Про оренду державного та комунального майна
Закон України від 10.04.19922269-XII
Документ 2269-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2018, підстава - 2581-VIII


     5. З  моменту  надходження  до  орендодавця  заяви та проекту 
договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу щодо такого майна підприємству
забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін,
надання в безоплатне користування, списання майна, придбання
цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують
середньорічний рівень за останні три роки. У разі якщо зазначені
дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його
структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу органу,
уповноваженого управляти відповідним майном. { Частина п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 )
від 21.04.2011 }
6. Порядок проведення конкурсу визначається: Кабінетом
Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній
власності ( 906-2011-п ); органами, визначеними Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів,
що перебувають у комунальній власності.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець
надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним
органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний
термін після дати затвердження результатів конкурсу. { Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 768/97-ВР від 23.12.97, N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009; в
редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину сьому статті 9 виключено на підставі Закону
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також
неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
{ Дію норми статті 10 зупинено на 2016 рік в частині
індексації орендної плати - див. пункт 9 розділу "Прикінцеві
положення" Закону N 928-VIII ( 928-19 ) від 25.12.2015 }
Стаття 10. Істотні умови договору оренди
1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її
індексації); термін, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх
нарахування передбачено законодавством; { Абзац п'ятий частини
першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 } відновлення орендованого майна та умови його повернення; виконання зобов'язань; забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),
порука, завдаток, гарантія тощо; { Частину першу статті 10
доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 } порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта
оренди; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } відповідальність сторін; страхування орендарем взятого ним в оренду майна; обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна. { Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом
згідно із Законом N 651/97-ВР від 19.11.97 }
2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного
майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і
затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди
майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.
{ Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.
4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і у випадках, коли після його укладення (приведення у
відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила,
які погіршують становище орендаря.
5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.
Стаття 11. Оцінка об'єкта оренди
Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України ( 629-95-п ).
Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У
разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка
об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для
продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка
об'єкта оренди. { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
Стаття 12. Момент укладення договору оренди
1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту
договору. У разі укладення договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого
майна з орендодавцем, зазначеним в абзацах другому та третьому
статті 5 цього Закону, орендодавець у п'ятиденний термін після
підписання сторонами договору повідомляє про це орган,
уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення
договору оренди державного майна), та у випадках, передбачених
абзацами другим - четвертим частини другої статті 9, - орган
Антимонопольного комітету України. { Частину першу статті 12
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 } У разі укладення договору оренди з підприємством воно у
п'ятиденний термін повідомляє про це орендодавців, зазначених в
абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, та орган,
уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення
договору оренди державного майна), а в разі укладення договору
оренди структурного підрозділу підприємства - орган
Антимонопольного комітету України. { Частину першу статті 12
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 }
2. У разі передачі спору на розгляд суду договір оренди
вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про
укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.
Стаття 13. Передача об'єкта оренди
1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві
здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.
2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як
приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого
індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря
із зазначенням, що це майно є орендованим. { Абзац перший частини
другої статті 13 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 } Орендовані приміщення, частини будівель, споруд та інше
окреме індивідуально визначене майно залишаються на балансі
підприємства чи господарського товариства, створеного у процесі
приватизації (корпоратизації), із зазначенням, що це майно
передано в оренду, та зараховується на позабалансовий рахунок
орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим. { Абзац другий
частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } { Частина друга статті 13 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 )
від 20.05.99 }
3. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у
договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар
має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та
відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків,
завданих йому невиконанням договору оренди.
4. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди
в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору
оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі
властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи
призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.
{ Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Стаття 14. Припинення діяльності підприємства,
майно якого передано в оренду
Припинення діяльності підприємства або його структурного
підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації через
приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом
виділення з підприємства з наступним приєднанням до орендаря з
дати видання про це відповідного наказу органу, уповноваженого
управляти майном. Приєднання підприємства або його структурного підрозділу до
орендаря здійснюється за відповідним рішенням органу управління
орендаря. { Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР
від 23.12.97 }
Стаття 15. Правонаступництво у разі оренди
Орендар стає правонаступником прав та обов'язків
підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди
цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також
правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з
діяльністю цього структурного підрозділу. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового
власника переходять права і обов'язки за договором оренди. Сторони
можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження
власником об'єкта договір оренди припиняється. { Статтю 15
доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 } { Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР
від 23.12.97 }
Стаття 16. Гарантії прав працівників підприємств,
що припинили свою діяльність
Працівникам підприємств, структурних підрозділів, що
припинили свою діяльність відповідно до статті 14 цього Закону, з
якими орендар не уклав трудові договори, забезпечуються
соціально-правові гарантії, передбачені відповідним
законодавством України для працівників, що звільняються у зв'язку
із змінами в організації виробництва і праці. { Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР
від 23.12.97 }
Стаття 17. Термін договору оренди
1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо
орендар не пропонує менший термін. { Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009 }
2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після
закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той
самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені
договором. { Частина друга статті 17 в редакції Закону N 768/97-ВР від
23.12.97 }
3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який
належним чином виконував свої обов'язки за договором, має
переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору
оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно
необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір
використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен
письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці
до закінчення терміну договору. { Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007; в редакції Закону N 1022-VI
( 1022-17 ) від 19.02.2009 }
Стаття 18. Основні обов'язки орендаря
1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано
використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно
до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних
для задоволення потреб регіону.
2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати
орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його
пошкодженню, псуванню.
3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у
повному обсязі.
Стаття 18-1. Ремонт об'єкта оренди
1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.
2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його
рахунок, якщо інше не встановлено договором.
3. Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна,
переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це
перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов
договору, орендар має право:
відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок
орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. { Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Стаття 19. Орендна плата
1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну
плату незалежно від наслідків господарської діяльності. { Частина перша статті 19 в редакції Законів N 768/97-ВР від
23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її
розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і
балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у
державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика
розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між
відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем
визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної
Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці
Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що
перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних
засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою,
застосовується як стартова під час визначення орендаря на
конкурсних засадах. { Частина друга статті 19 в редакції Закону N 768/97-ВР від
23.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99, N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; в
редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

{ Частину четверту статті 19 виключено на підставі Закону
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення
та представництва використовують отриману відповідно до
законодавства частину орендної плати для виконання організаційних
функцій орендодавця. { Частину п'яту доповнено абзацом першим
згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; щодо
тимчасового зупинення дії абзацу першого частини п'ятої статті 19
див. Закон N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 - редакція до
31.03.2005 р. } Державні підприємства (крім тих, щодо яких прийнято
рішення про приватизацію) мають право використовувати орендну
плату, одержану від переданого ними в оренду окремо
індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових
коштів. Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним
представництвам та консульським установам іноземних держав,
представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні
нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного
майна державного підприємства із забезпечення функціонування
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в
Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на
виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення
функціонування зазначених представництв та установ. { Частину п'яту статті 19 доповнено абзацом третім згідно із
Законом N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012 }
6. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в
безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.
{ Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99 }
Стаття 20. Форми орендної плати
Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або
грошово-натуральній формі.
Стаття 21. Зміна розмірів орендної плати
1. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням
сторін.
2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї
з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан
об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених
законодавчими актами України. { Частина друга статті 21 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 )
від 29.06.2004 }

{ Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

4. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
Стаття 22. Суборенда
1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду
забороняється.
2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше
окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання,
транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не
передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у
суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.
3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не
повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що
передається в суборенду. { Абзац перший частини третьої статті 22
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від
21.04.2011 }
Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її
частиною, яку отримує орендар, спрямовується до державного або
місцевого бюджету. { Частину третю статті 22 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та
спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за
майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету
покладається на орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону.
{ Частину третю статті 22 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
Порядок використання плати за суборенду майна визначається:
Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у
державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів,
що перебувають у комунальній власності. { Частина третя статті 22 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 )
від 29.06.2004 }
4. До договору суборенди застосовуються положення про
договір оренди. { Статтю 22 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Стаття 23. Право власності орендаря
1. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це
майно. В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди
зберігає чинність для нового власника. { Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97 }
2. Орендареві належить право власності на виготовлену
продукцію, в тому числі у незавершеному виробництві, та доход
(прибуток), отриманий від орендованого майна, амортизаційні
відрахування на майно, що є власністю орендаря, а також на набуте
орендарем відповідно до законодавства інше майно. { Частина друга статті 23 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 )
від 20.05.99 }
3. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та
споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.
{ Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини
будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно
нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство,
господарське товариство, створене в процесі приватизації
(корпоратизації), на балансі якого знаходиться це майно. { Абзац
другий частини третьої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення
орендованих основних фондів. Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не
передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів
здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення
орендованого майна. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок
амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.
{ Абзац п'ятий частини третьої статті 23 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } { Частина третя статті 23 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 )
від 20.05.99 }
4. Якщо в результаті поліпшення, зробленого орендарем за
згодою орендодавця, створена нова річ, орендар стає її власником у
частині необхідних витрат на поліпшення, якщо інше не передбачено
договором оренди. { Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Стаття 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта
оренди
Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе
орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди. Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди
орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового
пошкодження. { Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } Орендоване майно страхується орендарем на користь того
учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об'єкта оренди. Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем
або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору
страхування. { Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Стаття 25. Приватизація об'єкта оренди
Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до
чинного законодавства. У разі приватизації орендованих нежилих приміщень у будинку
між новим власником та іншими співкористувачами нежилих приміщень
цього будинку, в тому числі закріплених за ними в установленому
порядку на праві повного господарського відання або оперативного
управління, повинна укладатися угода про спільне користування
будинком і прибудинковою територією. { Статтю 25 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 } { Стаття 25 в редакції Закону N 326/95-ВР від 15.09.95 }
Стаття 26. Припинення договору оренди
1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
2. Договір оренди припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря); банкрутства орендаря; загибелі об'єкта оренди; ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або
орендодавцем. { Частину другу статті 26 доповнено абзацом згідно
із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.
На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх
зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами
України.
Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання
договору оренди
1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його
дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він
зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на
умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив
погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен
відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення
або загибель майна сталися не з його вини.
2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення
орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони
можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою
орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець
зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної
в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті
таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. { Абзац
другий частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем
без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, компенсації не підлягає.
3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених
у частині першій цієї статті, орендар окремого індивідуально
визначеного майна зобов'язаний повернути це майно відповідному
підприємству, господарському товариству, створеному в процесі
приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику. У разі припинення за цих же обставин договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди
органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження
з управління відповідним майном. Зазначений орган або його
правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт
оренди в своє управління. { Частину третю статті 27 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 } У разі якщо правонаступник органу, який до укладення договору
оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном, не
визначений, об'єкт оренди, не заборонений до оренди чи
приватизації, може бути переданий в оренду орендодавцем,
зазначеним в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, або
приватизований в установленому законом порядку, якщо вивчення
попиту не виявило потенційних орендарів. { Частину третю статті 27
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 )
від 21.04.2011 } { Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 768/97-ВР від 23.12.97, N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
Стаття 28. Захист права орендаря на орендоване майно
1. Орендареві забезпечується захист його права на майно,
одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом,
встановленим законодавством щодо захисту права власності.
2. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з
будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні
ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними
особами, включаючи орендодавця.
Стаття 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань
за договором оренди
За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі
за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,
сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами
України та договором.
Стаття 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства
У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги
майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до
законодавства України.

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N 326/95-ВР від
15.09.95 }

Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого
в оренду
Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім
іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на
органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну
політику у сфері оренди.
Контроль за використанням іншого окремого індивідуально
визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи,
уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього
майна. { Закон доповнено статтею 32 згідно із Законом N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 квітня 1992 року
N 2269-XIIвгору