галузевих академій наук.
4. Преміювання президентів галузевих академій наук, надання
їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових
окладів здійснюється за згодою віце-прем'єр-міністрів України
відповідно до розподілу функціональних повноважень у межах наявних
коштів на оплату праці.
5. Виплачувати працівникам доплати за вчене звання і
науковий ступінь, якщо їх діяльність за профілем відповідає
вченому званню або науковому ступеню:
1) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника, старшого
дослідника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати); { Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 192 ( 192-2018-п ) від
21.03.2018 }
2) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). { Абзац
третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 } { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від
22.01.2005 }

{ Пункт 5-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

6. Міністерству освіти і науки за участю Національної
академії наук у місячний термін розробити і затвердити за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики
кваліфікаційні характеристики посад наукових працівників апарату
президій Національної та галузевих академій наук з урахуванням
положень статті 20 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ).
7. Українській академії аграрних наук, Академії медичних
наук, Академії правових наук, Академії педагогічних наук і
Академії мистецтв привести свої нормативно-правові акти з питань
оплати праці працівників апарату президій у відповідність з цією
постановою.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 5 липня 2000 р. N 1053 ( 1053-2000-п ) "Про
умови оплати праці працівників апарату президій Національної та
галузевих академій наук" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27,
ст. 1130).
9. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2001 р. N 1708
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1060
( 1060-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів наукових працівників апарату
президій галузевих академій наук

------------------------------------------------------------------ | | Місячний посадовий оклад, | | Найменування посади | гривень | | | | |--------------------------------+-------------------------------| |Президент | 2300 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший віце-президент, віце- | 1955-2065 | |президент | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний учений секретар | 1900 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник головного | 1805 | |ученого секретаря | | |--------------------------------+-------------------------------| |Академік-секретар відділення, | 1700-1805 | |член президії, радник президії | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник академіка-секретаря | 1625 | |відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник структурного підрозділу| 1490-1625 | |(управління, відділу, секції, | | |сектору тощо), який виконує | | |науково-організаційну роботу, | | |заступник головного ученого | | |секретаря, учений секретар | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний науковий співробітник | 1460-1500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний науковий співробітник | 1380-1430 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший науковий співробітник | 1245-1325 | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий співробітник | 1170-1245 | |--------------------------------+-------------------------------| |Молодший науковий співробітник | 1035-1170 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1060 ( 1060-2007-п ) від
22.08.2007 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2001 р. N 1708
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1060
( 1060-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
посади яких не віднесені до наукових працівників
апарату президій галузевих академій наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління, | 1350-1500 | |самостійного відділу (з питань | | |фінансово-економічної, | | |бухгалтерської діяльності); | | |керуючий справами | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник іншого самостійного | 1250-1375 | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: відділу, сектору у | 1215-1350 | |складі управління, самостійного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 815-950 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 725-770 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 690-725 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 650-680 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 600-620 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1060 ( 1060-2007-п ) від
22.08.2007 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2001 р. N 1708
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1060
( 1060-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців
апарату президій галузевих академій наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Відповідальний черговий | 520-615 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач: складу, господарства,| 545-650 | |друкарського бюро | | |--------------------------------+-------------------------------| |Технік, старший інспектор, | 520-575 | |касир, комендант, інспектор, | | |друкарка (всіх категорій), | | |секретар, діловод, архіваріус, | | |секретар-стенографістка, | | |секретар-друкарка, | | |стенографістка I категорії, | | |оператор комп'ютерного набору | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1060 ( 1060-2007-п ) від
22.08.2007 }вгору