Документ 2229-IV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2456-VI, 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (у сфері вищої освіти)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.103 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
Кодексами
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У статті 84 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27;
2004 р., N 8, ст. 67):
1) частину третю доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної форми власності";
2) частину четверту доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної і комунальної форм власності".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. Абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181)
викласти в такій редакції:
"Витрати платника податку, пов'язані з професійною
підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням
кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким
платником податку; витрати на навчання та (або) професійну
підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку
у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір,
контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника
податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного
навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не
менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої
практики за профілем основної діяльності платника податку або в
структурних підрозділах, що забезпечують його господарську
діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних
навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових
витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного
періоду".
5. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крім
населення, державних професійно-технічних навчальних закладів)"
замінити словами "(крім населення, професійно-технічних навчальних
закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
державної і комунальної форм власності)".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

7. У частині першій статті 64 Закону України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250):
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи відповідних рад можуть фінансувати
вищі навчальні заклади державної форми власності відповідно до
програм соціально-економічного розвитку регіонів";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою
освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних
працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі
про державний бюджет".
8. Частину першу статті 59 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком
коштів, що спрямовуються на фінансування вищих та
професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної
форм власності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 4 розділу I, яким вносяться зміни до статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2004 року
N 2229-IVвгору