Документ 215/2004, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава - 1110/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Наглядову раду Національної академії
державного управління при Президентові України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005
N 988/2008 ( 988/2008 ) від 04.11.2008
N 1189/2008 ( 1189/2008 ) від 22.12.2008
N 798/2009 ( 798/2009 ) від 05.10.2009
N 1110/2011 ( 1110/2011 ) від 09.12.2011 }

З метою вдосконалення діяльності Національної
академії державного управління при Президентові України
п о с т а н о в л я ю:

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1110/2011 ( 1110/2011 ) від 09.12.2011 }

2. { Частина перша статті 2 втратила чинність на підставі
Указу Президента N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005 }
Надати право голові Наглядової ради за погодженням з
керівниками представлених у ній органів вносити зміни до
персонального складу Ради.
3. Затвердити Положення про Наглядову раду Національної
академії державного управління при Президентові України
(додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 лютого 2004 року
N 215/2004

{ Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1110/2011 ( 1110/2011 ) від 09.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 лютого 2004 року N 215/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду Національної академії
державного управління при Президентові України

1. Наглядова рада Національної академії державного управління
при Президентові України (далі - Наглядова рада) створена з метою
сприяння навчальному та науковому процесу в Національній академії
державного управління при Президентові України (далі - Національна
академія). { Пункт 1 в редакції Указу Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від
04.11.2008 }
2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Наглядова рада:
аналізує діяльність Національної академії, розглядає шляхи її
перспективного розвитку, готує та подає на розгляд Президентові
України пропозиції щодо вдосконалення діяльності цього закладу;
сприяє керівництву Національної академії в реалізації
державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
розробляє пропозиції щодо основних напрямів навчальної,
наукової, методичної, видавничої, адміністративно-господарської
діяльності Національної академії;
забезпечує ефективну взаємодію Національної академії з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними
організаціями, навчальними та науковими закладами;
здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва
Національної академії, заслуховує звіти президента,
віце-президентів та директорів регіональних інститутів
Національної академії про виконання основних завдань закладу. { Пункт 3 в редакції Указу Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від
04.11.2008 }
4. Наглядова рада має право:
залучати спеціалістів органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що
належать до її компетенції;
одержувати в установленому порядку від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань.
5. Персональний склад Наглядової ради затверджує Президент
України за поданням голови Наглядової ради.
Головою Наглядової ради є за посадою один із заступників
Глави Секретаріату Президента України.
Заступник голови Наглядової ради та відповідальний секретар
обираються з числа членів Наглядової ради.
Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.
Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від
04.11.2008 }
6. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на
півроку.
Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні більшість її членів.
Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови. { Абзац третій пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 988/2008
( 988/2008 ) від 04.11.2008 }
У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере
участь президент Національної академії або особа, яка виконує його
обов'язки. { Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від 04.11.2008 }
7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю
голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів
Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду керівництвом Національної академії.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від 04.11.2008 }
Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які
підписує головуючий на засіданні.

{ Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Указу
Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від 04.11.2008 }

8. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення
діяльності Наглядової ради здійснює Національна академія. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 988/2008 ( 988/2008 ) від 04.11.2008 }
9. Забезпечення підготовки та проведення засідань Наглядової
ради покладається на Головну службу кадрової політики Секретаріату
Президента України. { Пункт 9 в редакції Указу Президента N 988/2008 ( 988/2008 ) від
04.11.2008 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Указу Президента N 988/2008
( 988/2008 ) від 04.11.2008 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору