Документ 218-IV, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2187-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заснування соціальних стипендій
Верховної Ради України для студентів вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт
та дітей з малозабезпечених сімей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 47, ст.358 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 937-V ( 937-16 ) від 17.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.350
N 2187-VI ( 2187-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.402 }

Відповідно до статті 53 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ) з метою моральної і матеріальної
підтримки студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт
та дітей з малозабезпечених сімей, заохочення молоді до здобуття
вищої освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів з числа
дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей 150 соціальних
стипендій Верховної Ради України, у тому числі:
50 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів I та
II рівнів акредитації;
100 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів III
та IV рівнів акредитації.
2. Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної
Ради України:
для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації - 750 гривень;
для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - 900 гривень. { Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 2187-VI ( 2187-17 ) від
13.05.2010 }
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються
та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або
грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі
академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим
навчальним закладом), державної допомоги, наданої відповідно до
законодавства. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою ВР N 2187-VI
( 2187-17 ) від 13.05.2010 }
4. Затвердити Положення про порядок призначення соціальних
стипендій студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт
та дітей з малозабезпечених сімей (додається).
5. Кабінету Міністрів України:
1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний
бюджет України передбачати кошти загального фонду державного
бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для
виплати соціальних стипендій Верховної Ради України;
2) забезпечити розподіл Міністерством освіти і науки України
соціальних стипендій Верховної Ради України між центральними
органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні
заклади, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї
Постанови. { Пункт в редакції Постанов ВР N 937-V ( 937-16 ) від 17.04.2007,
N 2187-VI ( 2187-17 ) від 13.05.2010 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови ВР N 2187-VI
( 2187-17 ) від 13.05.2010 }

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 218-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 24 жовтня 2002 року
N 218-IV
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок призначення соціальних стипендій
Верховної Ради України студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей
з малозабезпечених сімей

1. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається
студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету
на денній формі навчання в державних і комунальних вищих
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.
2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради
України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих
навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа
дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами
семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за
12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче
4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання.
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються
щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету
Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України
згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої
влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують
виплачуватися до закінчення терміну, на який їх призначено, у
разі:
призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих
фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або
соціальної стипендії);
призначення стипендіату державної допомоги відповідно до
законодавства;
надання стипендіату академічної відпустки за медичними
показаннями;
закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним
рівнем.
5. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України
припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням
Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними
пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у разі:
порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього
розпорядку вищого навчального закладу;
вступу до закордонного навчального закладу або набуття
громадянства іншої країни;
виїзду за кордон (крім випадків направлення стипендіата на
навчання вищим навчальним закладом);
відрахування за власним бажанням з вищого навчального
закладу;
працевлаштування;
надання в установленому порядку академічної відпустки або
перерви в навчанні (крім відпустки за медичними показаннями);
отримання за підсумками наступного семестрового контролю
результатів успішності нижчих, ніж зазначені у пункті 2 цього
Положення.
{ Текст Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 937-V ( 937-16 ) від 17.04.2007; в редакції Постанови ВР
N 2187-VI ( 2187-17 ) від 13.05.2010 }вгору