Документ 2299-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 5080-VI


     укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем чи депозитарієм, оцінювачем майна;
 
     розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
 
     подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;
 
     організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду.
{ Частина друга статті 23 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Строк публічного (відкритого) розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному проспектом емісії. { Частина третя статті 23 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього фонду. Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ подається до Комісії протягом шести місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів. { Частина статті 23 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.
 
     Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться компанією з управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій та результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи яких перебувають в її управлінні. { Частина шоста статті 23 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, з обов'язковим зазначенням в таких договорах реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. { Частина сьома статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна. { Частина восьма статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо пайовий інвестиційний фонд є венчурним, це зазначається у його назві. { Частина дев'ята статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 24. Регламент пайового інвестиційного фонду
 
     Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.
 
     Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:
 
     порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради;
 
     порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;
 
     порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду; { Абзац четвертий частини другої статті 24 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;
 
     порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;
 
     напрями інвестицій (інвестиційна декларація).
 
     Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді
 
     Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду. { Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
{ Частину другу статті 25 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
     Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - документ, який містить інформацію про публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду. { Частина третя статті 25 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.
 
     Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.
 
     Учасники пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею. { Частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Учасники пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.
{ Частина сьома статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
 
     У разі якщо у пайовому інвестиційному фонді наглядову раду не створено, рішення, які відносяться до компетенції наглядової ради, приймаються уповноваженим органом компанії з управління активами такого фонду. { Статтю 25 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Наглядова рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа учасників. Інші особи можуть бути обраними до складу наглядової ради пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. { Частина дев'ята статті 25 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Рішення наглядової ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.
 
     До компетенції наглядової ради пайового інвестиційного фонду належить:
 
     обрання голови наглядової ради;
 
     затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
 
     затвердження змін до регламенту фонду.
 
     Стаття 26. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів
 
     Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.
 
     Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.
 
     Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом публічного (відкритого) або приватного (закритого) розміщення. Емісія компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається. { Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.
 
     Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.
 
     Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.
 
     Стаття 27. Заміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду
 
     Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:
 
     якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
 
     якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

 
{ Абзац четвертий частини першої статті 27 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
     анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;
 
     ліквідації компанії з управління активами.
 
     Пайовий інвестиційний фонд припиняється у разі його ліквідації в порядку, встановленому Комісією. Злиття та приєднання здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, за умови згоди всіх учасників. Злиття та приєднання пайових інвестиційних фондів допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється. Виділ з пайового інвестиційного фонду іншого ІСІ забороняється. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Ліквідація пайового строкового ІСІ до закінчення строку, встановленого регламентом ІСІ, є можливою за умови згоди всіх учасників такого ІСІ. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:
 
     винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до частини першої цієї статті;
 
     анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договору з іншим зберігачем; { Абзац третій частини п'ятої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
 
     закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.
 
     Закритий пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо уповноваженим органом компанії з управління активами не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду. { Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється. { Частина сьома статті 27 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з учасниками здійснюються в порядку, визначеному Комісією. { Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 28. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації
 
     У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. У разі приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів та письмової згоди всіх учасників фонду, розрахунок може здійснюватися грошовими коштами та іншими активами в порядку, погодженому учасниками фонду. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються: { Абзац перший частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (крім закритих пайових інвестиційних фондів); { Абзац другий частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
 
     у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;
 
     у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.
 
     Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.
 
     Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, компанія з управління активами подає Комісії документи на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Вимоги до звіту встановлюються Комісією. { Частина третя статті 28 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим як ІСІ після його вилучення з реєстру ІСІ. { Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
Розділ IV
 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ
 
     Стаття 29. Компанія з управління активами
 
     Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами є господарське товариство у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до законодавства України. { Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень. { Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом N 2393-VI ( 2393-17 ) від 01.07.2010 }
 
     Частка держави в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.
 
     Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється, крім випадків, передбачених законом. { Частина статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. { Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.
 
     Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.
 
     Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами
 
     Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.
 
     Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:
 
     1) набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ;
 
     2) укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актів Комісії;
 
     3) здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими вона управляє;
 
     4) безоплатно відчужувати активи ІСІ;
 
     5) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
 
     6) надавати позику за рахунок активів ІСІ;
 
     7) використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
 
     8) придбавати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні (деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 
     9) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;
 
     10) укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами про розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики (процентні та безпроцентні);
 
     11) у разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають в активах компанії з управління активами та фонду, яким вона управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів продажу цінних паперів, що становлять активи фонду;
 
     12) виконувати функції номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона управляє;
 
     13) продавати цінні папери ІСІ зберігачу, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
 
     14) відчужувати нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ, до активів самої компанії;
 
     15) укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
 
     16) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;
 
     17) відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона управляє;
 
     18) надавати кредити за рахунок активів ІСІ.
 
     Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені пунктами 3, 5, 6, 8, 10 і 14 частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.
{ Стаття 30 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами
 
     Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ та (або) приросту вартості чистих активів ІСІ. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (в тому числі премії) та порядок її нарахування встановлюються Комісією. Винагорода компанії з управління активами виплачується грошовими коштами. { Частина перша статті 31 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.
 
     Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами
 
     Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.
 
     Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.
 
     Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:
 
     провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами, крім випадків, передбачених законом; { Абзац другий частини третьої статті 32 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом; { Абзац третій частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.
 
     Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.
 
     Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.
 
     Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами
 
     Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.
 
     Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює публічне (відкрите) розміщення своїх цінних паперів, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами вимог законів. { Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї компанії. Резервний фонд створюється у розмірі, визначеному установчими документами, але не менш як 25 відсотків статутного капіталу (фонду) компанії з управління активами, що здійснює управління активами ІСІ. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду розміщуються в порядку, визначеному Комісією. { Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
{ Частину четверту статті 33 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
{ Частину п'яту статті 33 виключено на підставі Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

 
     Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
 
     У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.
 
Розділ V
 
СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ
 
     Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ
 
     При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ІСІ. { Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії. { Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ. { Частина третя статті 34 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів. { Частина четверта статті 34 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд. { Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону. { Частина шоста статті 34 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.
 
     Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.
 
     Активи ІСІ не можуть включати:
 
     1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;
 
     2) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Комісією;
 
     3) цінні папери інших ІСІ;
 
     4) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 
     5) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;
 
     6) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);
 
     7) приватизаційні цінні папери;
 
     8) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).
{ Частина дев'ята статті 34 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Вимоги пунктів 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не застосовуються до венчурних фондів. { Частина статті 34 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного фонду), в порядку та в строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язані привести свої активи до вимог цього Закону. { Статтю 34 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
 
     Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації регламенту цього фонду. { Частина дванадцята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 35. Визначення вартості чистих активів ІСІ
 
     Вартість чистих активів ІСІ визначається компанією з управління активами відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії.
 
     Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.
 
     Компанія з управління активами (крім венчурного фонду) розраховує вартість чистих активів окремо по кожному корпоративному та пайовому інвестиційному фонду станом:
 
     1) на останній день місяця;
 
     2) на дату, починаючи з якої до складу та структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
 
     3) на день складання інформації щодо діяльності ІСІ (квартальна, річна);
 
     4) на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
 
     5) на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
 
     6) на день прийняття рішення про припинення ІСІ;
 
     7) на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового інвестиційного фонду;
 
     8) на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду.
{ Частина третя статті 35 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня. Якщо день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ або останній день звітного періоду припадає на вихідні (святкові) дні, розрахунок здійснюється станом на кінець останнього робочого дня відповідного звітного періоду (місяця, кварталу, року) або на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок. { Частина статті 35 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів по венчурному фонду:
 
     1) на день закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності фонду;
 
     2) на кінець року та звітного кварталу;
 
     3) на кожний день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
 
     4) на день, що передує дню прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
 
     5) на день прийняття рішення про ліквідацію фонду.
{ Частина статті 35 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативно-правовими актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
     Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюються Комісією. Довідка про вартість чистих активів ІСІ на відповідну звітну дату складається компанією з управління активами та засвідчується зберігачем. { Частина сьома статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 36. Визначення вартості цінного паперу ІСІ
 
     Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
 
     Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону), визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвестором.
 
     Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.
 
     Стаття 37. Незалежний оцінювач майна ІСІ
 
     Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. ( Частина перша статті 37 в редакції Закону N 2801-IV ( 2801-15 ) від 06.09.2005 )
 
     Винагорода незалежному оцінювачу майна ІСІ виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.
 
     Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією. { Частина третя статті 37 в редакції Закону N 2801-IV ( 2801-15 ) від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Незалежним оцінювачем майна ІСІ не може бути:
 
     компанія з управління активами та її пов'язані особи;
 
     зберігач, аудитор (аудиторська фірма), які обслуговують такий ІСІ, та їх пов'язані особи;
 
     корпоративний інвестиційний фонд та його пов'язані особи.
{ Частина четверта статті 37 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
Розділ VI
 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА
ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ
 
     Стаття 38. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ
 
     Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
     Стаття 39. Проспект емісії цінних паперів ІСІ
 
     Проспект емісії цінних паперів ІСІ - це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.
 
     Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню відповідно до законодавства про цінні папери. У разі приватного (закритого) розміщення цінних паперів ІСІ проспект емісії та зміни до нього не оприлюднюються. { Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Перелік відомостей, які повинен містити проспект емісії цінних паперів ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.
 
     Проспект емісії цінних паперів ІСІ підписується керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами. Особи, які підписали проспект емісії цінних паперів ІСІ, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.
 
     Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.
 
     Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ та змін до нього
{ Назва статті 40 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами.
 
     Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.
 
     Комісія не пізніш як через 30 робочих днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або надати вмотивовану відмову в його реєстрації. { Частина третя статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Компанія з управління активами має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
 
     Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ (крім випадку приватного (закритого) розміщення) повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, встановлені законодавством про цінні папери. { Частина п'ята статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ повинні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів з дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, встановленому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
 
     Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу набирають чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення про їх реєстрацію в Комісії та повного тексту змін. { Частина сьома статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ та змін до нього
{ Назва статті 41 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ або змін до нього може бути: { Абзац перший частини першої статті 41 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;
 
     невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;
 
     внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації.
 
     Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ або змін до нього із зазначенням підстави відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення. { Частина друга статті 41 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації поданих документів. Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути оскаржено у судовому порядку. { Частина третя статті 41 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 42. Порядок розміщення цінних паперів ІСІ
 
     Строк розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів. { Частина перша статті 42 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. { Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду.
 
     На грошові кошти, сплачені інвесторами за придбані ними цінні папери ІСІ, протягом трьох тижнів не поширюються обмеження, встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону. Такі грошові кошти для цілей відповідності структури активів ІСІ вимогам, встановленим частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону, обліковуються окремо від інших грошових коштів, що складають активи ІСІ, в порядку, встановленому Комісією. { Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     У разі розміщення цінних паперів ІСІ безпосередньо компанією з управління активами такого ІСІ, комісійна винагорода не справляється. { Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.
 
     Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією. Компанія з управління активами має право подати звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ до закінчення строку, установленого в проспекті емісії цінних паперів ІСІ. { Частина сьома статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Комісія на підставі звіту протягом 15 робочих днів після отримання звіту та усіх необхідних документів письмово повідомляє компанію з управління активами про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів. До дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 44 цього Закону. У разі якщо ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду. { Частина восьма статті 42 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Після розрахунків з акціонерами (учасниками) інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна подати до Комісії документи для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ відповідно до нормативно-правових актів Комісії. { Статтю 42 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }
 
     Стаття 43. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ
 
     Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.
 вгору