Документ 213-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.04.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 213
Київ

Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 213

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

2. У пункті 10:

1) підпункт 6 виключити;

2) доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) призначає та звільняє керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до Закону України “Про державну службу”;”;

3) підпункти 7-9 виключити;

4) підпункт 13 після слова “підписує” доповнити словами “в межах своїх повноважень”.

3. Доповнити Положення пунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:

“10-1. Керівник апарату Держкомтелерадіо:

1) організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”;

2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;

5) присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо;

7) здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

11) виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями;

12) створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо;

13) видає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-2. На час відсутності керівника апарату Держкомтелерадіо чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо відповідно до наказу керівника апарату Держкомтелерадіо.”.вгору