Документ 1847-VI, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок за 2009 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 13, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок" ( 775-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 17, ст. 258) присудити за 2009 рік Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок:
за цикл робіт "Дослідження в теорії відображень зі скінченним
спотворенням та наближення функцій у квазінормованих просторах":
СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу - кандидату
фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту
прикладної математики і механіки Національної академії наук
України;
САЛІМОВУ Руслану Радіковичу - кандидату фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної
математики і механіки Національної академії наук України;
КОЛОМОЙЦЕВУ Юрію Сергійовичу - кандидату фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної
математики і механіки Національної академії наук України;
за роботу "Процеси структуроутворення та статистичний аналіз
складних динамічних систем":
КОХАНУ Сергію Васильовичу - кандидату фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики
Національної академії наук України;
ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу - аспіранту Інституту магнетизму
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки
України;
за роботу "Енергоефективність та екологічна безпека в
теплоенергетичному обладнанні":
НЕДБАЙЛУ Олександру Миколайовичу - кандидату технічних наук,
науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України;
СЕРЕБРЯНСЬКОМУ Дмитру Олександровичу - кандидату технічних
наук, науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України;
ТИМОЩЕНКУ Андрію Володимировичу - кандидату технічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України;
за цикл робіт "Молекулярні механізми регуляції експресії
генів при гіпоксії та в злоякісних пухлинах":
МІНЧЕНКУ Дмитру Олександровичу - провідному інженеру
Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук
України;
за цикл робіт "Еколого-фізіологічні основи рослинно-мікробної
взаємодії в агросистемах: фундаментальні та прикладні аспекти
біологізації сільського господарства":
МАМЕНКУ Павлу Миколайовичу - кандидату біологічних наук,
науковому співробітнику Інституту фізіології рослин і генетики
Національної академії наук України;
ВОЛКОГОНУ Миколі Віталійовичу - кандидату біологічних наук,
молодшому науковому співробітнику Інституту фізіології рослин і
генетики Національної академії наук України;
МЕЛЬНИК Вікторії Миколаївні - кандидату біологічних наук,
молодшому науковому співробітнику Інституту фізіології рослин і
генетики Національної академії наук України;
за роботу "Рослинні тест-системи для визначення
генотоксичності мутагенних факторів":
КУЦОКОНЬ Наталії Костянтинівні - кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту клітинної біології та
генетичної інженерії Національної академії наук України;
за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні
домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону":
ШЕВЧУКУ Андрію Васильовичу - кандидату економічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень
Національної академії наук України;
ЩЕГЛЮК Світлані Дмитрівні - кандидату економічних наук,
науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень
Національної академії наук України;
ЛУЦКІВ Олені Миколаївні - кандидату економічних наук,
науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень
Національної академії наук України;
за цикл робіт "Релігія в сучасному суспільстві":
ПАРАЩЕВІНУ Максиму Анатолійовичу - кандидату соціологічних
наук, науковому співробітнику Інституту соціології Національної
академії наук України;
за цикл робіт "Вірусні інфекції культурних рослин:
епідеміологія, екологія та профілактика":
ШЕВЧЕНКУ Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук,
завідувачу Науково-дослідною лабораторією екології вірусів та
діагностики вірусних захворювань біологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України;
КОМПАНЦЮ Тарасу Анатолійовичу - кандидату біологічних наук,
доценту кафедри вірусології біологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України;
ХАРІНІЙ Аллі Володимирівні - кандидату біологічних наук,
асистенту кафедри вірусології біологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України;
СНІГУР Галині Олександрівні - кандидату біологічних наук,
молодшому науковому співробітнику кафедри вірусології біологічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України;
за цикл робіт "Ефекти позагалактичного мікролінзування та
будова квазарів":
ФЕДОРОВІЙ Олені Валентинівні - кандидату фізико-математичних
наук, науковому співробітнику Астрономічної обсерваторії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України;
за цикл робіт "Штучні нейронні мережі в задачах обробки
часових рядів: спеціалізовані архітектури та особливості
навчання":
ПОПОВУ Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук,
докторанту кафедри штучного інтелекту Харківського національного
університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України;
за роботу "Моделювання економіки із застосуванням
інтелектуальних технологій":
МАТВІЙЧУКУ Андрію Вікторовичу - доктору економічних наук,
доценту кафедри економіко-математичного моделювання Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Міністерства освіти і науки України;
за цикл робіт "Семантика й динаміка загальномовної та
ареальної української фразеології":
УЖЧЕНКУ Дмитру Вікторовичу - кандидату філологічних наук,
проректору з науково-педагогічної роботи Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки
України;
за цикл робіт "Позашкільна освіта: теоретико-методичні
основи":
БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні - доктору педагогічних наук,
професору кафедри теорії та методики професійної підготовки
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
Міністерства освіти і науки України;
за роботу "Ефективність способів основного обробітку ґрунту
та удобрення культур в короткоротаційних сівозмінах північної
підзони Степу України":
ЦИЛЮРИКУ Олександру Івановичу - кандидату
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику
Інституту зернового господарства Української академії аграрних
наук;
за роботу "Оптимізація етапів гаплопродукційного процесу в
культурі пиляків генотипів м'якої пшениці, що різняться за генами
росту і розвитку":
ЖОСОНАР Марині Василівні - молодшому науковому співробітнику
Південного біотехнологічного центру в рослинництві Української
академії аграрних наук;
за роботу "Розроблення і впровадження методів виведення та
селекційного удосконалення українських чорно-рябої та червоної
молочних порід худоби":
КОВАЛЬ Тетяні Петрівні - кандидату сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітнику Інституту розведення і
генетики тварин Української академії аграрних наук;
БАЗИШИНІЙ Ірині Василівні - кандидату сільськогосподарських
наук, старшому науковому співробітнику Інституту розведення і
генетики тварин Української академії аграрних наук;
РЄЗНИКОВІЙ Наталії Леонтіївні - кандидату
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику
Інституту розведення і генетики тварин Української академії
аграрних наук;
за роботу "Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для
впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають":
БАСИСТІЙ Ірині Володимирівні - кандидату юридичних наук,
начальнику кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу і адміністративної діяльності ОВС Прикарпатського
юридичного інституту Львівського державного університету
внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;
за роботу "Вивчення шлунково-кишкових і кардіоваскулярних
уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та
ефективності цитопротекторних посередників за ревматоїдного
артриту та остеоартрозу":
НІКОЛАЙЧУК Мар'яні Віталіївні - асистенту Ужгородського
національного університету Міністерства освіти і науки України;
ЧОПЕЙ Ксенії Іванівні - кандидату медичних наук, асистенту
Ужгородського національного університету Міністерства освіти і
науки України;
ГОЙДАШ Ірині Мирославівні - кандидату медичних наук, доценту
Ужгородського національного університету Міністерства освіти і
науки України;
за роботу "Структурування курсу загальної фізики вищих
навчальних закладів новітніми науковими досягненнями в умовах
кредитно-модульної системи навчання":
ТРИФОНОВІЙ Олені Михайлівні - кандидату педагогічних наук,
асистенту кафедри фізики та методики її викладання
Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок та виплату
лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
3. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України
забезпечити оформлення і вручення дипломів лауреатам Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 лютого 2010 року
N 1847-VIвгору