Питання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Указ Президента України від 26.03.1996212/96
Документ 212/96, поточна редакція — Редакція від 27.01.1999, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

З метою забезпечення діяльності Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Національну комісію України у
справах ЮНЕСКО (додається). 2. Кабінету Міністрів України: передбачати в проектах Державного бюджету України щорічні
витрати на фінансування заходів, пов'язаних з участю України в
ЮНЕСКО, на основі кошторисів витрат, що вносяться Міністерством
закордонних справ України та Національною комісією України у
справах ЮНЕСКО на затвердження Кабінету Міністрів України,
зокрема, на фінансування видання Бюлетеня Національної комісії
України у справах ЮНЕСКО, україномовного журналу "Кур'єр ЮНЕСКО"
та іншої друкованої продукції Комісії; вирішити питання щодо витрат на фінансування у 1996 році
вказаних заходів.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 26 березня 1996 року
N 212/96
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 березня 1996 року N 212/96
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО
( У тексті Положення слова "державної виконавчої" замінено
словом "виконавчої" згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 )

1. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО (далі -
Комісія) є постійно діючим міжвідомчим органом при Міністерстві
закордонних справ України, створеним з метою забезпечення участі
України в діяльності ЮНЕСКО, виходячи з міжнародних зобов'язань
України як члена ЮНЕСКО. 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Статутом національних комісій у
справах ЮНЕСКО, рекомендаціями ЮНЕСКО, а також цим Положенням. ( Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Основними завданнями Комісії є:
координація та сприяння діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, організацій та установ,
пов'язаної з їхньою участю в програмах ЮНЕСКО і міжнародному
співробітництві в рамках ЮНЕСКО і спрямованої на сприяння
вирішенню актуальних проблем розвитку України в гуманітарній
сфері, розширення багатостороннього та двостороннього міжнародного
співробітництва України в галузі освіти, науки, культури;
забезпечення робочих зв'язків зі структурними підрозділами
Секретаріату ЮНЕСКО, національними комісіями іноземних держав у
справах ЮНЕСКО, міжнародними неурядовими організаціями, що
співробітничають з ЮНЕСКО, з метою створення умов для розвитку
міжнародного співробітництва національних державних органів,
установ та організацій у сферах діяльності ЮНЕСКО; сприяння популяризації діяльності ЮНЕСКО серед громадськості
України та використання її інтелектуального потенціалу з метою
соціально-економічного розвитку держави. 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: визначає пріоритетні напрями співпраці з ЮНЕСКО та розробляє
національну політику участі України в ЮНЕСКО, керуючись
положеннями Основних напрямів зовнішньої політики України та з
урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади і організацій України; вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно
передбачення в Державному бюджеті України коштів на фінансування
заходів, пов'язаних з участю України в ЮНЕСКО, а також на видання
друкованого органу Комісії та україномовного видання журналу
"Кур'єр ЮНЕСКО"; розробляє на основі пропозицій заінтересованих державних
органів, установ, організацій плани та основні напрями участі в
програмній діяльності ЮНЕСКО та забезпечує виконання цих планів і
прийнятих рішень; координує заходи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій, пов'язані з їхньою
участю в діяльності ЮНЕСКО, та контролює їх здійснення; організовує і проводить в Україні національні та міжнародні
заходи, що здійснюються під егідою ЮНЕСКО; сприяє участі делегацій та представників Уккраїни в
міжнародних заходах, що проводяться ЮНЕСКО, вносить пропозиції
щодо персонального складу делегацій, подає допомогу в підготовці
пропозицій, документів і матеріалів до цих заходів; заслуховує і здійснює аналіз звітів делегацій і
представників України, які брали участь у міжнародних заходах
ЮНЕСКО, а також Постійного представництва України при ЮНЕСКО з
метою поширення інформації, запозичення корисного міжнародного
досвіду та розроблення пропозицій щодо дальшої активізації
співпраці з ЮНЕСКО; розробляє і вносить пропозиції до програмних документів і
бюджету ЮНЕСКО з метою відображення в них національних інтересів і
потреб, заохочує участь міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій і окремих фахівців у
розробленні, оцінці та здійсненні програм ЮНЕСКО; здійснює заходи щодо використання каналів ЮНЕСКО для
популяризації національної культури, науки, освіти, сприяє
підготовці та поданню доповідей, інформаційних матеріалів
відповідно до запитальників ЮНЕСКО; забезпечує відповідні міністерства, інші державні органи,
установи та організації інформацією про діяльність ЮНЕСКО та її
програмні заходи, а також матеріалами, що надходять від
Секретаріату ЮНЕСКО та національних комісій; проводить інформаційну роботу щодо ознайомлення громадськості
України з діяльністю і цілями ЮНЕСКО, а також поширює інформацію
щодо участі України в цій організації з метою залучення наукових
кіл України до співпраці з ЮНЕСКО; здійснює за участю Міністерства закордонних справ України за
поданням заінтересованих міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій добір і просування
фахівців для роботи в Секретаріаті ЮНЕСКО і його відділень, а
також для різних форм стажування, розробляє рекомендації щодо
проведення та вдосконалення цієї роботи; підтримує зв'язки з Секретаріатом ЮНЕСКО і національними
комісіями у справах ЮНЕСКО інших держав, сприяє розвитку
співробітництва з ними, а також двостороннього та регіонального
гуманітарного співробітництва; здійснює керівництво роботою Постійного представництва
України при ЮНЕСКО, галузевих національних комітетів з основних
напрямів програмної діяльності ЮНЕСКО та її довгострокових
програм, а також асоціацій і клубів ЮНЕСКО, що діють в Україні. 5. Комісія має право: вносити з питань своєї компетенції пропозиції до державних органів; самостійно чи у співпраці з державними органами, установами
та організаціями здійснювати необхідні заходи для забезпечення
участі України в ЮНЕСКО; створювати відповідні підкомісії чи робочі групи, а також
вносити за погодженням з Міністерством закордонних справ України
пропозиції до державних органів щодо представників України у
керівних органах ЮНЕСКО та її міжурядових комітетах з
довгострокових програм; скликати наради представників міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, установ та організацій для обговорення
питань, що належать до компетенції ЮНЕСКО; залучати в установленому порядку фахівців науково-освітніх,
творчих, інших установ та організацій до підготовки засідань
Комісії та її органів і участі в засіданнях, а також в інших
заходах, що проводяться згідно з її рішеннями, до розроблення
пропозицій щодо програм ЮНЕСКО та їх реалізації; мати свій друкований орган з метою популяризації участі
України в діяльності ЮНЕСКО та залучення національного
інтелектуального потенціалу до міжнародного гуманітарного
співробітництва; створювати відповідно до законодавства України фонд сприяння діяльності Комісії та участі України в ЮНЕСКО з
метою залучення для цього добродійницьких пожертвувань та
спонсорських внесків. 6. Комісія під час виконання покладених на неї функцій
взаємодіє з державними органами та органами місцевого
самоврядування, а також громадськими об'єднаннями, що діють у
галузі культури, науки, освіти. 7. Комісію очолює Голова, якого призначає Президент України. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за
поданням Міністерства закордонних справ України. Голова Комісії має право вносити за погодженням з керівниками
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
організацій та установ, представлених у Комісії, зміни до її
персонального складу. 8. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за
потребою, але не менш як раз на квартал. Засідання Комісії вважається правомочним за наявності не менш
як половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
Голови Комісії. 9. Поточну роботу з реалізації завдань Комісії здійснює
секретаріат Комісії, очолюваний виконавчим секретарем. Секретаріат Комісії функціонує у складі Міністерства
закордонних справ України на правах його структурного підрозділу. 10. Організаційно-технічне забезпечення поточної роботи
Комісії здійснює Міністерство закордонних справ України. 11. Комісія має бланк зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК



вгору