Документ 203_041, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.02.2006

               Угода 
про співробітництво в галузі туризму між
Міністерством культури і туризму України
та Міністерством регіонального розвитку
Чеської Республіки
Дата підписання: 17.02.2006 Дата набуття чинності: 17.02.2006
Міністерство культури і туризму України та Міністерство
регіонального розвитку Чеської Республіки, далі - "Сторони",
- усвідомлюючи важливість розвитку туризму та його внесок в
економічне, культурне та соціальне життя своїх країн,
- бажаючи створити правову базу для подальшого
довготермінового та тісного співробітництва в галузі туризму між
своїми країнами на принципах рівності та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть збільшенню туристичних пересувань між
Україною та Чеською Республікою з метою кращого взаємного
ознайомлення з життям, історією та культурою своїх народів.
Сторони заохочуватимуть запровадження спрощених процедур,
пов'язаних з туристичними пересуваннями громадян обох країн між
двома державами, у відповідності до чинного законодавства кожної з
країн.
Стаття 2
Сторони, відповідно до чинного законодавства своїх країн,
заохочуватимуть і підтримуватимуть на взаємній основі здійснення
інвестицій українських і чеських підприємців, а також сприятимуть
діяльності спільних підприємств у туристичній галузі. Сторони
сприятимуть поглибленню співпраці між установами та організаціями,
залученими у розвиток міжнародного та внутрішнього туризму.
Стаття 3
Сторони обмінюватимуться статистичною та іншою інформацією в
сфері туризму, в тому числі:
1) про законодавчі та нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах;
2) про законодавство, пов'язане з захистом і збереженням
культурної спадщини та природних ресурсів, що є туристичними
пам'ятками;
3) про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони;
4) туристичною інформацією, враховуючи розповсюдження
друкованої продукції, фільмів, проведення рекламних кампаній,
конференцій і семінарів, організацію туристичних виставок і
ярмарків.
Сторони згідно з чинним законодавством своїх держав можуть
відкривати інформаційні центри або призначати відповідних
туристичних представників в обох країнах.
Стаття 4
Сторони сприятимуть взаємній участі у туристичних виставках і
ярмарках, у тому числі у Міжнародному туристичному салоні
"Україна" у м. Київ і Туристичному ярмарку "Holiday World" у м.
Прага.
Міністерство культури і туризму України та Міністерство
регіонального розвитку Чеської Республіки прагнутимуть до
забезпечення участі своїх країн у міжнародних фестивалях кіно- та
відеофільмів на туристичну тематику, що проводяться в Україні та
Чеській Республіці, зокрема у Фестивалі туристичних фільмів "Вітер
мандрів" в Україні та відповідних заходах в Чеській Республіці,
таких як щорічний Міжнародний фестиваль туристичних кіно- та
відеофільмів "TOURFILM" у Карлових Варах.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть підвищення кваліфікації кадрів
туристичної галузі через співпрацю на взаємній основі щодо
навчання, стажування та обміну експертами, викладачами та
студентами туристичного профілю. Вони також співпрацюватимуть по
організації семінарів і професійних поїздок спеціалістів індустрії
туризму.
Сторони сприятимуть як державним, так і недержавним
організаціям у здійсненні туристичних досліджень і розробці
проектів розвитку туризму.
Сторони заохочуватимуть дослідження в сфері туризму.
Стаття 6
Сторони створять Змішану туристичну комісію у складі
представників сфери туризму обох країн з метою підвищення
ефективності реалізації цієї Угоди, вироблення та впровадження
спільних проектів, програм і рішень щодо розвитку двостороннього
співробітництва в галузі туризму.
Змішана туристична комісія розроблятиме щорічні робочі
програми, визначаючи пріоритетні напрямки співробітництва.
Склад Змішаної туристичної комісії узгоджуватиметься
Сторонами на паритетних засадах, про що вони повідомлятимуть одна
одну.
Засідання Змішаної туристичної комісії проводитимуться за
домовленістю Сторін по черзі в Україні та Чеській Республіці один
раз на рік.
Сторони інформуватимуть одна одну протягом шести місяців з
дати набуття цією Угодою чинності про призначення двох співголів
Змішаної туристичної комісії, по одному від кожної Сторони. До
проведення першого засідання Змішаної туристичної комісії її
співголови забезпечуватимуть взаємодію Сторін щодо виконання цієї
Угоди.
Сторони можуть залучати експертів і представників, у тому
числі приватного сектора, від обох країн для участі у роботі
Змішаної туристичної комісії.
Стаття 7
Будь-яка з Сторін не несе відповідальності за зобов'язання,
що випливають з застосування іншою Стороною результатів
співробітництва, здійсненого відповідно до цієї Угоди.
Стаття 8
За взаємною згодою Сторін до положень цієї Угоди можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформлятимуться у письмовій
формі та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 9
У разі виникнення суперечок між Сторонами щодо тлумачення або
застосування цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом
переговорів або будь-яким іншим способом вирішення спорів,
прийнятним для обох Сторін.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дати підписання.
Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна Сторона
може припинити дію цієї Угоди шляхом передачі дипломатичними
каналами іншій Стороні відповідного письмового повідомлення. Дія
Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого
повідомлення.
Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання програм
та інших проектів у галузі туризму, узгоджених в період дії цієї
Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Прага 17 лютого 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, чеською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні
положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство культури За Міністерство регіонального
і туризму України розвитку Чеської Республіки
(підпис ) (підпис )
Ігор Ліховий Радко Мартінек
Міністр Міністрвгору