Документ 187/2012-рп, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2012

Розпорядження
Президента України

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 "Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень" призначити на 2012 рік гранти Президента України таким докторам наук:

АВРАМОВУ Костянтину Віталійовичу - 1968 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Аналіз та гасіння коливань елементів ракетно-космічної техніки"

БОРЩЕВСЬКОМУ Віктору Валентиновичу - 1970 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти"

БУКЕТОВУ Андрію Вікторовичу - 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Херсонської державної морської академії для здійснення наукового дослідження "Розроблення модифікованих захисних полімеркомпозитних антикорозійних і зносостійких покриттів для суднобудування"

ВЕРМЕНИЧ Ярославі Володимирівні - 1967 року народження, докторові історичних наук, завідувачеві сектору Інституту історії України Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Стратегічні проблеми кордонів та прикордонних територій: соціогуманітарний аналіз"

ВОЙТЕНКО Нані Володимирівні - 1968 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Зміни у функціонуванні кальцієвих каналів Т-типу в ноцицентивних нейронах щурів при різних формах діабетичної нейропатії"

ВОРОНІ Ігорю Петровичу - 1967 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Нове фізичне явище - псевдомазерний ефект в електронному парамагнітному резонансі"

ЄМЕЦЬ Аллі Іванівні - 1970 року народження, докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Вивчення ролі сигнальних механізмів клітини у відповіді рослин на дію ультрафіолету В як критичного фактора для покращення їх продуктивності"

ЄМЦЮ Олександру Вікторовичу - 1973 року народження, докторові геологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита"

ЖУКУ Ярославу Олександровичу - 1967 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Втрата роботоздатності функціональних тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоактивними шарами внаслідок дисипативного розігріву"

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Оптимальна реалізація відображень вхід-вихід для динамічних процесів у задачах керування та інформаційних технологіях"

ІКСАНОВУ Олександру Маратовичу - 1972 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Регенеративні комбінаторні структури"

КРАВЧЕНКО Ірині Анатоліївні - 1967 року народження, докторові біологічних наук, професорові Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для здійснення наукового дослідження "Механізми трансмембранної проникності лікарських засобів під дією термотропних рідинних кристалів"

КРИВОКОЛИСКУ Сергію Геннадійовичу - 1971 року народження, докторові хімічних наук, професорові Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для здійснення наукового дослідження "Багатокомпонентний каскадний регіо- та стереоселективний синтез нових органічних сполук, похідних частково гідрованих оксиген-, сульфур- та селеновмісних азагетероциклів, вивчення їх біологічної дії"

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - 1974 року народження, докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Нова технологія одержання біодизельного палива етанольно-олійної основи"

ПИЛИПЕНКУ Андрію Юрійовичу - 1974 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Дослідження потоків, породжених стохастичними диференціальними рівняннями із сингулярностями"

СОТНИК Ірині Миколаївні - 1977 року народження, докторові економічних наук, професорові Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження "Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем"

СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу - 1976 року народження, докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Розроблення принципів фотохімічного створення графен-напівпровідникових наноструктур - активних компонентів фотоелектрохімічних перетворювачів сонячної енергії"

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу - 1974 року народження, докторові хімічних наук, заступникові генерального директора державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Багатокомпонентні гетероциклізації з керованою хемоселективністю у синтезі азолоазинових систем, що здатні утворювати комплекси з металами"

ШАРАПОВУ Сергію Геннадійовичу - 1970 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі"

ШКІЦІ Лесі Євстахіївні - 1969 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для здійснення наукового дослідження "Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища нафтогазових комплексів".

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2012 року
№ 187/2012-рп
вгору