Про затвердження Положення про Національну юридичну бібліотеку
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 31.01.2000173
Документ 173-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2000 р. N 173
Київ
Про затвердження Положення про
Національну юридичну бібліотеку

На виконання статті 2 Указу Президента України від 23 липня
1999 р. N 921 ( 921/99 ) "Про Національну юридичну бібліотеку"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Національну юридичну бібліотеку
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2000 р. N 173
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну юридичну бібліотеку
1. Національна юридична бібліотека є структурним підрозділом
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, що забезпечує
акумуляцію документально-інформаційних ресурсів (книжок,
документів та інших носіїв інформації), які містять правову
інформацію (сукупність документованих або публічно оголошених
відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні
факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, їх
профілактику і боротьбу з ними тощо).
За своїм цільовим призначенням, спеціалізацією, обсягом
фондів, складом користувачів та іншими ознаками Національна
юридична бібліотека є спеціалізованою бібліотекою загального
користування.
2. У своїй діяльності Національна юридична бібліотека
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами, наказами Національної бібліотеки
імені В.І. Вернадського.
3. Основними завданнями Національної юридичної бібліотеки є:
забезпечення правовою інформацією працівників органів
державної влади, спеціалістів-правників, науковців, студентів,
представників дипломатичного корпусу і міжнародних неурядових
організацій та поширення правових знань серед населення;
надання довідково-консультаційної допомоги;
систематизація та аналіз матеріалів, які містять правову
інформацію.
4. Для виконання основних завдань Національна юридична
бібліотека:
здійснює комплектування, обробку, централізовану
каталогізацію і веде облік спеціалізованих бібліотечних фондів;
формує довідково-інформаційні фонди та банки даних
документально-інформаційних ресурсів, які містять правову
інформацію;
бере участь у внутрішньодержавному та міжнародному обміні
інформацією з правових питань;
розробляє правила користування бібліотечним фондом, які
затверджуються наказом Національної бібліотеки імені В.І.
Вернадського;
провадить культурно-просвітницьку діяльність, організовує
лекторії, читацькі, наукові конференції, "круглі столи" тощо;
надає в установленому порядку організаційні, методичні,
консультаційні та інші послуги (в тому числі платні);
співпрацює з іншими бібліотеками України незалежно від їх
підпорядкування, а також навчальними закладами, науково-дослідними
(науково-технічними) установами України та інших держав;
провадить іншу діяльність, що випливає з її основних завдань.
5. Національна юридична бібліотека виконує свої функції з
використанням фондів Національної бібліотеки імені В.І.
Вернадського, а також обов'язкових безплатних та платних
примірників документів, документально-інформаційних ресурсів
обмінних фондів бібліотек України (внутрішньодержавний обмін) і
бібліотек інших держав (міжнародний обмін) на взаємовигідних
умовах, придбанням в установленому законодавством порядку книжок,
друкованих видань засобів масової інформації, кіно-, фото- і
відеоматеріалів, інших документів, які містять правову інформацію.
6. Національна юридична бібліотека має право:
планувати та визначати зміст, напрями і форми своєї
діяльності;
використовувати фонди, кошти та інше майно Національної
бібліотеки імені В.І. Вернадського в установленому порядку;
отримувати в установленому порядку відомості про
документально-інформаційні ресурси, які містять правову
інформацію.
7. Національна юридична бібліотека забезпечує відвідувачам
доступ до бібліотечного фонду і користування ним згідно з
правилами, які затверджуються відповідно до пункту 4 цього
Положення, а також виконання інших вимог щодо обслуговування
абонентів, встановлених Типовими правилами користування
бібліотеками.
8. Обслуговування в Національній юридичній бібліотеці
здійснюється за абонементом, зокрема за міжбібліотечним,
міжнародним бібліотечним, і в читальному залі.
9. Організацію роботи і контроль за поточною діяльністю
Національної юридичної бібліотеки здійснює її наглядова рада.
Склад цієї ради затверджується Національною академією наук за
погодженням з Мін'юстом.
10. Керівництво Національною юридичною бібліотекою відповідно
до розподілу функціональних обов'язків здійснює заступник
генерального директора Національної бібліотеки імені В.І.
Вернадського, який призначається на посаду і звільняється з посади
генеральним директором Національної бібліотеки імені В.І.
Вернадського за погодженням з Національною академією наук та
Мін'юстом.вгору