Документ 2119-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 листопада 2010 р. N 2119-р
Київ
Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2010 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсяги
фінансування, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2010 р. N 2119-р
ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2010 рік,
їх державних замовників та обсяги фінансування

------------------------------------------------------------------------------ | Завдання |Державний замовник|Орієнтовний | Очікувані | | (проект) |завдання (проекту)| обсяг | результати | | | |фінансування,| | | | | тис. гривень| | |----------------------------------------------------------------------------| | Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації | |----------------------------------------------------------------------------| |Провести науково- |Держкомінформнауки| 90 |забезпечення | |технічну експертизу | | |відповідності | |завдань (проектів) | | |завдань (проектів) | |Національної | | |Національної програми | |програми | | |інформатизації | |інформатизації | | |пріоритетам державної | | | | |політики у сфері | | | | |інформатизації, | | | | |сучасному рівню і | | | | |тенденціям розвитку | | | | |інформатизації у світі| | | | |та економічної | | | | |обґрунтованості | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи | -"- | 200 |методичні рекомендації| |щодо запровадження | | |щодо запровадження | |Національної системи| | |Національної системи | |індикаторів розвитку| | |індикаторів розвитку | |інформаційного | | |інформаційного | |суспільства | | |суспільства | | | | | | | | | |методика оцінювання | | | | |стану розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |методика формування | | | | |узагальнених | | | | |показників розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |проект рейтингової | | | | |системи оцінки стану | | | | |інформаційного | | | | |розвитку регіонів | | | | | | | | | |пропозиції щодо | | | | |внесення змін до | | | | |системи державних | | | | |статистичних | | | | |спостережень у | | | | |сфері інформатизації | | | | |та розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства, зокрема | | | | |структури, механізму, | | | | |джерел інформації | | | | | | | | | |структура електронних | | | | |таблиць (баз даних) з | | | | |визначенням форматів | | | | |даних | | | | | | | | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс ведення | | | | |Національної системи | | | | |індикаторів розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та | | оборони | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити спеціальну |Секретаріат | |забезпечення | |інформаційно- |Кабінету Міністрів| |функціонування | |телекомунікаційну |України | |серверного вузла | |систему органів | | |спеціальної | |виконавчої влади, | | |інформаційно- | |забезпечити | | |телекомунікаційної | |розвиток та | | |системи органів | |інтеграцію | | |виконавчої влади | |інформаційних | | | | |ресурсів і | | | | |технологій органів | | | | |державної влади (за | | | | |окремою програмою) | | | | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Створити |Держкомінформнауки| 90 |концепція створення | |автоматизовану | | |автоматизованої | |систему формування | | |системи формування та | |та моніторингу | | |моніторингу виконання | |виконання | | |Національної програми | |Національної | | |інформатизації | |програми | | | | |інформатизації | | |технічне завдання та | |(перша черга) | | |ескізний проект | | | | |автоматизованої | | | | |системи формування та | | | | |моніторингу виконання | | | | |Національної програми | | | | |інформатизації | | | | | | | | | |технічний регламент | | | | |збору та обробки даних| |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи |Державне | |забезпечення | |щодо створення |управління | |функціонування системи| |автоматизованої |справами | |інформаційно- | |системи | | |аналітичного | |інформаційно- | | |забезпечення | |аналітичного | | |Адміністрації | |забезпечення | | |Президента України | |Адміністрації | | | | |Президента України | | |програмне забезпечення| |(за окремою | | |захисту локальних | |програмою) | | |обчислювальних мереж | | | | |Адміністрації | | | | |Президента України | | | | | | | | | |спеціалізоване | | | | |програмне забезпечення| | | | |системи електронного | | | | |документообігу | | | | |Адміністрації | | | | |Президента України | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи |Держкомінформнауки| 165 |технічний проект та | |щодо створення | | |комплект робочої | |програмно-апаратного| | |документації щодо | |комплексу для | | |створення програмно- | |забезпечення | | |апаратного комплексу | |функціонування | | | | |реєстру комп'ютерних| | |макет реєстру | |програм | | |комп'ютерних програм | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Створити систему | -"- | 90 |технічний проект та | |документального | | |комплект робочої | |забезпечення | | |документації щодо | |розвитку | | |створення системи | |інформаційного | | |документального | |суспільства (перша | | |забезпечення розвитку | |черга) | | |інформаційного | | | | |суспільства | | | | | | | | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс системи | | | | |документального | | | | |забезпечення розвитку | | | | |інформаційного | | | | |суспільства | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Створити систему |Держкомінформнауки| 78,89 |технічний проект та | |підтримки | | |комплект робочої | |класифікаторів | | |документації щодо | |органів виконавчої | | |створення системи | |влади (перша черга) | | |підтримки | | | | |класифікаторів органів| | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс системи | | | | |підтримки | | | | |класифікаторів органів| | | | |виконавчої влади | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Центральна виборча| |забезпечення | |функціонування |комісія | |функціонування | |Державного реєстру | | |Державного реєстру | |виборців (за окремою| | |виборців, у тому | |програмою) | | |числі: | | | | | | | | | | телекомунікаційної | | | | | мережі | | | | | | | | | | серверного комплексу | | | | | центру обробки та | | | | | збереження даних | | | | | | | | | | комплексної системи | | | | | захисту інформації | | | | | системи керування | | | | | базами даних "Oracle"| | | | | | | | | |автоматизація | | | | |діяльності служби | | | | |розпорядника | | | | |Державного реєстру | | | | |виборців | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |МВС | |забезпечення | |створення та | | |функціонування | |функціонування | | |Державної | |Державної | | |інформаційної системи | |інформаційної | | |реєстраційного обліку | |системи | | |фізичних осіб та їх | |реєстраційного | | |документування, | |обліку фізичних осіб| | |зокрема: | |та їх документування| | | | |(за окремою | | | придбання, | |програмою) | | | комплектація, | | | | | налагодження і | | | | | технічне | | | | | обслуговування | | | | | обладнання | | | | | | | | | | придбання, технічне | | | | | обслуговування та | | | | | модернізація | | | | | програмного | | | | | | | | | | забезпечення захист | | | | | інформації та | | | | | авторизація доступу | | | | | до ресурсів | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Держкомстат | |забезпечення | |створення та | | |функціонування | |розвиток | | |системи антивірусного | |інтегрованої | | |захисту | |інформаційно- | | | | |аналітичної системи | | | | |державної статистики| | | | |(за окремою | | | | |програмою) | | | | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Центр адаптації | |Національна база | |розроблення |державної служби | |електронних особових | |технічного проекту, |до стандартів | |справ державних | |програмного |Європейського | |службовців і посадових| |забезпечення |Союзу | |осіб місцевого | |автоматизованої | | |самоврядування | |інформаційно- | | |(перша черга) у | |аналітичної системи | | |складі: | |та обліку особових | | | | |справ державних | | | модуля підсистеми | |службовців і | | | адміністрування | |посадових осіб | | | | |місцевого | | | модуля підсистеми | |самоврядування (за | | | автоматизованого | |окремою програмою) | | | кадрового обліку | | | | | | | | | | модуля підтримки | | | | | ядра | | | | | | | | | | веб-порталу | | | | | Національної бази | | | | | електронних особових | | | | | справ державних | | | | | службовців і | | | | | посадових осіб | | | | | місцевого | | | | | самоврядування для | | | | | забезпечення надання | | | | | інформаційних послуг | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація фінансової та грошової системи, системи державного | | фінансово-економічного контролю | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити |Мінфін | |забезпечення | |автоматизовану | | |функціонування та | |інформаційно- | | |розвитку | |аналітичну систему | | |автоматизованих | |фінансових і | | |інформаційно- | |фіскальних органів | | |аналітичних систем | |(за окремою | | |Мінфіну, державної | |програмою) | | |податкової служби та | | | | |Державного | | | | |казначейства | | | | | | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичної системи | | | | |органів державної | | | | |контрольно- | | | | |ревізійної служби | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи, | -"- | |прикладне програмне | |пов'язані з | | |забезпечення системи | |модернізацією | | |управління державними | |державних фінансів | | |фінансами | |(за окремою | | | | |програмою) | | |інсталяція | | | | |центральних серверів | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи, |ДПА | |інформаційне, | |пов'язані з | | |інформаційно- | |модернізацією | | |аналітичне та | |податкової служби | | |технічне забезпечення | |(за окремою | | |модернізації державної| |програмою) | | |податкової служби | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Створити систему |Державна комісія з| |модернізація та | |моніторингу |цінних паперів та | |супроводження | |фондового ринку (за |фондового ринку | |програмного | |окремою програмою) | | |забезпечення системи | | | | |моніторингу фондового | | | | |ринку | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи |Рахункова палата | |технічний проект | |щодо створення | | |сегмента локально- | |інформаційно- | | |обчислювальної мережі | |аналітичної системи | | |в територіальному | |Рахункової палати | | |управлінні Рахункової | |(за окремою | | |палати по м. Києву, | |програмою) | | |Київській, Черкаській | | | | |та Чернігівській | | | | |областях (м. Київ) | | | | | | | | | |ліцензійне антивірусне| | | | |та спеціальне | | | | |програмне забезпечення| | | | |комплексної системи | | | | |захисту інформації | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація соціальної сфери | |----------------------------------------------------------------------------| |Здійснити заходи |Мінпраці | |забезпечення | |щодо створення і | | |функціонування | |програмно-технічного| | |інформаційно- | |забезпечення системи| | |аналітичних систем, у | |інформаційно- | | |тому числі: | |аналітичної | | | | |підтримки та | | | уніфікованих | |інформаційно- | | | програмних засобів | |методичного | | | нарахування | |забезпечення установ| | | соціальних виплат та | |системи Мінпраці (за| | | допомог | |окремою програмою) | | | | | | | | системи електронного | | | | | обміну даними | | | | | | | | | | інформаційної бази | | | | | центрального сховища | | | | | даних | | | | | | | | | |сервісне | | | | |обслуговування | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | |ліцензії на | | | | |користування | | | | |стандартним | | | | |програмним | | | | |забезпеченням | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів | |----------------------------------------------------------------------------| |Забезпечити розвиток|МНС | |удосконалення | |і супроводження | | |інформаційної | |Урядової | | |взаємодії складових | |інформаційно- | | |центральної підсистеми| |аналітичної системи | | |методи і способи | |з питань | | |забезпечення живучості| |надзвичайних | | |Урядової інформаційно-| |ситуацій (за окремою| | |аналітичної системи з | |програмою) | | |питань надзвичайних | | | | |ситуацій | | | | |експлуатаційне і | | | | |технічне забезпечення | | | | |функціонування | | | | |Урядової інформаційно-| | | | |аналітичної системи з | | | | |питань надзвичайних | | | | |ситуацій | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |МНС | |забезпечення | |виконання | | |функціонування | |комплексної програми| | |цифрових каналів | |розвитку системи | | |зв'язку між | |зв'язку, оповіщення | | |територіальними | |та інформатизації | | |органами управління | |МНС (за окремою | | |МНС, чергово- | |програмою) | | |диспетчерськими | | | | |службами обласного та | | | | |районного рівня | | | | | | | | | |розгортання комплексу | | | | |засобів зв'язку | | | | |мобільного пункту | | | | |управління МНС | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Держводгосп | |забезпечення ведення | |проведення | | |державного обліку | |державного | | |водних ресурсів | |моніторингу | | | | |поверхневих вод, | | |забезпечення | |ведення водного | | |функціонування | |кадастру та | | |програмного комплексу | |управління водними | | |оперативної | |ресурсами (за | | |оптимізації режиму | |окремою програмою) | | |експлуатації | | | | |дніпровських | | | | |водосховищ | |--------------------+------------------+-------------+----------------------| |Усього | | 713,89 | | ------------------------------------------------------------------------------вгору