Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 15.09.19991716
Документ 1716-99-п, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 1999 р. N 1716
Київ
Про затвердження Програми збереження
бібліотечних та архівних фондів на
2000-2005 роки

З метою забезпечення збереження бібліотечних та архівних
фондів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму збереження бібліотечних та архівних
фондів на 2000-2005 роки (додається).
2. Визначити Міністерство культури і мистецтв державним
замовником робіт з виконання завдань Програми збереження
бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки.
3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки за поданням
Міністерства культури і мистецтв передбачати під час підготовки
проекту державного бюджету на відповідний рік кошти на
фінансування Програми збереження бібліотечних та архівних фондів
на 2000-2005 роки в межах загального обсягу бюджетних ресурсів.
4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розробити регіональні програми збереження
бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки з урахуванням
завдань, що передбачені Програмою, затвердженою цією постановою.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Семиноженка В.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 1999 р. N 1716
ПРОГРАМА
збереження бібліотечних та архівних
фондів на 2000-2005 роки
Загальні положення

Ця Програма розроблена відповідно до рекомендацій Генеральної
конференції ЮНЕСКО і спрямована на збереження в Україні
бібліотечних та архівних фондів.
Інформація, що зберігається у бібліотеках та архівах, є
історичним надбанням людства, основою економічного і духовного
прогресу суспільства. Збереження цього надбання є важливим
завданням, яке постало перед усіма країнами світу.
З 1992 року ЮНЕСКО розпочало здійснення Програми "Пам'ять
світу", яку Генеральна конференція 1993 року визнала важливою
складовою частиною Загальної інформаційної програми. Названа
програма спрямована на спільну реалізацію проектів збереження
бібліотечних та архівних фондів у різних країнах світу.
У бібліотеках України зберігається близько 60 млн. документів
XV - XX століть. Майже 2 млн. з них - рідкісні і цінні документи,
у тому числі рукописні матеріали, що є пам'ятками світового
значення.
Однак документи тривалого зберігання, що знаходяться у
бібліотеках та архівах, поступово руйнуються. У найгіршому стані
перебувають видання другої половини XIX - початку XX століть,
надруковані на кислотному папері.
Частина книжок уже не придатна для використання. Причиною
цього стану є відсутність належних умов зберігання, недостатня
забезпеченість спеціалістами-хранителями та реставраторами,
необхідним обладнанням та матеріалами.
Не вирішуються питання убезпечення бібліотечних та архівних
фондів. Бібліотеки й архіви загальнодержавного значення не мають
системи надійної охорони та пожежогасіння.
Частково розв'язати проблему можна шляхом переведення
інформації, яка зберігається в бібліотеках та архівах, на
мікроносії - мікрофільми, магнітні та оптичні диски. Це дасть
змогу зберегти оригінальність текстів, зменшити можливість
знищення їх під час користування та виникнення екстремальних
ситуацій.
Ця Програма, розрахована на 2000-2005 роки, визначає
стратегію розв'язання проблем збереження бібліотечних та архівних
фондів.
Основні засади Програми
Основними засадами Програми є:
координування роботи установ і організацій у справі обліку,
консервації, репрографії бібліотечних та архівних фондів;
координація фінансових, матеріально-технічних і трудових
ресурсів для забезпечення довготривалого збереження документів та
їх використання;
залучення наукового потенціалу для розроблення та
впровадження новітніх технологій консервації і репрографії;
створення системи єдиного загальнодержавного обліку
документальних пам'яток національного культурного надбання,
зокрема старовинних рукописів, рідкісних і цінних видань;
створення міжвідомчих центрів консервації і репрографії при
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, Національній
парламентській бібліотеці, Львівській науковій бібліотеці імені
В. Стефаника, Харківській державній науковій бібліотеці імені
В.Г. Короленка, Одеській державній науковій бібліотеці імені
О.М. Горького, а також галузевих і регіональних служб репрографії
та ремонтно-палітурних робіт при державних архівах та обласних
універсальних наукових бібліотеках та відомчих бібліотеках;
забезпечення безпеки фондів бібліотек та архівів;
створення системи підготовки і перепідготовки кваліфікованих
спеціалістів-хранителів і реставраторів.
Організація виконання Програми
Для виконання Програми при Мінкультури створюється
координаційна рада у складі представників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук.
Рада здійснюватиме свої функції згідно з положенням, затвердженим
Мінкультури.
Мінкультури на конкурсній основі визначає виконавців окремих
завдань Програми, забезпечує контроль за їх реалізацією.
До основних повноважень Мінкультури як замовника робіт з
виконання завдань Програми належать:
організація конкурсів проектів і контроль за їх виконанням;
подання пропозицій щодо внесення змін до Програми;
організація експертизи, оцінка та приймання виконаних робіт;
внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт,
виконавців цих робіт на наступний фінансовий рік.
Безпосередніми виконавцями окремих завдань Програми є
бібліотеки, архіви, науково-дослідні установи.
Фінансове забезпечення Програми
Загальний обсяг фінансування завдань Програми становить
10890,9 тис.гривень, з них з державного бюджету передбачається
виділити 3257,7 тис. гривень, місцевих бюджетів - 1521,2 тис.грн.
та позабюджетних джерел - 6112 тис. гривень.
Завдання щодо збереження бібліотечних та архівних
фондів з визначенням джерел фінансування
--------------------------------------------------------------------------------- Найменування завдання |Термін| Відповідальні |Орієн- | Джерело фінансування |вико- | за виконання |товний |----------------------- |нання,| завдань |обсяг |держа-|місцеві |позабю- | роки | |фінан- |вний |бюджети |джетні | | |сування,|бюджет| |кошти | | |тис. | | | | | |гривень | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Державний облік документів, які є
національним культурним надбанням
818,4 335,2 291,2* 192
1. Присвоєння 2000- Мінкультури, 398,4 107,2 291,2 рідкісним і цінним 2002 Головархів
виданням з фондів
бібліотек та архівів
статусу документальної
пам'ятки національного
культурного надбання
I етап - розроблення 2000 Мінкультури 40 40
програмного
забезпечення
II етап - оснащення 2000 Мінкультури, 67,2 67,2
бібліотек та архівів Головархів
загально-державного
значення технічними
засобами
III етап - оснащення 2002 Рада міністрів 291,2 291,2 технічними засобами Автономної
регіональних бібліотек Республіки
та архівів, створення Крим, обласні,
бази даних Київська та
Севастопольська
міські держ-
адміністрації
2. Забезпечення 2003 Мінкультури, 350 200 150 державної реєстрації Головархів
рідкісних і цінних
документів
3. Створення 2003- Мінкультури 70 28 42 державного реєстру 2005
"Книжкові пам'ятки
України"
I етап - експертна 2003 -"- 57 27 30 оцінка книжкових
пам'яток
II етап - видання 2005 Мінкультури 13 1 12 державного реєстру
"Книжкові пам'ятки
України"
Консервація і репрографія бібліотечних
та архівних фондів
6246,5 1606,5 530 4110
4. Аналіз фізичного 2001- Мінкультури, 360 90 270 стану бібліотечних та 2002 Головархів
архівних фондів і умов
їх зберігання
I етап - оцінка 2001- Мінкультури, 45 45
фізичного стану 2002 Головархів,
фондів 5 бібліотек Національна
і 7 архівів академія наук
загальнодержавного
значення
II етап - оцінка 2003 Рада міністрів 270 270 фізичного стану фондів Автономної
регіональних бібліотек Республіки
та архівів Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські держ-
адміністрації
5. Проведення наукових 2003- Мінкультури, 280 280
досліджень з питань: 2004 Головархів,
Національна
академія наук
старіння матеріальної 2003 70 70
основи документів 2004 70 70
впливу екологічних 2003 70 70
умов на стан 2004 70 70
збереження документів
6. Створення системи 2001- Мінкультури, 5346,5 1136,5 200 3950 консервації і 2005 Головархів,
репрографії при Національна
бібліотеках та архівах академія наук
I етап - створення 2001- Мінкультури, 3136,5 1136,5 2000 міжвідомчих центрів 2003 Національна
консервації і академія наук
репрографії при
бібліотеках
загально-державного
значення
2001 1000 600 2002 1000 700 2003 1136,5 700
II етап - створення 2003 1950 1950 галузевих служб
репрографії та
ремонтно-палітурних
робіт
III етап - створення 2003- Рада міністрів 260 - 260 регіональних служб 2004 Автономної
репрографії та Республіки
ремонтно-палітурних Крим, обласні,
робіт при обласних Київська та
універсальних наукових Севастопольська
бібліотеках, відомчих міські держ-
бібліотеках, державних адміністрації
архівах областей
IV етап - переведення 2004 Мінкультури, 180 80 - 100 інформації на Головархів
мікроносії у
бібліотеках та архівах
V етап - проведення 2005 Мінкультури 80 20 - 60 робіт, пов'язаних із
створенням
Українського регістру
мікроформ
Охорона бібліотечних та архівних фондів
7. Створення у 2004- Мінкультури, 2350 650 700 1000 бібліотеках та архівах 2005 Головархів 450 50 350 50 системи захисту фондів
від розкрадання
I етап - у бібліотеках 2004 Мінкультури, 100 50 50 та архівах Головархів,
загальнодержавного Національна
значення академія наук
II етап - у 2005 Рада міністрів 350 - 350 - регіональних Автономної
бібліотеках та Республіки
архівах Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські держ-
адміністрації
8. Забезпечення 2004- Мінкультури, 1900 600 350 950 оснащення бібліотек 2005 Головархів
та архівів
автоматизованою
системою пожежно-
охоронної сигналізації
і газового
пожежогасіння
I етап - бібліотек 2004 Мінкультури, 1200 600 - 600 та архівів Головархів,
загальнодержавного Національна
значення академія наук
II етап - регіональних 2005 Рада міністрів 700 - 350 350 бібліотек та архівів Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські держ-
адміністрації
Кадрове забезпечення
495 235 260
9. Створення державної 2002 Мінкультури, 135 135 - системи спеціальної Міносвіти
освіти в галузі
збереження
бібліотечних та
архівних фондів
10. Розроблення 2002 Мінкультури 130 30 100 навчальних планів,
програм і методичних
матеріалів для
підготовки хранителів
фондів, реставраторів
документальних
пам'яток
11. Організація 2003 Мінкультури, 70 70
перепідготовки Головархів
бібліотекарів і
працівників архівів
12. Організація 2000- Мінкультури, 50 50 стажування провідних 2005 Головархів,
спеціалістів у Національна
міжнародних академія наук
реставраційних центрах
13. Обмін 2000- Мінкультури, 40 40 спеціалістами із 2005 Головархів,
зарубіжними центрами Національна
консервації і академія наук
репрографії
14. Проведення 2000- Мінкультури, 70 70 конференцій і 2005 Головархів,
семінарів Національна
академія наук
Науково-технічне забезпечення
981 431 550
15. Розроблення та 2003 Мінкультури, 300 150 150 впровадження Головархів
технології виробництва
безкислотних паперу і
картону, обладнання,
інструментів та
матеріалів для центрів
консервації і
репрографії
16. Розроблення та 2004 Мінкультури, 250 150 100 впровадження Головархів
технологій біозахисту
бібліотечних та
архівних фондів
17. Придбання для 2005 Мінкультури, 431 131 300 документосховищ систем Головархів
контролю мікроклімату
та кондиціювання
повітря, а також
засобів зберігання
документів ----------------------------------------------
Усього 10890,9 3257,7 1521,2 6112
2000 107,2 107,2 - - 2001 1045 445 - 600 2002 1601,2 510 291,2 800 2003 4273,5 1023,5 270 2980 2004 2200 1020 260 920 2005 1664 152 700 812
-------------------- * Обсяги фінансування завдань щодо збереження бібліотечних та
архівних фондів за рахунок місцевих бюджетів визначаються під час
підготовки проекту бюджету на відповідний рік Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями за узгодженням з
Мінкультури.вгору