Документ 1907-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого четвертого
енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.546 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 12 Закону України "Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133) такі зміни:
1. У пункті "в" частини другої слова "строку", "безробітних"
замінити відповідно словами "пенсійного віку (на день
звільнення)", "таких, що шукають роботу".
2. У частині четвертій слово "безробітних" замінити словами
"таких, що шукають роботу".
3. Після частини четвертої доповнити трьома новими частинами
такого змісту:
"Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для
організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці
безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю
на ринку праці підходящої роботи.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації
безробітними підприємницької діяльності здійснюється в розмірі
допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у
розрахунку на 540 календарних днів.
Матеріальна допомога у період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі
допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає
зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до
загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її
перевищувати".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами восьмою - десятою.
4. Частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:
"Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що
призначена для організації безробітними підприємницької
діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад
розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), здійснюється відповідно до порядку,
передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у
тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними
підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються
у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б",
"г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат
Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на
пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої
пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), та виплат допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової, що призначена для організації безробітними
підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), встановлюється Кабінетом Міністрів
України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Поширити положення пункту "г" частини другої статті 12
Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему" ( 309-14 ) також на непрацюючих пенсіонерів, які
перебували (за станом на 15 грудня 2000 року) в трудових
відносинах з Чорнобильською АЕС або з профспілковою організацією
Чорнобильської АЕС і були звільнені у період після закриття
Чорнобильської АЕС (15 грудня 2000 року) до набрання чинності цим
Законом:
за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію;
у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній
посаді за станом здоров'я;
у зв'язку із закінченням строку повноважень або скороченням
штату, які відповідно працювали на виборних та/або штатних посадах
у профспілковій організації Чорнобильської АЕС, за умови, що їх
робочі місця знаходилися безпосередньо на Чорнобильській АЕС.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1907-IVвгору