Документ 1841-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини
на період до 2011 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 13, ст.126 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період
до 2011 року, що додається.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 січня 2010 року
N 1841-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 22 січня 2010 року N 1841-VI
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини
на період до 2011 року

Загальна частина
Погіршення стану здоров'я населення, високі показники
смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості
життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до
об'єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча
система охорони здоров'я задовольнити не в змозі.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини
дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації,
досягнути справедливого розподілу і раціонального використання
бюджетних коштів.
У більшості держав світу на частку первинної
медико-санітарної допомоги припадає до 90 відсотків загального
обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів
загальної практики - сімейних лікарів серед лікарів галузі охорони
здоров'я становить 30-50 відсотків.
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною
допомогою із застосуванням економічних важелів практично
неможливе.
Протягом багатьох років на утримання закладів охорони
здоров'я, що надають первинну медико-санітарну допомогу,
витрачалося лише 10 відсотків коштів, виділених з державного
бюджету для охорони здоров'я, що, зважаючи на низький рівень
матеріально-технічного забезпечення зазначених закладів, є вкрай
недостатньо.
Не застосовуються принципи комплексності та наступності у
наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага
профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це
призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а
отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та
високоспеціалізованій медичній допомозі.
Мета Програми
Метою Загальнодержавної програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період
до 2011 року (далі - Програма) є забезпечення зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом
формування і налагодження ефективного функціонування системи
надання населенню доступної і високоякісної первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Шляхи та способи розв'язання проблем
Для розв'язання проблеми необхідно:
удосконалити нормативно-правову та науково-методичну базу,
зокрема з питань діяльності закладів охорони здоров'я, що надають
первинну медико-санітарну допомогу (далі - лікувальні заклади);
продовжити роботу із створення мережі амбулаторій сімейної
медицини у міській та сільській місцевості шляхом реорганізації і
перепрофілювання діючих закладів охорони здоров'я, забезпечення
матеріально-технічного оснащення таких амбулаторій;
провести поетапну реструктуризацію амбулаторно-поліклінічних
закладів з метою створення лікувальних закладів;
забезпечити доступність населення до первинної
медико-санітарної допомоги;
підвищити рівень підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації лікарів, іншого медичного персоналу для надання
первинної медико-санітарної допомоги;
удосконалити систему викладання основ первинної
медико-санітарної допомоги у вищих медичних навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти;
провести перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з
поступовим забезпеченням їх медичним енергоефективним обладнанням
та спеціалізованими автотранспортними засобами;
удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю "загальна практика - сімейна
медицина" та державну акредитацію закладів охорони здоров'я;
розробити і впровадити стандарти первинної медико-санітарної
допомоги та критерії оцінки її якості;
удосконалити систему рейтингових показників, що
характеризують якість роботи лікувальних закладів, та порядок їх
систематизації;
сприяти розвитку міжнародного співробітництва з метою
вивчення та поширення в Україні кращого світового досвіду
організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини;
інформувати громадськість про доцільність змін у системі
охорони здоров'я;
розробити і впровадити механізм участі громадськості в
управлінні системою охорони здоров'я.
Прогнозовані обсяги фінансування Програми наведені в
додатку 1.
Завдання і заходи Програми наведені в додатку 2.
Очікувані результати,
ефективність виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров'я з
метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається:
лікарями загальної практики - сімейними лікарями - щороку на
7-10 відсотків;
на засадах сімейної медицини на рівні
амбулаторно-поліклінічної допомоги - щороку на 5-7 відсотків;
сформувати систему надання населенню високоякісної медичної
допомоги на засадах сімейної медицини;
створити умови для реалізації принципу організації та
координації лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання
пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги.
Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
Обсяг та джерела фінансування Програми
Забезпечення виконання цієї Програми здійснюється в межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих
бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел.
Обсяг фінансування Програми з Державного бюджету України
визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних
коштів і може уточнюватися під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей
дохідної частини бюджету.

Додаток 1
до Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини
на період до 2011 року
ПАСПОРТ
Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини на період
до 2011 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2006 р. N 421 ( 421-2006-р ).
2. Програма затверджена Законом України.
3. Державний замовник-координатор: МОЗ.
4. Відповідальні виконавці: МОЗ, Мінекономіки, Мінпраці, МОН,
Мінрегіонбуд, МЗС, Академія медичних наук України,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
5. Керівник Програми: заступник Міністра охорони здоров'я
України.
6. Строки виконання Програми: 2009-2011 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування | фінансування,|-------------------------------| | | млн гривень |2009 | 2010 | 2011 | |-----------------+--------------+-----+-------------+-----------| |Державний бюджет | 259,3 | | 100 | 159,3 | |-----------------+--------------+-----+-------------+-----------| |Місцеві бюджети | у межах | | у межах | у межах | | | відповідних | | відповідних |відповідних| | | видатків | | видатків | видатків | |-----------------+--------------+-----+-------------+-----------| |Усього | 259,3 | | 100 | 159,3 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини
на період до 2011 року
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Загальнодержавної програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2011 року


------------------------------------------------------------------ | | Усього, | У тому числі за | | | млн. гривень |роками, млн. гривень | | | |---------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |---------------------------+--------------+------+------+-------| |Кошти державного бюджету | 259,3 | | 100 | 159,3 | |---------------------------+------------------------------------| |Кошти місцевого бюджету | обсяг фінансування визначається у | | | межах відповідних видатків | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини
на період до 2011 року
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2011 року

---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показників | | завдання | показників | виміру |------------------------| | | виконання | |усього| у тому числі за | | | завдання | | | роками | | | | | |-----------------| | | | | |2009 |2010 |2011 | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |1. Визначити |збільшення |відсотків | 70 | 53 | 60 | 70 | |нормативно- |питомої ваги | | | | | | |правові засади|чисельності | | | | | | |функціонування|сільського | | | | | | |первинної |населення, яке | | | | | | |медико- |обслуговується | | | | | | |санітарної |лікарем загальної| | | | | | |допомоги, |практики - | | | | | | |зокрема у |сімейним лікарем | | | | | | |сільській |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |місцевості, |збільшення | -"- | 40 | 33 | 36 | 40 | |для |питомої ваги | | | | | | |забезпечення |чисельності | | | | | | |доступності та|міського | | | | | | |належної |населення, яке | | | | | | |якості |обслуговується | | | | | | |медичної |лікарем загальної| | | | | | |допомоги |практики - | | | | | | | |сімейним лікарем | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |зниження | на 100 |620,7 |659,7|639,9|620,7| | |показника | тис. | | | | | | |смертності |працездат-| | | | | | |працездатного | ного | | | | | | |населення від |населення | | | | | | |неінфекційних | | | | | | | |захворювань | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |зниження |на 10 тис.| 53,4 |56,8 |55,1 |53,4 | | |показника |працездат-| | | | | | |первинного виходу| ного | | | | | | |на інвалідність у|населення | | | | | | |працездатному | | | | | | | |віці | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |зменшення питомої|відсотків | 39,8 |42,3 |41,1 |39,8 | | |ваги кількості | | | | | | | |деструктивних | | | | | | | |форм | | | | | | | |туберкульозу з | | | | | | | |числа вперше | | | | | | | |виявлених | | | | | | | |випадків | | | | | | | |захворювання | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |зменшення питомої| -"- | 18,4 |19,6 | 19 |18,4 | | |ваги кількості | | | | | | | |випадків | | | | | | | |онкологічних | | | | | | | |захворювань, | | | | | | | |виявлених на | | | | | | | |пізніх стадіях | | | | | | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |2. Створити |відкриття | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | |мережу |лікувальних | | | | | | |лікувальних |закладів | | | | | | |закладів, | | | | | | | |територіально | | | | | | | |наближених до | | | | | | | |місця | | | | | | | |проживання | | | | | | | |громадян | | | | | | | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |3. Створити |збільшення | | | | | | |умови для |питомої ваги | | | | | | |ефективного |кількості | | | | | | |функціонування|лікувальних | | | | | | |лікувальних |закладів, що | | | | | | |закладів |оснащені: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |1) у сільській | | | | | | | |місцевості: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |медичним | -"- | 53,1 |35,5 |35,5 |53,1 | | |обладнанням та | | | | | | | |засобами зв'язку | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |спеціалізованими | | 51,5 |34,7 |34,7 |51,5 | | |автотранспортними| | | | | | | |засобами | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |2) у міській | | | | | | | |місцевості: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |медичним | | 43,5 |27,5 |27,5 |43,5 | | |обладнанням та | | | | | | | |засобами зв'язку | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |спеціалізованими | | 45,5 |29,2 |29,2 |45,5 | | |автотранспортними| | | | | | | |засобами | | | | | | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |4. Поліпшити |зниження питомої | | | | | | |кадрове |ваги чисельності | | | | | | |забезпечення |працівників | | | | | | |лікувальних |лікувальних | | | | | | |закладів |закладів, які не | | | | | | | |забезпечені | | | | | | | |житлом: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |1) у сільській |відсотків | | | | | | |місцевості: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |лікарів | | 8,1 | 11 | 9,9 | 8,1 | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |молодших | | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 5,1 | | |спеціалістів з | | | | | | | |медичною освітою | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |2) у міській | | | | | | | |місцевості: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |лікарів | | 4 | 6,8 | 6,4 | 4 | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |молодших | | 10,1 |14,7 | 14 |10,1 | | |спеціалістів з | | | | | | | |медичною освітою | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |підвищення | -"- | 80 | 73 | 76 | 80 | | |показника | | | | | | | |укомплектованості| | | | | | | |штатних посад | | | | | | | |лікарів, що | | | | | | | |надають первинну | | | | | | | |медико-санітарну | | | | | | | |допомогу | | | | | | |--------------+-----------------+----------+------+-----+-----+-----| |5. Забезпечити|збільшення | -"- | | | | | |розвиток |питомої ваги | | | | | | |лікувальних |чисельності | | | | | | |закладів |пацієнтів, які | | | | | | | |починають та | | | | | | | |закінчують | | | | | | | |лікування на | | | | | | | |рівні первинної | | | | | | | |медико-санітарної| | | | | | | |допомоги: | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |у міській | | 60 | 38 | 49 | 60 | | |місцевості | | | | | | | |-----------------+----------+------+-----+-----+-----| | |у сільській | | 73 | 55 | 63 | 73 | | |місцевості | | | | | | ----------------------------------------------------------------------вгору