Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 20.10.20102174-р
Документ 2174-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2018, підстава - 430-2018-р


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р
Київ
 
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 430-р ( 430-2018-р ) від 30.05.2018 }
 
Про схвалення Транспортної стратегії України
на період до 2020 року

 
     1. Схвалити Транспортну стратегію України на період до 2020 року, що додається.
 
     2. Міністерству транспорту та зв'язку:
 
     розробити разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та подати на розгляд Кабінету Міністрів України програми розвитку видів транспорту і дорожнього господарства на період до 2015 року;
 
     подавати щороку до 31 березня Кабінетові Міністрів України звіт про хід реалізації Транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 21

 
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р
 
ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
на період до 2020 року

 
Загальна частина
 
     Транспорт є однією з базових галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, захисту економічних інтересів держави, підвищення рівня життя населення.
 
     На сьогодні галузь транспорту в цілому задовольняє потреби національної економіки та населення у перевезеннях, проте рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, техногенного навантаження на навколишнє природне середовище не відповідають сучасним вимогам.
 
     Серйозними проблемами галузі транспорту є значний знос основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу, недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі, обмеженість бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань, недосконалість механізму лізингу, низький рівень використання транзитного потенціалу держави.
 
     Невідкладного вирішення потребують питання технічного переоснащення та модернізації об'єктів інфраструктури залізниць, аеропортів та морських портів, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування відповідно до темпів автомобілізації країни.
 
     Протягом останніх двадцяти років протяжність автомобільних доріг практично не збільшувалася, їх щільність значно менша, ніж у розвинутих країнах. Незадовільним є стан автомобільних доріг, зокрема 51,1 відсотка доріг не відповідають вимогам до рівності, 39,2 відсотка - до міцності. Середня швидкість руху на автомобільних дорогах у 2-3 рази нижча, ніж у західноєвропейських державах.
 
     Потребує реформування система управління залізничним, морським та автомобільним транспортом, дорожнім господарством.
 
     Низьким є рівень безпеки перевезень. Значно гірші в порівнянні з країнами ЄС показники аварійності на автомобільному транспорті. Літаки вітчизняних авіакомпаній неодноразово включалися до "чорного списку" авіакомпаній, яким заборонено здійснювати рейси до країн ЄС. Через незадовільне управління безпекою судноплавства Державний Прапор України включений до "чорного списку" Паризького меморандуму.
 
Мета Стратегії
 
     Метою Стратегії є визначення концептуальних засад формування та реалізації державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту, створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і рівня життя населення.
 
Основні принципи та напрями реалізації Стратегії
 
     Стратегія ґрунтується на дотриманні таких основних принципів:
 
     забезпечення доступності транспортних послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями, малозабезпечених громадян;
 
     узгодження планів розвитку транспортної інфраструктури з генеральною схемою планування території України, планами використання земельних ресурсів;
 
     реалізація жорсткої антимонопольної політики;
 
     лібералізація ціноутворення на ринку транспортних послуг;
 
     функціонування транспортних підприємств на засадах самоокупності;
 
     концентрація фінансових ресурсів на виконанні основних завдань розвитку галузі транспорту;
 
     компенсація з державного та місцевих бюджетів витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій громадян;
 
     забезпечення екологічної безпеки, обов'язкового дотримання екологічних стандартів і нормативів під час провадження діяльності у галузі транспорту;
 
     стимулювання розвитку енергозберігаючих і екологічно безпечних видів транспорту.
 
     Основними напрямами реалізації Стратегії є:
 
     розвиток транспортної інфраструктури шляхом:
 
     - забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, насамперед автомагістралей та обходів населених пунктів;
 
     - підвищення пропускної спроможності основних залізничних ліній, транспортних вузлів, залізничних і автомобільних під'їздів до морських портів, вулично-дорожньої мережі великих міст;
 
     - модернізації промислового залізничного транспорту;
 
     - будівництва та реконструкції мостів у мм. Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні;
 
     - будівництва дільниць метрополітену в мм. Києві, Харкові, Дніпропетровську та Донецьку;
 
     - будівництва та реконструкції терміналів (насамперед контейнерних) у морських портах;
 
     - створення мережі логістичних центрів;
 
     - забезпечення підготовки транспортної мережі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 
     оновлення рухомого складу транспорту шляхом:
 
     - формування раціональної структури парку рухомого складу з урахуванням потужності, вантажопідйомності, пасажиромісткості, спеціалізації транспортних засобів;
 
     - пріоритетного оновлення рухомого складу, призначеного для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень (пільгових категорій громадян, мешканців сільської місцевості, осіб з обмеженими фізичними можливостями);
 
     - упровадження транспортних засобів, сервісні, технічні та економічні показники експлуатації яких відповідають сучасним європейським вимогам до безпечності, екологічності та енергоефективності транспорту;
 
     поліпшення інвестиційного клімату шляхом:
 
     - створення сприятливих умов для забезпечення привабливості галузі транспорту для залучення інвестицій, зокрема іноземних, з метою оновлення та модернізації матеріально-технічної бази галузі;
 
     - забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;
 
     - залучення інвестицій на умовах концесії;
 
     - удосконалення механізму лізингу для забезпечення оновлення рухомого складу транспорту;
 
     забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг шляхом:
 
     - розроблення та упровадження державних соціальних стандартів і нормативів транспортного обслуговування;
 
     - забезпечення з урахуванням світового досвіду швидкої доставки вантажів, прискорення руху пасажирського транспорту;
 
     - скорочення часу, необхідного для оброблення вантажів у портах та пунктах пропуску через державний кордон;
 
     - упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій на базі глобальної навігаційної системи;
 
     - забезпечення розвитку інтермодальних перевезень;
 
     - збільшення обсягу та номенклатури вантажів, що перевозяться в контейнерах;
 
     - запровадження електронного документообігу;
 
     - удосконалення механізму сертифікації операторів вантажного транспорту;
 
     - створення комплексних інформаційних систем управління, контролю та ідентифікації вантажів і контейнерів, повідомлення про прибуття;
 
     - оснащення транспортних засобів супутниковими навігаційними системами, інтегрованими до єдиної системи координатного управління;
 
     - оптимізації маршрутів авіаційного, автомобільного та залізничного транспорту;
 
     - організаційно-правового забезпечення укрупнення автомобільних перевізників та створення мережі комплексних автотранспортних підприємств;
 
     - упровадження прозорого механізму тарифного регулювання, розроблення та затвердження порядків (методик) формування і зміни тарифів;
 
     - поліпшення обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 
     - створення системи безготівкових розрахунків за допомогою смарт-карт за проїзд у міському транспорті загального користування;
 
     - створення єдиної системи державного регулювання та контролю за діяльністю з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення;
 
     - розроблення програми навчання та підвищення кваліфікації водіїв і диспетчерів таксі, внесення відповідних змін до Класифікатора професій;
 
     інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем шляхом:
 
     - забезпечення розвитку експорту транспортних послуг, ефективного використання транзитного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на міжнародному ринку транспортних послуг;
 
     - приєднання і забезпечення виконання міжнародних транспортних конвенцій та угод;
 
     - гармонізації вітчизняного законодавства з транспортним законодавством ЄС;
 
     - розроблення та упровадження відповідно до міжнародних вимог технічних та технологічних регламентів і стандартів;
 
     - уніфікації вимог до перевізників;
 
     - забезпечення співробітництва з ЄС з метою розвитку міжнародних транспортних коридорів та осей, визначених Групою високого рівня Європейської Комісії;
 
     - забезпечення розвитку співробітництва з Польщею, Білоруссю та іншими державами з питань організації контрейлерних перевезень;
 
     - забезпечення експлуатаційної сумісності транспортних мереж України та сусідніх держав;
 
     - забезпечення співпраці у використанні систем супутникової навігації у рамках Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським співтовариством, його державами - членами ( 994_751 );
 
     - укладення двосторонніх угод про транспортне сполучення між Україною та державами - членами ЄС;
 
     - інтеграції цивільної авіації до Спільного авіаційного простору;
 
     - спрощення процедури переміщення вантажів через державний кордон та обґрунтоване скорочення часу, необхідного для проведення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон, приведення умов роботи таких пунктів пропуску у відповідність з європейськими нормами;
 
     - модернізації інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон;
 
     - створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця";
 
     - створення з використанням електронних баз даних митних органів ЄС системи міждержавного обміну інформацією для забезпечення ефективної роботи пунктів пропуску через державний кордон;
 
     - упровадження автоматизованої системи переходу залізничного рухомого складу з широкої на вузьку колію;
 
     - удосконалення системи використання митної статистики з метою проведення моніторингу та прогнозування транзиту вантажів;
 
     - створення у пунктах пропуску через державний кордон ефективної системи контролю за ваговими і габаритними параметрами автотранспортних засобів;
 
     підвищення ефективності державного управління у галузі транспорту шляхом:
 
     - реформування системи державного управління залізничним транспортом, автомобільними дорогами загального користування та морськими торговельними портами, удосконалення діяльності автостанцій;
 
     - забезпечення державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання у галузі транспорту відповідно до європейських стандартів та утворення після реформування залізничного транспорту органу регулювання у зазначеній галузі;
 
     - підвищення кадрового потенціалу та рівня соціального захисту працівників транспорту;
 
     - проведення структурних реформ, спрямованих на розвиток та удосконалення ринкових відносин у галузі транспорту;
 
     - створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;
 
     - забезпечення координації роботи різних видів транспорту;
 
     - створення умов для забезпечення швидкого переміщення транзитних вантажів;
 
     - удосконалення системи ліцензування окремих видів діяльності у галузі транспорту;
 
     - реалізації ефективної тарифно-цінової політики, спрямованої на збалансування інтересів транспортних підприємств і споживачів їх послуг;
 
     - мінімізації шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовище;
 
     забезпечення безпеки транспортних процесів шляхом:
 
     - удосконалення державної системи забезпечення безпеки на транспорті;
 
     - утворення у системі центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту органу державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті;
 
     - упровадження сучасних інформаційних технологій здійснення контролю за безпекою на транспорті, створення супутникових систем контролю та регулювання руху транспортних засобів;
 
     - удосконалення порядку допуску суб'єктів господарювання до провадження діяльності з перевезення пасажирів і вантажів;
 
     - підвищення рівня облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів з метою забезпечення безпеки дорожнього руху;
 
     - підвищення вимог до безпечності конструкцій транспортних засобів;
 
     - удосконалення та розвитку державної системи забезпечення безпеки проведення операцій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, розроблення відповідних нормативно-правових актів, створення реєстру небезпечних вантажів;
 
     підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів шляхом:
 
     - застосування міжнародних екологічних норм для транспортних засобів і моторних палив;
 
     - забезпечення використання енергоефективних, екологічно безпечних та альтернативних видів рідкого та газового палива;
 
     - оптимізації строку експлуатації, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
 
     - удосконалення системи оподаткування залежно від екологічності та енергоефективності транспортних засобів;
 
     - зменшення впливу шуму та вібрації на навколишнє природне середовище;
 
     - використання в містах енергоефективних видів транспорту - електричного, залізничного, річкового;
 
     - запровадження механізму стимулювання споживання альтернативних видів рідкого та газового моторного палива.
 
Пріоритети розвитку видів транспорту
 
     Пріоритетами розвитку залізничного транспорту загального користування є:
 
     реформування залізничного транспорту загального користування шляхом:
 
     - оптимізації організаційної структури залізничного транспорту;
 
     - розмежування господарських функцій та функцій з державного управління у галузі залізничного транспорту;
 
     - утворення урядового органу залізничного транспорту;
 
     - утворення суб'єкта господарювання, до складу якого увійдуть залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту, що забезпечать його діяльність як єдиного виробничо-технологічного комплексу;
 
     - збереження у структурі суб'єкта господарювання об'єктів соціальної сфери, що створить умови для забезпечення безпеки руху транспортних засобів, охорони праці та стабільності кадрового потенціалу залізничного транспорту;
 
     - створення автоматизованої системи керування залізничними перевезеннями через головний і регіональні центри управління, централізації управління рухом поїздів;
 
     - створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом;
 
     забезпечення залізниць рухомим складом, здатним істотно підвищити техніко-технологічні показники, зокрема щодо:
 
     - підвищення швидкості руху пасажирських поїздів до 160 (у перспективі до 200) і вантажних - до 100-120 кілометрів на годину;
 
     - збільшення строку експлуатації та підвищення продуктивності рухомого складу;
 
     - зниження питомих витрат енергоресурсів та матеріалоємності;
 
     - зменшення часу доставки вантажів та перебування пасажирів у дорозі;
 
     - забезпечення перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
 
     технічне переоснащення об'єктів інфраструктури залізниць шляхом:
 
     - модернізації залізничних ліній за напрямками міжнародних транспортних коридорів;
 
     - підвищення пропускної спроможності залізничних дільниць, зокрема на напрямках Знам'янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой та Київ - Трипілля - Миронівка;
 
     - подальшої електрифікації залізничних ліній з інтенсивним рухом вантажних поїздів;
 
     - будівництва нового тунелю на залізничній дільниці Бескид - Скотарське;
 
     - забезпечення розвитку опорних сортувальних станцій;
 
     удосконалення технології перевезень, їх інтенсифікація шляхом:
 
     - поетапного упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів, зокрема на напрямках Київ - Полтава - Харків, Київ - Донецьк, Київ - Дніпропетровськ, Київ - Тернопіль - Львів, Київ - Жмеринка - Одеса;
 
     - організації руху денних пасажирських поїздів;
 
     - оптимізації графіка руху поїздів та порядку формування вагонопотоків;
 
     - створення мережі взаємопов'язаних логістичних центрів та мультимодальних терміналів у найбільших транспортних вузлах, пунктах пропуску через державний кордон;
 
     - організації руху поїздів за напрямками, які будуть орієнтовані переважно на один вид перевезень (пасажирські або вантажні);
 
     - забезпечення максимальної автоматизації процесів експлуатації та ремонтних робіт, проведення діагностики технічного стану рухомого складу залізничного транспорту;
 
     удосконалення системи формування тарифів на послуги залізничного транспорту та упровадження ринкового механізму ціноутворення шляхом:
 
     - збалансування у сфері вантажних перевезень інтересів залізниць та споживачів їх послуг з установленням оптимального розміру транспортної складової в ціні продукції та рівня рентабельності;
 
     - упровадження у сфері пасажирських перевезень з урахуванням міжнародного досвіду механізму диференціювання тарифів, поетапної ліквідації перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок інших видів діяльності, забезпечення самоокупності перевезень у міжнародному та міжобласному сполученнях;
 
     підвищення рівня кваліфікації та соціального забезпечення працівників галузі залізничного транспорту, посилення мотивації до праці;
 
     надання державної підтримки в оновленні рухомого складу та будівництві об'єктів залізничного транспорту, що мають соціальне значення, упровадження дієвого механізму компенсації залізницям витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій громадян.
 
     Пріоритетами розвитку промислового залізничного транспорту є:
 
     удосконалення нормативно-правової і нормативно-технічної бази регулювання діяльності промислового залізничного транспорту;
 
     удосконалення системи державного регулювання з метою забезпечення ефективної і безпечної роботи промислового залізничного транспорту;
 
     упровадження механізму контролю за безпекою руху на промисловому залізничному транспорті;
 
     створення умов для проведення технічної та технологічної модернізації промислового залізничного транспорту із залученням інвестицій;
 
     забезпечення розвитку та ефективного використання інфраструктури державних підприємств промислового залізничного транспорту.
 
     Пріоритетами розвитку автомобільного транспорту є:
 
     створення умов для провадження діяльності на ринку транспортних послуг;
 
     підвищення безпеки дорожнього руху та енергоефективності шляхом:
 
     - затвердження та виконання Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
 
     - забезпечення розподілу між органами виконавчої влади функцій з управління дорожнім рухом, створення системи управління, гармонізованої з європейською;
 
     - посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки перевезень;
 
     - удосконалення системи контролю за використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) ( 994_016 ) та Конвенцією Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті ( 993_025 );
 
     - удосконалення системи технічного регулювання допуску транспортних засобів до участі в дорожньому русі, періодичного технічного контролю та технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
 
     - створення єдиної системи навчання і сертифікації працівників автомобільного транспорту відповідно до європейських норм;
 
     - удосконалення механізму використання альтернативних видів палива;
 
     - утворення випробувального центру визначення відповідності автомобільних транспортних засобів, двигунів і систем нейтралізації відпрацьованих газів вимогам державних і міжнародних стандартів;
 
     - запровадження міжнародних екологічних норм "ЄВРО-3" - "ЄВРО-6" для транспортних засобів і моторних палив;
 
     забезпечення ефективності діяльності автомобільного транспорту шляхом:
 
     - затвердження та виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту;
 
     - удосконалення технології автомобільних перевезень, збільшення частки комбінованих перевезень, розроблення оптимальних технологічних схем для транспортних вузлів;
 
     - оновлення рухомого складу шляхом придбання транспортних засобів вітчизняного виробництва та оптимізація його структури згідно із строком експлуатації, призначенням, пасажиромісткістю, пристосованістю для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
     Пріоритетами розвитку дорожнього господарства є:
 
     забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг шляхом:
 
     - пріоритетного розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, насамперед за проектами підготовки автомобільних доріг до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 
     - будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, Київ - Харків - Довжанський, Знам'янка - Луганськ - Ізварине, Київ - Одеса, Київ - Чоп, Київ - Ковель - Ягодин, Стрий - Тернопіль, Кіровоград - Знам'янка, Ульянівка - Миколаїв, Харків - Сімферополь - Ялта, Харків - Щербаківка, Херсон - Сімферополь, Львів - Краковець, Вінниця - Київ, великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, Чорноморської окружної автомагістралі;
 
     - здійснення заходів щодо підвищення рівня фінансового забезпечення розвитку дорожнього господарства;
 
     - забезпечення під'їзними дорогами з твердим покриттям усіх сільських населених пунктів;
 
     посилення інноваційної складової в проектах розвитку дорожнього господарства шляхом:
 
     - застосування сучасних матеріалів та новітніх технологій будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;
 
     - технічного переоснащення дорожніх підприємств;
 
     підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом:
 
     - здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг;
 
     - упровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього руху на автомобільних дорогах (автоматизованих систем керування дорожнім рухом, протизасліплювальних екранів, розмітки з поліпшеними світлоповертальними властивостями тощо);
 
     - поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
 
     реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування шляхом:
 
     - оптимального поєднання централізованого управління мережею автомобільних доріг державного значення та управління автомобільними дорогами місцевого значення на регіональному рівні;
 
     - забезпечення належного фінансування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення;
 
     - реструктуризації ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України";
 
     - створення системи управління автомобільними дорогами на основі геоінформаційних технологій;
 
     - удосконалення системи контролю за якістю робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг шляхом утворення Державної дорожньої інспекції;
 
     екологізація будівництва та утримання автомобільних доріг шляхом:
 
     - використання екологічно чистих і енергозберігаючих матеріалів і новітніх технологій;
 
     - упровадження технічних засобів зниження негативного впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище (шумозахисні екрани, водоочисні споруди, біопереходи, огорожі тощо).
 
     Пріоритетами розвитку авіаційного транспорту є:
 
     приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними вимогами шляхом:
 
     - будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації аеропортів у мм. Києві, Донецьку, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Сімферополі;
 
     - затвердження та виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року;
 
     - збереження цілісних майнових комплексів аеропортів;
 
     - забезпечення розвитку інфраструктури аеропортів на умовах лізингу та концесії;
 
     - забезпечення необхідного технічного рівня засобів навігації, радіолокаційного спостереження, зв'язку, аеродромного обладнання, авіаційної наземної техніки, засобів обслуговування пасажирів, багажу та вантажу;
 
     - збільшення обсягу транзитних перевезень пасажирів і вантажів та створення на базі державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" провідного вузлового термінального комплексу;
 
     інтеграція системи авіаційного транспорту до європейської авіаційної транспортної системи шляхом:
 
     - укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір;
 
     - забезпечення участі України в європейських авіаційних організаціях;
 
     - гармонізації та інтеграції системи організації повітряного руху до європейської системи;
 
     забезпечення безпеки авіації шляхом:
 
     - затвердження та виконання Державної цільової програми безпеки польотів на період до 2015 року;
 
     - утворення Національної комісії з розслідування авіаційних подій;
 
     - утворення науково-методичного центру з питань забезпечення безпеки польотів;
 
     удосконалення законодавства з питань цивільної авіації шляхом:
 
     - прийняття Повітряного кодексу України та внесення змін до Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" ( 545-15 );
 
     - приведення нормативно-правової бази з питань аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху у відповідність з вимогами Міжнародної організації цивільної авіації, Європейської організації з безпеки аеронавігації;
 
     - виконання плану конвергенції та імплементації для України з урахуванням Європейського плану конвергенції та імплементації;
 
     забезпечення потреб вітчизняних і закордонних авіакомпаній у якісному обслуговуванні повітряного руху шляхом:
 
     - виконання вимог Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації ( 994_373 ) та Багатосторонньої угоди про оплату маршрутних зборів ( 994_377 );
 
     - удосконалення системи організації повітряного руху;
 
     оновлення парку повітряних суден шляхом:
 
     - придбання сучасних літаків з високим рівнем комфортності, енергоефективності та зменшеними витратами на їх технічне обслуговування відповідно до міжнародних вимог;
 
     - удосконалення механізму та процедури лізингу з метою оновлення парку повітряних суден.
 
     Пріоритетами розвитку морського транспорту є:
 
     технічна та технологічна модернізація морського транспорту відповідно до міжнародних стандартів та вимог шляхом:
 
     - розроблення генерального плану розвитку морських торговельних портів;
 
     - розширення мережі спеціалізованих терміналів у портах;
 
     - будівництва нових і поглиблення існуючих водних шляхів та акваторій морських портів для безперешкодного проходження суден великого дедвейту;
 
     - завершення будівництва глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море;
 
     підвищення конкурентоспроможності морського транспорту шляхом:
 
     - створення службово-допоміжного, технічного, рятувального флоту;
 
     - підвищення рівня безпеки судноплавства, використання нових екологічно чистих видів суднового палива;
 
     - підвищення ефективності проведення логістичних операцій у морських портах;
 
     - модернізації та розвитку інфраструктури портів;
 
     реформування системи управління морським транспортом шляхом:
 
     - прийняття Закону України "Про морські порти" та внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );
 
     - розроблення, затвердження та виконання галузевої програми розвитку морських портів;
 
     - реорганізації державних підприємств (морських торговельних портів), створення державних та морських адміністрацій портів;
 
     - визначення переліку об'єктів інфраструктури портів, що передаються державним адміністраціям портів;
 
     - визначення правових та організаційних засад діяльності портових операторів;
 
     - визначення особливих умов розвитку і функціонування морських портів, що мають стратегічне значення для держави та розташовані у вузлових пунктах міжнародних транспортних коридорів, відповідно до міжнародних стандартів;
 
     підвищення безпеки мореплавства та забезпечення екологічної безпеки шляхом:
 
     - установлення та дотримання правил судноплавства українською частиною Азовського моря і Керченської протоки;
 
     - удосконалення системи державного управління у сфері безпеки судноплавства відповідно до зобов'язань держави прапора, держави порту і прибережної держави;
 
     - приведення берегових систем технічного та інформаційного забезпечення безпеки судноплавства у відповідність з міжнародними вимогами;
 
     - створення єдиної системи моніторингу надводної обстановки у Чорному та Азовському морях;
 
     - навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення судноплавства згідно з міжнародними вимогами;
 
     створення та упровадження енергозберігаючих технологій на морському транспорті шляхом:
 
     - використання вітрогенераторів і сонячних фотоелементів на об'єктах автономного енергопостачання замість дизельних генераторів;
 
     - створення та упровадження установок для виготовлення альтернативних видів палива, переробки нафтовмісної вторинної сировини для подальшого використання в котлоагрегатах.
 
     Пріоритетами розвитку внутрішнього водного транспорту є:
 
     удосконалення законодавства з питань судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
     затвердження і виконання Державної програми розвитку внутрішніх водних шляхів;
 
     забезпечення експлуатаційної надійності судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів), проведення планово-попереджувальних ремонтів;
 
     оновлення і модернізація технічного та спеціального флоту;
 
     удосконалення систем навігаційного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та оперативного технологічного зв'язку;
 
     модернізація та будівництво річкового флоту;
 
     створення річкової інформаційної системи та забезпечення її функціонування у взаємодії із системою моніторингу надводної обстановки;
 
     підвищення рівня провізної спроможності внутрішнього водного транспорту шляхом збільшення навігаційного періоду, застосування криголамів, створення безпечних умов для цілодобового руху суден;
 
     забезпечення гарантованих габаритів суднових ходів на всій протяжності транзитних водних шляхів;
 
     створення та ведення реєстру річкових гідротехнічних споруд.
 
     Пріоритетами розвитку міського транспорту є:
 
     забезпечення розвитку міського пасажирського транспорту загального користування шляхом:
 
     - оновлення і модернізації рухомого складу;
 
     - стимулювання розвитку екологічно чистих видів транспорту (трамвай, швидкісний трамвай, тролейбус, метро, "легке метро", монорейковий транспорт тощо);
 
     - будівництва паркінгів і стоянок для автомобілів;
 
     - виділення на проїзній частині вулиць окремих смуг для руху пасажирського транспорту загального користування та створення велосипедних доріжок;
 
     - удосконалення системи забезпечення оплати проїзду у міському транспорті;
 
     довгострокове планування розвитку міської та приміської транспортної мережі шляхом:
 
     - розроблення схем транспортного сполучення;
 
     - підвищення рівня пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі;
 
     - утворення центрів регулювання руху міського транспорту;
 
     - створення транспортних систем управління рухом міського транспорту;
 
     - розроблення програм підвищення безпеки руху міського транспорту;
 
     використання міського транспорту загального користування під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу шляхом:
 
     - утворення у приймаючих містах центрів з координації діяльності різних видів транспорту та диспетчерського центру;
 
     - створення єдиної системи інформаційних дорожніх знаків;
 
     - надання міським транспортом загального користування послуг у нічний час.
 
Фінансове забезпечення Стратегії
 
     Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок власних коштів підприємств галузі транспорту, коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Очікувані результати
 
     Реалізація Стратегії дасть змогу:
 
     модернізувати транспортну систему та підвищити ефективність її функціонування;
 
     задовольнити потребу національної економіки і населення у перевезеннях та підвищити якість і доступність транспортних послуг;
 
     забезпечити своєчасність доставки вантажів;
 
     удосконалити систему управління галуззю транспорту;
 
     збільшити пропускну спроможність транспортної мережі;
 
     підвищити рівень безпеки на транспорті;
 
     зменшити на 30 відсотків обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу;
 
     зменшити на 15-20 відсотків енергоємність транспорту, зокрема автомобільного - з 43,6 до 34,8 грама умовного палива на 1 тонно-кілометр, залізничного - з 10,32 до 8,75 грама умовного палива на 1 тонно-кілометр;
 
     прискорити темпи інтеграції вітчизняної транспортної системи до європейської та світової транспортних систем, максимально використати транзитний потенціал держави.вгору