Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 27.08.20101723-р
Документ 1723-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2010 р. N 1723-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }
Про схвалення Концепції Державної цільової
програми розвитку професійно-технічної
освіти на 2011-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, що додається.
Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником
Програми.
2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими
центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та
подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти
на 2011-2015 роки.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 1723-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки

Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма
На сьогодні кваліфікація робітничих кадрів, у тому числі
випускників професійно-технічних навчальних закладів, не
відповідає поточним та перспективним соціально-економічним
потребам, що спричинено:
застарілістю матеріально-технічної бази;
застосуванням неефективних механізмів управління і
залишкового принципу фінансування;
недостатньою участю суб'єктів господарювання у виконанні
завдань професійно-технічної освіти;
падінням престижу робітничих професій;
відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічного персоналу;
недосконалістю нормативно-правової бази;
неефективним моніторингом потреб ринку праці;
недосконалим механізмом формування державного замовлення на
підготовку кваліфікованих робітників.
Нагальною є потреба в наданні автономії професійно-технічним
навчальним закладам, передусім для забезпечення їх економічної
самостійності, ефективного залучення інвестицій з метою розвитку
матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення,
запровадження механізму стимулювання суб'єктів господарювання і
педагогічних працівників.
Сучасні умови розвитку економіки викликають необхідність
посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань
функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.
Для розв'язання зазначеної проблеми необхідне формування
науково обґрунтованої державної політики розвитку
професійно-технічної освіти з урахуванням принципів неперервності,
доступності, індивідуалізації і диференціації, гнучкості та
інноваційності цілісної відкритої системи професійної освіти і
навчання.
Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної
підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної
соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб
особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного
доступу до професійно-технічної освіти.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання
зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
об'єднань роботодавців та профспілок, наукових установ, навчальних
закладів, спрямованих на:
створення системи забезпечення якості професійно-технічної
освіти;
диверсифікації джерел фінансування;
удосконалення системи управління професійно-технічною
освітою;
оновлення нормативно-правової бази;
створення соціальної реклами престижності робітничих
професій.
Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити
комплексну модернізацію професійно-технічної освіти.
Розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження
та виконання Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.
Шляхи та способи розв'язання проблеми
Проблему у сфері професійно-технічної освіти передбачається
розв'язати шляхом:
створення системи забезпечення якості професійно-технічної
освіти, що передбачає:
- удосконалення державних стандартів професійно-технічної
освіти;
- модернізацію матеріально-технічної бази державних
професійно-технічних навчальних закладів;
- інформатизацію професійно-технічної освіти, розроблення
педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових
інформаційних ресурсів;
- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на
виробництві;
- видання сучасних підручників, навчальних посібників,
навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів;
- розроблення критеріїв оцінювання якості
професійно-технічної освіти;
- вивчення і використання досвіду європейських країн щодо
застосування стандартів якості професійно-технічної освіти;
- розроблення і реалізацію спільних міжнародних проектів з
питань забезпечення якості та ефективності професійно-технічної
освіти; створення розгалуженої системи грантової підтримки
дослідницьких та освітніх інноваційних проектів;
- проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики
професійної освіти;
диверсифікації джерел фінансування, що передбачає:
- залучення інвестицій юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;
- удосконалення нормативів вартості навчання одного учня з
урахуванням єдиних стандартів якості;
- розроблення нового механізму формування державного
замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів
відповідно до потреб ринку праці;
- участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів;
удосконалення управління професійно-технічною освітою, що
передбачає:
- перерозподіл повноважень між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
навчальними закладами, підвищення ефективності державного і
громадського контролю;
- запровадження моніторингу ефективності управлінських
рішень, їх впливу на якість професійно-технічної освіти;
оновлення нормативно-правової бази, зокрема шляхом внесення
змін до законодавчих актів у сфері професійно-технічної освіти;
створення соціальної реклами престижності робітничих
професій, що передбачає:
- посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій
населення;
- інформування громадян про особливості різних робітничих
професій через засоби масової інформації, проведення
всеукраїнських та регіональних конкурсів, виставок-ярмарок
робітничих професій тощо.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:
створення ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих
кадрів, орієнтованої на соціально-економічний розвиток країни
(працевлаштування за робітничими професіями не менше 90 відсотків
випускників професійно-технічних навчальних закладів);
впровадження 300 державних стандартів професійно-технічної
освіти;
модернізацію матеріально-технічної бази державних
професійно-технічних навчальних закладів;
введення нового порядку формування та розміщення державного
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;
оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів
сучасними комп'ютерними комплексами, підключення їх до Інтернету;
збільшення обсягів фінансування та інвестицій для
забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;
посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу, що
дасть змогу максимально враховувати потреби регіональних ринків
праці;
розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців,
науковців і громадських об'єднань;
підвищення престижності робітничих професій.
Оцінка фінансових ресурсів, необхідних
для виконання Програми
Фінансування Програми планується здійснювати у межах
бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік
міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а також за
рахунок інших джерел.
Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання програм,
становить 4260 млн. гривень.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням
можливостей державного бюджету.вгору