Про оцінку впливу на довкілля
Закон України від 23.05.20172059-VIII
Документ 2059-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2017
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 18.12.2017. Подивитися в історії? )

у пункті 3 частини першої статті 26 слова "проведенням екологічної експертизи" замінити словами "здійсненням оцінки впливу на довкілля";

у статті 28:

у назві слова "екологічної експертизи" замінити словами "експертизи та здійснення оцінки впливу на довкілля";

слово "екологічної" виключити, а слово "розрахунків" замінити словами "під час здійснення оцінки впливу на довкілля";

19) у частині п’ятій статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343) слова "проводиться їх" замінити словами "здійснюється оцінка їх впливу на довкілля та проводиться";

20) у статті 11 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2011 р., № 6, ст. 47):

частину другу після слова "підлягають" доповнити словами "оцінці впливу на довкілля та", а слово "природоохоронних" виключити;

у частині третій:

абзац перший після слова "проведених" доповнити словами "оцінки впливу на довкілля та";

в абзаці третьому слова "може бути проведена додаткова чи повторна експертиза" замінити словами "можуть бути проведені додаткові чи повторні оцінка впливу на довкілля або експертиза";

21) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 32, ст. 172; 2005 р., № 6, ст. 138; 2013 р., № 48, ст. 682):

у частині третій статті 13 слово "екологічній" замінити словами "оцінці впливу на довкілля";

у статті 16 слово "екологічну" замінити словами "оцінку впливу на довкілля";

у статті 22:

у частині першій слова "Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна" замінити словами "Оцінка впливу на довкілля, державна технічна (будівельно-технічна)";

частину другу після слова "статті" доповнити словами "оцінка впливу на довкілля та";

у частині першій статті 45 слово "екологічну" замінити словами "оцінку впливу на довкілля";

22) в абзаці третьому статті 16 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95) слова "проведення державної екологічної експертизи" замінити словами "координація і забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо";

23) у Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

у статті 10 слова "державній екологічній та", "експертизам" та "Про державну екологічну експертизу" замінити відповідно словами "оцінці впливу на довкілля та державній", "експертизі" та "Про оцінку впливу на довкілля";

у частині першій статті 11 слова "позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз" замінити словами "позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля та позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи";

у частині третій статті 31 слова "та екологічної експертиз" замінити словами "експертизи та оцінки впливу на довкілля";

24) статтю 25 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252) викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Оцінка впливу на довкілля та державна санітарно-гігієнічна експертиза

Для визначення безпеки для здоров’я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств та інших об’єктів проводяться оцінка впливу на довкілля та державна санітарно-гігієнічна експертиза в порядку, визначеному законодавством";

25) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 23, ст. 324; 2011 р., № 29, ст. 272; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

частину першу статті 12 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"врахування результатів оцінки впливу на довкілля";

статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля";

частину другу статті 41 після слів "у встановленому порядку" доповнити словами "оцінці впливу на довкілля та";

у частині другій статті 45 слова "екологічній експертизі" замінити словами "оцінці впливу на довкілля";

26) у Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):

в абзаці дев’ятому статті 9 слова "висновків екологічної експертизи щодо" замінити словами "результатів оцінки впливу на довкілля";

у назві і тексті статті 41 слова "проведення екологічної експертизи впливу об’єктів експертизи" замінити словами "здійснення оцінки впливу на довкілля", а слова "проведення екологічної експертизи діючих об’єктів" - словами "здійснення оцінки впливу на довкілля";

у статті 51 слова "позитивних висновків державної екологічної експертизи" замінити словами "позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля";

абзац шостий частини другої статті 63 викласти в такій редакції:

"невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля";

27) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112):

в абзаці одинадцятому статті 6 слова "державної екологічної і" замінити словами "оцінки впливу на довкілля і державної";

в абзаці восьмому частини першої статті 7 слова "екологічної і" замінити словами "оцінки впливу на довкілля і державної";

в абзаці п’ятому статті 13 слова "екологічної та" виключити;

абзац третій частини третьої статті 45 виключити;

28) в абзаці восьмому частини другої статті 11 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259; 2015 р., № 25, ст. 195) слова "проведення екологічної експертизи" замінити словами "здійснення оцінки впливу на довкілля";

29) у частині другій статті 49 Закону України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349) слова "проведення державної екологічної експертизи" замінити словами "здійснення оцінки впливу на довкілля";

30) частину першу статті 31 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 34, ст. 343) після слова "підлягають" доповнити словами "оцінці впливу на довкілля та";

31) у частині другій статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 138) слова "державна екологічна експертиза документації з упровадження і використання вибухових речовин" замінити словами "еколого-експертна оцінка документації із впровадження і використання вибухових речовин, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

32) абзац третій частини першої статті 5 Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555; 2009 р., № 51, ст. 759) викласти в такій редакції:

"результати оцінки впливу на довкілля";

33) у Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):

частину другу статті 14 після слова "підлягає" доповнити словами "оцінці впливу на довкілля";

частину другу статті 20 після слова "підлягає" доповнити словами "оцінці впливу на довкілля";

34) у частині третій статті 8 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2011 р., № 22, ст. 149) слова "висновком державної екологічної експертизи" замінити словами "результатами оцінки впливу на довкілля";

35) у Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2013 р., № 46, ст. 640):

в абзаці другому частини першої статті 9 слова "здійснює державну екологічну експертизу" замінити словами "забезпечує оцінку впливу на довкілля";

частину третю статті 13 після слів "в навколишнє природне середовище ГМО" доповнити словами "без оцінки впливу на довкілля та";

36) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2015 р., № 28, ст. 236):

у статті 31:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"До проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", додаються результати оцінки впливу на довкілля";

частину четверту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

пункт 3 частини першої статті 34 доповнити словами "або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля";

у статті 37:

частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"7) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

частину четверту після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

37) пункт 4 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), викласти в такій редакції:

"4. Висновок з оцінки впливу на довкілля Закон України "Про оцінку впливу на довкілля";

38) в абзаці четвертому частини першої статті 4 Закону України "Про аквакультуру" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 43, ст. 616) слова "проведення екологічної експертизи" замінити словами "здійснення оцінки впливу на довкілля";

39) статтю 3 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Діяльність суб’єктів ринку підлягає оцінці впливу на довкілля у встановлених законодавством випадках";

40) у пункті 7 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" від 17 січня 2017 року № 1817-VIII:

підпункт 4 після абзацу "житлові будинки понад чотири поверхи" доповнити новим абзацом такого змісту:

"об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля";

абзац другий підпункту 8 після слів і цифр "що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками" доповнити словами "або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 травня 2017 року
№ 2059-VIII
вгору