Документ 2211-III, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання бронетанкової галузі однією з
пріоритетних у промисловості України та заходи
щодо надання їй державної підтримки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.46 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого,
науково-технічного та експортного потенціалу бронетанкової галузі
промисловості України і підвищення її конкурентоспроможності,
створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зниження
витрат на виробництво броньованих бойових машин для потреб
Збройних Сил України та іноземних замовників і поповнення обігових
коштів підприємств концерну "Бронетехніка України" - виконавців
державного оборонного замовлення та міжнародних контрактів на
продаж броньованих бойових машин.
Стаття 1. Визначення пріоритетності бронетанкової галузі
Визнати бронетанкову галузь однією з пріоритетних у
промисловості України та надати право Кабінету Міністрів України
виступати від імені держави гарантом виконання зобов'язань
підприємств концерну "Бронетехніка України" перед іноземними
замовниками броньованих бойових машин за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами).
Стаття 2. Заходи з державної підтримки бронетанкової галузі
промисловості України
На період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року
впроваджуються такі заходи державної підтримки бронетанкової
галузі промисловості України:
суми авансових платежів та попередньої оплати за державним
оборонним замовленням та міжнародними контрактами на продаж
броньованих бойових машин підприємств концерну "Бронетехніка
України", визначених згідно із частиною другою цієї статті,
отримані від замовників броньованих бойових машин, зараховуються
на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному
списанню та використовуються лише за цільовим призначенням
відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці
суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з
метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), у момент передачі броньованих бойових машин
замовнику, а витрати цих підприємств, здійснені ними за рахунок
авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх
цільового призначення, включаються до складу валових витрат з
метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в
податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових
доходів на суму зазначених платежів;
підприємствам концерну "Бронетехніка України" надається
розстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед
Державним бюджетом України і державними цільовими фондами по
сплаті загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів)
станом на 1 січня 2001 року; розстрочена заборгованість підлягає
щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня
2002 року.
Перелік підприємств концерну "Бронетехніка України", для яких
запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом внести
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Внести зміни до таких законів України з питань
оподаткування:
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р.,
N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 38, ст. 318)
доповнити пунктом "н" такого змісту:
"н) у період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року при
ввезенні на митну територію України матеріали, устаткування і
комплектуюче обладнання (далі - товари), крім підакцизних, що
використовуються для виробництва броньованих бойових машин і
комплектуючих виробів до них підприємствами концерну "Бронетехніка
України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на
території України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам
замовників броньованих бойових машин, визначеним умовами
контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються
Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених
цими підприємствами.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у
порядку і розмірах, установлених законом";

{ Підпункт 2 пункту 3 статті 13 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Підпункт 3 пункту 3 статті 13 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35,
N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22,
N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28,
ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356,
N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149,
N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254,
ст. 260, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370) після пункту 22.27
доповнити пунктом 22.28 такого змісту:
"22.28. Встановити, що на період з 1 січня 2001 року до
1 січня 2006 року податок на прибуток із суб'єктів підприємницької
діяльності - підприємств концерну "Бронетехніка України"
стягується з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у
промисловості України та заходи щодо надання їй державної
підтримки".
У зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року
N 2211-IIIвгору